Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2022

#33
Haziran 2022

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/19) 10 Haziran 2022 tarihli 31862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı yüzde 20 olarak uygulanır.
  • Finansman şirketlerinin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/17) ile ilk kez zorunlu karşılığa tabi hale getirilen yurt içi bankalardan kullanılan kredilerinden 23.04.2022 tarihi itibarıyla mevcut olanlar vadeleri sonuna kadar zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler arasına dahil edilmez.

YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE KARŞILIK TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MENKUL KIYETMERLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20) 10 Haziran 2022 tarihli 31862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Tebliğin amacı, bankaların yabancı para yükümlülüklerine karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) nezdinde umumi disponibilite kapsamında bulunduracakları Türk lirası cinsinden menkul kıymetlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  • Serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dahil Türkiye’de kurulmuş veya şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
  • Yurt dışı şubelerce bankalar ve kredi vermeye yetkili diğer kuruluşlar hariç olmak üzere yurt dışı yerleşiklere kullandırılan kredi tutarı kadar menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklerden indirim yapılabilir. Ancak bu indirim, yurt dışı şubelerin yabancı para mevduat/katılım fonu tutarını aşamaz.
  • Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak gerçek ve tüzel kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre ilave olarak menkul kıymet tesis edilir. 
  • Menkul kıymet olarak bulundurulacak Devlet İç Borçlanma Senetleri ve kira sertifikalarının yeteri kadar ihraç edilmemesi veya söz konusu menkul kıymetlere piyasada erişimin sınırlı olması gibi bankaların eksik menkul kıymet bulundurmasına yol açabilecek istisnai hallerde, bankalar ilgili durumun başladığı tarihi yazılı olarak Merkez Bankasına bildirmeleri durumunda, Merkez Bankası menkul kıymet tesis oranını sınırlı bir süre için düşürebilir ya da menkul kıymet tesisi uygulamasını eksik tutulan kısım için geçici bir süre askıya alabilir.

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729) 11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10 olarak uygulanır.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖR FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLER KAPSAMINDA PARA SINIRINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739) 16 Haziran 2022 tarihli 31868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

  • Yükümlüler, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 85.000 TL veya üzerinde olduğunda kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

MENKUL KIYMETLERİN TESİSTE DİKKATE ALINACAK DEĞERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ. 

Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/21)

  • Menkul kıymetlerin tesiste dikkate alınacak değeri Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@