Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

ÇEVRE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 4 dakika

ATIKSU ALTYAPI YÖNETİMLERİ VE EVSEL KATI ATIK İDARELERİNE UYUM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ.

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Şubat 2021 tarihli 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile; 26.10.2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idarelerine 31.12.2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlama yükümlülüğü getirildi.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 Şubat 2021 tarihli 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlemeler yapılmış olup farklı kanunlarda da birtakım düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

 • Kuluçka Merkezi, Kuluçka Girişimcisi, AR-GE Binası, Atölye, Stajyer tanımlarının karşıladığı anlamlar belirlendi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölge kuruluşu için yapılan başvuruları değerlendirecek olan Değerlendirme Kurulu’na Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren iki kurum veya kuruluştan birer temsilcinin katılımı ile gerçekleştirileceği düzenlendi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirkete esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişiklikleri için Bakanlık izni şartı aranacağı düzenlendi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından bölge alanları dışında Değerlendirme Kurulu’nun kararı üzerine Bakanlıkça izin verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabileceği ancak bu kuluçka merkezlerinde sadece kuluçka girişimcileri yer alabileceği düzenlendi.
 • Ar­ Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla özel sektörün ayıracağı kaynaklarla sermayeye dayalı mekanizmaların kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacağı düzenlenmiştir. Geçici hesaba aktarılacağı ifade edilen tutar yükümlülüğünün yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlı olduğu ayrıca düzenlendi.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedileceği düzenlemiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemeyeceği düzenlendi.
 • 6750 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanun’da yapılan değişiklikle ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlık; bir işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bir bütün olarak rehnedilmesi hâlinde ise bu gruba dahil varlıkların tamamı rehnedilmiş sayılacağı düzenlendi.

 

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5 Şubat 2021 tarihli 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Azami izin verilebilir hata, Belirsizlik, Biyokütle, CO2 (eşd), Dâhili CO2, Dahili risk, Doğrulama, Doğrulayıcı kuruluş, Sera gazı emisyonu, İkame veri, Dönüşüm faktörü, Ön emisyon faktörü, İşletmeci, İzleme Planı, Makul olmayan maliyet gibi tanımlamalar değiştirildi.
 • Tebliğe eklenen hüküm ile; İşletme bir takvim yılı içerisinde 30 gün ve/veya daha az çalışmış ise buna ilişkin bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aldığı onaylı belgeyi Bakanlığa sunmak koşuluyla doğrulama sözleşmesindeki doğrulama süresini asgari olarak düşük emisyonlu tesisler için belirlenmiş süreler üzerinden belirleyecektir. Bu madde kapsamındaki tesis düşük emisyonlu tesis ise doğrulama sözleşmesindeki asgari doğrulama süresi asgari saha ziyareti süresi 1 adam-günden az olmamak kaydıyla en az 2 adam-gün olarak belirlenecektir. Kapatılan işletmeler; kapatıldıktan sonra en geç 2 ay içinde, o yılın doğrulanmış emisyon raporlarını Bakanlığa sunmakla yükümlü tutuldu.
 • İşletme, aşağıda belirtilen herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde izleme planını güncelleyecektir:
  1. Emisyonların belirlenmesinde daha yüksek doğruluğu sağlamak üzere, yeni tip ölçüm cihazlarının, örnekleme ve analiz yöntemlerinin kullanımına veya diğer sebeplere bağlı olarak verilerin elde edilme şeklinin değişmesi.
  2. Daha önce uygulanmış izleme yöntemi ile elde edilen verinin yanlış olduğunun tespit edilmesi.
  3. Raporlanmış verinin doğruluğunun artması.
  4. Doğrulama raporunda izleme planının geliştirilmesine yönelik önerilere bağlı olarak değişiklik gerekmesi.
  5. İzleme planında yer alan hesaplama faktörü için varsayılan değerde değişiklik olması.
  6. Önemsiz kaynak akışlarının eklenmesi.

Yapılan değişiklik toplam emisyon miktarına %5’ten daha az oranda etki ediyor ise Bakanlığın onayı gerekmeksizin izleme planını 30 gün içerisinde elektronik sistem üzerinden güncellenmelidir.

 • Yapılan değişiklik ile; İzleme planındaki herhangi bir önemli değişiklik Bakanlığın onayına tabi kılınmıştır. Bu değişiklikler en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Bakanlık bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde İzleme Planını değerlendirecektir. İzleme planındaki önemli değişiklikler aşağıdaki hususları içerir:
  1. Yeni faaliyetler nedeniyle veya izleme planına henüz dahil edilmemiş ve toplam emisyon miktarına %5’ten daha yüksek oranda etki eden yeni yakıtların veya malzemelerin kullanımı ile yeni emisyonların oluşması.
  2. İzleme planının, Yönetmeliğin ve bu Tebliğin gereksinimleri ile uyumlu olmaması halinde Bakanlığın işletmeden izleme planını değiştirmesini talep etmesi.
  3. İzleme yönteminde veya Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinin 21 inci maddesi gereğince önemlilik seviyesinde farklılığa neden olacak şekilde tesis kategorisinde değişiklikler olması.
  4. İşletmenin, düşük emisyonlu tesis olarak değerlendirilmesi ile ilgili değişiklikler olması.
  5. Emisyon kaynaklarında değişiklikler olması.
  6. Emisyonları hesaplamak için kullanılan yöntemlerde değişiklik olması.
  7. Uygulanan kademede değişiklik olması.
  8. Büyük ve küçük kaynak akışlarının eklenmesi.
  9. İzleme yönteminde değişikliğe neden olacak şekilde, mevcut büyük, küçük veya önemsiz kaynak akışları sınıflandırmasında değişiklik olması.
  10. Emisyon verileri üzerinde doğrudan bir etkisi olan yeni yöntemlerin kullanılması veya örnekleme, analiz, kalibrasyona yönelik yöntemlerde değişiklik olması.
 • Teknik olarak uygulanabilirlik ve makul olmayan maliyetler ve Tesislerin, kaynak akışlarının ve emisyon kaynaklarının sınıflandırılması kapsamında da birtakım düzenlemeler yapıldı.
 • Değişiklik yapılan maddeler sebebiyle izleme planlarının güncellenmesi gereken işletmeler bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak güncellenen ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak izleme planlarını onaylanmak üzere en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlü kılındı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@