Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2021

#16
Ocak 2021

ÇEVRE VE ORMAN MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

ÇEVRE KANUNU’NDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ ORANLARI 2021 YILI İÇİN ARTIRILDI.

 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2) 13 Ocak 2021 tarihli 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ uyarınca; 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Çevre Kanunu’nda yer alan kanuna aykırılık halindeki idari para cezalarının oranları, 2021 yılı için %9,11 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

 

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILARAK TAPUDA HAZİNE ADINA TESCİL EDİLECEK ALANLARIN TESPİT VE TEFRİK İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16’ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413) 7 Ocak 2021 tarihli 31357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına tescil edilecek alanların tespit ve tefrik işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre aşağıdaki hususlar düzenlendi:

 • Sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen aşağıdaki yerler, Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılabilecektir:- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler,
  – 04.2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan alanlar,
  – Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar.
 • Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar ise aşağıdaki şekilde belirlendi:- Orman Kanunu’nun 16., 17. ve 18. maddelerine göre izin verilen orman alanları,
  – Orman Kanunu’n 23., 24 .ve 25. maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanları,
  – Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde kalan ormanlık alanlar,
  – Orman Genel Müdürlüğü’nün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları,
  – Tohum bahçesi, tohum meşceresi ve gen koruma ormanları,
  – Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları.
 • Orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine; ilgili valiliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü’nün söz konusu sahanın bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’nden talep edilebilecektir. Talep üzerine Bölge Müdürlüğü tarafından inceleme heyeti oluşturulur. Talebin mevzuata uygun bulunmaması halinde talepte bulunana bildirilmektedir.
 • Orman sınırları dışına çıkarılacak alanlara ilişkin hazırlanan tutanak suretleri ile kontrol mühendisince onaylanan haritaların birer suretleri, sonuçlandırma tutanağı tanzim tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde Komisyon tarafından  uygulama yapılan belde, köy veya mahallenin uygun yerine asılmak suretiyle ilan olunur. Bu ilanda ilan süresi 1 hafta, itiraz süresi 1  ay olarak uygulanır.
 • Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarma uygulamalarına konu olan yerlerde, 6831 sayılı Kanun’un ek 16. maddesi ile ilişkili olduğunu belirlemek ve taksim işareti sonrası teselsül ettirilmek suretiyle (örneğin Ek-16/1, Ek-16/2 gibi) parsel sıra numarası verilir. Orman sınırı dışına çıkarılan parseller tekniğine uygun olarak ölçülür. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Teknik İzahname esasları dahilinde orman kadastro haritalarına, tekniğine göre işlenir ve yenilenen bu haritalarda orman sınırları dışına çıkarılan yerler yeşil üzerine kırmızı tarama yapılmak suretiyle gösterilir.
 • Orman sınırları dışına çıkarılan yerlere ait tescil için hazırlanan dosyaları alan İşletme Müdürlüğü tarafından; 1 aylık itiraz süresinin dolmasını müteakip, ilgili mahkemesinden dava açılıp açılmadığı sorgulanır. Dava açılmadığının tespit edilmesi halinde tescil dosyaları, tescil için ilgili Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilir ve tapu kayıtlarına “6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 16’ncı madde uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan yerdir.” belirtmesi ile Hazine adına tescil edilmesi istenir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@