Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2019

#3
Aralık 2019

7194 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Okunma Süresi: 2 dakika

07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ‘un  1. ve 3. maddeleri; 1. ile Kanun’un yayım tarihini izleyen 3. ayın başında, 9. ve 42. maddeleri 01.04.2020 tarihinde, 10. ve 15. maddeleri 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 11. ve 12. maddeleri bu Kanun’un yayım tarihini izleyen ay başında, 13. ve 14. maddeleri 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 17. Maddesi 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 18.  maddesi 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 21. maddesinin 193 sayılı Kanunun geçici 72. maddesinde yer alan “31.12.2019” ibaresini “31.12.2023” şeklinde değiştiren hükmü yayımı tarihinde, diğer hükümleri 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 23., 25., 27. ve 28. maddeleri, 32. maddesiyle 1319 sayılı Kanuna eklenen 44 maddenin dördüncü fıkrası ve 40. maddesi 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecekken,  diğer hükümleri ise yayımı tarihinde (07.12.2019) yürürlüğe girmiştir. Kanun ile;

  • 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere; Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15 (yüzdeonbeş), dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden % 15 (yüzdeonbeş), Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden ise %0 (yüzdesıfır) oranında stopaj yapma yükümlülüğü,
  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yapılan değişiklik ile; gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ve %40 oranı eklenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 TL’ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ancak 500.000 TL ve üzeri gelir elde edenlerin %40 oranında gelir vergisine tabi olacağı belirtilmiştir. Kanun kapsamında ayrıca; Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarın (500.000.-TL) üzerinde ücret elde edenlerin beyanname vermesine imkân sağlanmış ve işbu değişikliğe göre;
  • Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 103. maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde bu gelirler beyan edileceği,
  • Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 40.000 TL) aşması halinde bu gelirler önceden olduğu gibi beyan edileceği,
  • Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 40.000 TL) aşmaması; ancak, bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret geliri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde de bu gelirler beyan edileceği,

kararlaştırılmıştır. Düzenleme kapsamında getirilen bir diğer değişiklik ile; Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42 ile 49. maddelerle; “Değerli Konut Vergisi” ihdas edilmesine karar verilmiştir. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3), 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6), 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) oranında vergilendirileceği belirtilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@