Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2020

#13
Ekim 2020

ARSA, ARAZİ VE TAŞINMAZ TİCARETİ ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; taşınmaz ticareti faaliyetlerinde yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin esaslarla, taşınmaz ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri belirleyen değişiklikler yayımlandı. Yönetmeliğe göre, taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılabileceği düzenlendi. Buna göre;
 • Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğünü tarafından, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecektir.
 • Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecektir.
 • Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yeri ikamet amacıyla kullanılamayacak ve bu iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacaktır.
 • İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için diğer şartların yanı sıra, sorumlu emlak danışmanlarının 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması ve sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin seviye 5, emlak danışmanlarının ise seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartları aranacaktır.
 • Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4’ünden, kiralamalarda ise kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacaktır.
 • İşletmelerin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerinin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu durumların gerçekleştiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlü olacaktır. Aynı şekilde sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlü hale gelecektir.
 • İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler işletme ve sözleşmeli işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletme ve sözleşmeli işletmeleri üye yapmamaları gerekmektedir.
 • İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunarak işbu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken yükümlülükleri arasında sayıldı.

İşbu Yönetmelik’in işletmelerin sorumlu emlak danışmanlarının bilgi sistemine aktarmakla yükümlü olduğu haller ve internet ortamındaki ilanlara ilişkin belirlenen yükümlülükler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer hükümleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (14.10.2020) yürürlüğe girdi.

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeler uyarınca;
 • Daha önce yapılmış ancak mahkeme kararı ile iptal olmuş imar uygulamaları nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılarak kök parsele dönülmesi sonucunda, iptal edilen imar uygulamasına göre tahsis edilmiş ve üzerinde yapı bulunan imar parsellerinin, yeni yapılan parselasyon planında kök parselinin bulunduğu yer veya en yakın yerden tahsis edilememesi nedeniyle, burada bulunan bina ve müştemilatların bulunduğu parselin, bina sahipleri adına tescil edilememesi durumunun ortaya çıkması veya davaya konu parselin imar planında umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi ve benzeri hukuki veya fiili imkânsızlıklar nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılamaması halinde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
 • Parselasyon planlarını onaylayan idarenin yetkili birimlerince geri dönüşüm işlemlerinin yapılamamasının gerekçelerini açıklayan ayrıntılı bir teknik rapor hazırlanır ve bu durum belediye encümen kararı, il encümeni kararı veya ilgili idare onayında belirtilmelidir.
 • Hak sahiplerinin muvafakatinin alınması kaydıyla, davaya konu parsel uygulama sahası içerisinde idarece uygun görülen bir yere tahsis edilebilecektir.
 • Yapı ve parsel sahibinin farklı kişilerden oluşması durumunu ortadan kaldırabilmek ve hukuki durumu düzenleyebilmek amacıyla, üzerinde yapı bulunan parselle, yapı sahibine tahsis edilen parsel, taşınmaz sahiplerinin muvafakatiyle takasa konu edilebilecektir.
 • Muvafakat olmaması veya yeni yapılacak imar uygulamasında davaya konu parselin imar planında umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi sebebiyle bulunduğu yerden veya teknik nedenlerden dolayı yakınından tahsis edilememesi halinde; uygulamayı yapan idare tarafından yapının bulunduğu parsel ya da yerinden tahsis edilemeyen parsel kamulaştırılabilecektir.
 • Yapının bulunduğu parselin uygulamayı yapan idarenin mülkiyetine geçmesi sonrası, bu parsel yeni uygulamada yapı sahibine tahsis edilen parsel ile trampaya ya da satışa konu edilebilecektir.
 • Trampa işlemleri, parsellerin rayiç bedelinin SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları ya da idarenin kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen değerler üzerinden yapılacaktır. Parseller arasında değer farkı oluşması halinde ise ilgili idare ve yapı sahibi tarafından mahsuplaştırılabilecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@