Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2021

#27
Aralık 2021

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 6 dakika

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YER ALAN TESİSLER, KİRLETİCİLERİN HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA SALIM MİKTARLARINI, ATIKLARIN GERİ KAZANIM VEYA BERTARAF İÇİN TESİS DIŞINA TAŞINMASI GİBİ HUSUSLARIN TAMAMINI BAKANLIĞA YILLIK OLARAK RAPORLAMASINA KARAR VERİLDİ.

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği 4 Aralık 2021 tarihli 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin 

 • Ek 1. maddesinde yer alan faaliyetlerden;
 • enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi için Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (04.12.2021)
 • mineral/maden sanayisi ve kimya sanayisi için Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl sonra (04.12.2022)
 • atık ve atık su yönetimi ile kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi için Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 2 yıl sonra (04.12.2023)
 • yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ve içecek sektöründe hayvansal ve bitkisel ürünler ile diğer faaliyetler için Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 3 yıl sonra (04.12.2022) yürürlüğe girecek olup, diğer hükümleri 4 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Buna göre;

 • Bu Yönetmelik ile, çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenlendi.
 • Yönetmeliğin kapsamında yer alan tesisler, kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salım miktarlarını, yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların ve yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan tehlikesiz atıkların geri kazanım veya bertaraf için tesis dışına taşınması gibi hususların tamamını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na  (“Bakanlık”)  yıllık olarak raporlayacaktır.
 • Tesislerin yıllık raporlarında sunulan bilgilerin geçerliliği, eksik, hatalı bilgilerin olup olmadığı Valilikler tarafından  denetlenecektir.
 • Ayrıca işletmeciler, raporlama yılının sonundan itibaren 5 yıl boyunca, Bakanlık ve Valilik tarafından gerektiğinde incelenebilmeleri için bu bilgileri muhafaza edecektir.
 • Bakanlık, yeni yönetmelikle ilk kez çevresel konularda karar verme süreçlerine halkın katılımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemeye, azaltmaya katkı sağlamak amacıyla elektronik bir veri tabanı olan “Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (“KSTK”)” sistemini oluşturacak ve bu sistem halkın erişimine de açık olacaktır.
 • Faaliyette olan tesisler yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay, yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan tesisler ise tesise ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde KSTK sistemine kayıt olacaktır.
 • KSTK’de tesislerle ilgili, işletmeci tarafından bildirilmesi gereken havaya, suya, toprağa salımı ile tesis dışına taşınan atık su kirleticilerinin yönetmelikte belirlenen eşik değerlerini aşanlar ile yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların miktarları gibi bilgiler yer alacaktır.
 • İşletmeci herhangi bir bilginin halka açık KSTK sisteminin dışında bırakılmasını istediği takdirde, ilgili bilgiyi ve gizlilik talebinin nedenlerini belirtmek suretiyle Bakanlığa gizlilik talebinde bulunabilecektir.
 • Birbirini takip eden her bir raporlama yılı için raporlama yılının bitiminden 12 ay sonra KSTK bilgileri halka açık hale getirilecektir.
 • Bakanlık, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olarak hazırlanan bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin kılavuzları 6 ay içerisinde yayımlayacaktır.
 • İşletmelerin yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk raporlama yılı, ilk tam takvim yılı olarak belirlendi. Ayrıca KSTK’nin halka açılması ile ilgili hükümleri, Bakanlık tarafından teknik altyapı tamamlanana kadar uygulanmayacaktır.

SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇÜ ALETLERİNİN STANDARDI BELİRLENDİ. 

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Aralık 2021 tarihli 31703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Türk Standardları Enstitüsü (“Servis”) tarafından yapılan muayene işlemlerine ilişkin ücretler kullanıcı tarafından servise ödenir. Muayene ücretinin başvurudan önce yatırılmış olması gerekir. Muayene ücretinin yatırılmaması durumunda müracaat geçersiz sayılır. 
 • Halihazırda kullanımda olan su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri ve sıkıştırılmış doğal gaz (“CNG”) ölçme sistemlerinde damga ile muhafaza altına alınan parçaların değişiminde tip onayında öngörülen parçaların kullanılması esastır. Ancak, bu parçaların teknolojinin ilerlemesi ve/veya eski parçaların üretimden kalkması nedeniyle eşdeğer yedek parçalarla zorunlu olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, ölçü aletinin metrolojik açıdan orijinal özelliklerini, kullanım amacını veya tasarımını değiştirmemek kaydıyla, parça değişimleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
  1. Ölçü aletinin üreticisinin/ithalatçısının piyasa faaliyetlerinin devam etmesi durumunda, yalnızca üreticisinin/ithalatçısının Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında almış olduğu tip onaylarında yer alan parçalar kullanılır.
  2. Ölçü aletinin üreticisinin/ithalatçısının kapanması veya ölçü aletlerine ilişkin piyasa faaliyetlerinin sona ermesi durumunda, benzer ölçü aletlerine ilişkin diğer imalatçıların/ithalatçıların Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında almış oldukları tip onaylarında yer alan parçalar kullanılır.
  3. Tamir ve ayar servisleri, (a) ve (b) bentleri kapsamında yaptıkları işlemler sonucunda, geçici damga ile damgalanacak olanlara ilişkin düzenlenecek tutanakta, kullanılan yeni parçaların Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında hangi tip onayında kullanıldığını belirtir.
  4. Tamir ve ayar sonrası yapılacak ilk muayenelerde yalnızca değişimi yapılan parçalar bu fıkra kapsamında servis tarafından kontrol edilir ve uygun görülmesi halinde muayeneleri yapılır. Yapılan değişimin servis tarafından uygun görülmemesi halinde ölçü aletleri kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanarak mühürlenir, tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere ölçü aleti kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir. Bu durum muayene raporunda belirtilir. Bu fıkraya uygun olarak yapılan işlemler ölçü aletinin tip onayını etkileyecek değişiklik olarak değerlendirilmez.
 • Servis, tip onayı olan ve kullanımda bulunan ölçü aletlerinden;
  1. Tip onayı belgesinin geçerlik süresi devam edenler hariç olmak üzere, tip onayında belirtilen damga planlarında yer alan damganın ölçü aletine müdahaleyi engellemediğinin tespit edilmesi halinde,
  2. CNG ölçme sistemlerinde damga ile muhafaza altına alınan parça değişimlerinin uygun görülmesi halinde,
  3. Tip onayı ve damga planlarını temin etmek için imalatçısına/ithalatçısına ulaşılamaması halinde,
  4. Ölçü aletlerinin tip onayı ve damga planlarının bir örneği imalatçısı/ithalatçısı tarafından talep edilmesi durumunda tip onayı ve damga planlarının temin edilememesi halinde,

ölçü aletlerinin muayenelerini gerçekleştirir ve muayene sonucu uygun bulunan ölçü aletlerini dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde damgalar. Damga planına ek olarak uygulanan damga yerleri varsa bu noktaları da içerecek şekilde damga planı hazırlanır ve yayımlanır. Bundan sonra bu ölçü aletlerinin muayene ve damgalamaları servis tarafından yayımlanan damga planlarına göre yapılır ve buna göre hazırlanan damga planlarını servis Bakanlığa bildirir.

 • Servis, tamir ayar sonrası ilk muayenesini yaptığı ölçü aletinde, tamir ve ayar servisinin ilgili ölçü aletine yönelik yapmış olduğu iş ve işlemlerinde bir eksiklik veya uygunsuzluk olması halinde durumu il müdürlüğüne bildirir.
 • Muayenesi servisin belirlediği yerlerde yapılacak ölçü aletlerinin, muayene başvurusu esnasında belirtilen yerlere getirilmesinden kullanıcı sorumludur.
 • Servis, 15.11.2021-15.11.2022 tarihleri arasında almış olduğu su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinin tamir ayar sonrası ilk muayene başvurularına ilişkin muayeneleri, 2022 yılı içinde yapmak zorundadır. 15.11.2022 tarihinden sonra yapılacak muayene başvurusu alınan ölçü aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yıl Kasım ayı sonuna kadar, ilk muayenelerini ise 45 gün içerisinde yapmak zorundadır.

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2022/1) 30 Aralık 2021 tarihli 31705 sayılı Resmi Gazete 2.Mükerrer’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak tespit ve ilan edildi.
 • Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20. maddesinde yer alan para cezaları 01.01.2022 tarihinden itibaren Tebliğ ekinde belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

KIYI TESİSLERİNDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİ.

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 

 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. . Buna göre;
 • Tebliğ’in amacı, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek Tebliğ ekinde yer alan listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan atıkları belirlemektir.
 • Tebliğ’in ekinde yer alan listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.
 • Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Tebliğ’in ekinde yer alan listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda, atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri kazanım ve benzeri işleri yapan firmanın talebi üzerine, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’ne göre oluşturulan Atık Komisyonuna Tebliğ’de belirtilen belgelerle müracaat edilir.
 • Tebliğ ile aynı zamanda başvuru esasları, istisnai durumlar, gümrük işlemleri, yaptırım gibi usul ve esaslar da düzenlenmektedir.

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/23) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi.  Buna göre;

 • Tebliğ’in amacı, serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek Tebliğ’in ekindeki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Tebliğ’in ekindeki listede yer alan metal hurdaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebilirler.
 • Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Tebliğ’in ekindeki listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdaya ön işlem uygulanması, hurdanın geri kazanımı ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firmanın hurdayı bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdaya ön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’ne göre oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;
 1. a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdaya ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından  ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan belge veya yazılardan birine (Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Yan Ürün/Alternatif Hammadde Onay Yazısı) sahip sanayi tesislerine veya,
 2. b) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan ve bu amaçla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan sanayi tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış sanayi tesislerine verilmesi şartıyla Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma İzin Belgesine sahip metal hurda alımı yapan firmalara,

verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest Bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

 • Tebliğ ile aynı zamanda ithalatçının sorumluluğu, metal hurdalara ilişkin özel durumlar, istisnai durumlar, yaptırımlar gibi usul ve esaslar da düzenlenmektedir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@