Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Medya ve Eğlence Hukuku Departmanı Karar İncelemeleri #8

1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (“BTK”) 12.05.2020 Tarihinde Verdiği Kararda;
E-Devlet Kapısı Üzerinden Abonelik Sözleşmesi FesihBaşvurusu Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ile ilgili olarak;

 • 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 1’inci, 4’üncü, 6’ncı, 12’nci, 48’inci ve 50’nci maddeleri, 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 6’ncı, 12’nci ve 23’üncü maddeleri ve diğer ilgili mevzuat kapsamında;
 • E-Devlet Kapısı Üzerinden Abonelik Sözleşmesi Fesih Başvurusu Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın onaylanmasına,
 • Bu minvalde elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin toplam 200.000 ve daha fazla abonesi olan işletmecilerin e-Devlet Kapısına güvenli elektronik imza, Kimlik Kartı veya internet bankacılığı/mobil bankacılık yöntemlerinden birisi ile giriş yapmış olmak şartı ile abonelik sözleşmesi fesih başvurularının altı (6) ay süre ile e-Devlet Kapısı üzerinden iletiminin sağlanmasına karar verildi.

BTK, 18.12.2018 Tarihinde Verdiği Kararda; “Taahhütlü Aboneliklerde Paket Aşım Ücretleri”; ile ilgili olarak;

 • 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı Kurul Kararı’nın 5’inci maddesinde yer alan “taahhüt süresi boyunca belirlenen tarifeler, hizmet şartları vb. tüm hususlar dâhil sözleşme/taahhüt şartlarında açık ve somut bir şekilde abone lehine olmayan hiçbir değişiklik yapılamayacağı” hükmüne aykırı olarak taahhütname süresi içerisinde paket aşım ücretlerinde abone aleyhine değişiklik yaptığı tespit edilen … hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Tüketici haklarına ilişkin ihlaller” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ … (5) Tarife/kampanyalar dâhilinde taahhüt ettiği edimleri yerine getirmemesi …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım Ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2017 yılı net satışlarına idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

2. Reklam Kurulu Kararları

Reklam Kurulu (“RK”) 12.03.2019 Tarihli 282 Sayılı Toplantısı’nda Firma Abonesi Olmayan Tüketicilere Gönderilen Kısa Mesajlarda Tüketicilerin Eksik Bilgilendirildiği ve Söz Konusu Reklam Materyalinde Büyük Puntolarla Yazılarak Tüm Tüketicilere Cazip Teklif Sunulduğu Algısı Yaratıldığından Aldatıcı ve Yanıltıcı Olarak Değerlendirilmesi Sebebiyle Söz Konusu Reklamlara Durdurma Cezasına Karar Verdi.

 • Reklam Kurulu Kararı’nda; Firma tarafından abonesi olmayan tüketicilere “Hattını ….” taşıyanlara 1000DK-1000 SMS- 4GB 25T,  6GB 29TL, 10 GB 39TL” şeklinde kısa mesaj gönderildiği tespit edilmiştir.
 • Yapılan incelemeler sonucunda, firmaya ait bayii vitrininde yer alan tanıtımlar üzerine tüketici bayiye girdiğinde tarifeden faydalandırılmadığı, 8GB internetin 4GB gece, 4GB gündüz kullanılmak üzere sunulduğu ve hattını …. taşıyan 25 yaş altı tüketici veya … faturasızdan faturalıya geçecek tüketicilere özel bir kampanya olduğu bilgisinin tüketiciye şifahen verildiği, tüketici tarafından bu bilgilerin afişte yazması gerektiği söylenince “biz tanıtımlarda açıklama yapmıyoruz, gidin şikayet edin” şeklinde bir tavırla karşılaşıldığı, böylece afişte söz konusu tarifenin kimler için geçerli olduğuna ve internetin gece-gündüz ayrı kullanıma sunulduğuna ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı dolayısıyla tüketicilerin eksik bilgilendirildiği, söz konusu reklam materyalinde büyük puntolarla yazılarak tüm tüketicilere cazip teklif sunulduğu şeklinde bir algı yaratıldığı, böylece söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ANILAN REKLAMLARI DURDURMA CEZASI verilmesine  karar verildi.

RK 14.10.2014 Tarihli 229 Sayılı Toplantısı’nda; Bir Medya Hizmet Sağlayıcısı Kanalında Yayınlanan Programda Bir GSM Operatörünün Tanıtıcı Reklamında Verdiği Vaadin Gerçeği Yansıtmadığı Gerekçesiyle Anılan Reklamları Durdurma ve İdari Para Cezasına Karar Vermiştir.

 • Reklam Kurulu Kararı’nda; İnceleme konusu televizyon reklamlarında öncelikle canlı bir performans, ardından telefon bağlantısı üzerinden bir performans dinlendiği veardından yer verilen ifadeler ile HD ses kalitesi hizmetinin sadece anılan firma tarafından sunulduğunun belirtildiği, ancak tanıtımı yapılan hizmetin diğer GSM operatörleri tarafından da sunulduğu, dolayısıyla reklamlarda yer verilen söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı,
 • Diğer taraftan, tanıtımı yapılan HD ses hizmetinin, sadece 3G kapsama alanı içerisinde ve bu hizmeti destekleyen sınırlı sayıdaki telefonla kullanılabildiği bilgilerine reklamlarda açıkça yer verilmeyerek tüketicilerin eksik bilgilendirildiği,
 • Anılan nedenlerle, inceleme konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu durumun da; Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliği, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili reklam veren GSM Operatörü hakkında ULUSAL DÜZEYDE İDARİ PARA VE ANILAN REKLAMLARI DURDURMA CEZALARI verilmesine karar verildi.

3. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararları

Radyo Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) Verdiği Kararda; Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir” ve “(..) Bu yayının süresi bir gün içinde toplam bir saati aşamaz.” Hükümlerinin İhlali Nedeniyle Bir TV Kanalına Uyarı Cezası Uygulanmasına Karar Verdi.

 • RTÜK tarafından, [.] TV Yayın Kuruluşu’nda 1.03.2020 tarihinde 12:00-24:00 saatleri arasında yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, yayının bir ticari iletişim yayını olmasına rağmen ticari iletişim yayını yapıldığına ilişkin açıkça fark edilebilecek kapak, logo veya uyarıcı bir ibare kullanılmadığı ve bununla birlikte tele alışveriş yayın süresinin 8 saat 10 dakika 01 saniye olduğu tespit edildiğinden, Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir” (6112 Sayılı Kanun. m.10/1)  ve “(..) Bu yayının süresi bir gün içinde toplam bir saati aşamaz.” (6112 Sayılı Kanun m.10/4) hükümlerinin ihlali nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince bahse konu ihlallerden en ağır (tek) cezanın verilmesi göz önünde bulundurularak ilgili medya hizmet sağlayıcısı hakkında İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verildi.

RTÜK Verdiği Kararda;
 “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde… takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına… yer verilemez…” Hükmünün Bir Sene İçinde Tekraren İhlali Nedeniyle Bir TV Kanalı Yayınının 10 (on) Gün Süre ile Durdurulması Kararı Vermiştir.

 • RTÜK tarafından; [.] logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 17.03.2020 tarihinde saat 13:29’da yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, ilgili yayında tanıtımı ürünün bel ağrısı, boyun ağrısı, hemoroid, ayak mantarı vb. rahatsızlığa iyi geldiği vurgulanarak, çok sayıda rahatsızlığa çözüm olarak sunulduğu ve ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla tanıtım ve satışının yapıldığı sabit olup, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanı ile tanıtılması ve bu tanıtımda yer alan ifadelerin, insanların hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği, toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği kanaatine varılarak anılan eylemin 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 19’uncu maddesinin birinci fıkrası, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6. maddesinin üçüncü fıkrası, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliği 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası (Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde… takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına… yer verilemez…”)hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmesi ve ihlalin ağırlığı ile aynı sene içinde tekrar etmesi göz önünde bulundurularak YAYIYININ 10 GÜN SÜRE İLE YAYIN DURDURULMASI kararı vermiştir.

Yazarlar

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık