Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2021

#25
Ekim 2021

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 4 dakika

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ekim 2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmelik (“Yönetmelik”)’in tanımlar başlıklı 4.maddesinde yer alan;
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı ibaresinin; il müdürlüğünce gerçekleştirilen yerinde inceleme neticesinde, işletmelerin tabi oldukları mevzuatta yer alan fiziksel şartların sağlandığının ve Sıfır Atık Yönetmelik’indeki listeler dikkate alınarak, Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi’nin veya muafiyetinin bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde e-izin sistemi üzerinden düzenlenen ve bir yıl geçerliliği bulunan belgeyi,
 • E-izin Sistemi ibaresinin; çevre izin ve lisans sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği çevrimiçi sistemi

ifade ettiği düzenlendi.

 • Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler, bu Yönetmelik’te geçen işletmeci tanımı esas alınmak sureti ile işletmenin tamamı için veya münferit olarak çevre izin ve lisans belgesi alırlar.
 • Ayrıca yazılı bir tebligata gerek görülmeksizin, yetkili merci tarafından elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilecektir.
 • İşletmenin tabi olduğu herhangi bir çevre izin/çevre lisansı konuları için başvuru yapılmaması veya tabii olmaması gereken herhangi bir çevre izin/çevre lisansı konularına başvuru yapılması durumunda, süreç il müdürlüğü uygunluk yazısından başlatılmak üzere geçici faaliyet belgesi başvurusu iade edilecektir.
 • Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine ait başvuru sonucunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenmesi halinde devam eden süreçte işletme adına düzenlenen her yeni belge bir önceki belgenin devamı niteliğinde kabul edilecektir.
 • Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden düzenlenecektir.
 • İşletmeler belge eklerinde yer alan, mevzuatta öngörülen çalışma koşulları ve diğer hususlara uygun olarak çalışmakla yükümlüdür.
 • Çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik süresi sonunda yenilenmesine ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde düzenlendi:
 1. İşletmelere verilen çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.
 2. İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü öncesinde, Yönetmelik EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak il müdürlüğü uygunluk yazısı, iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki karar ile birlikte çevre izin ve lisans yenileme başvurusu yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu sürenin en az iki ay öncesinde il müdürlüğü uygunluk yazısına başvurulması gerekir.
 3. Çevre izin belgesi yenileme başvuruları, geçici faaliyet belgesi süreci uygulanmaksızın 9. madde kapsamında yürütülecektir.
 4. Çevre izin ve lisans yenileme başvuruları ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde veya çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, geçici faaliyet belgesi süreci uygulanmaksızın Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca yürütülecektir.
 5. Çevre izin ve lisans belgesi, geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmayan işletmelerin; mevcut belgesinin geçerlilik süresi içinde başvuruda bulunarak geçici faaliyet belgesi alması gerekecektir.
 • Çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, işletmelerde/faaliyetlerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yenilenmesine ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde düzenlendi:
 1. İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi, işletmenin faaliyet konusunun değişmesi, işletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, işletmenin toplam üretim ve/veya atık tüketim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının Yönetmelik EK-1’de bulunan liste kapsamında yer alması, işletmenin toplam yakma/anma ısıl gücünde değişiklik meydana gelmesi hallerinde beş yıllık süreden bağımsız olarak çevre izin ve lisans belgesinin yenileme işleminin başlatılması gerekmektedir.
 2. Faaliyet yeri değişikliği nedeniyle yapılan çevre izin veya çevre izin ve lisans yenileme başvurularında, yeni bir çevre izin veya çevre lisansı konusunu da içeren yenileme başvurularında ve/veya mevcut lisans konularına ait proseste ve çalışma koşullarında değişiklik söz konusu olan başvurularda; sürecin geçici faaliyet belgesi aşamasından başlatılması gerekmektedir.
 3. Geçici Faaliyet Belgesi yenilemesi gerektiren durumlar haricindeki çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemleri; EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak il müdürlüğü uygunluk yazısı, iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki karar ile birlikte, değişikliği takiben 90 takvim günü içerisinde başlatılacak ve Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca yürütülecektir. 90 takvim günü içerisinde yenileme başvurusu gerçekleştirilmeyen işletmelerin çevre izin ve lisans belgeleri iptal edilecektir.
 4. İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda veya Yönetmelik 11.maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte değişikliği takiben 30 takvim günü içerisinde yetkili mercie başvuru yapılır. İzin veren yetkili merci tarafından çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılmasına dair yapılan bildirimi takiben 90 takvim günü içerisinde yenileme başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 30 takvim günü içerisinde başvuruda bulunmadığı tespit edilen işletmeler için; söz konusu değişikliğin belge yenileme işlemini gerektirmesi durumunda, mevcut çevre izin ve lisans belgesi iptal edilecektir. 30 takvim günü içerisinde çevre izin ve lisans yenileme başvurusu gerçekleştirilmeyen işletmelerin çevre izin ve lisans belgeleri iptal edilecektir.
 • Çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmeler için yeni bir çevre izin veya çevre lisans konusu eklenmesi durumunda, işletmenin tüm çevre izin ve lisans konularını içerecek şekilde geçici faaliyet belgesi yenileme başvurusunda bulanabilecekleri gibi mevcut belgelerinin geçerlilik süresi değişmemek üzere, münferit çevre izin ve/veya çevre lisansı konularında ekleme işlemi de yapabilirler.
 • Çevre izin ve lisans belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıklar için atık kodu ekleme talebinde bulunabilir.
 • İşletmenin unvanının ve/veya vergi numarasının değişmesi durumunda, sicil gazetesindeki değişikliği takiben 90 takvim günü içerisinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, ÇED Belgesi, kapasite raporu ve mevcut belgesinde yer alan çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvuru yapılacaktır. Yetkili merci tarafından 30 takvim günü içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla çevre izin ve lisans belgesi yeniden düzenlenecektir.
 • İşletmenin sahibinin değişmesi/ortaklık yapısının değişmesi veya işletmenin kiralanması durumunda, yetkili merciinin talep etmesi halinde sunulmak üzere değişikliğe ilişkin ilgili bilgi ve belgeler işletmede saklı bulundurulur. Mevcut belge ekindeki çalışma koşullarına yeni işletme sahibi veya kiralayan uymakla yükümlüdür.
 • Yangın, sel, deprem vb. durumlarda işletme sahibi tarafından derhal il müdürlüğüne bilgi verilir. İl müdürlüğü tarafından işletmenin tabi olduğu tüm çevre izin ve lisans konuları kapsamında fiziki şartlar yerinde incelenerek hazırlanacak tespit tutanağı çerçevesinde; işletmenin mevcut geçici faaliyet belgesi iptal edilir. Tesiste meydana gelen yangına ilişkin soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığı tespit olunursa geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve bu işletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.
 • Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali halinde işletmeler uygunsuzluk giderilene kadar tesislerine atık alımı yapamaz ve atık işleme faaliyetinde bulunamazlar.
 • Çevre izin ve lisans belgesi iptal edilen tesislerin faaliyetlerine devam etmemesi durumunda kapatma planı onay yazısı alması gerekmektedir.
 • Yönetmelik’in EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmelerin çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirilmesi il müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 • Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda yetkili mercie bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda işletme adına düzenlenmiş belgeler iptal edilir.

İşbu Yönetmelik’in çevreyi kirleticisi etkisi yüksek düzeyde olan işletmeleri belirten EK-1 listesi ve çevreyi kirletici etkisi olan işletmeleri belirtilen EK-2 listesinde değişiklikler yapıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@