Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2020

#5
Şubat 2020

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TORBA KANUN YAYIMLANMIŞTIR

Okunma Süresi: 2 dakika

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun; 6 ncı maddesiyle 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna eklenen paragrafın birinci cümlesi hükümleri 1 Temmuz 2020 tarihinde, Diğer hükümleri 20.02.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bu Torba Kanun ile;

  • Coğrafi Bilgi Sistemlerine ilişkin olarak coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler öngörülmüş olup, ayrıca;
  • 775 sayılı Gecekondu Kanunu,
  • 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,
  • 3194 sayılı İmar Kanunu,
  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu,
  • 3621 sayılı Kıyı Kanunu,
  • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
  • 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ve;
  • 5543 sayılı İskân Kanunu’nun

sair hükümlerinde bir takım değişiklik, revizyon ve yeni düzenlemeler ihdas edilmiştir.

Torba Kanuna göre, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre, kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacağı; Yerli-yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu coğrafi verileri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacağı, bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idari para cezası belirleneceği; kesinleşen planların kopyalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderileceği ve ilgili idaresi tarafından elektronik arşiv ortamına yükleneceği; böylelikle Bakanlığın taşra birimlerinin Mekansal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) benzeri bir yapıya doküman yükleme yükü azaltılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca planlar, plan değişiklikler ve plan revizyonları e-plan otomasyon sistemi üzerinden “plan işlem numarası” alacağı ve planların sayısal verileri bu ortamda toplanacağı; böylelikle plan verilerinin erişilebilirliğinin artırılması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Onaylanan imar planlarının hak sahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için ilgili muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dair ilan ile değişikliğin yapıldığı alanda da tabela ile bilgilendirme yapılacağı; kentsel tasarım projeleri, uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanabileceği, İmar planlarının ve imar uygulamalarının sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amacıyla kesinleşmiş planlara ve parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde dava açılabileceği; imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyeceği; Büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verileceği; İmar uygulamalarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda davaya konu parselin hak sahiplerine muvafakati alınmak kaydıyla uygulama sahası içinde idarece uygun bir yer tahsis edileceği, Verginin konusuna giren taşınmazların belirlenmesinde sadece 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değerinin esas alınacağı, Mesken nitelikli tek taşınmazı olanlara ait taşınmazlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmaza sahip olanlara ait taşınmazlardan en düşük değere sahip bir taşınmazın vergiden muaf tutulacağı, Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5.000.000.-TL’yi (beşmilyonTürkLirası) aşanların bu tutarı aşan kısmı üzerinden vergileme yapılacağı, Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyetin 2021 yılının başından itibaren başlayacağı,  Kanunun yayımı tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerlerin, değerli konut vergisinin uygulamasında dikkate alınmayacağı, şeklinde pek çok esaslı düzenleme ve değişiklik yapılmıştır.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@