Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2020

#14
Kasım 2020

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 4 dakika

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 19 Kasım 2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Bu Tebliğ, 01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 19 Kasım 2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Bu Tebliğ, 01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 19 Kasım 2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Bu Tebliğ, 01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/17) 27 Kasım 2020 tarihli 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına karar verildi. Buna göre;

 1. Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına,
 2. Zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına,
 3. Bu doğrultuda Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
 4. Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranının tüm sektör için % 12 olarak uygulanmasına,
 5. ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara % 1,25 olarak uygulanan komisyon oranının % 0 olarak belirlenmesine,

karar verildi.

Türk Lirası Zorunlu Karşılık Oranları

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli %6

b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli %4

c) 1 yıla kadar vadeli %2

ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %1

Müstakrizlerin fonları %6

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %6

b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %3,5

c) 3 yıldan uzun vadeli %1

Yabancı Para Zorunlu Karşılık Oranları

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %19

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %13

Kıymetli maden depo hesapları

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %22
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %18

Müstakrizlerin fonları %19

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %21

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli %16

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %11

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli %7

d) 5 yıldan uzun vadeli %5

Yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının aynı seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12,3 milyar Türk lirası ve 5,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden artması öngörülmektedir. Diğer taraftan, faiz/nema ve komisyon oranlarında yapılan değişiklikler sonucunda aracılık maliyetleri azalacaktır.

Bu Tebliğ, 11.12.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI.

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 28 Kasım 2020 tarihli 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 

 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30.06.2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir. Bu bildirimlerin; yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkün olacaktır.
 • Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar, bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
 • Tebliğ kapsamından faydalanılabilmesi için bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olması hali, Tebliğ kapsamından faydalanılabilmesi açısından herhangi bir engel arz etmeyecektir.
 • Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.
 • Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıklar 30.06.2021’e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilebilecektir.
 • Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimiyle banka veya aracı kurumlarca yapılacak işlemler de düzenlendi. Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin banka veya aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir.
 • Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına Tebliğ kapsamına giren varlıkları, şirket adına bildirilmek suretiyle kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, Tebliğ çerçevesinde şirket adına bildirime konu edilebilecektir.
 • Varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk lirası cinsinden para itibari (nominal) değeriyle, altın rayiç bedeliyle, döviz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle hesaplanacaktır.
 • Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@