Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2021

#23
Ağustos 2021

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 5 dakika

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASININ ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI TARAFINDAN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BELİRLENDİ.

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/5) 5 Ağustos 2021 tarihli 31559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ’in düzenlenme amacı uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
 • Ödeme hizmeti sağlayıcılarından hizmet alan gerçek ve tüzel kişiler,Müşteri” olarak tanımlandı.
 • IBAN yalnızca bir hesabı işaret eden 26 sayısal/alfabetik karakterden oluşacaktır. Soldan sağa karakter dizilimi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:
Karakter Sayısı Karakter Şekli Açıklama
2 Alfabetik Karakter (A-Z) Ülke Kodu
2 Sayısal Karakter (0-9) IBAN Kontrol Basamakları
5 Sayısal Karakter (0-9) Ödeme Hizmet Sağlayıcı Kodu
1 Sayısal Karakter (0-9) Rezerv Alanı
16 Sayısal Alfabetik Karakter Hesap Numarası Alanı
 • IBAN oluşturulurken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecektir.
 • Hesap numarası alanı için standart bir format yoktur. Ancak hesap numarası olarak tespit edilen 16 hanenin sağa dayalı olarak yazılması ve varsa sol tarafındaki boşlukların sıfır ile doldurulması zorunludur.
 • Bankaların nezdindeki para transferine konu her bir müşteri hesabı için Tebliğ’de belirtilen esaslar doğrultusunda, IBAN oluşturmaları ve IBAN bilgisini hesap sahiplerine bildirmeleri zorunludur.
 • Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilecektir. Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması, ilgili kapsamında katılımcı olarak yer aldıkları ödeme sisteminin sistem kurallarında bu konuda aksine bir hüküm olmadığı sürece zorunlu değildir.
 • IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarının yazılı ve elektronik ortamda para transferine konu olan hesaplara ilişkin olarak müşterileri için oluşturacakları ve üzerinde hesap numarası bulunan belgelerde IBAN’ı göstermeleri zorunludur.
 • Avrupa Ekonomik Alanı’nda yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur. Ancak, ödeme hizmeti sağlayıcıları ile yurt dışında sınır ötesi ödemeleri gerçekleştiren finansal kuruluşlar arasında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirilen işlemler ile talep edilmesine rağmen alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmaz. Ödeme hizmeti sağlayıcılarının yurt dışındaki finansal kuruluşlarla olan ilişkilerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.
 • Alıcı hesap numarası IBAN olarak belirtilen gelen para transferlerinde IBAN’ın doğrulanması zorunludur.
 • Bu Tebliğ kapsamında IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarınca müşteri hesabından yapılan para transferlerinde göndericiye ait IBAN’ın kullanılması zorunludur.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur. Ancak EFT Sistemi aracılığı ile hesaba yapılan para transferlerinde, talep edilmesine rağmen alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmaz.
 • Yapılan kontrol sonrasında IBAN’ı yanlış olduğu tespit edilen transfer emirleri iade edilebilecek veya reddedilebilecektir.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/6) 9 Ağustos 2021 Tarihli 31563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmez.
 • Kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde on beş fazlasını, hizmetin banka bünyesinde sunulması halinde ise hizmetin makul bedelini geçemeyecektir.
 • EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 4 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 8 TL’yi geçemeyecektir.
 • Yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti yüzde 1,90’ı geçemeyecektir.

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK EFT ÜCRETLERİ BELİRLENDİ.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/7) 9 Ağustos 2021 tarihli 31563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre EFT işlemlerinden alınacak ücret; işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 4 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 8 TL’yi geçemeyecektir.

RİSK MERKEZİ VE BİLGİ ALIŞVERİŞİ KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN İFASINDA KULLANDIKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE VE DENETİMİNDE ESAS ALINACAK ASGARİ USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Bilgi Alışverişi Kuruluşları ile Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ 19 Ağustos 2021 tarihli 31573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Risk Merkezi ve bilgi alışverişi kuruluşlarının faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemleri yönetiminde ve denetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre;

 • Risk Merkezi ve bilgi alışverişi kuruluşlarının işbu Tebliğ hükümlerine tabi olacaktır.
 • Risk Merkezi ile bilgi alışverişi kuruluşları, üye kuruluşlar ile olan bilgi iletişiminin güvenli, doğru ve yeterli sıklıkta gerçekleşebilmesi için gerekli önlemleri alacak; söz konusu önlemleri üye kuruluşa iletecek ve bu önlemlerin yerine getirilmesini gözetecektir. Bilgilerin ne ölçüde güncel tutulacağına ilişkin yönetim kurulu kararı veya Risk Merkezi Yönetimi kararı alacak ve kararı, alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yazılı olarak iletecektir.
 • Risk Merkezi ile bilgi alışverişi kuruluşları, kendi alanına giren konularda sahtecilik ve bilgi ifşasını önleyici çalışmalar yapmak, güvenlik önlemlerini saptamak, ilgili taraflar arasında gerekli bilgi paylaşımının sağlandığından emin olacak şekilde mekanizmalar kurmak ve sağlanan bilgi paylaşımının etkinliğini takip etmekle yükümlüdür.
 • Kuruluşun bilgi sistemleri, iş süreçleri ve iç sistemlerinin denetimi ve denetim sonuçlarının raporlanması 27461 sayılı Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik (“BSDHY”) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş veya izin verilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilecektir.
 • İşbu Tebliğ ile Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler ile İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA ALIM SATIM KONUSU YAPILAN DÖVİZLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/8) 20 Ağustos 2021 tarihli 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2008-32/34 sayılı Tebliğine İlişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi’nin 1. maddesi değiştirildi.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan dövizler aşağıda sayılmaktadır:

  • ABD Doları USD
  • Avustralya Doları AUD
  • Bulgar Levası BGN
  • Çin Yuanı CNY
  • Danimarka Kronu DKK
  • Güney Kore Wonu KRW
  • İngiliz Sterlini GBH
  • İran Riyali IRR
  • İsveç Kronu SEK
  • İsviçre Frangı CHF
  • Japon Yeni JPY
  • Kanada Doları CAD
  • Katar Riyali QAR
  • Kuveyt Dinarı KWD
  • Norveç Kronu NOK
  • Pakistan Rupisi PKR
  • Rumen Leyi RON
  • Rus Rublesi RUB
  • Suudi Arabistan Riyali SAR

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ BİRER AY UZATILDI.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420) 27 Ağustos 2021 tarihli 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da öngörülen ve 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı.

E-TEMİNAT MEKTUPLARININ MUHASEBE BİRİMLERİNE İLETİLMESİ KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 69) 27 Ağustos 2021 tarihli 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’ne eklenen Geçici Madde 1 uyarınca; Elektronik Kamu Alımları Platformu (“EKAP”) üzerinden yapılacak işlemler kapsamında Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre alınacak geçici e-Teminat Mektuplarının, bankalarca düzenlenmesi ve Elektronik Teminat Mektubu Platformu aracılığı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşa aktarılması ile bu mektupların doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmini ve iadesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin merkezi takas kuruluşu aracılığı ile yürütülmesi işlemleri 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) işbu Tebliğ’in kapsamı dışında tutulmuştur. Geçici e-Teminat Mektuplarına ilişkin işlemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ilişkin ilgili ihale uygulama yönetmelikleri ile ihale dokümanındaki düzenlemeler çerçevesinde yürütülecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@