Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Mayıs 2020

İçindekiler;

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

SPOT BORU GAZI İTHALATINA İLİŞKİN TALEP ÇAĞRISI YAPILDI

 

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/05/2020 Tarihli ve 9339-2 Sayılı Kararı 09 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile, Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 2020 Gaz Yılı için yapılması gereken talep çağrılarına ilişkin olarak; Haziran ayı (A6) talep çağrısının (2020/6) Kurum internet sitesinde ilan edilmesini müteakip yapılacak talep toplama/yarışmanın 22 Mayıs 2020 tarihinde Kurum tarafından işletilen elektronik platformda gerçekleştirilmesine karar verildi.

 

EPDK MAYIS AYI YEKDEM BİRİM FİYATINI REVİZE ETTİ

 

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Mayıs 2020 Tarihli ve 31127 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 

 • Yönetmeliğin “Önlisans başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 15. Maddesinin 6. Fıkrasının (b) bendi değişiklikle; daha önce sadece başvuru sahibinden değerlendirme için istenebilen belgelerin, başvuru sahibinden veya ilgili kurum ve kuruluşlardan da istenebileceği hükme bağlandı.

 

 • “Pay devirleri” başlıklı 57. maddenin 2. fıkrası kapsamında; onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ya da onay verilen veya onaya tabi olmayan ortaklık yapısı değişiklikleri kapsamında yapılması gereken lisans tadil başvurularının; onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ortaklık yapısı değişiklikleri için değişikliğin gerçekleştiği takvim yılı içinde, diğerleri için ilgili hükümde belirlenen sürelerin bittiği takvim yılı içinde başvuru yapılması halinde tadil bedeli üç kat, sonraki her bir takvim yılı için ilave bir kat olarak uygulanacak.

 

 • “Önlisansın tadil edilmesi” başlıklı 18. maddesinin dokuzuncu fıkrasının (d) bendi ile “Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması” başlıklı 24. maddenin on birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan 10 MWm ibareleri 10 MW olarak değişti.

 

 • Yönetmeliğin “Lisans bedelleri” başlıklı 43. maddesinde yapılan değişiklikler ile de gerekli sürelerde yapılmayan işlemler için ek tadil ve lisans bedeli uygulanacağı hükümleri getirildi.

 

 • Yönetmeliğin “Dolaylı pay sahipliği” başlıklı 51. Maddesinin 1. Fıkrasında “Lisans sahibi veya lisans başvurusunda bulunmuş bir tüzel kişiyi kontrol eden gerçek veya tüzel kişilerden her birinin, o tüzel kişilikte yüzde yüz oranında dolaylı paya sahip olduğu kabul edilir” hükmünü getiren (c) bendi yürürlükten kaldırıldı.

 

 • Yönetmelikteki “Birleşme ve bölünme” başlıklı 59. Maddenin 10. Fıkrasında yapılan değişiklikle; birleşme veya bölünme işlemlerinin ardından herhangi bir yükümlülük öngörülecek olursa, eskisinin devamı mahiyetinde lisans yenileme işleminin tamamlanması için lisans alma bedelinin ödenmesi ön koşul olarak vurgulandı. Mücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumunda ise onay işlemi, Kurul’un iptal kararına gerek olmaksızın, süre sonunda kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Mayıs 2020 Tarihli ve 31138 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 

 • Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin belgeler 1 Ağustos’a kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

 

 • Elektrik üretim tesisinde kullanılan aksama ait yurt içinde imal edilen ilgili bütünleştirici parçaların aksam içindeki oranlarının toplamının en az % 55 olması,

 

 • Yerli ürün desteği talebinde bulunulan aksam ve/veya bütünleştirici parçanın üretim yerinde imal edildiğini ve/veya elektrik üretim tesisinde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulan en az iki kişilik heyetten oluşması koşulları getirildi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193) 5 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 

 • 2020/177 Karar’da Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora ÖZDEMİR görevlendirilmiştir.
 • 2020/178 Karar’da Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine Serdar CEYLAN atanmıştır.
 • 2020/179 Karar’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Afyonkarahisar Gençlik ve Spor II Müdürlüğüne Feyzullah DERECİ, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Aslan YILDIZ, Bursa Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne Salih BAŞPARMAK, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsa YAZICI, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulsamet EREN, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman TATLISU, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdurrahman ŞAHİN, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yunus ÖZTÜRK, Muş Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne Emrullah GÜLER, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulselam ER atanmıştır.
 • 2020/180 Karar’da Kaymakamlık atamaları belirtilmiştir.
 • 2020/181 Karar’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı İsmail DEMİREL görevden alınmıştır.
 • 2020/182 Karar’da Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Alper ÖZKAN atanmıştır.
 • 2020/183 Karar’da Milli Eğitim Bakanlığı Açık bulunan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mahmut OĞUZ atanmıştır.
 • 2020/184 Karar’da Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Deniz Edip atanmıştır.
 • 2020/185 Karar’da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurutu Üyeliğine Ergin DİNÇ atanmıştır.
 • 2020/186 Karar’da Tarım ve Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed ÇOLAK, Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Cafer BAL atanmıştır.
 • 2020/187 Karar’da Orman Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa ÖZKAYA, Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne, Giresun Orman Bölge Müdürü Veysel KODALAK, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet GÜNEŞ atanmıştır.
 • 2020/188 Karar’da Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Hayati Özgür atanmıştır.
 • 2020/189 Karar’da Ticaret Bakanlığı Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Nejat ÇOĞAL atanmıştır.
 • 2020/190 Karar’da Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin ŞANVERDİ, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil ŞAŞMAZ, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Tuncay BAYRAKTAR atanmıştır. 2020/191 Karar’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne Murat BAŞTOR atanmıştır.
 • 2020/192 Karar’da Devlet Hava Meydan İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Necdet Sümbül atanmıştır.
 • 2020/193 Karar’da Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yunus Emre AYOZEN atanmıştır.

 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229)  16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 

 • Katar Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fikret ÖZER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince merkeze alınmıştır,
 • Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İdem AKAY merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orhan IŞIK atanmıştır,
 • Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet VELİDEDEOĞLU görevlendirilmiştir,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Seyit Ahmet BAĞMANCI 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Sabri Akdeniz SARİ ve Osman TEMEL 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır,
 • Dışişleri Bakanlığı nezdinde, açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Teftiş Kurulu Üyesi Bekir UYSAL atanmıştır,
 • Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin ÖZDEMİR atanmıştır,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren aşağıdaki listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları atanmıştır;

 

 • ALİ RECEP ALTAŞ
 • DOĞAN ER
 • EMRE DOĞRUSÖZ
 • EMRE ONUR ELÇİN
 • ERHAN BÜYÜKDUMAN
 • FATİH ŞİMŞİROĞLU
 • HAKAN MAĞAT,
 • HASAN AKVERDİ
 • HAYDAR ŞAHİN
 • HİLAL KARAKUŞ DOĞAN
 • HÜSEYİN ÇINAR
 • KENAN SANCAR
 • METEHAN TURAN
 • NURAY EMRECİK
 • ÖZGE KEVKİROĞLU
 • RECEP TOPSAKAL
 • ŞİRİN KARACA
 • ÜMİT MOL
 • ÜRFET TANRIKULU
 • ZİYAATTİN DEMİR

 

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişleri Ali Fuat AZDURAL, Arif UYGUN, Aynur GÜNGÖR, Dursun Ali CÖRÜT, Gülten SARAÇ, Haşan AKGÜL, Haşan ÇETİN, Meral TANATAR, Mustafa ŞİMŞEK, Ömer AYDIN, Safiye TOPALLAR, Serap YÜCEDAĞ ve Türkan MESTANLI atanmıştır,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Ahmet BAYER, Atilla BÜYÜKKAYA, Barış YAKIT, Candaş YETER, Ersen ASLAN, Gökhan GÜLERTAN, Hakan UYGUN, Hüseyin PEKMEZCİLER, Murat ŞAPALOĞLU, Mustafa Hakan ALEMDAROĞLU, Mustafa GÜL, Semra ŞAHİN ULUTAŞ, Yalçın BAŞAR ve Yiğit Yusuf MUTLU 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır,
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Musa YILMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet YILMAZ atanmıştır,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İhsan ÇİMEN atanmıştır,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adem DİNÇ atanmıştır,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ertuğrul KARSU atanmıştır,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Kocaeli ve Turizm Müdürlüğüne,  3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih TAŞDELEN atanmıştır,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Sanayi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üçüncü maddeleri gereğince Halil İbrahim ÇETİN atanmıştır,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet BOZDEMİR atanmıştır,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Murat ÖZTÜRK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığı’na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Mustafa SÖNMEZ atanmıştır,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih SARIKAYA atanmıştır,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yılmaz ERKAYA atanmıştır.

 

 

 • Adalet Bakanlığı açık bulunan adalet müfettişliklerine, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince; Ömer ALKAN, Akın KAVİ, Hakan VAPUR, Fatih TUNCER, Mevlüt KARATAŞ, Özgür DUĞAN, Ahmet Murat KAYNARSOY, Şahin KAPLAN, Suzan UNAT, Erhan DİLBAZ ve Bertan SARAÇ,
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Açık bulunan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet BAYKAN,
 • Milli Savunma Bakanlığı Açık bulunan Tersaneler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emre DİNÇER,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Açık bulunan Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ergün DEMİRHAN,
 • Ticaret Bakanlığı Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim Ethem ÇAKIR,
 • Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına, 6272 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşma”nın 10 uncu maddesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğünün 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK,

atanmış ve ;

 

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; – II. Bölge Müdürü (İzmir) Hayati ÇELENK, – III. Bölge Müdürü (Eskişehir) Hayrettin BAYSAL, – XXIV. Bölge Müdürü (Kars) Nesip ÖZDEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet VARGÜN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince,

görevden alınmıştır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 15 Mayıs 2020 Tarihli ve 31128 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde görev alan emlak müdürü, milli emlak müdürü, emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı ile Denetim yetkisi bulunan milli emlak uzmanları için rotasyon uygulamasına geçildi. 6 bölgeye ayrılan hizmet bölgeleri kapsamında zorunlu çalışma süresi belirlendi. Buna göre hizmet bölgesi 7 olarak belirlenen illerde zorunlu çalışma süresi 7 yıl ve hizmet bölgesi 6 olarak belirlenen illerde ise zorunlu çalışma süresi 2 yıl olarak uygulanacak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU (IFAD) ARASINDA IFAD ÜLKE OFİSİ-DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI ONAYLANDI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2496) 9 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması onaylandı.

FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik 7 Mayıs 2020 Tarihli ve 31120 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar belirlenmiştir. Bunlar;

a) Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

b) Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından faydalanmak suretiyle, finansal piyasaların düzensizliğini artıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek şekilde, bir finansal aracın fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS gibi referans değerlere etkide bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

c) Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına TL likidite sağlanmasına ilişkin Kurulca alınan karar ve sınırlamaların, işlemlerin erken itfası, vadesi gelen işlemlerin ötelenmesi ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dahil olmak üzere, dolaylı yöntemler kullanılarak aşılmasına ya da söz konusu Kurul kararlarının etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar gerçekleştirmek veya bu tür işlem ve uygulamalara aracılık etmek.

ç) Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatını etkileyen veya etkileyebilecek işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

d) Bir finansal aracın arzına, talebine veya döviz kuru ve faiz dahil fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran ya da uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış veya yanıltıcı bilgi veya söylentileri, internet dahil herhangi bir kitle iletişim aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak.

e) Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında, alınan pozisyonla ilgili çıkar çatışmasının kamuoyundan gizlenmesi suretiyle, internet veya diğer kitle iletişim araçları yoluyla görüş bildirerek söz konusu finansal aracın, faiz oranı ve döviz kuru dahil, fiyatı üzerinde etkide bulunmak veya bulunmaya çalışmak.

f) Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği halde, bir referans değer hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler iletmek, yanlış veya yanıltıcı girdiler sağlamak ya da bir referans değerin hesaplanmasını manipüle edici herhangi bir davranışta bulunmak.

g) Bir finansal aracın arz veya talebi üzerindeki hakim rolün kullanılması suretiyle finansal aracın alım satım fiyatlarını sabitlemeye veya başka bir haksız kazanç sağlamaya yönelik eylemlerde bulunmak.

ğ) Finansal piyasaların açılış ve kapanışlarında, faiz ve döviz kuru dahil bir finansal aracın açılış veya kapanış fiyatlarını etkileyen veya etkileyebilecek alım veya satım işlemleri gerçekleştirerek bu açılış ya da kapanış fiyatlarına göre pozisyon alan yatırımcıların yanlış yönlendirilmesini sağlamak.

h) Tasarruf sahiplerini gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirmek.

ı) Finansal sisteme olan güveni zedeleyerek sistemik riske neden olabilecek şekilde bilgi ve söylentiler yaymak.

Şeklinde düzenlenmiştir.

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.ç) 14 Mayıs 2020 Tarihli ve 31127 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 

 • İpotekli Finansman Kuruluşu (”İFK”) tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin (”TMK”) herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değerinin, İFK’nın bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının beş katını aşamayacağını öngören sınırlama kaldırıldı.
 • İFK’lar tarafından yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kurulu’na (”SPK”) ödenecek ücretlerin hesaplanmasında kullanılmak üzere Tebliğ’de öngörülen oranların %50’si esas alınacak.

Tebliğ’de öngörülen SPK ücreti oranları 31 Aralık 2021’e kadar binde sıfır olarak uygulanacak.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) 8 Mayıs 2020 Tarihli ve 31121 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın iadesine yönelik düzenleme yapıldı.

DÖVİZ SATIŞ VE FİZİKİ OLMAYAN ALTIN SATIŞ İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ’NİN SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN YÜZDE 1 ORANINDA UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ VE İSTİSNALARI BELİRLENDİ

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568) 24 Mayıs 2020 Tarihli ve 31136 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı 24.05.2020 tarihinden itibaren 5 kat artırılarak; binde 2’den yüzde 1’e çıkarılmıştır.

 

Bu minvalde, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden yüzde 1 oranında BSMV uygulanacaktır. (Diğer bir ifadeyle; bundan böyle alınan her 100 dolar için devlete 1 dolar vergi verileceği düzenlenmiştir.)

 

Bununla birlikte, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise BSMV oranı satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacaktır:

 • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
 • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
 • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA STOPAJ ORANI %15’E ÇIKARILDI

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569) 24 Mayıs 2020 Tarihli ve 31136 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopaj oranı %10’dan %15’e çıkarıldı.

BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ, ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DİĞER BAZI ÖNEMLİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 311 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311) 27 Mayıs 2020 Tarihli ve 31137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Serbest meslek kazançlarında istisna uygulaması ve istisnanın sınırı,
 • İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna,
 • Binek otomobillerin giderleri ve amortismanlarının vergi matrahından indirilmesi,
 • Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi,
 • Gelir vergisi tarifesi,
 • Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesi,
 • Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna,
 • İcra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi tevkifat uygulaması

hususlarında ve dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında vergilendirme konusunda açıklamalara yer verildi.

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) 27 Mayıs 2020 Tarihli ve 31137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 

 • Yapılan değişiklik çerçevesinde, vergi indiriminden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki iki yıla ilişkin vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması şartı aranmaktadır. Daha önceki uygulamada, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresinde ödenmiş olması şartı aranmaktaydı. Yeni düzenleme ile birlikte, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle ilgili vergilerin ödenmiş olması yeterli görülmektedir.

 

 • Kanunda yer alan “vergi beyannameleri” ibaresinin hangi vergileri kapsadığı netleştirilmiştir. Buna göre, vergi indiriminden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki iki yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi  beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması şarttır.

 

 • Tahakkuk eden vergilerin ödenme şartının hangi durumlarda ihlal edilmemiş sayılacağı hususu açıklanmıştır. Buna göre; ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi durumunda, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden 15. günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

 

Tebliğ, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

YAPI KAYIT BELGELERİNDE GÜNCELLEME YAPILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 8 Mayıs 2020 Tarihli ve 31121 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Alınan Yapı Kayıt Belgelerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar her ay için % 2 oranında artırılması ve 1/1/2020 tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanır. Bu usul ve esaslar Tebliğ, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GÜMRÜK, İHRACAT, İTHALAT MEVZUATI DÜZENLEMELERİ

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN BAZI EŞYALAR İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİNDEN KALDIRILDI

 

 

ETİL ALKOL, KOLONYA, DEZENFEKTAN VE HİDROJEN PEROKSİT İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2485) YAYIMLANDI.

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2485) 5 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 

 • 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”a ilişik Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda yer alan “4” numaralı sütunların ilgili tablolardan çıkarıldığı ve sonraki sütun numaralarının buna göre belirlendiği,
 • Aynı Karara ilişik Ek-1 ve Ek-2 sayılı tabloya birtakım eşyanın eklendiği,

tespit edildi.

 

 • Ayrıca, yapılan düzenleme ile 18.04.2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz. Bu Karar kapsamında, 18.4.2020 tarihinden önce yüklemesi yapılmış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ithal işlemi tamamlanmış bulunan eşyadan tahsil edilmiş olan ilave gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri çerçevesinde ilgililerin talebi halinde, kendilerine geri verilir.

 

İRAN MENŞELİ OLANLARININ İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK ŞEKLİNDE UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN 3 (ÜÇ) YIL SÜREYLE UZATILMASINA KARAR VERİLDİ

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) 5 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar verdi.

 

İRAN MENŞELİ ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KOTA ŞEKLİNDE UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİNİN 3 (ÜÇ) YIL SÜREYLE UZATILMASINA KARAR VERİLDİ

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2) 5 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ve İran menşeli olan ürünlerin ithalatında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde uygulanmakta olan koruma önleminin 3 yıl süreyle uzatıldığı düzenlenerek, kota miktarına ilişkin hususlar belirtildi. Bu tebliğ 02.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

BAZI ÜRÜNLER İÇİN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ GETİRİLDİ

 

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2514) 11 Mayıs 2020 Tarihli ve 31124 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar ve diğer bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

 

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE YER ALAN 3808.94.90 TARİFE ALT POZİSYONU YENİDEN DÜZENLENDİ

 

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2533) 13 Mayıs 2020 Tarihli ve 31126 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3808.94.90 tarife alt pozisyonu yeniden düzenlendi.

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/7) 13 Mayıs 2020 Tarihli ve 31126 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

BİRÇOK ÜRÜNE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLDİ

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2565)  20 Mayıs 2020 Tarihli ve 31132 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; İş makineleri ve tarım makineleri, vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri, Traş makinaları, Dikiş makinası, Kaynak ve Lehim makinaları ve diğer kendine has özelliği olan makinalar, Epilasyon cihazı, Elektrik akümülatörleri, Sert borular ve hortumlar, PVC duvar veya tavan kaplamaları, Transmisyon kolanlar, Deriler, Dikiş ipliği, Vatka, Keçe, Sucuk, sosis, salam kılıfları, Demir veya çelikten eşya, Aluminyum ve aluminyumdan eşya, Pompalar, Sayaçlar, Gözlük camları, Hasırdan eşya, Dış lastikler, Elektrik akümülatörleri, Karbon kağıdı, Mermer ve traverten, Granit, Taş, Seramik mamulleri,  cam eşya, Hoparlörler, Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazları gibi birçok ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. 15 Günlük Geçiş Süresinde indirimli vergi oranları uygulanacaktır.

YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA MÜCBİR SEBEP HALLERİNE DAİR DÜZENLEME YAPILDI

 

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501) 9 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karara geçici Madde 14 eklendi. Böylece deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlardan, 11/03/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebileceği düzenlendi.

 

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2564) 20 Mayıs 2020 Tarihli ve 31132 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri’nin Turquality Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşlarının markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceğe desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmet imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü harcamanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına dair usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Kararda işbirliği kuruluşlarına yönelik destekler, Marka Destek Programı, Turquality Destek Programı ve programın yürütülmesine yönelik bilgilendirmelere yer verilmiştir. Ayrıca destek kapsamına alınma, desteğin başlangıç tarihi, süresi ve kapsamı, destek programları arasında geçiş, desteklenecek markanın tesciline ilişkin hükümler, başvuru belgelerinin ibrazı ve ödeme, izleme ve değerlendirme ile diğer hükümlere ilişkin hususlar bildirilmiştir.

KIYI TESİSLERİ HİZMETLERİ İÇİN TABAN VE TAVAN ÜCRET BELİRLENECEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 16 Mayıs 2020 Tarihli ve 31129 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan izin almak suretiyle; ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine karar verildi. Bunun yanı sıra, Tebliğ de hizmet tarifelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak hizmet kalemleri de ayrıca düzenlendi.

TRANSİT VE ULAŞTIRMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI (LAPİS LAZULİ GÜZERGÂH ANLAŞMASI)’NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)’nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2578) 28 Mayıs 2020 Tarihli ve 31138 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; “Akit Taraflar” olarak anılacak olan Afganistan İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan’ın entegre transit ve ulaştırma sisteminin sağladığı tüm faydalarını göz önünde bulundurarak, Akit Tarafların toprakları üzerinden yolcu ve yüklerin sorunsuz hareketinin sağlanmasına yönelik taahhütlerini yeniden tasdik ederek, ulaştırma, gümrük ve sınır geçişlerindeki prosedürlerin kolaylaştırılmasıyla taraflar arasındaki transit trafiğin sorunsuz akışı başta olmak üzere bölge içi bağlanılabilirliği artırmayı isteyerek, Akit Tarafların çeşitli uluslararası örgütlerdeki üyelikleri ve uluslararası anlaşmalardaki katılımlarını dikkate alarak anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GEMİ VE SU ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Mayıs 2020 Tarihli ve 31139 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi için gereken su altı ve deniz sörveylerine (gemi ve su araçlarına yönelik denetim) ilişkin hükümde değişikliğe gidildi. Bu minvalde;

 

 • Yolcu gemisi hariç diğer gemilerde yıllık sörveylere yönelik olarak deniz sörveyi her yıl, sualtı sörveyi ise 2 yılda bir yapılacak. 5 yıllık süredeki ikinci veya üçüncü yıl dönümündeki sualtı sörveylerinden en az birisi karada gerçekleştirilecek.
 • Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin kara sörveyleri zamanında kara ve deniz sörveyleri karada birlikte yapılabilecek. Bu gemilerde gerek görülmesi durumunda, denetimi yapan personel veya yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşların teklifi ve liman başkanının kararı ile denizde kapsamlı denetim söz konusu olabilecek.
 • Denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi sörvey ve belge düzenleme yetkisi ile ilgili esaslarda da değişikliğe gidildi.
 • Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan gemilerin denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi sörveyi denetim uzmanları tarafından yapılacak.
 • Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi denetimi, denetim uzmanı dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş liman başkanı, liman başkan yardımcısı veya denizcilikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun uzman tarafından gerçekleştirilebilecek.
 • Tam boyu 15 metreye kadar” olan gemilerin denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi denetimi belirtilen personel dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş idare personeli veya İdare tarafından bu iş için yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılabilecek.
 • Bünyesinde denetim uzmanı bulunan liman başkanlıklarında bu denetimler öncelikle denetim uzmanı tarafından yerine getirilecek. Düzenlenen denize elverişlilik belgeleri ve su aracı uygunluk belgeleri liman başkanı tarafından imzalanacak.
 • Düzenlenen geçici madde uyarınca yeni tip koronavirüsün etkilerinin azaltılması için çıkarılan “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında belirlenen sürelerin sonunda denize elverişlilik belgelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak denetlemelere ilişkin gerekli iş ve işlemler, kara sörveyi yapılamayan gemilerin denizde yapılacak kondüsyon denetimi ve seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği denetimlerinin yapılarak uygun bulunması durumunda denizde belgelendirilmeleri de dahil Bakanlık tarafından belirlenecek.

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE 30.09.2020 TARİHİNE KADAR DAĞITILABİLECEK KAR PAYI İLE İLGİLİ ESASLAR VE İSTİSNALAR BELİRLENDİ.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 17 Mayıs 2020 Tarihli ve 31130 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK” veya “Kanun”)’nun geçici 13. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilerek, 17.04.2020 tarihli 7244 sayılı Kanun ile getirilmiş olan sermaye şirketlerinde 30.09.2020 tarihine kadar dağıtılabilecek kar payı ile ilgili esaslar ve istisnalar belirlenmiştir. Şöyle ki;

 

 • Sermaye şirketlerinde, 17 Nisan 2020 tarihinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecektir. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Bu sınırlama, TTK m. 462 uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artımında uygulanmayacaktır.

 

 • 17 Nisan 2020 tarihinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, %25’lik sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ve hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz uygulanmayacaktır.

 

 • 30 Eylül 2020 tarihine kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. Bununla beraber, genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihine kadar kadar ertelenecektir.

 

 • Kâr payı dağıtımına ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması şartıyla aşağıdaki şirketler istisna tutulmuştur:

 

 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek-2. ve geçici 23. maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanıma istihdam edenler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20. maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

 

 • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, TTK hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

 

 • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler.

PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:2573) 27 Mayıs 2020 Tarihli ve 31137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması kapsamında düzenlemeler yapıldı. Sağlanan destekler arasında; E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği, Sanal ticaret heyeti desteği, Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi, Sanal fuar organizasyonu desteği düzenlenmiş olup, Bakanlık’ın izleme ve değerlendirme yetkileri ile haksız veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri ile ilgili müeyyideler düzenlendi.

 

Bu kapsamda;

 • Şirketlerin e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında;
 • Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyasını temsil eden çatı örgütlerinin (iş birliği kuruluşları) yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri %50 oranında;

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecektir.

 

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU’NUN ÇALIŞMA USULLERİ YAYIMLANDI

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği 28 Mayıs 2020 Tarihli ve 31138 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesi ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Kurul,

 • İç Ticaret Genel Müdürü,
 • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü,
 • Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü,
 • Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür,
 • İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen birer yönetim kurulu üyesi ya da genel sekreter yahut genel sekreter yardımcısı,
 • Tüketicileri temsilen 3/7/2014 tarihli ve 29049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Reklam Kurulu Yönetmeliğinde belirlenen üye,
 • Perakende temsilcisi ve üretici temsilcisi olarak 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan Perakende Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı ile Gıda Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı

olmak üzere 13 üyeden oluşacaktır.

 

Kurul; üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alacaktır. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı alacak ve uygulanmasını sağlayacaktır. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili ilke ve kuralları belirleyecektir.

 

Kurula şikayet dilekçeyle, şikâyet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak Ticaret Bakanlığı’na ya da Ticaret İl Müdürlüğü’ne yapılabilecektir.

VERBİS KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İSTİSNALARINA İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı 9 Mayıs 2020 Tarihli ve 31122 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Kurul’un 02.04.2018 tarihinde verdiği 2018/32 sayılı kararı uyarınca, Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca dernekler, vakıflar, sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştu.

 

Kurul, istisnanın kapsamı, yorumlanması ve uygulamada yaşanan tereddütler sebebiyle kendisine iletilen görüş taleplerini değerlendirerek yukarıdaki ilgili karardaki ifadede birtakım değişiklikler yaptı. Kurul’un yeni Karar’ı uyarınca istisnaya ilişkin ifade “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olacak şekilde değiştirildi. İfadedeki “sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleme” kısmı kaldırıldı. Bu kapsamda, faaliyet alanlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak veri işleyen dernek, vakıf ve sendikalar, hangi kişi gruplarının verilerini işlediklerine bakılmaksızın, VERBİS’e kayıttan muaf tutulacaklar.