Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2021

#27
Aralık 2021

BANKACILIK, FİNANSMAN VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 18 dakika

BANKACILIK, FİNANSMAN VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI. 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 1 Aralık 2021 tarihli 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Yönetmelik uyarınca ödeme hizmetleri aşağıdaki hizmetlerden oluşur:
  1. Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler.
  2. Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferi.
  3. Ödeme aracının ihraç veya kabulü.
  4. Para havalesi.
  5. Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemi.
  6. Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler.
  7. Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti.
  8. Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti.
  9. Ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından Bankaca belirlenecek seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetler.

ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARININ ÖDEME HİZMETLERİ ALANINDAKİ VERİ PAYLAŞIM SERVİSLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ 1 Aralık 2021 tarihli 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Tebliğ ile, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerinin yürütülmesinde kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım servislerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları (“Kuruluş”), bilgi sistemlerine ilişkin faaliyetlerini yürütürken işleyişinden sorumlu olduğu hizmetin kesintisiz, güvenli, etkin ve verimli bir şekilde çalışması amacını öncelikli olarak gözetir.
 • Kuruluş, bilgi sistemlerini Kanun kapsamında yürütmekte olduğu faaliyetlerin konusu, hacmi, karmaşıklığı ve kapsamı ile uyumlu ve kişisel verilerin güvenliğine yönelik gerekli idari ve teknik tedbirlere uygun şekilde tesis eder ve teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak günceller.
 • Kuruluş, bilgi sistemleri yönetimine ilişkin politikaları, ana strateji ve hedefleri ile uyumlu şekilde yazılı olarak oluşturur, yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak gözden geçirir ve gerekli durumlarda günceller. Bilgi sistemleri yönetimine ilişkin politikaların yönetim kurulu tarafından onaylanması zorunludur.

KAMU KURUM YA DA KURULUŞUNDAN FİNANSAL DESTEK ALAN PROJELER İLE PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERE, FİNANSMAN DESTEĞİ VE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ SAĞLAMASINA İLİŞKİN ESASLAR DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZUNDA BELİRLENDİ.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Aralık 2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda;

 • Ajansların, herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşundan finansal destek alan projeler ile proje kapsamındaki faaliyetlere, finansman desteği ve faizsiz kredi desteği sağlamasına ilişkin esaslar Destek Yönetimi Kılavuzu’nda belirlenir.
 • Ajans tarafından sağlanan mali destek miktarı, proje uygulama döneminde uygulama durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak ve gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle yönetim kurulunun onayı ile en fazla %15 oranında artırılabilir. Desteğin artırılması durumunda yararlanıcının eş finansman miktarı da en az aynı oranda artırılır. Bununla beraber mücbir sebep veya projenin uygulanmasını zorlaştıran ya da geçici olarak imkansız hale getiren beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda, mali destek miktarı, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla en fazla %50 oranında artırılabilir. Bu durumda yararlanıcı eş finansman miktarı artırılmaz. Ancak toplam proje bütçesinin değişip değişmemesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karar verilir.

% 36.2 OLARAK BELİRLENEN YENİDEN DEĞERLEME ORANI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ’NE ÖZEL OLARAK % 25 ORANINDA UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ.

HESAPLARA ÖDENECEK FAİZLER VE KAR PAYLARINA UYGULANAN ORANLAR BELİRLENDİ.

 • 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 23.07.2006 ile 31.12.2021 tarihleri (bu tarih dahil) arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanan oranlar 31.03.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaya devam edecektir.
 • 23.07.2006 ile 31.12.2021 tarihleri (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan oranlar 31.03.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaya devam edecektir.
 • 23.07.2006 ile 31.12.2021 tarihleri (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 olarak uygulanan oranlar, 31.03.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaya devam edecektir.

TEVKİFAT NİSPETLERİNE, VERGİ KESİNTİSİ ORANLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile Aynı Kanunun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4936) 22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan her nevi hisse senetlerinin kar payları, İştirak hisselerinden doğan kazançlar ve kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarından yapılacak vergi tevkifat oranı %10 olarak uygulanacaktır. Bu oran önceden %15 olarak uygulanmakta idi.
 • Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan her nevi hisse senetlerinin kar payları, İştirak hisselerinden doğan kazançlar ve kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarından yapılacak vergi tevkifat oranı %10 olarak uygulanacaktır. Bu oran önceden %15 olarak uygulanmakta idi.
 • Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) her nevi hisse senetlerinin kar payları, İştirak hisselerinden doğan kazançlar ve kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarından yapılacak vergi tevkifat oranı %10 olarak uygulanacaktır. Bu oran önceden %15 olarak uygulanmakta idi.
 • Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden %10 olarak uygulanacaktır. Bu oran önceden %15 olarak uygulanmakta idi.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNU’NDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Kanun’un 3. maddesi 26.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 4. ila 11. maddeleri 01.01.2022 tarihinde, 14. maddesi 06.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 20. ve 28. maddeleri 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayım tarihinde (25.12.2021) yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, %20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75’e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili kılındı.

VARLIKLARIN BİLDİRİM VE YURDA GETİRİLME SÜRELERİ 6 AY DAHA UZATILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, 31/12/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5058) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 6. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.06.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesini ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (Eylül 2022 ayı sonuna kadar) Türkiye’ye getirilmesi,
 • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların ise yine 30.06.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması mümkündür.

BİRTAKIM MALLARIN ÖTV’Sİ YENİDEN HESAPLANDI.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4938) 22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bu Karar’ın yürürlüğe girdiği tarih olan 22.12.2021 tarihi itibarıyla, 14.05.2018 tarihli ve 2018.11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar kapsamındaki malların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas yurtiçi rafineri çıkış fiyatları ile yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayanlarının Kurum tarafından belirlenen fiyatları baz alınarak, sıfır olarak uygulanan özel tüketim vergisi tutarları, bu Karar’ın yayımı tarihi itibarıyla sıfırdan başlamak suretiyle, her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artırılır. Söz konusu malların fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış olması durumunda ise bu malların özel tüketim vergisi tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmaz, ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanır.
 • Bu Karar kapsamında belirlenecek özel tüketim vergisi tutarları, her bir mal itibarıyla 02.04.2020 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.
 • Bu Karar kapsamında belirlenecek özel tüketim vergisi tutarları, her bir mal itibarıyla 02.04.2020 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından, 14.05.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kalkmış sayılır.

TEVKİFAT ORANLARI BELİRLENDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970) 25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 21.12.2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplan ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20.12.2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesaplan ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde (25.12.2021) yürürlüğe girdi. Buna göre;

Mevduat faizlerinden;

  1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,
  2. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,
  3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,
  4. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oram uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  5. Kur korumalı vadeli mevduat hesaplan ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.
 • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
  1. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,
  2. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,
  3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,
  4. Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.
 • 01.03.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

Mevduat faizlerinden;

  1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  2. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  4. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oram uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  5. Kur korumalı vadeli mevduat hesaplan ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

  1. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  2. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  4. Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİ. 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.  Buna göre; 

 • Tevkifat oranları mevduat faizlerinden;
 • Altın cinsi mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,
 • Altın cinsi katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarına %0 olarak tespit edilir.
 • 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30.09.2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına yukarıda belirtilen oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır: 

Mevduat faizlerinden:

 • Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,
 • Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarına %0.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/1) 18 Aralık 2021 tarihli 31693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi veya tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanacak ve uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak yatırım teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilecektir.
 • Kısmen işletmeye geçişe istinaden sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlık tarafından  talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. Kullanıcı talebini müteakip kısmen işletmeye geçildiği ve ilave istihdam sağlandığı Bakanlık tarafından  görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilir ve tespite ilişkin ekspertiz raporu onaylanarak birinci fıkrada belirtilen şekilde sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması başlatılacaktır.

ALIM SATIM KONUSU YAPILAN DÖVİZLER BELİRLENDİ.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/13) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Alım satım konusu yapılan dövizler; ABD Doları (USD), Avustralya Doları (AUD), Azerbaycan Yeni Manatı (AZN), Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED), Bulgar Levası (BGN), Çin Yuanı (CNY), Danimarka Kronu (DKK), Euro (EUR), Güney Kore Wonu (KRW), İngiliz Sterlini (GBP), İran Riyali (IRR), İsveç Kronu (SEK), İsviçre Frangı (CHF), Japon Yeni (JPY), Kanada Doları (CAD), Katar Riyali (QAR), Kuveyt Doları (KWD), Norveç Kronu (NOK), Pakistan Rupisi (PKR), Rumen Leyi (RON), Rus Rublesi (RUB), Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak belirlendi. 

MEVDUAT VE KATILIM FONU SAHİPLERİNE SAĞLANACAK DESTEĞE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete 1.Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bu Tebliğ ile, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • 20.12.2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.
 • Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz dönüşüm kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılır.
 • Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.
 • Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılar.
 • Vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kar payı banka tarafından ödenir.
 • Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankası’nca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.
 • Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankası’nca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz. 
 • Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilir.

MEVDUAT VE KATILIM FONLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILDI.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/15) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete 1.Mükerrer’de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Merkez Bankası’nca belirlenen yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşen tutarlar zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para yükümlülükleri kalemlerinden birini oluşturan mevduat/katılım fonları kapsamında sayılmayacaktır.

MEVDUAT VE KATILIM FONU SAHİPLERİNE SAĞLANACAK DESTEK DÜZENLENDİ.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16) 29 Aralık 2021 tarihli 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bu Tebliğ’in amacı, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • 28.12.2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.
 • Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılır.
 • Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.
 • Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmaz.
 • Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir.
 • Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.
 • Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmaz.
 • Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilir.

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/17) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Dönüşüm kuru: Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu ifade eder.
 • Vade sonu kuru: Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu ifade eder.

Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmaz.

 • Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir.

ALTIN, MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI TAHTINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/18) 30 Aralık 2021 tarihli 31705 sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dönüşüm fiyatı: Altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını ifade eder.
 • Vade sonu fiyatı: Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını ifade eder.

ÖTV TUTARI BELİRLENDİ.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 18.04.2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 450.500 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında ÖTV vergisinden muaf olacağı belirlendi.

AKILLI CİHAZLAR İÇİN KDV TUTARI BELİRLENDİ.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 01.01.2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.
 • Yenilenmiş ürün garantili cep telefonu tesliminde bulunan yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, söz konusu ürünlere ilişkin olarak her bir vergilendirme döneminde gerçekleştirdikleri indirimli orana tabi teslimlerine ait listeyi, ilgili döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadır.

2022 YILI KDV TUTARI BELİRLENDİ.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafındaki “2021 yılı için 18.900 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere, “2022 yılı için 25.700 TL” ibaresi eklendi.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2021 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak tespit edilmiş ve 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6. maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8. maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 25 olarak belirlendi.

2022 YILI DAMGA VERGİSİ BELİRLENDİ.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bakanlık tarafından  2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak tespit edilmiş ve 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
 • 488 sayılı Kanunun 14.maddesinin 1. fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası oldu.

2022 YILI EMLAK VERGİSİ BELİRLENDİ.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bakanlık tarafından  2021 yılı için yeniden değerleme oranı, %36,20 olarak tespit edilmiş ve 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
 • 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 oranında artırılması suretiyle 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edildi.
 • 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 oranında artırıldı.

HARÇLAR KANUNU 2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bakanlık tarafından  2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit edilmiş ve 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
 • 2021 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırıldı. Artırılan bu tutarlar 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterildi.

MAKTU HARÇLAR İLE MAKTU VE NİSPİ HARÇLARIN ASGARİ VE AZAMİ MİKTARLARINI BELİRLEYEN HADLER BELİRLENDİ.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138. madde hükmü gereğince, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edildi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 13,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlendi.

GELİR VERGİSİ İNDİRİM ORANI BELİRLENDİ.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2021 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 36,20’dirBu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,64’tür. Buna göre, 2021 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%36,20 / %16,64=) % 2,17 olarak belirlendi.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

VERGİ USUL KANUNUNDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534) 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bu Tebliğ’in amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11. maddelerinde yer alıp 2021 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01.01.2022 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.
 • 213 sayılı Kanun’un mükerrer 414. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Kanun’un 2., 3. ve 4. maddeleri 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde (25.12.2021) yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacaktır. Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak olup istisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.
 • Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının % 85’i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan “Asgari Geçim İndirimi” düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.
 • BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, yapılandırılmış borçları dahil ödenmeyen her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilecektir. 
 • Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri de güvenli elektronik imza ile düzenlenebilecektir. 
 • Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilecektir.
 • Yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı, 25 kilovata kadar çıkarıldı.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 37. MADDESİNİN UYGULAMA SÜRESİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinde yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin 31.12.2021 tarihinde sonra erecek uygulamanın süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@