Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2021

#24
Eylül 2021

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Okunma Süresi: 4 dakika

BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BELİRLENDİ.

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4452) 4 Eylül 2021 tarihli 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 19 Temmuz 2016 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın yürürlük tarihi 10 Haziran 2021;
 • 25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın yürürlük tarihi 29 Nisan 2021;
 • 17 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın yürürlük tarihi 21 Nisan 2021;
 • 31 Ekim 2017 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması”nın yürülük tarihi 21 Nisan 2021;
 • 25 Nisan 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbeycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”nın yürürlük tarihi 30 Mart 2021;
 • 4 Ekim 2019 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması”nın yürürlük tarihi 19 Ocak 2021

olarak belirlendi.

2022- 2024 YILLARINA İLİŞKİN ORTA VADELİ PROGRAM ONAYLANDI.

Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4474) 5 Eylül 2021 tarihli 31589 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. Karar ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “Orta Vadeli Program (2022-2024)” onaylandı. Buna göre;

 • Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatan Orta Vadeli Program (“OVP”); makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca her sene, üç yıllık bir perspektifle hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararıyla resmileşen OVP, merkezi yönetim bütçesi ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında detaylandırılan bir politika çerçevesi çizmektedir.
 • OVP’de, son dönemde ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verilmekte, bu çerçevede yapılan analizlerle belirlenen makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu yönüyle OVP, özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır.
 • Program dönemi süresince, kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanmasında, yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, karar alma ve uygulama süreçlerinde OVP’de yer verilen amaç ve önceliklerle tam uyum sağlanması esastır.
 • Programın ilk yılında uygulanacak politikalara ve bu politikaları hayata geçirecek somut tedbirlere 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer verilecektir.
 • OVP kapsamında; öncelikle dünya ekonomisine ilişkin güncel bilgilere yer verilerek; küresel ekonomik görünümün yüzdesel değişme oranları, küresel büyüme ve küresel ticaret hacmi genişleme oranları, küresel satın alma yöneticileri endeksi ve seçilmiş emtia fiyatları gösterildi.
 • OVP’de; Türkiye ekonomisinin büyümesi (üretim yoluyla GSYH büyümesi ile harcamalar yoluyla GSYH büyümesi ve sektörel katkıları), söz konusu büyüme oranlarının istihdama etkileri, Türkiye’deki fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, finansal istikrar, kamu maliyesi hususlarına değinildi.
 • Salgın sonrası toparlanma sürecinde büyüme potansiyelini artırmayı ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen Türkiye ekonomisi için; nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, ağırlıklı olarak yurtiçi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısının tesis edilmesi temel amaçtır. Bu çerçevede makroekonomik istikrarın korunarak, özel sektöre de yön verecek şekilde ekonomide şeffaflığın ve öngörülebilirliğin artırılmasının esas olduğu belirtildi.
 • Bu dönemde, küresel tedarik zincirlerindeki değişimler, dijital ve yeşil dönüşüm gibi eğilimler dikkate alınarak; uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, üretim ve istihdam potansiyeli barındıran sektörler desteklenerek, küresel ticaretten alınan payın artırılması ve bu kapsamda cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması hedeflenmektedir.
 • İşgücü piyasasında etkinliği ve beceri uyumunu geliştirmeye, insan kaynağını güçlendirerek istihdam edilebilirliği artırmaya yönelik gerçekleştirilecek yapısal reformlar ve nitelikli bir büyüme kompozisyonuyla istihdam oranının artırılması hedeflenmektedir.
 • Program döneminde, para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün sürdürülmesi ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikalar hayata geçirilerek enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesi hedeflenmektedir.
 • Salgının etkisiyle yükselen kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması ve mali disiplinin sürdürülmesi program döneminde izlenecek maliye politikasının temel amacı olacaktır.
 • Program döneminde, reel sektörün finansmanında sermaye piyasalarının payının yükselmesi ve bu piyasalardan sağlanan uzun vadeli fonlar aracılığıyla kalkınma sürecine katkının artarak sürmesi hedeflenmektedir.
 • OVP’nin “Makroekonomik Hedefler ve Politikalar” başlıklı 3. bölümünde; büyüme, yeşil dönüşüm, istihdam, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, finansal istikrar ve kamu maliyesine ilişkin politika ve tedbirler sıralanarak; merkezi yönetim bütçesi ödenek teklif tavanları ve bütçe sürecine ilişkin hususlara yer verildi.

BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİ KURULDU.

Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482) 8 Eylül 2021 tarihli 31592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile; “Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verildi. Buna göre;

 • İzmir İli sınırları içerisinde bulunan alan Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edildi.
 • Batı Anadolu Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi 30 yıl süreyle yetkili kılındı.

KAĞIZMAN İLÇESİ DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLDİ.

Kağızman İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Kars İli, Selim ve Kağızman İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4514) 30 Eylül 2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile “Kağızman İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi” kapsamında Kars İli Selim ve Kağzıman İlçeleri sınırları içerisinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@