Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2022

#33
Haziran 2022

ÇEVRE VE ORMAN MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 8 dakika

ÜLKEMİZİN BÖLGESEL GELİŞME KONUSUNDAKİ STRATEJİSİ BELİRLENDİ. 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları ile İlgili 2022/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 7 Haziran 2022 tarihli 31859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, bölgesel kalkınmayla ilgili ulusal düzeyde temel stratejileri ve öncelikleri belirlemekte, bölge planları da bu çerçevede bölgelerin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılmasını, tüm bölgelerin potansiyelinin değerlendirilerek ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlanmasını hedefleyen ve 2014-2023 dönemini kapsayan mevcut Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarının yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
 • Bölgesel gelişme çalışmalarına yeni ve bütüncül bir perspektif kazandırılması, 2023 yılı sonrası için ülke sathında ulusal ve bölgesel kalkınma uygulamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanacak Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin ve bölge planlarının merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; yerel düzeyde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yönlendirmeleri çerçevesinde kalkınma ajanslarının koordinasyonunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde hazırlanması rica edilmektedir.

ÇEVRE AJANSI TARAFINDAN VERİLECEK MALİ VE TEKNİK DESTEKLERİN ESASLARI BELİRLENDİ.

Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destekler ile İş Birliğine İlişkin Yönetmelik 8 Haziran 2022 tarihli 31860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; Türkiye Çevre Ajansı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi halinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamaktır.
 • Yönetmelik, Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacak iş birlikleri, ortak proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar ile Türkiye Çevre Ajansı bütçesinde öngörülen ilgili ödenek miktarından belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
 • Yönetmelik kapsamında yapılacak iş birliklerine ve sağlanacak mali ve teknik desteklere ilişkin, Türkiye Çevre Ajansı ile ilgililer arasında oluşturulacak protokol formatı ve içeriği Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÇEVREYE VERİLEN ZARARI AZALTMAK AMACIYLA YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği 12 Haziran 2022 tarihli 31864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinin oluşturulmasına; yeşil sertifika uzmanlarının, yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının ve eğitici kuruluşların nitelikleri ile yeşil bina ve yeşil yerleşmelerin değerlendirme kriterlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 • Yönetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin sürdürülebilir çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının değerlendirilmesini ve sertifikalandırılmasını kapsar.
 •  Yeşil sertifika almak isteyen bina veya yerleşme sahibi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yetkilendirilen yeşil sertifika uzmanlarından ve değerlendirme kuruluşundan hizmet alır.
 • Yeşil sertifika uzmanlık yetkisinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitiminde eğitime katılmaksızın tekrar sınava girilerek uzmanlık yetkisi yenilenebilir.

ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE İMAR VE İSKAN KANUNLARI, PROJE SAHİBİ MAHALLİ İDARELERİN UYGULAMALARI, AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILAR VE YAPI DENETİMİ,  BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

2872 sayılı Çevre Kanunu Kapsamındaki Düzenlemeler

 • Kanunun izin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğüne ilişkin 11. maddesine göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 Türk lirası idari para cezası verilir. Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu Havza’da yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında bu bentteki ceza 2 kat olarak uygulanır.
 • Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabii veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda; 18 (dahil) grostona kadar olan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklı evsel atıksuların, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama sistemi suları vb. yıkama sularının veya katı atıkların denize boşaltılması durumunda 5.000 Türk lirası, 18 ila 50 (dahil) groston arasında olanlara 10.000 Türk lirası, 50 ila 100 (dahil) groston arasında olanlara 20.000 Türk lirası, 100 ila 150 (dahil) groston arasında olanlara 30.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. 150 groston ila 1.000 (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 100 Türk lirası, 1.000 ila 5.000 (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 Türk lirası, 5.000 grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası, idari para cezası verilir.
 • Çevre yönetimi hizmeti almayanlardan; çevre yönetim birimini kurmayanlara ya da çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara 6.000 Türk lirası, çevre mühendisi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yetkilendirilen kişiyi bulundurmayanlara 4.000 Türk lirası idari para cezası verilir.
 • Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, yat limanı gibi kıyı tesisi yönetimlerinin; Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak, kendi yönetim sahaları içerisinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere bildirmemesi halinde kıyı tesis yönetimlerine 25.000 Türk lirası; deniz çöpleri, atıklar ve atıksuların toplanması ve yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almaması halinde bu yönetimlere 25.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.
 • Taraf olunan uluslararası sözleşmelerde ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kükürt oranından daha fazla kükürt içeren akaryakıtı denizcilik yakıtı olarak kullanan gemi ve diğer deniz vasıtalarından 1.000 (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 200 Türk lirası, 1.000 ila 5.000 (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 25 Türk lirası, 5.000 grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 5 Türk lirası idari para cezası verilir.
 • Günlük 1 kilogram veya daha az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından, tıbbi atıklarını Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak biriktiren, sınıflandıran, depolayan, taşıyan, ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.
 • Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanılan enerji tarifesinin % 50’sine kadar indirim uygulamaya ve ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre bu oranı % 100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
 • Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdürler. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Haziran 2022 tarihli 31873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik çerçevesinde kullanılan akredite olmayan laboratuvarların Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygunluğu doğrulayıcı kuruluşlar tarafından kontrol edilir. Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama işlemlerini onaylanmış izleme planına uygun hale getirir, yürütür ve gerekirse tekrarlar.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin kuruluş kanunlarında yer alan görev ve faaliyetleri, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde ayrıca değerlendirilir. Doğrulayıcı Kuruluş tarafından, istihdam edilen doğrulama ekibinin son üç yıl içinde danışmanlık yaptığı tesislerde doğrulama ekibi içerisinde görevlendirilmeleri tarafsızlık ilkesine aykırıdır. Bu Tebliğ kapsamındaki doğrulama faaliyetleri, kanunla verilmiş ölçüm kalibrasyon ve benzeri işlemlerin yürütülmesine dair sorumluluklar söz konusu ticari ilişki kapsamına girmez.
 • Doğrulama ekibi, asgari olarak bir baş doğrulayıcı, bir doğrulayıcı ve gerekli olması durumunda yeterli sayıda doğrulayıcı ve teknik uzmandan oluşur. Hesaplama faktörlerinin belirlenmesine yönelik akredite olmayan kendi laboratuvarını kullanan işletmeler için bu Tebliğin Ek-3’ünde verilen asgari doğrulama süreleri tablosunun 5. sütununda yazan asgari sürelerde doğrulama ekibinde teknik uzman yer alması zorunludur.
 • Doğrulama işlemleri yapılacak olan tesiste, yürütülen faaliyetlere özgü teknik konulara hâkim ve sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması açısından gerekli teknik bilgiyi sunabilecek bir teknik uzman veya teknik yetkinliği olan bir baş doğrulayıcı/doğrulayıcı doğrulama ekibi içerisinde olmak zorundadır. Doğrulayıcı kuruluşların ilgili alanlarda bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde akreditasyona esas teşkil edecek standartlara göre akredite olmaları şarttır.
 • Denetim, Bakanlık ve/veya TÜRKAK tarafından kuruluşun merkezinde, şubelerinde veya doğrulayıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilen bir doğrulama süreci esnasında gerçekleştirilir. Denetimler planlı ve/veya ani ve habersiz olarak gerçekleştirilebilir.
 • İşleme konu olan doğrulama faaliyetini yürüten ve uygunsuzluğun oluşmasına doğrudan neden olan doğrulama ve/veya bağımsız gözden geçirme ekibinde yer alan baş doğrulayıcı ve/veya doğrulayıcıların yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen kişiler, iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile bu Tebliğ kapsamındaki doğrulama faaliyetlerinde aday doğrulayıcı olarak yer alamazlar.

SULAK ALANLARIN TESPİTİNDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ. 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Haziran 2022 tarihli 31875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ulusal öneme haiz sulak alanların belirlenmesi ve tescili: Bir alanın ulusal sulak alan olarak belirlenmesi için alanın bulunduğu mülki sınırlar dikkate alınarak, Bakanlığın taşra teşkilatı tarafından hazırlanacak etüt ve envanter raporu mahalli komisyona sunulur. Mahalli komisyon tarafından alanın ulusal öneme haiz sulak alan vasfında olduğu tespit edilmesi halinde dosya Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde dosya Ulusal Komisyona gönderilir. Ulusal Komisyonda alanın ulusal öneme haiz sulak alan olduğu tespit edilmesi halinde orman rejimine tabi olmayan alanlarda sulak alan sınırları Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir ve tescil için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilir. Orman ve orman rejimine tabi alanlar ve Bakanlığın tasarrufunda olan alanlarda sulak alan sınırları Bakanlıkça belirlenir.
 • Tampon bölgede Çevresel Etki Değerlendirme sürecine tabi faaliyetlerde ÇED süreci tamamlanmamış faaliyetler için sulak alan faaliyet izin belgesi müracaatı kabul edilmez.

DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ İŞLETMECİLERİ VE PERSONELLERİNE VERİLECEK EĞİTİME İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Haziran 2022 tarihli 31876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Düzenli depolama tesisinin işletilmesinde çalışacak mühendis olan saha görevlileri, görev ve işlemlerini içeren ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik doğrultusunWWWda yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucu verilen Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi alır. Düzenli depolama tesisi işletmecilerinin ve personelinin periyodik olarak meslek içi eğitimi işletmeci tarafından sağlanacaktır.

TEBLİĞ KAPSAMINDA ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIMLARI İÇİN GEREKLİLİKLER BELİRLENDİ. 

Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2015/1185/AB) (SGM: 2022/29) 26 Haziran 2022 tarihli ve 31878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının piyasaya arzı ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.
 • Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri tebliğin Ek-2’sinde belirtilmiştir. Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, 01.06.2023 tarihinden itibaren tebliğin Ek-2’sinde belirtilen gereklilikleri sağlar.

TEBLİĞ KAPSAMINDA ORTAM ISITICILARININ ETİKETLENMESİNE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER BELİRLENDİ.

Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2015/1186/AB) (SGM: 2022/30) 26 Haziran 2022 tarihli ve 31878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı; 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip ortam ısıtıcılarının enerji etiketlemesine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine dair gereklilikleri belirlemektir.

YAKITLI KAZANLAR İLE SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZLARININ ETİKETLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR DÜZENLENDİ. 

Katı Yakıtlı Kazanlar ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2015/1187/AB) (SGM: 2022/31) 26 Haziran 2022 tarihli ve 31878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı; 70 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı kazanlar ile bu kazanlar, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları paketlerinin enerji etiketlemesine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine dair gereklilikleri belirlemektir.

ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR DÜZENLENDİ.

Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2015/1188/AB) (SGM: 2022/32) 26 Haziran 2022 tarihli ve 31878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip ev tipi ortam ısıtıcılarının veya ürünün kendisinin ya da tek bir bölümünün 120 kW veya altında nominal ısıl güce sahip ticari ortam ısıtıcılarının piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

KATI YAKITLI KAZANLARIN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR DÜZENLENDİ.

Katı Yakıtlı Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2015/1189/AB) (SGM: 2022/33) 26 Haziran 2022 tarihli ve 31878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Tebliğin amacı; endüstriyel emisyonlarla ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla; Katı Yakıtlı Kazanların Enerji Etiketlemesi ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Ambalajlarına İlişkin Tebliğ (2015/1187/AB) (SGM: 2022/31)’de tanımlandığı üzere, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarıyla kombine edilmiş paketlerine entegre edilenler de dahil olmak üzere, 500 kW veya daha düşük nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı kazanların piyasaya arzı ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

FLORLU SERA GAZLARININ SALINIMI KONTROL ALTINA ALMAK ADINA BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik 29 Haziran 2022 tarihli 31881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü kapsamında yer alan florlu sera gazlarının salımını kontrol altına almak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Yönetmelik; ürün ve ekipman içinde olanlar da dahil olmak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin etiketlenmesine, verilerin toplanmasına, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz, ithalat, ihracat ve kullanımına, kota dağıtımına ve florlu sera gazlarının geri kazanımına ve imhasına ilişkin esasları ve florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden gerçek ve tüzel kişilerin eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konuları ve düzenlemeleri kapsar.
 • Ürün ve/veya ekipman devreden çıkartıldığında veya kap ömrünü tamamladığında atık yönetimi, Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@