Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2022

#34
Temmuz 2022

ÇEVRE VE İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 9 dakika

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenen tarihe kadar, izleyen aya ilişkin Kanun kapsamında yapılması öngörülen harcamalar için Genel Müdürlüğe yazıyla veya Genel Müdürlükçe belirlenen elektronik yazılım sistemi üzerinden nakit talebinde bulunur. Nakit taleplerinde, yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan özel hesap nakit talep belgesi kullanılır.
 • Bakanlık, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bütçeleştirilerek özel hesaba aktarılan dış finansman kaynaklarını, bankalar aracılığıyla konut ve işyeri yapım kredisi ile güçlendirme kredisi olarak kullandırabilir.
 • Bakanlıkça kullandırılacak kredilerin azami tutarları, kredinin koşulları, krediye uygulanacak faiz oranı ile kredinin tahsis öncelikleri, özel hesabın finansman durumu ve inşaat maliyetleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
 • Bakan tarafından uygun görülen kaynağın aktarılabilmesi için; kaynak aktarılmasının uygun görüldüğü İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine yazılı olarak bildirilir. 
 • Kanun kapsamında Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazların satışı ve kiralanmasında; Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı iki yılda taksitlerle ödenir. Taşınmazların bulunduğu illerdeki mevcut ekonomik durum, bölgedeki potansiyel alıcıların geliri ve satış rakamları göz önünde bulundurularak gerekmesi halinde Bakan onayı ile beş yıla kadar taksit yapılabilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez. 
 • Bu kapsamda yapılacak satışlarda alıcı satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemesi şartıyla, taşınmazı adına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde alıcı meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Bakanlıktan herhangi bir talepte bulunamaz. Satıştan sonra alıcı adına tapuda tescil işlemi yapılmadan alıcı taşınmazı 3. kişilere devredemez.

RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER VE GÜVENLİK İLKELERİ DÜZENLENDİ.

Radyoaktif Atık Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler ve Güvenlik İlkeleri Yönetmeliği 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, radyoaktif atık tesislerine ilişkin faaliyetlerin radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyet ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünün tespit ve teyit edilmesi için faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu tesislerde uyulması gereken güvenlik ilkelerini belirlemektir.
 • Yönetmelik, radyoaktif atık tesislerini kapsar. Yönetmelik; nükleer tesislerde, radyasyon tesislerinde ve radyasyon uygulamaları kapsamında yürütülen radyoaktif atık yönetimi faaliyetlerine uygulanmaz.
 • Radyoaktif atık tesislerinin saha çalışmalarının yapılmasına, inşasına, işletmeye alınmasına, işletilmesine, işletmeden çıkarılmasına veya kapatılmasına ve düzenleyici kontrolden çıkarılmasına ilişkin süreçlerde güvenliğe ve emniyete ilişkin hedef ve ilkelere uyulmasında ve çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasında asıl sorumluluk radyoaktif atık tesisi kurmak için Nükleer Düzenleme Kurumu (Kurum)’una niyet bildiriminde bulunan, onay almak veya yetkilendirilmek üzere başvuran ya da yetkilendirilen ve düzenleyici kontrol kapsamında bulunan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiye (Kuruluş) aittir. Kuruluş tüm süreçlerde, varsa nükleer güvenceye ilişkin sorumluluklarını da yerine getirir.
 • Radyoaktif atık tesislerinde; saha sürecinden radyoaktif atık tesisinin ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunması için ilgili mevzuatta belirtilen radyasyondan korunma önlemleri Kuruluş tarafından alınır.
 • Radyoaktif atık tesislerinde, Kuruluş tarafından derinliğine savunma stratejisi uygulanır. Bu strateji gereğince; radyoaktif atıklar ile çalışanların, halkın ve çevrenin arasına yerleştirilen bariyerlerin etkinliğini korumak, işletme sırasında meydana gelebilecek olayların kazaya dönüşmesini önlemek ve oluşan kazaların etkilerini azaltmak için hiyerarşik yapıda, birbirinden bağımsız, farklı ve iç içe geçmiş bir dizi uygulamadan oluşan önlemler alınır.
 • Kuruluş, üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak ilgili mevzuat uyarınca Kurum’dan yetki belgesi almış şirketlerden hizmet alır.
 • Yönetmelik kapsamında;
 • Radyoaktif atıkların yalnızca işlendiği ve depolandığı,
 • Radyoaktif atıkların yalnızca bertaraf edildiği,
 • Radyoaktif atıkların işlendiği, depolandığı ve bertaraf edildiği

radyoaktif atık tesisleri Kurum’un yetkilendirmesine tabidir.

 • Radyoaktif atık tesislerinin kurulacağı saha, Kurum tarafından verilecek olan saha onayına tabidir.
 • Radyoaktif atık tesislerine ilişkin;
 1. Tesisin inşası,
 2. Tesisin işletmeye alınması,
 3. Tesisin işletilmesi,
 4. ç) Tesiste güvenlik ve emniyet açısından önemli değişiklik yapılması,
 5. Tesisin işletmeden çıkarılması veya kapatılması,

faaliyetleri Kurumun yetkilendirmesine tabidir.

 • Radyoaktif atık tesisleri, işletme ve kaza koşullarında, çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasının sağlanabilmesi amacıyla, güvenli bir şekilde işletilecek, işletmeden çıkarılacak veya kapatılacak şekilde tasarımlanır.
 • Bertaraf tesisleri, radyoaktif atıkların olası radyolojik etkilerinin kapatma sonrası kontrol dönemleri süresince ve ilgili mevzuatta belirlenen seviyelerde tutulmasını sağlayacak şekilde tasarımlanır.
 • Radyoaktif atık tesisinin inşaat süreci; güvenlik açısından önemli tesis yapılarının tasarımını, inşasını ve sistemlerin inşaat alanındaki montaj ve test aşamalarını içerir.
 • Radyoaktif atık işleme ve depolama tesislerinin erken işletmeden çıkarılması ihtimaline karşı, teminatın yeterliliğinin Hesaplar Yönetim Kurulu tarafından Kurum’a bildirilmesi işletme lisansı verilmesi için ön koşuldur.

RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 37 ila 51. maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ KOMİSYONU TARAFINDAN DOĞAL SİT ALANLARI İLE BU ALANLARDA BULUNAN RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM KARARLAR YAYIMLANDI.

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 113) 20 Temmuz 2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ve 98 sayılı Doğal Sit Alanlarında Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararı çerçevesinde kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşulları belirlendi.
 • Kesin Korunacak Hassas Alanlar’nda koşulları, kapsamı ve süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek koşulu ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir; 
 • Bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetleri yapılabilir.
 • Alanda taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunması veya rastlanması halinde bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları ilgili Bakanlığın izni ile yapılabilir.
 • Bu alanların korunmasına, ıslah edilmesine, bakımına ve temizliğine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen faaliyetler yapılabilir.
 • Güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulabilir.
 • Orman yangın yolu açılması, ormanların bakım ve onarımı, orman zararlıları ile mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına izin verilebilir.
 • Alan içerisinde yer alan; anıt ağaç, grup tescilli ağaçlar ile tescili bulunmayan ağaçların ilgili kurumdan alınacak teknik rapor doğrultusunda bakım ve onarımı yapılabilir.
 • Ekolojik dengenin devamlılığı ve tozlaşmanın sağlanabilmesini destekleyen arıcılık faaliyetleri yapılabilir.
 • Kuş gözlem kulesi yapılabilir.
 • Kamu yararının gerektirdiği ihtiyaç hallerinde yol güzergâhının kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve iletişim hattı yapılabilir.
 • “Kesin Korunacak Hassas Alan” tescili yapılmadan önce mevzuata uygun olarak yapılmış ve faaliyeti devam etmekte olan bir alt yapı uygulaması veya tesisi varsa; mevcut uygulamaya veya tesise ilişkin ilave bir hat, yapı ya da benzeri yeni bir düzenleme yapılmaması koşullarıyla söz konusu mevcut uygulamalara yönelik asgari düzeyde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile süre uzatımına izin verilebilir.
 • Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler yapılabilir,
 • Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak, şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve onarımına izin verilebilir.
 • Nitelikli Doğal Koruma Alanları’nda koşulları, kapsamı ve süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek koşulu ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir; 
 • Kesin korunacak hassas alanlarda izin verilen faaliyetler bu alanlarda da yapılabilir.
 • Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetler sürdürülebilir.
 • Entegre tesis içermemek ve bölgenin ayırt edici özelliklerinden kaynaklı sınırlamalar ile diğer kurum görüşlerindeki kısıtlar saklı kalmak kaydıyla mer’i mekânsal plan kapsamında geleneksel yaşam biçiminin gerektirdiği nitelikte tarım ve hayvancılık amaçlı ahır, ağıl, samanlık, kümes, depo, kiler ve benzeri yapılara İzin verilebilir.
 • Çevreye ve ekolojik dengeye etkisine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla doğal kaynak suyunun çıkarılmasına ve iletilmesine izin verilebilir.
 • Herhangi bir yapılaşmaya gidilmeden Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri İle İlgili Yönetmelik çerçevesinde avlak sahası ayrılabilir.
 • Ulaşım hatları ile bunların zorunlu yapılan, elektrik iletim hattı/tesisi, içme ve kullanma suyu hattı, atıksu hattı, trafo, haberleşme servisleri, açık otopark ile faaliyetlerin özelliği ve alanın coğrafi yapısı ve kamu yararı gereği başka güzergâhtan geçirilmesi mümkün olmayan enerji iletim hatları yapılabilir.
 • İmar ve kıyı mevzuatı çerçevesinde, imar planı yapılmasına gerek duyulmayan denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe, tuvalet, su sporları için kullanılan malzemelerin depolanabileceği sökülür takılır nitelikte yapılar ve rekreatif amaçlı iskele yapılabilir.
 • Geleneksel balıkçılık faaliyetleri ile sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesi ile belirlenen alt sınırı aşmamak kaybıyla kültür balıkçılığı yapılabilir.
 • Şehitlik: ve/veya mezarlık, alanları ile ilgili uygulamalar gerçekleştirilebilir.
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılabilir.
 • İçme suyu amaçlı baraj ve göletler ile tanınsa] sulama amaçlı göletler ve iletim hatları yapılabilir.
 • Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları’nda koşulları, kapsamı ve süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek koşulu ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir; 
 • Teknik rapor ile tespit edilmiş zorunlu haller dışında delme-patlatma yöntemlerinin kullanılmaması, habitat bölünmesi ile flora, fauna kaybının en aza indirilerek ekolojik koridor oluşturacak tedbirlerin alınması, bölgeye ilişkin olarak ekolojik etki değerlendirme raporu hazırlanması koşullarıyla: Madencilik faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilir, Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir, ancak bozulan alanların doğaya yeniden kazandırılması amaçlı toprak dökümü hariç toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi artığı vb. dökülemez.
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olmak koşuluyla geçici depolama yapılabilir.
 • Bölgenin ayırt edici özelliklerinden kaynaklı, sınırlamalar ile diğer kurum görüşlerindeki kısıtlar saklı kalmak kaydıyla meri mekansal plan kapsamında tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara izin verilebilir.
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 98 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 114) 20 Temmuz 2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında Yeni tesis taleplerinde rüzgâr türbinlerinin kesin korunacak hassas alanlara en az 300 metre ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olması ve Kuş göç yollarından en az 300 metre uzaklıkta ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olması ve bu alanlarda rüzgâr türbinlerine otomatik durdurucu radar sistemlerinin kurulması, koşullarıyla tescile esas ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları, alana ilişkin alınmış komisyon kararları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca değerlendirilebileceğine karar verildi.
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 115) 20 Temmuz 2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • 2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesinde yer alan üretim kapasitesi ile sınırlı kalmak kaydıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES projelerinin sınırından itibaren Kesin Korunacak Hassas Alanlara en az 300 metre ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Bölge Komisyonunca belirlenecek mesafede olmasına karar verildi. 

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Temmuz 2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yerleşik alan sınırı tespit edilirken ilgili idarelerce yerleşmenin ve gelişme alanı olarak tespit edeceği alanların taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, dere yatağı ve sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile tarım, orman, mera ve korunan alanların, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin tespiti için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınır ve halihazır harita veya kadastro paftaları üzerine işlenir.
 • Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden mühimmat yapıları, sığınak, radar istasyonları ile nöbet kulübeleri, gözetleme kuleleri, gemi/bot destekleme tesisleri ve karakol yapılarında her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle imar planı ve yapı ruhsatı aranmaz.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
 • Yönetmeliğe tabi projeler hakkında “ÇED Olumlu”, “ÇED Olumsuz”, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek il müdürlüğüne devredebilir.
 • Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını ve ÇED Raporunu, Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeleri için de Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler.
 • Yönetmeliğin;
  • Ek-1’deki listede yer alan projelere,
  • “ÇED Gereklidir” kararı verilen projelere,
  • Kapsam dışı değerlendirilen veya kanunen muafiyeti bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya alan genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesinin Ek-1’deki listede yer aldığı projelere,

ÇED raporu hazırlanması zorunludur.

 • Yönetmeliğin;
  • Ek-2’deki listede yer alan projeler,
  • Kapsam dışı değerlendirilen veya kanunen muafiyeti bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-2’deki listede belirtilen projeler,

için proje tanıtım dosyası hazırlanması zorunludur.

 • Bakanlık, “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, “ÇED Olumlu” kararına esas nihai ÇED raporunda veya “ÇED Gerekli Değildir” kararına esas proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler, kontrol eder ve denetler. Bakanlık, proje ilerleme raporlarında belirtilen iş ve işlemlerin doğruluğunu kontrol eder.
 • “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri olan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya alan genişletilmesinin planlanması durumunda, her bir kapasite artışı miktarının mevcut proje kapasitesi ile toplanması ve bu toplamın belirtilen eşik değer ve üzerinde kalması durumunda, başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin yeni sahibi, projenin devrine konu bilgi ve belgeleri (noter onaylı devir sözleşmesi, tapu senedi, ilgili idaresince onaylı icra/ihale sonuç belgeleri ve benzeri), nihai ÇED raporu/proje tanıtım dosyası ve eklerinin proje sahibinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhütnamesini ve taahhüdü imzalayan yetkilinin noter onaylı imza sirküleri ile ticari sicil gazetesini 6 ay içerisinde ilgili il müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür.

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Temmuz 2022 tarihli ve 31908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İzin belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve sıralamaya alınması, kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından fazla olduğu hallerde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin 1. fıkrasında sayılan yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi için aranan şartlar ile kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı olarak yer almaması şartlarının sağlanması halinde kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleştirilir.
 • Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin 1. fıkrasında sayılan yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi için aranan şartlar ile kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı olarak yer almaması şartlarının sağlanması ön koşulu ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin diğer fıkraları ve aynı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 32. maddesine göre eksiklikleri tespit edilen kuruluşlar o il sıralamasının sonuna yerleştirilerek, eksiklerini tamamlaması için kuruluşlara 6. maddede belirtilen şartlarda 30 gün süre verilerek tebligat yapılır.
 • Tebliğe geçici 3. madde eklenmiş olup, bu maddenin yayımı tarihinden önce sıralamaya girmiş ve halen sıralamada olan kuruluşlardan bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 7. maddenin 1. fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan sıralamada iken kuruluş ortağının izin belgeli bir yapı denetim kuruluşu veya laboratuvarda ortak ve/veya denetim elemanı olduğu tespit edilen kuruluşla, bir kereye mahsus durumunu düzeltmesi için İzin belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve sıralamaya alınması ve  Sıralamada bekleyen kuruluşların çağrılması için 6. maddenin 1. fıkrası hükümleri kapsamında tebligat yapılacak ve 30 gün süre verilecektir. Bu süre içerisinde uygun hale getirilen kuruluşların sıralamadaki yeri korunur, getirilmeyenler ise sıralamadan çıkarılacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@