Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2021

#16
Ocak 2021

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Ocak 2021 tarihli 31362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca vadeli doğal gaz piyasasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bu Yönetmelik ile getirilen değişikliklerden en önemlileri aşağıda belirtilmektedir.

Katılım Anlaşması: Vadeli doğal gaz piyasasında işlem yapmak isteyen piyasa katılımcılarının, standart taşıma sözleşmesi ve sürekli ticaret platformu katılım anlaşmasına ilave olarak vadeli doğal gaz piyasası katılım anlaşması da imzalaması öngörülerek, söz konusu anlaşmanın, sürekli ticaret platformu katılım anlaşması süresince geçerli olacağı düzenlendi.

Teminat Yükümlülüğü: Vadeli doğal gaz piyasasındaki teminat yükümlülüğü, teminat türleri, teminat olarak kabul edilecek kıymetler, teminat süreçleri ile teminat tutarlarının hesaplanmasına ve ilgili mevzuat uyarınca sunulması gerekli teminatları aşan tutarların kullanılmasına ilişkin hususların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanacak olan Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda (“VGPUE”) düzenleneceği belirtildi.

Temerrüt Garanti Hesabı: Vadeli doğal gaz piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi dolayısıyla oluşacak temerrüt durumunda kullanılması için teminatlar dışında kalan ve piyasa katılımcılarının katkı paylarıyla oluşturulan bir temerrüt garanti hesabı oluşturulması öngörüldü.

  • Hesap, EPİAŞ tarafından temsil ve idare olunacaktır.
  • Hesap için katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıkların türlerinin belirlenmesi, TL cinsinden sunulan nakit katkı paylarının nemalandırılması, bu varlıkların temerrüt durumunda kullanılması ve piyasa katılımcılarına iade edilmesi ile EPİAŞ tarafından sağlanacak temerrüt katkısına ilişkin hususlar VGPUE’de düzenlenecektir.
  • Temerrüde düşen piyasa katılımcılarının cari hesapları, teminatları, temerrüt garanti hesabı katkı payları ve EPİAŞ’ın temerrüt katkısı tutarının yeterli olması durumunda diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı paylarına başvurulamayacaktır.
  • Hesap belirtilen amaç dışında kullanılamayacak olup; ihtiyati tedbir, haciz, rehin, tasfiye kararlarından muaf olacak ve iflas masasına dahil edilemeyecektir.

Fatura Ödemelerine İlişkin Mahsuplaşma: Fatura ödemeleri borçlardan şu sıra ile mahsup edilecektir:

(i) EPİAŞ’a ödenecek piyasa işletim ücretleri ile diğer ücretler,

(ii) fatura işlem borç tutarı,

(iii) vadeli doğal gaz piyasası borç tutarı ve KDV borç tutarı ve

(iv) fatura dengesizlik borç tutarı.

 ULUSAL DOĞAL GAZ 2021 YILI İÇİN TÜKETİM TAHMİNİ AÇIKLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21/01/2021 tarihli ve 9995 sayılı Kararı 23 Ocak 2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile EPDK, Türkiye’nin 2021 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahminini, doğal gazın 9155kcal/m3 üst ısıl değerini esas alarak yaklaşık 51 milyar metreküp olarak belirledi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@