Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2021

#25
Ekim 2021

ATIK MEVUZATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 6 dakika

ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN GENEL ESASLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Yönetmelik’in tanımlar maddesine; “Ajans: Türkiye Çevre Ajansı”;Mobil atık getirme merkezi: Belirli süreler içerisinde farklı noktalara hizmet vermek amacıyla kullanılan gerektiğinde yeri değiştirilebilen taşınabilir özellikte, farklı tür atıkları ayrı ayrı toplamak amacıyla birden fazla biriktirme ekipmanının birlikte bulunduğu atık toplama noktasını ve/veya atık getirme merkezine bağlı olarak kullanılan atık toplama taşıtları” ; “Satış noktası: 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (y) bendinde tanımlanan yerler” olarak tanımlamalar eklendi.
 • Oluşan atıkların türlerine göre Yönetmelik’in EK-5’inde verilen açıklamalara uygun olarak en az ikili biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması esası belirtildi.
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında atıkların kaynağında türlerine göre ayrı biriktirilmesi ve kaynağında ayrı biriktirilen atıkların karıştırılmadan ayrı olarak toplanması esası belirtildi.
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenecektir.
 • Kaynağında ayrı biriktirilen evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların geri kazanıma veya bertarafa gönderilmek üzere bırakıldığı atık getirme merkezlerinin oluşturulması esası getirildi.
 • Bu anlamda Bakanlık ve İl Müdürlüklerinin görev ve yetki alanları düzenlendi.
 • Sıfır atık yönetim sistemi kuran bina ve yerleşkelerin yükümlülükleri düzenlendi.
 • EK-1’deki uygulama takviminde yer almayan bina ve yerleşkelerin bağlı bulundukları mahalli idarelerin sıfır atık yönetim sistemine uygun şekilde sıfır atık yönetim sistemini oluşturması zorunlu hale geldi.
 • EK-1’deki uygulama takviminde yer almayan site, apartman ve villa tipi müstakil konutlar tarafından Ek-5’teki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi için geri kazanılabilir atık miktarı kapasitesine uygun hacimde bir adet konteyner veya benzeri biriktirme ekipmanı bulundurulması zorunlu hale geldi. Biriktirme ekipmanının temini ve bulundurulmasında belediye ile işbirliği yapılabilir ve/veya diğer bina veya yerleşkeler ile ortak hareket edilebilecektir.
 • EK-4’te yer alan kriterlerin sağlanarak gümüş, altın veya platin nitelikli sıfır atık belgesi alınabilmesi için (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan ekipmanlara ilave olarak biyo-bozunur atıklar için kahverengi olmak üzere asgari üçlü toplama sistemi kurulacaktır.
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yerleştirilen biriktirme ekipmanlarında, atık getirme merkezlerinde ve toplama/taşıma araçlarında sıfır atık logosu kullanılır. Ayrıca toplama/taşıma araçlarında “Sıfır Atık Toplama Aracı” ibaresi bulunacaktır.
 • Mahalli idarelerce gerçekleştirilecek toplama faaliyetleri İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uygun olarak EK-5’te gösterilen gruplamalara göre yapılacaktır.
 

EK-5

TOPLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

 

Ekipman görseli/atık türü Atılabilecek atık örnekleri/açıklamalar

Not: Malzeme türlerine göre ayrı biriktirme yapılması durumunda kullanılacak biriktirme ekipmanlarında kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için açık gri renk kullanılır.

Kağıt ve karton kutular

Gazeteler, dergiler, kitaplar

Yazı ve çizim kağıtları

Plastik şişeler,

Plastik kutular,

Metal (alüminyum) içecek kutuları,

Metal (çelik) gıda kutuları,

Cam içecek ve gıda şişeleri,

Cam kavanozlar

vb. biriktirilir.

Karışık belediye atıkları

Süprüntü temizleme kalıntıları

Islak havlu ve mendiller,

Seramik ve porselen gibi mutfak ve aksesuar eşya atıkları,

vb. biriktirilir.

Not: Bu atıklar çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin yapıldığı yerler gibi yoğun oluşum gösterdiği noktalarda ayrı toplanır.

Meyve ve sebze atık ve artıkları,

Her türlü çay ve kahve posaları,

Her türlü yiyecek atığı,

Park ve bahçe bakımından kaynaklı yeşil çimen, yaprak, çiçek vb. atıklar,

vb. biriktirilir.

Atık Piller 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile tanımlanan atık pillerin, aynı Yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmesi sağlanır.
Bitkisel Atık Yağlar 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile tanımlanan;

 • Yenilebilir sıvı ve katı yağlar
 • Kullanılmış kızartmalık yağlar

biriktirilir.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan;

 • Floresan lambalar
 • Küçük ev aletleri
 • Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları

gibi ekipmanlar biriktirilir.

Tıbbi Atıklar 25/1/2017 tarihli ve 29959 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile tanımlanan tıbbi atıkların, aynı Yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmesi sağlanır.
Atık İlaçlar Kullanım süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, bozulmuş ya da tedavi sürecinin tamamlanması nedeniyle kalan ilaçlar biriktirilir.

 

Diğer tehlikeli/tehlikesiz atıklar Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan tehlikeli ve tehlikesiz özellik gösteren diğer atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 Atık Listesinde yer alan atık koduna göre ilgili mevzuatına uygun olarak biriktirilmesi sağlanır.

 

 

 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında atıkların kaynağında türlerine göre ayrı biriktirilmesi ve kaynağında ayrı biriktirilen atıkların karıştırılmadan ayrı olarak toplanması esastır.
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenmektedir.
 • Kaynağında ayrı biriktirilen evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların geri kazanıma veya bertarafa gönderilmek üzere bırakıldığı atık getirme merkezlerinin oluşturulması esastır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(“Bakanlık”), atık getirme merkezlerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin esasları belirlemekle görevli ve yetkilidir.
 • Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda il müdürlüklerinin sıfır atık belge başvurularının değerlendirilmesi ve sıfır atık belgesi düzenlenmesi/iptal edilmesi hususundaki görev ve yetkilerini Ajans ve/veya değerlendirme kurum veya kuruluşlarına devredebilmektedir.
 • Sıfır atık yönetim sistemini kuran bina ve yerleşkeler;
 • Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturmakla, gerekli kumbara, konteyner gibi biriktirme ekipmanlarını sağlamakla,
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın 15’ine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle ve her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlamakla, bildirime esas bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle

yükümlüdür.

 • Bina ve yerleşkelerin, sıfır atık yönetim sistemini kurarak aşağıda yer alan Yönetmelik’in EK-1’inde yer alan uygulama takvimi doğrultusunda sıfır atık belgesi almaları zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamında sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere vermektedir.

 

EK-1

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK UYGULAMA TAKVİMİ

 

 1. A) Mahalli İdareler İçin Uygulama Takvimi
Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler Sisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih
1.GRUP ·         Büyükşehir İlçe Belediyeleri

250.000 Nüfus ve üzeri

31 Aralık 2020
2.GRUP ·         Büyükşehir İlçe Belediyeleri

250.000 Nüfus altı

·         Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri

İl Merkez İlçe Belediyeleri

·         Belediye Birlikleri

31 Aralık 2021
3.GRUP ·         Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri

İl Merkez İlçe Belediyeleri Dışındaki Diğer Belediyeler

 • İl Özel İdareleri

Mücavir Alan Dışı

31 Aralık 2022

 

 1. B) Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi
Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler Sisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih
1.GRUP ·         Kamu Kurum ve Kuruluşları 1 Haziran 2020
2.GRUP ·         Organize Sanayi Bölgeleri

·         Havalimanları

·         Limanlar

·         İş merkezi ve Ticari Plazalar

100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli

·         Alışveriş Merkezleri

5000 metrekare ve üzeri

·         ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri

·         Eğitim Kurumları ve Yurtlar

250 ve fazla öğrencisi bulunanlar

·         100 Oda ve Üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler

·         Sağlık Kuruluşları

100 yatak ve üzeri kapasiteli

·         Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri

·         300 ve üzeri konuta sahip siteler

·         Zincir marketler

31 Aralık 2020

 

 

 

 

 

 

 

3.GRUP

(Değişik:RG-9/10/2021-31623)

●      Alışveriş Merkezleri

1000-4999 metrekare

●      İş Merkezi ve Ticari Plazalar

100 ve üzeri çalışanı bulunanlar

●      Tren ve Otobüs Terminalleri

●      ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri

●      Eğitim Kurumları ve Yurtlar

50-249 arası öğrencisi bulunanlar

●      50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler

●      Sağlık Kuruluşları

50-99 arası yatak kapasiteli

●      Serbest Bölgeleri, Sanayi Siteleri

 

 

 

 

 

 

31 Aralık 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

4.GRUP

(Değişik:RG-9/10/2021-31623)

●      Alışveriş Merkezleri

1000 m2’den az

●      Eğitim Kurumları ve Yurtlar

50’den az öğrencisi bulunanlar

●      50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler

●      Sağlık Kuruluşları

50’den az yatak kapasiteli

●      İş Merkezi ve Ticari Plazalar

100’den az çalışanı bulunanlar

●      Laboratuvarlar, Hukuk Büroları, Dernek, Kooperatif, Çevre Danışmanlık Firmaları ve Meslek Kuruluşları, Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar

50’den fazla çalışanı bulunanlar

●      Kafeterya ve Restoranlar

400 m2’den fazla

●      Kargo Şirketleri

Dağıtım merkezleri ve şubeleri

●      27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ambalajlı ürün satışı yapan yerler

Dağıtım merkezleri ve şubeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Aralık 2022

 

*Uygulama takviminde birden fazla tarih alanına giren kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar, en erken takvime uygun olarak sıfır atık yönetim sistemine geçmek zorundadır.

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırıldı

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@