Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2020

#7
Nisan 2020

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 9 dakika

1- CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 59) 14 Nisan 2020 Tarihli ve 31099 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde birtakım değişiklikler yapıldı. Yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki şekildedir: 

 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 387 nci maddesi değiştirilerek Bakanlığın hizmet birimleri şu şekilde yeniden düzenlendi:
  1. Sanayi Genel Müdürlüğü,
  2. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü,
  3. Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü,
  4. Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü,
  5. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü,
  6. Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü,
  7. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü,
  8. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü,
  9. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
  10. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
  11. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
  12. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
  13. Strateji Geliştirme Başkanlığı,
  14. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
  15. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
  16. Özel Kalem Müdürlüğü.
 • Kararnamede Genel Müdürlüğün görevlerine de yer verildi. Değişiklik kapsamında, Personel Daire Başkanlığı kadrosu iptal edilerek, Genel Müdürlük ve genel müdür yardımcıları ile daire başkanlığı kadroları ihdas edildi.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne Madde 287/B eklenerek Personel Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlendi:
 • Bakanlığın insan kaynakları politikasını oluşturmak; uzmanlık, kadro, unvan, kıdem ve benzeri kıstasların analizleri doğrultusunda insan kaynağı planlamasını yapmak ve bu çalışmaları Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak,
 • Nitelikli insan kaynağını tespit etmek ve kuruma kazandırmak başta olmak üzere yetenek yönetimi sistemini kurmak ve uygulamak,
 • Liyakat temelli ölçümler ve insan kaynağı planlamasına göre; atama, nakil, terfi, yurtiçi, yurtdışı görevlendirmeleri ve yedeklemeyi yapmak üzere kariyer yönetimi sistemini kurmak, Bakanlık kadrolarının dağıtımı, tahsisi, tenkisi ve kadro verimliliği konusunda çalışmalar yapmak,
 • Bakanlığın hizmet içi eğitim programları başta olmak üzere, eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda eğitimlerin planlanmasını ve yapılmasını sağlamak, yönderlik sistemi kurmak, etkinliğini ölçmek, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
 • Performans ve ödül yönetim sistemim kurmak ve uygulamak,
 • Personelin Özlük işlemlerini yürütmek,
 • İnsan kaynaklan süreçlerinin yönetildiği ve izlendiği çevrim içi sistemi kurmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapılanmasında “Milli Teknoloji Hamlesi”ne uygun değişiklikler yapılarak, 3 genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, 2 yeni genel müdürlük kuruldu.
 • Buna göre, ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesi’ni yürütmek, stratejik araştırma ve verimlilik için kritik öneme sahip 2 yeni genel müdürlük oluşturuldu.
 • “Milli Teknoloji Hamlesi” mevzuata girerken, çalışmaları yürütmek üzere Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük, Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla iş birliği içinde, teknoloji geliştirme, bireylerin, işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.
 • Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye’nin kapasitesini artırmak amacıyla ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek. Bu Genel Müdürlük, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye’nin sınai, teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.
 • Öte yandan, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü dönüştürülerek, yerine “Sanayi Genel Müdürlüğü” Görev ve yetkileri arasına,
 • Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak; Türk standartlarından gerekli görülenlere ilişkin düzenlemeler yapmak; teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan sanayi ürünlerinin denetime esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek,
 • Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında stratejilere katkı sağlamak, stratejilerin sanayi sektörlerinde uygulanmasına yönelik tedbirleri almak, sanayinin ihtiyaç duyduğu test, kalibrasyon, muayene, belgelendirme, doğrulama ve benzeri uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ve kuruluşlarına olan ihtiyacı tespit etmek, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin ve kuruluşlarının envanterim tutmak, sanayi işletmelerine hizmet sunan uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapmak ve gerektiğinde denetlemek,
 • Sanayi işletmelerinde israfa yol açan sorunları tespit etmek, israfı önleyici yöntemlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak,
 • Sanayi işletmelerinin satın aldıkları sanayi ürünlerinin satış sonrası hizmetlerine yönelik ekonomik çıkarlarını koruyucu tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, bu düzenlemelere yönelik denetimleri yapmak ya da yaptırmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sanayi işbirliği projeleri kapsamında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak faaliyetleri yürütmek ve sözleşmeleri imzalamak,
 • İmalat sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hammadde tedarikine ilişkin uzun dönemli planlama ve takip faaliyetlerinin kurumlar arası koordinasyon ile gerçekleştirilmesini sağlamak, bu kapsamda çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

gibi yeni görev ve yetkiler eklendi.

 • Metroloji ve Standardizasyon ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi genel müdürlükleri tek çatı altında toplanarak “Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü” oluşturuldu. Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü;
 • Bilimsel, endüstriyel ve yasal metroloji alanlarında stratejiler belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak,
 • Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemeler hazırlamak ve uygulamaya koymak, bu alanda piyasa gözetimi ve denetimi yapmak,
 • Yasal metroloji kapsamına alınacak veya kapsamdan çıkartılacak ölçü aletlerini belirlemek, yasal metroloji alanında izlenebilirliği sağlamak için gerekli teknik ve idari altyapıyı oluşturmak,
 • Ulusal ölçüm standartlarının oluşturulması, muhafazası, dağıtımı ve kullanımına ilişkin esasları belirlemek,
 • Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan ürünlerin denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek,
 • Yasal metroloji alanında laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak, kurulan laboratuvarların gerektiğinde kapatılmasına veya devrine karar vermek; bu alandaki laboratuvarların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çalışmalarını izlemek ve denetlemek,
 • Yasal metroloji alanında uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara katılmak ve işbirliği yapmak,

gibi pek çok kapsamda faaliyette bulunacaktır.

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Personel ile Destek Hizmetleri Dairesi başkanlıkları yeni kurulan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlandı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri MADDE 395/B hükmü altında yeniden düzenlendi.
 • Kararname ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görev ve yetki alanında güncellemeler yapılırken, bazı değişiklikler de ilk kez mevzuata girmiş oldu. Buna göre Bakanlık, kalkınma planlarıyla uyumlu olarak, sanayiye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak, sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izleyecek, sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında eş güdümü tesis edecek.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ayrıca, yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin milli ve özgün imkanlarla geliştirilmesi ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi ile ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesi’nin temel hedefleri, odak alanları, yol haritaları gibi esasları belirleyecek. Bu esasların uygulanmasını sağlayacak tedbirleri alacak.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görev alanlarına bir yenisi daha eklendi. Bakanlık, bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne ve ulusal düzeyde dijital ekonominin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak, stratejilerin uygulanması konusunda kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar arasında iş birliği ve eş güdümün tesis edilmesine yönelik tedbirler alacak, dijital ekonomi ve dijital dönüşüm ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla program ve projeler yürütecek.
 • Buna ek olarak Bakanlık, görev ve yetkileri arasında yer alan destek programları ve projeleri ile ilgili görevlerini, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı ve ilgili kuruluşlarına yaptırabilecek; destek programlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşları ile ortak program yürütebilecek.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 288 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilerek Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri arasında “Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla rehberlik etmek” sayılıyordu. Ek olarak, yeni eklenen (c) bendi ile “Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak” Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri arasına eklendi.

2- BAKANLIK VE BAŞKANLIK TEŞKİLAT YAPILARI HAKKINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60) 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre;

 • Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Yeni bir Genel Müdürlük kuruldu
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
 • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının yapısı değiştirildi
 • Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı yapısı değiştirildi.
 • Bakanlık bünyesine “Mükellef Hakları Kurulu” adında yeni bir kurul kuruldu.
 • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında yapılan değişikliğe paralel olarak halen burada görev yapan grup başkanlarının görevlerine ilişkin geçici düzenleme yapıldı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında yeni bir genel müdürlük kuruldu.
 • Gelir İdaresi Başkanlığına ilişkin amacında ve görevlerinde değişiklik yapıldı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığında “Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı” adında yeni bir daire başkanlığı kuruldu, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevlerinde değişiklik yapıldı.
 • Hazine Ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkan Yardımcıları ile Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcıları 3 sayılı Eki listeye eklendi.
 • Bakanca Hazine ve Maliye Müfettişi ve yardımcısı kadrolarına atanacakların kapsamına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Düzenlemelere ilişkin kadro ihdasları yapıldı.

1, 2 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişikliğe giderek, 2 bakanlık ile 1 başkanlığın teşkilat yapısına ilişkin yeni belirlemeler yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin değişiklikler

**Bakanlığın görev ve yetkilerinde bazı değişiklikler yapıldı.

**Bakanlık teşkilatında yeni bir hizmet birimi olarak Risk Analizi Genel Müdürlüğü kuruldu ve bu Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri belirlendi.

**Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinde değişiklik yapıldı.

**Teftiş Başkanlığı personelin ilişkin bazı belirlemeler yapıldı.

Teftiş Başkanlığında; Başkan, Başkan Yardımcıları ile Hazine ve Maliye Müfettişleri (Hazine ve Maliye Başmüfettişi, Hazine ve Maliye Müfettişi, Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı) görev yapacak.

Mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Teftiş Başkanı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanına; Teftiş Başkan Yardımcısı ise Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısına denk olacak.

**Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısında bazı değişiklikler oldu.

Grup Başkanlıkları, Daire Başkanlığına dönüştürüldü.

Kurulda; Denetim Daire Başkanlığı, Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı, ve Sektörel Denetim Daire Başkanlığı kurulabilecek.

Vergi Müfettişlerinin (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı) görev yapacakları daire başkanlıklarının belirlenmesine ve değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

**Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı personelin ilişkin bazı belirlemeler yapıldı.

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında; Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcıları ve Hazine Kontrolörleri (Hazine Başkontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ile Stajyer Hazine Kontrolörleri) görev yapacak.

Bakanlıkta Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolörü istihdam edilebilecek.

Mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından; Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısına denk olacak.

**Mükellef Hakları Kurulu oluşturuldu.

Mükellef Hakları Kurulunun oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenecek.

Mükellef Hakları Kurulu Başkan ve üyelerine bu görevleri sebebiyle, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere her toplantı günü için (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenecek.

**Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı daire başkanlıklarının kurulacağı tarih itibarıyla, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev yapanlar Denetim Daire Başkanlıklarında; Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında görev yapanlar Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı ve Sektörel Denetim Daire Başkanlıklarında Kurul tarafından görevlendirilecek.

Vergi Müfettişlerinin görev yapacağı daire başkanlıklarının belirlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, Denetim Daire Başkanlığında görev yapan Vergi Müfettişleri ihtiyaç duyulan denetim kapasitesine göre diğer daire başkanlıklarında Kurul tarafından görevlendirilebilecek.

**1 adet Genel Müdür, 3 adet Teftiş Başkan Yardımcısı, 3 adet Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı, 3 adet Genel Müdür Yardımcısı ve 50 adet Daire Başkanı kadrosu olmak üzere toplam 60 adet kadro ihdas edildi.

**Hazine Ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkan Yardımcıları ile Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak olanlar listesine dahil edildi.

**7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve yeterlik sınavında başarı göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, vergi başmüfettişi ve vergi müfettişi unvanını ihraz etmiş olanlardan Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, hazine kontrolörü kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler ve 2/11/2011 tarihinden önce Hazine ve Maliye Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yeterlik sınavında başarı göstermiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil)” durumlarına uygun hazine ve maliye başmüfettişi, hazine ve maliye müfettişi ya da hazine ve maliye müfettiş yardımcısı kadrolarına doğrudan Hazine ve Maliye Baklanı tarafından atanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin değişiklikler

**Bakanlıkta yeni hizmet birimi olarak Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruldu ve bu Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri belirlendi.

**Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerinde değişiklik yapıldı.

**Personel Dairesi Başkanının görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erdi. Hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

**1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı ve 6 Daire Başkanı kadrosu olmak üzere toplam 10 kadro ihdas edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığına ilişkin değişiklikler

**Başkanlığın amaç, görev ve yetkilerinde bazı değişiklikler yapıldı.

**Başkanlık teşkilatında yeni hizmet birimi olarak Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı kuruldu ve bu Başkanlığın görev ve yetkileri belirlendi.

**Başkanlığın hizmet birimlerine bağlı olarak, Başkan onayı ile müdürlükler kurulabilecek.

**Daire Başkanlıklarından bazılarının görev ve yetkilerinde değişiklikler yapıldı.

3- BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 58) 8 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe giderek, 7 kurumun teşkilat yapısına ilişkin yeni belirlemeler yaptı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

 • Kuruluşun görevlerinde, ilave ve değişiklikler yapıldı.
 • Genel Kurul ve İcra Komitesinin yapı ve görevlerinde değişiklikler yapıldı.
 • Başkanlığın bazı görevlerinde değişiklik yapıldı.
 • Başkanlığın personel rejimine ilişkin hususlarda değişiklikler yapıldı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılması imkanı da getirildi.   

Türkiye Su Enstitüsü

 • Enstitünün görevlerinde değişiklikler yapıldı.
 • Yönetim Kurulunun toplanma usulü yeniden belirlendi.
 • Enstitü Başkanlığında “Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü” birimi kuruldu.
 • Enstitü koordinatörlüklerinin görevleri belirlendi.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)

 • Kurumun istihdam şekline ilişkin hüküm yeniden düzenlendi.

Türk Standartları Enstitüsü

 • Enstitünün görevleri arasına; uygunluk değerlendirme alanlarında diğer faaliyetleri yürütme görevi de eklendi.
 • Enstitünün gelirleri arasına, genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları da dahil edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu

 • Kurumun görev ve yetkilerinde bazı değişiklikler yapıldı.
 • İstatistik Konseyinin adı ve yapısı yeniden belirlendi.
 • Kurumun merkez ve taşra teşkilatının yapısına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı. Başkanlıkta işlerin niteliğine göre, daire başkanlıkları bünyesinde grup başkanlıkları, bölge müdürlükleri bünyesinde ise grup müdürlükleri oluşturulabilecek.
 • Kurumda, Başkana yardımcı olmak üzere 6 Başkan Yardımcısı atanabilecek.
 • Kurumdaki daire başkanlığı sayısı değişti ve 16 olan daire başkanlığı sınırlaması kalktı.
 • Kurumda Teftiş Kurulu Başkanlığı kuruldu. Kurumda müfettiş ve müfettiş yardımcısı da istihdam edilecek.
 • Kurumda görev yapan Teftiş Başkanı, İstatistik Daire Başkanı, İstatistik Grup Başkanı ve İstatistik Grup Müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından, sırasıyla bağımsız genel müdürlük Teftiş Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı ve Gelir İdaresi Grup Müdürüne denk sayıldı.
 • Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denk olacak.
 • 8 Nisan 2020 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumunda Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erdi. Bunlar hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilecek.
 • Merkez teşkilatında 16 adet TÜİK Daire Başkanı,1 adet Strateji Geliştirme Daire Başkanı, 1 adet Personel Daire Başkanı ve 1 adet Destek Hizmetleri Daire Başkanı olmak üzere toplam 19 adet daire başkanı kadrosu iptal edilirken; 2 adet Başkan Yardımcısı, 25 adet İstatistik Daire Başkanı, 67 adet İstatistik Grup Başkanı, 1 adet Teftiş Başkanı, 6 adet Müfettiş ve 4 adet Müfettiş Yardımcısı olmak üzere toplam 105 adet kadro ihdas edildi.
 • Taşra teşkilatında 26 adet Şube Müdürü kadrosu iptal edilirken; toplam 86 adet İstatistik Grup Müdürü kadrosu ihdas edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

 • Genel Müdürlüğün görevlerinde değişiklik yapıldı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

 • Genel Müdürlüğün görevlerinde değişiklik yapıldı.
 • Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinden bazıları yeniden düzenlenirken, yeni hizmet birimleri oluşturuldu ve bazıları kaldırıldı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@