Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2020

#15
Aralık 2020

BANKACILIK VE SİGORTACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 5 dakika

BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulünün hariç tutulması kaydıyla, bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin, her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin destek hizmeti alımı da yönetmeliğe dahil edildi.

Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda ise, “Pazarlama faaliyetleri oto bayilerinde, ikinci el motorlu araç satışı konusunda ilgili mevzuata göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmelerde, emlak ofislerinde, çağrı merkezleri kullanılarak.” ifadeleri yönetmeliğe eklendi.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75 olarak tespit edildi.

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR DÜZENLENDİ.

 1. Repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar arasına;
 • Serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonları katılma payları,
 • Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler ile varlık ve ipotek teminatlı menkul kıymetler,
 • Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş gayrimenkul sertifikaları ve projeye dayalı menkul kıymetler ve
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın üye olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş kıymetler

eklendi. Ayrıca, Tebliğ’e eklenen söz konusu finansal araçların değerlemesine ve teminatlandırılmasına ilişkin gerekli değişiklikler yapıldı.

 1. Repo ve ters repoya konu edilen, aracı kurumların kendilerinin veya sermaye, yönetim ve denetimlerine hakim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseleri ile aracı kurumların mevduat ve katılım bankaları hariç nitelikli pay sahiplerinin ihraç ettiği finansal araçların tutarının, aracı kurum öz sermayesinin % 10’unu aşamayacağı hükme bağlanarak, söz konusu finansal araçlar için aracı kurumlara işlem limiti tesis edildi.
 2. Repo ve ters repo işlemlerinde, işlem şartları arasında yer alan yazılı sözleşme yapılması şartı, SPK’nın yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin belge ve kayıt düzenine ilişkin düzenlemesi uyarınca mesafeli sözleşme yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde değiştirildi.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı 4. maddesine “FAST işlemleri” ve “Ticari müşteri” tanımları eklendi.
 • FAST işlemlerinin Merkez Bankası’nın sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini, ticari müşterinin ise bankalar tarafından ürün veya hizmetlerin sunulduğu, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişileri ifade ettiği belirtildi.
 • Tebliğ’in 15. maddesinin birinci fıkrası ile 18. maddesinin ikinci fıkrasındaki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumu’nca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak bankaların internet sitesinde ilan edilecek.
 • Tebliğ’in 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak, dördüncü fıkrasında bulunan “EFT/Havale ücretinin” ibaresi “EFT, FAST ve Havale ücretinin” olarak değiştirildi. FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabi olacak.
 • EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami ücretler %50 artırımlı olarak uygulanacak.

KATILIM ESASLARI ÇERÇEVESİNDE SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

 • Yönetmelik uyarınca katılım esasları çerçevesinde sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli usul ve esaslar düzenlendi.
 • Önemli görülen birinci husus; Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösterilebilmesi için Danışma Komitesi kurulmasını öngörüyor. Yönetmelik katılım esaslarına uygun faaliyet gösterilmesinde Danışma Komitesi’ni esas alıyor.
 • İkinci önemli husus ise, halen pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta şirketleri bu faaliyetlerini 2021’in sonuna kadar aynı şekilde sürdürebilecekler, bu tarihten sonra ise ya katılım şirketi kuracaklar ya da sahip oldukları portföyü katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan diğer sigorta şirketine devredecekler.

KATILIM SİGORTACILIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN PENCERE USULÜ İLE FAALİYET GÖSTERENLERİN FAALİYET SÜRESİNE VE PROSEDÜRLERE DAİR DÜZENLEMELERİ BARINDIRAN GEÇİCİ 1. MADDESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

KISA ÇALIŞMANIN SONA ERMESİ VE HAFTALIK NORMAL ÇALIŞMA SÜRELERİNE DÖNÜLMESİ DURUMUNDA SAĞLANAN NORMALLEŞME DESTEĞİNİN UYGULAMA SÜRESİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI. AYRICA SÖZ KONUSU DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ 3 AYDAN 6 AYA ÇIKARILDI.

07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31.06.2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

31.12.2020 TARİHİNDE SÜRESİ DOLAN; GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMASININ SÜRESİ 31.12.2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

12.2022 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve geçici 10. maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren Fondan karşılanacaktır.

SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA SÜRESİ VE İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ VE DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ UYGULAMA SÜRELERİ UZATILDI.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@