Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2021

#24
Eylül 2021

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 4 dakika

YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9) 15 Eylül 2021 tarihli 31599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 17 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinde düzenlenen zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükleri için aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Mevduat/katılım fonu (yurtdışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %23
b)1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %17
Kıymetli maden depo hesapları
a) Vadesiz, ihbarlı,1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %24
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %20
Müstakrizlerin fonları %23
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli %21
b) 2 yıla kadar (2yıl dahil) vadeli %16
c) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli %11
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli %7
d) 5 yıldan uzun vadeli %5

 

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACA FİNANSAL TABLOLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Eylül 2021 tarihli 31605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Her bir risk ağırlığına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı ve özkaynaklardan indirilen tutarların; Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen risk sınıflarının her birine ilişkin olarak açıklanmasında esas alınacak tablo risk ağırlığı sınıflarına “%25” ve “%35” sınıfları eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirildi;
Risk Ağırlığı %0 %10 %20 %25 %35 %50 %75 %100 %150 %250 Diğer risk ağırlıkları Özkaynaklardan indirilenler
1 Kredi Riski Azaltımı Öncesi Tutar
2 Kredi Riski Azaltımı sonrası Tutar

*Karşı taraf kredi riski ve menkul kıymetleştirme pozisyonları hariç

 • Aynı zamanda, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanıldığı risk tutarları için ilgili risk ağırlığı aralıklarına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarının; Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen risk sınıflarının her birine ilişkin olarak aşağıdaki tablo esas alınmak suretiyle açıklanacağı düzenlendi:

Risk Ağırlığı (%0-%20) (%20-%35) (%35-%50) (%50-%75) (%75-%100) (%100-%250) Diğer risk aralıkları
1 Kredi Riski Azaltımı Öncesi Tutar
2 Kredi Riski Azaltımı sonrası Tutar

 

*Karşı taraf kredi riski ve menkul kıymetleştirme pozisyonları hariç

BANKALARCA RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN KAMUYA YAPILACAK AÇIKLAMALARA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Eylül 2021 tarihli 31605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Menkul kıymetleştirme ve karşı taraf kredi riski dışında kalan kredi risklerine ilişkin olarak açıklanacağı düzenlenen “Standart yaklaşım kullanılması durumunda kredi riski”ne ilişkin olarak “Standart Yaklaşım-Maruz kalınan kredi riski ve kredi riski azaltma etkileri” şablonunda yer alan risk sınıflarından biri olan “İpotek ve teminatlı menkul kıymetler” sınıfının kapsamı genişletilerek “Teminatlı menkul kıymetler” olarak değiştirildi.
 • Yine aynı şablonda yer alan Risk Sınıfları’ndan biri olan “İpotek ve teminatlı menkul kıymetler” sınıfının kapsamı genişletilerek “Teminatlı menkul kıymetler” olarak değiştirildi.
 • Aynı zamanda ilgili şablonda;
  • Risk Ağırlıkları’na “%25” ve “%35” ağırlıkları eklendi,
  • Risk ağırlıklarından biri olan “%50” Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılanlar” ağırlığı “%50” şeklinde değiştirilerek gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılma şartı kaldırıldı,
  • %200” olan son risk ağırlığı “%250” olarak artırıldı. İlgili şablon’un değişiklik yapılmış hali aşağıdaki gibidir:

Amaç: Standart yaklaşım altında risk sınıfı ve (standart yaklaşıma göre alacağa atfedilen riskliliğe karşılık gelen) risk ağırlığı bazında alacakların kırılımını göstermek
Kapsam: Bu şablon standart yaklaşımı kullanan bankalar için zorunludur. Bankalar kredi risklerini ve risk ağırlıklı tutarını hesaplarken çok büyük bölümünü standart yaklaşım dışındaki yöntemlerle hesaplıyor ve standart yaklaşımın kullanıldığı bölüm ihmal edilebilir düzeyde ise, kullanıcılar için daha anlamlı bilgi sağlayabilmek amacıyla standart yaklaşımla ilgili açıklama yapmayabilir. Bu durumda banka ilgili açıklamayı neden anlamlı bilgi olarak değerlendirmediğini açıklar. Söz konusu açıklama ilgili portföylerdeki alacakların tanımlarını ve toplam risk ağırlıklı tutarı içerir.
İçerik: Risk tutarı
Sıklık: 6 ay.
Format: Sabit Kurum, standart yaklaşımın uygulanmasında yapılan değişiklikleri yansıtmak amacıyla satır ve sütunlarda değişiklik yapabilir.
İlave Açıklama: Bankalar, şablona ek olarak raporlama dönemine ilişkin önemli değişiklikleri belirtir ve bunların nedenlerini açıklar.
a b c d e f g h i j k l
Risk Sınıfları/ Risk Ağırlığı %0 %10 %20 %25 %35 %50 %75 %100 %150 %250 Diğer Toplam risk tutarı (KDO ve KRA sonrası)
1 Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar
2 Bölgesel yönetimlerden veya yerel alacaklar
3 İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar
4 Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar
5 Uluslararası teşkilatlardan alacaklar
6 Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar
7 Kurumsal alacaklar
8 Perakende alacaklar
9 İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar
10 Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar
11 Tahsili gecikmiş alacaklar
12 Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar
13 Teminatlı menkul kıymetler
14 Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
15 Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
16 Hisse senedi yatırımları
17 Diğer Alacaklar
18 Toplam
Tanımlar
Toplam risk tutarı (KDO ve KRA sonrası): sermaye yükümlülüğü hesaplanmasında kullanılan (hem bilanço içi hem bilanço dışı) tutar. Dolayısıyla, ayrılan karşılıklar ve aktiften silmeler düşüldükten ve KDO ve KRA uygulandıktan sonraki ancak risk ağırlıkları uygulanmadan önceki tutardır.
Tahsili gecikmiş alacaklar. Tahsili 90 günden fazla gecikmiş olan alacakların korumasız kısmına karşılık gelmektedir.
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar; Bu satırda Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-1’de yer alan hükümet çerçevesinde risk ağırlığı % 150 veya daha fazla olan alacaklar (bkz. Ek-1. fıkra 59) ile Kurul tarafından risk ağırlığı %150’ye veya daha fazlasına çıkarılan alacaklar raporlanır. Bu satırda raporlanan alacaklar diğer satırlarda raporlanmamalıdır.
Diğer alacaklar, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-1 75 %82 inci fıkralarda belirtilen alacakların raporlanacağı satırdır.
 • Karşı taraf kredi riskine ilişkin açıklanacak hususlara ilişkin olarak standart yaklaşım çerçevesinde hesaplanan karşı taraf risklerinin risk sınıfları ve risk ağırlıklarına göre bölümlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Standart yaklaşım- Risk sınıfları ve risk ağırlıklarına göre KKR” şablonunda belirtilen Risk Sınıfları’ndan “Gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar”, “Tahsili gecikmiş alacaklar”, “Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar”, “İpotekli teminatlı menkul kıymetler”, “Menkul kıymetleştirme pozisyonları”, “Kısa vadeli kredi derecelendirmesi bulunan bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar ile kurumsal alacaklar”, “Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar”, “Hisse senedi yatırımları” ve “Diğer varlıklar” risk sınıfları şablondan çıkarıldı.
 • Aynı zamanda şablonunun kapsamından “Merkezi karşı tarafla yapılan işlemler” çıkarıldı. Şablonun değişiklik yapılmış hali aşağıdaki şekildedir:

Amaç: Standart yaklaşım çerçevesinde hesaplanan karşı taraf kredi risklerinin risk sınıfları ve risk ağırlıklarına göre bölümlendirilmesi
Kapsam: Risk tutarının belirlenmesinde kullanılmasından bağımsız olarak, karşı taraf kredi riski standart metodu kullanan bütün bankalar için bu şablonun doldurulması zorunludur.
Risk veya risk ağırlıklı tutarların ihmal edilebilir büyüklükte olması durumunda, bankalar bu şablonda talep edilen bilgileri açıklamayabilir. Fakat bankalar, söz konusu risklerin kullanıcılar için neden anlamsız olduğunu, toplam risk ağırlıklı tutarı da içerecek şekilde açıklar (Merkezi karşı tarafla yapılan işlemler hariç).
İçerik: Kredi riski tutarları
Sıklık: 6 ay
Format: Sabit
İlave açıklama: Bankalar, şablona ek olarak raporlama dönemine ilişkin önemli değişiklikleri belirtir ve bunların nedenlerini açıklar.
a b c d e f g h i
Risk Ağırlıkları/ Risk Sınıfları % 0 %10 %20 %50 %75 %100 %150 Diğer Toplam kredi riski*
Merkezi yönetimlerden ve merkez bankalarından alacaklar
Bölgesel veya yerel yönetimlerden alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar
Kurumsal alacaklar
Perakende alacaklar
Diğer alacaklar **
Toplam

• Toplam kredi riski; KRA uygulandıktan sonra sermaye yeterliliği hesaplamasında dikkate alınacak tutar.

•• Diğer alacaklar Şablon KKR8’de raporlanan karşı taraf kredi riski içinde yer almayan miktarları içerir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@