Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Mart 2022

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM KARARLAR YAYIMLANDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/03/2022 tarihli ve 10832, 10834, 10841 ve 10842 sayılı Kararları 12 Mart 2022 tarihli 31776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

10834 sayılı Kurul kararı ile;

 • Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) uyarınca Ar-Ge proje başvurularını incelemek, uygun olanları onaylamak, onaylanmış projelerin uygulamasını ve ilgili mevzuat uyarınca dağıtım şirketlerine tahsis edilmiş Ar-Ge bütçelerinin kullanımını izlemek üzere Başkanlık Oluru ile kurulan komisyon (Komisyon) tarafından yapılacak yazışmalar Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. 
 • Ar-Ge proje başvurusunun, Komisyon tarafından Usul ve Esaslar’ın 5. maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi esastır. Ayrıca Komisyon; projenin sonunda bir araştırma raporu hazırlanması ya da ürün çıkarılması, projenin süresinin ve/veya bütçesinin makul olması, projeye katılacak bir paydaş var ise konu hakkındaki tecrübesi ve yetkinliği hususlarını dikkate alarak proje başvurularını değerlendirir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, Komisyon proje başvurusunu, bu projenin uygulama sürecinde ilgili mevzuata uygunluk açısından oluşabilecek veya oluşması beklenen uygulamalar yönünden de değerlendirir.

10841 sayılı Kurul kararı ile;

 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)’nin 15.01.2022 tarih ve 31720 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 5123 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında hazırlanan 2022 yılı iletim şebekesi yatırımlan tutan toplamı 2.590.417.000 TL olarak onaylandı. Buna göre BOTAŞ, 2022 yılı içerisinde, proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemez ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamaz. Proje ödenekleri, yatırımı ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz.

10842 sayılı Kurul kararı ile;

 • 20.11.2014 tarihli ve 5313-1 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen ve 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan “Ek-2 Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu” ve “Ek-3 Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu” değiştirildi.

ELEKTRİK PİYASASI

DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 tarihli ve 10817 sayılı Kararı 1 Mart 2022 tarihli 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10817 sayılı Kurul kararı ile; Mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerleri, ibadethanelerin 27.07.2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile binaların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler mesken abone grubu kapsamında olacaktır.

ALÇAK GERİLİM TEK ZAMANLI ABONE GRUBU İÇİN FATURAYA ESAS GÜNLÜK ORTALAMA TÜKETİM MİKTARI GÜNCELLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2022 tarihli ve 10818, 10819, 10820 sayılı Kararları 1 Mart 2022 tarihli 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10818 sayılı Kurul kararı ile; Mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 7 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 01.03.2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 8 kWh olarak güncellenmesine karar verildi.
 • 10819 sayılı Kurul kararı ile; 1 Mart tarihinden itibaren ticarethane alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına; faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketim miktarının üzerinde olan tüketimlerin belirtilen limite kadar olan kısmına düşük kademeli tarife, limiti aşan kısmına yüksek kademeli tarife uygulanmasına karar verildi.

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNDE DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2022 tarihli ve 10818, 10819, 10820 sayılı Kararları 1 Mart 2022 tarihli 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10820 sayılı Kurul kararı ile; 20.01.2018 sayılı ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.03.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kararın EK’inde yer alan tabloların onaylanmasına karar verildi.

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN USUL VE ESASLAR YAYIMLANMIŞTIR. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/03/2022 tarihli ve 10832, 10834, 10841 ve 10842 sayılı Kararları 12 Mart 2022 tarihli 31776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

10832 sayılı Kurul kararı ile; 

 • 10 kW’a kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri için usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esasların kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesine karar verildi.
 • 18.01.2018 tarihli ve 30305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp 04.11.2021 tarihli ve 31649 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle ismi ”10 kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar”ın adı “25 kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar” olarak değiştirildi ve aynı usul ve esasların 1. maddesinin ilk fıkrası ile 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10 kW” ibaresi “25 kW” olarak değiştirildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM KARARLAR YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 tarihli ve 10847-1, 10847-2 ve 10866 sayılı Kararları 18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10847-1 sayılı Kurul Kararı ile; 30.09.2021 tarihli ve 10442-2 sayılı Kurul Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.
 • 10847-2 sayılı Kurul Kararı ile; “Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri”nin kabul edilmesine karar verildi.
 • 10866 sayılı Kurul Kararı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17.03.2022 tarihli toplantısında “Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın kabul edilmesine karar verildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM FİYAT DÜZENLEMELERİ YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2022 tarihli ve 10887, 10888, 10889, 10890 sayılı Kararları 30 Mart 2022 tarihli 31794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 10887 ve 10889 sayılı kararlar yayımlandıkları tarihte, 10888 ve 10890 sayılı kararlar 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

10887 sayılı Kurul Kararı ile;

 • 18 Mart 2022 tarihli “Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”da değişiklik yapıldı.
 • 8 Mart 2022 tarihinden önce bildirimi yapılan, 1 Şubat ve sonrası için Piyasa Yönetim Sistemi’ne girişi yapılmış onaylı ikili anlaşmaların sözleşme süresinin uygulama döneminden daha kısa olması halinde sözleşme dönemi boyunca, daha uzun olmaları halinde ise destekleme bedeline konu uygulama süresi boyunca muafiyet tanınmasına yönelik oldu.

10888 sayılı Kurul Kararı ile;

 • İthal Kömür, Doğal Gaz, Fuel Oil, Nafta, LPG ve Motorin gibi yakıtlarda üretilen elektrik için tavan fiyatı 2.500 TL/Megavat-saat (MWh) olarak belirlendi.
 • Güneşin de içerisinde olduğu diğer kaynaklar için uygulanan tavan fiyatı 1.200 TL/MWh olarak belirlendi.
 • İşbu fiyatlar tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destekleme amacıyla 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerli olacaktır.

10889 sayılı Kurul Kararı ile;

 • Aylık olarak güncellenecek azami uzlaştırma fiyatının formülasyonu belirlendi.

10890 sayılı Kurul Kararı ile;

 • Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında asgari fiyatın 0 TL MWh, azami fiyatın ise 2.500 TL MWh olacağı hükmü getirildi.

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Mart 2022 tarihli 31774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin tanımlar maddesine aşağıdaki tanım eklendi:
 • Trijenerasyon: Elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma işlemlerinin eşzamanlı olarak birlikte yapıldığı enerji üretim tesislerini ifade eder. 
 • Mikrokojenerasyon tesisleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bakanlık) tarafından belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerinde yapılan üretim faaliyetleri, önlisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.
 • Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde üretim lisansı alındıktan sonra, üretim lisansına konu sahada, malikin kendi arazisi üzerine kuracağı lisanssız üretim tesisi başvuruları Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirmesi uygun bulunmak ve bahse konu üretim lisansı ile başka lisanslı üretim tesisini etkilememek kaydıyla kabul edilebilir. Aksi halde her aşamada reddedilir.
 • Önlisans başvurusu kapsamında kurulması planlanan elektrik üretim tesisinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi de kurulmak istenmesi halinde, elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)’nden görüş istenir.
 • Önlisansa konu üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi kapsamında yapılan tadil başvurusu, söz konusu elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş alınması kaydıyla uygun bulunabilir.
 • Tedarik lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiler, lisanslarına müstakil elektrik depolama tesisi de eklemek istemeleri halinde birinci fıkrada belirtilen şekilde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na başvuruda bulunur. Bu kapsamdaki tesis için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmaz. Talebin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından uygun bulunması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın Kurul kararında belirlenen süre içerisinde Kurum’a sunulması halinde ilgili ana hizmet birimi tarafından depolama tesisine ilişkin bilgiler tedarik lisansına derç edilir.
 • Müstakil elektrik depolama tesisi kurulmak amacıyla yapılan tedarik lisansı başvurularında depolama tesisinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş istenir.
 • Üretim lisansı başvurusunda şirket asgari sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının % 20’sine, nükleer enerjiye veya yerli kömüre dayalı veya mekanik gücü 100 MW’ı aşan yenilenebilir enerji kaynak alanları kapsamında üretim tesisi kurulması için yapılan üretim lisansı başvuruları açısından % 5’ine artırıldığına ve şirket sermaye miktarının azaltılmasına yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Kurum’un onayının alınacağına ilişkin şirket esas sözleşmesi sunulur.
 • Mevcut tedarik lisansına müstakil elektrik depolama tesisi eklenmesi kapsamında yapılan lisans tadil başvurularında depolama tesisinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş istenir.
 • Üretim lisansı sahibi, ilgili mevzuatta sayılanların yanı sıra;
 • Üretim tesisinin lisansa dercedilen tesis toplam kurulu gücünün tamamının kabulünün yapıldığı tarihe kadar, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında her yılın Ocak ve Temmuz ayları içerisinde EPDK’ya, usulüne uygun olarak ilerleme raporu sunmak,
 • Kabulü yapılarak işletmeye geçen biyokütleye dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin lisans sahibi tüzel kişiler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınması gereken belgeyi kabul tarihinden itibaren 24 ay içerisinde Kuruma sunmak,
 • Lisans verilmesine esas olan gerekli izin, onay, ruhsat ve benzerlerinin geri alınması, kaldırılması, sonlandırılması, yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumlarını en geç 1 ay içerisinde Kurum’a bildirmek, ile yükümlüdür.
 • Dağıtım şirketinin genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler, aynı ortaklık yapısına sahip diğer elektrik dağıtım şirketleri dışında, elektrik piyasasına, elektrik piyasası ile ilgili hizmet veren diğer şirketlerde eş zamanlı olarak görev alamaz.
 • Dağıtım şirketinin lisansına kayıtlı olan bildirim adresi, faaliyette bulunduğu dağıtım bölgesi dışında bir yer olamaz.
 • Görevli tedarik şirketi ile görevli tedarik şirketiyle aynı kontrol ilişkisine sahip tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin farklı kişilerden oluşturulması zorunludur.
 • Önlisans ve lisans alma, lisans yenileme, önlisans ve lisans sureti çıkartma ile önlisans ve lisans tadili bedelleri peşin olarak ödenir. Aynı dilekçeyle veya elektronik ortamda aynı gün yapılan başvurularda farklı konuların bulunması halinde, söz konusu başvuru kapsamında Kurul ve ilgili ana hizmet birimi tarafından ayrı ayrı sonuçlandırılacak tadiller için ayrı tadil bedelleri alınır.
 • İzin verildiği tarihten itibaren 6 aydan az olmamak üzere Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme ve bölünme işlemlerine devam olunamaz.

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Mart 2022 tarihli 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kullanıcıya bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında tahsis edilen kapasite, kullanıcının anlaşma gücünü oluşturur. İletim sistemine bağlantı noktasından alınan veya verilen elektrik enerjisi kapasitesinin azami değeri, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında belirtilen anlaşma gücünü aşamaz. Ancak, arz güvenliği gerekçesiyle Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda, Kurul tarafından belirlenecek süre boyunca ve ilgili Kurul kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, üretim tesisleri tarafından anlaşma gücünün üzerinde sisteme elektrik enerjisi verilebilir. Bu kapsamda anlaşma gücünün üzerinde sisteme verilen enerji güç aşımı olarak değerlendirilmez.
 • Kullanıcıya bağlantı anlaşmasında tahsis edilen kapasite, kullanıcının anlaşma gücünü oluşturur. Dağıtım sistemine bağlantı noktasından alınan veya verilen elektrik enerjisi kapasitesinin sayaçla ölçülen azami değerinin anlaşma gücünü aşmaması esastır. Ancak, arz güvenliği gerekçesiyle Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda, Kurul tarafından belirlenecek süre boyunca ve ilgili Kurul kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, üretim tesisleri tarafından anlaşma gücünün üzerinde sisteme elektrik enerjisi verilebilir. Bu kapsamda anlaşma gücünün üzerinde sisteme verilen enerji güç aşımı olarak değerlendirilmez.

PETROL PİYASASI

ULUSAL MARKER UYGULAMA FAALİYETLERİ VE ULUSAL MARKER TESLİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KURUL KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/03/2022 tarihli ve 10826 sayılı Kararı ile kabul edilen “21.05.2015 tarihli ve 5605-2 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” 5 Mart 2022 tarihli 31769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

 • Ulusal markerin, onaylanan başvuruda belirtilen tesiste, teslim tarihinden itibaren 4 ay içerisinde kullanılamayacağının anlaşılması halinde, başka bir tesiste kullanılması için Kuruma taşıma başvurusunda bulunulabilir. Taşıma talebi başvuruları değerlendirilirken, ilgili lisans sahibinin aylık ortalama ulusal marker kullanım miktarı, ulusal marker eklemesi yaptığı tesis sayısı ve bir yıl içerisinde yaptığı taşıma başvurusu sayısı dikkate alınır. Bir takvim yılı içerisinde en fazla 12 kez taşıma işlemi gerçekleştirilebilir.

DAĞITICI VE BAYİ MARJINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2022 tarihli ve 10876, 10878, 10879, 10880, 10881 sayılı Kararları 26 Mart 2022 tarihli 31790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 10876, 10880 ve 10881 sayılı karar 26 Mart 2022 tarihinde, 10878 ve 10879 sayılı kararlar 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 26 Mart 2022 tarihinde, yürürlüğe girdi. Buna göre;

10876 sayılı Kurul kararı ile;

 • Toplam marj (dağıtıcı ve bayi), dağıtıcı tarafından bayiye her bir benzin ve motorin türleri için tavsiye edilen veya tavan olarak belirlenen fiyattan ilgili bayiye harmanlama maliyeti dahil en yakın rafineri çıkış fiyatı düşülerek bulunur. Aynı ilde birden fazla rafineri olması durumunda en düşük fiyat esas alınır. Bayi marjı, ilgili bayiye harmanlama maliyeti dahil en yakın rafineri çıkış fiyatı ile Akaryakıt Dağıtım Fiyatı arasındaki farktan az olmayacak şekilde dağıtıcı ile bayi arasında serbestçe belirlenmesine ve elektronik sistemler ile yapılan satışlarda esas alınan toplam marjın indirimsiz satış fiyatı üzerinden hesaplanmasına karar verildi.

LPG PİYASASI

LPG PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSUNA İLİŞKİN KURUL KARARI İLE LPG PİYASASINDA ZORUNLU PETROL STOĞU VE ZORUNLU PETROL STOĞUNUN KUPON SİSTEMİ KAPSAMINDA LPG OLARAK TUTULABİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 tarihli ve 10806, 10807 sayılı Kararları 11 Mart 2022 tarihli 31775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • 10806 sayılı Kurul kararı ile; 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı kabul edildi. Buna göre;
 • Kapasite Raporu, tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı, kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ilgililerce son 6 ay içinde düzenlenmiş raporu (son 6 ay içinde düzenlenmemiş olmakla birlikte, tesis kapasitesinde herhangi bir değişikliğin olmadığının belgelenmesi halinde aslı ya da son 6 ay içinde noterden onaylanmış sureti de kabul edilir) ifade eder.
 • LPG taşıma lisansı başvurularında; Gemilerle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize elverişlilik belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık ise kira sözleşmesinin; demiryolu araçlarıyla ilgili olarak araçların özellikleri, vagon kapasiteleri, mülkiyet veya araçla ilgili sözleşme bilgilerinin, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği kapsamında düzenlenen tescil belgesinin, Demiryolu Tren İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenen uygun türde Demiryolu Tren İşletmeciliği Yetki Belgesinin, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin; boru hatlarıyla ilgili olarak ise kapasite raporları ile tesise ait alınmış her türlü izin ve onayın yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası sunulur.
 • 10807 sayılı Kurul kararı ile; LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı kabul edildi. Buna göre; 
 • LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, zorunlu petrol stoğu yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilir.
 •  LPG Dağıtıcı lisansı sahipleri; tutmakla yükümlü olduğu stoğu, lisans alt başlığı kapsamında yer alan depolarında, lisanslı depolarda ve kupon sistemi kapsamında alacağı hizmet aracılığıyla tutar.
 • LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, tutmakla yükümlü oldukları stok miktarının azami % 50’sini benzin türlerinden tutabilir.
 • Stok yükümlülüğü bulunan LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, yükümlülük kapsamında deposunu kullandığı depolama veya kupon hizmeti aldığı dağıtıcı lisansı sahibinin lisansının iptal edilmesi veya sona erdirilmesi veya hizmet alınan tesise ait lisansın iptal edilmesi veya sona erdirilmesi durumunda 1 ay içerisinde stok yükümlülüğüne ilişkin gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Mart 2022 tarihli 31775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelikte geçen “depolama”; piyasa faaliyetinde bulunanların, rafinericilerin veya kullanıcıların stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri ifade eder.
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla %10’dan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz. 
 • Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde tamamlanır. Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu aykırılıklarının 10 iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde tadil başvurusunun yapılmamış sayılacağı hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır.
 • Lisansların sona ermesi;
  1. Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,
  2. Lisans süresinin bitimi halinde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden,
  3. Lisans sahibinin ölümü veya birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere tüzel kişiliğinin sona ermesi hallerinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,
  4. Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,
  5. Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla

gerçekleşir. 

 

 • Depolama lisansları piyasada üçüncü kişilerle stok yükümlülüğü kapsamında girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla, Kurul kararıyla sona erdirilir.
 • LPG Depolama Lisansı sahipleri, piyasa faaliyetinde bulunanların, rafinericilerin veya kullanıcıların stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun depoların işletilmesi ile iştigal edebilir.

DOĞAL GAZ PİYASASI

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 tarihli ve 10861 sayılı Kararı 19 Mart 2022 tarihli 31783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Karar ile Yer Altı Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar‘ın kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verildi. Buna göre;

 • Bir tüzel kişi, mülkiyet veya işletmesinde bulunan farklı yer altı depolama tesisleri için tek yöntem bildirimi sunabilir. Bu yöntem bildiriminin Kurul tarafından onaylanması durumda, ilgili yer altı depolama tesislerinin gelir tavanları Yer Altı Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’nın 17. maddesi hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanır ve yöntem bildiriminde yer verilen esaslar uyarınca söz konusu tesislerin tümü için bir yer altı depolama tarifesi belirlenir.

TÜRKİYE BORU HATTI SİSTEMLERİ VE SIVI DEPOLAMA TANKLARI DEPREM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Mart 2022 tarihli 31769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yönetmeliğin, 3., 11. ve 12. maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte, diğer maddeleri 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; petrol ve doğal gaz iletim ve depolama sistemleri kapsamında karada veya denizaltında (kıyı ötesi) yeni inşa ve imal edilecek doğal gaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatlarının (TS 821 EN 1916, TS EN 639, TS EN 805, TS EN 14161, TS EN 1295 standartları kapsamına giren), su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ile yine aynı kapsamdaki yeni yapılacak sıvı depolama tanklarının deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.
 • Yeni yapılacak doğal gaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatları, su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ile yeni yapılacak sıvı depolama tanklarının deprem etkisi altında değerlendirme ve tasarımları için yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanacaktır.
 • Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak veya zemin üstüne veya altına döşenecek, karada veya denizaltında (kıyı ötesi) yeni inşa ve imal edilecek doğal gaz, sıvı hidrokarbon, petrol ve doğal gaz iletim ve depolama sistemleri kapsamındaki su, atık su taşıyan boru hatlarının (TS821 EN1916, TS EN 639, TS EN 14161, TS EN 1295 standartları kapsamına giren) aynı kapsamdaki su arıtma ve pompa istasyonu tesislerinin deprem etkisi altında tasarımı, performans değerlendirmesi ve güçlendirmesi için uygulanacaktır.
 • Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa ve imal edilmiş boru hatları ve tesisleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
 • Yönetmeliğin ekinde yer alan birinci kısmın birinci bölümünün “İlgili Standart, Yönetmelik ve/veya Dokümanlar” başlıklı Bölüm 1.4’ünde yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklendi:
Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction standardıAPI 653
Welded Tanks for Oil Storage standardıAPIO650

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Mart 2022 tarihli 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İşbu değişiklik ile yönetmeliğin “Ödeme yükümlülüğü oranının hesaplanması” başlıklı 13. maddesine eklenen fıkra uyarınca bir fatura döneminde yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması (YEKDEM) gelirinin yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) toplam bedelinden fazla olması durumunda, 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ödeme yükümlülüğü oranı, tarifesi düzenlenmeye tabi tüketiciler için uygulanmak üzere, ilgili tedarikçilerin uzlaştırmaya esas çekiş miktarları dikkate alınarak hesaplanacaktır

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİ HAKKINDA ŞUŞA BEYANNAMESİ ONAYLANDI. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5340) 23 Mart 2022 tarihli 31787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Beyanname uyarınca Taraflar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik düzeyde gelişmekte olan ilişkilerin durumundan memnuniyetlerini ifade ederek siyasi diyaloğun her düzeyde sürdürülmesinin ve yüksek düzeyli karşılıklı ziyaretlerin önemini belirtirler.
 • Taraflarca, Ermenistan’ın 30 yıldır süren saldırgan politikasının durdurulduğu; Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarıldığı ifade edildi.
 • Beyanname kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında da çeşitli işbirliği ve müttefiklik ilişkisi yürütülecektir. Taraflar, bölgenin ve Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı veren doğalgaz kaynak ve güzergah çeşitlendirmesini sağlayan stratejik Güney Gaz Koridorunun hayata geçirilmesinde Türkiye ve Azerbaycan’ın öncü rolü olacağını vurgulayarak; Güney Gaz Koridorunun etkili biçimde kullanılması ve daha da geliştirilmesinde koordinasyon içinde çalışacaktır. İki ülke küresel enerji sektöründeki gelişmeleri de dikkate alarak bölgenin enerji arz güvenliğinin pekiştirilmesini temin etmek üzere, elektrik alanında da bölgesel işbirliğine katkı sağlayacaktır.
 • Taraflar, iki ülke topraklarından geçen Doğu-Batı/Orta uluslararası ulaştırma koridorunun rekabet kabiliyetinin artırılması amacıyla işbirliği yapacaktır. Türkiye ve Azerbaycan akıllı ulaşım sistemleri teknolojilerinden istifade ederek, uluslararası ulaştırma koridorlarının Türkiye-Azerbaycan bölümlerinde transit-ulaştırma potansiyelini daha da geliştireceklerdir.
 • Taraflar, Türkiye ve Azerbaycan’ı birleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti Batı rayonları ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki koridorun (Zengezur Koridoru) açılmasının ve söz konusu koridorun devamı olarak Nahçıvan-Kars demiryolunun inşaatının iki ülke arasındaki ulaştırma-iletişim ilişkilerinin yoğunlaştırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtirler.
 • Taraflar, ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini göz önünde bulundurmak suretiyle, deniz, hava ve uzay alanında karşılıklı teknoloji paylaşımında bulunarak, müşterek yeteneklerin geliştirilmesi maksadıyla ortak projelerin yürütülmesini teşvik edecek ve karşılıklı savunma sanayii teknolojilerinin geliştirilmesine olumlu katkı sağlayacak; sahip oldukları silah ve mühimmatla teçhiz edecek, bunların üretim teknolojilerini karşılıklı şekilde teşvik edecek ve halihazırda ülkelerinde mevcut olmayan üretim alanlarının oluşturulmasını, ortak araştırma ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmesini, iki ülke savunma sanayi kurumlarının teknoloji, askeri ürünler ve hizmetler alanında yerli ve uluslararası pazarda işbirliği yapmasını destekleyeceklerdir.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/86) 4 Mart 2022 tarihli 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre

 • Tarım ve Orman Bakanlığı’na görevden af talebi kabul edilen Bekir PAKDEMİRLİ yerine Vahit KİRİŞÇİ atandı. 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/87, 88) 8 Mart 2022 tarihli 31772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref KAZANCI görevden alındı
 • Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah AYAZ görevden alındı. 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110) 17 Mart 2022 tarihli 31781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine İş Müfettişi Necdet AKTAY atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine İş Müfettiş Yardımcıları Murat Ramazan İLTAR, Sadık ORTAKCI ve Mahmut KESKİN atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Aytaç YÜKSEL atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Muzaffer YILDIRIM atandı.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN görevden alındı.
 • Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan AĞAR atandı.

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İTHALAT REJİMİ KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5253) 4 Mart 2022 tarihli 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İthalat Rejimi Kararı’nın eki I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve kararın EK’inde yer alan gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar değiştirildi.
 • Aynı kararın eki I sayılı listede yer alan 13. ve 15. “Fasıllar” başlıklı tabloda bulunan ve kararın EK’inde yer alan GTİP numarası belirtilen ürünlere ilişkin satırlar değiştirildi. 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2022/8) YAYIMLANDI.

 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/8) 6 Mart 2022 tarihli 31770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

 • Tebliğin amacı, 12.09.2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21) ile Hindistan menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “polietilen tereftalat (pet) film” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
 • İşbu Tebliğde geçen;
 • GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
 • Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
 • TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
 • Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.
 • Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/43) ile yürürlükte olan sübvansiyona karşı önlemin, Yönetmeliğin 42. maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.
GTİPMadde İsmiMenşe ÜlkeÜretici/ İhracatçı FirmaTelafi Edici Vergi Şeklindeki Kesin Önlem Oranı (Gümrük Kıymetinin Yüzdesi Olarak)
3920.62.19.00.00DiğerleriHindistanSRF Limited%4,25
3920.69.00.00.00Diğer poliesterlerden olanlarUflex Limited%10,37
Ester Industries%10,37
3921.90.10.00.00poliesterlerden olanlarDiğerleri%11,61

 

 • Gümrük idareleri, 4. maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda telafi edici vergi şeklindeki kesin önlemi tahsil ederler.
 • Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4. maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.
 • Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

GÜMRÜK KANUNU’NUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303) 15 Mart 2022 tarihli 31779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsinde eşyanın değeri üzerinden;
 • Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde % 18,
 • Diğer ülkelerden gelmesi halinde % 30,
 • 06.06.2022 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir. Burada sözü edilen limitler dahilinde getirilen eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir.
 • Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir.
 • Kanunun 67. maddesi kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamaz. 10 yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315) 18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yüz yirmi beş milyon” ibaresi “iki yüz elli milyon” şeklinde değiştirildi.
 • Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç milyon” ibaresi “beş milyon” şeklinde, (b) bendinde yer alan “yirmibeş milyon” ibaresi “elli milyon” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “yüzyirmibeş milyon” ibaresi “ikiyüzelli milyon” şeklinde değiştirildi.
 • Yönetmeliğin 18. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirildi.
 • Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirildi.

BAZI SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL TABLOLARINDA GENEL SUNUM VE AÇIKLAMA STANDARDI YAYIMLANDI.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/3/2022 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/8972] sayılı Kararı 19 Mart 2022 tarihli 31783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 01.01.2023 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır. İşbu Karar ile Faizsiz Finans Muhasebe Standardı T1: Katılım Esaslı Faaliyet Gösteren Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama Standardı’nın yayımlanmasına karar verildi. Buna göre;

 • Standardın amacı, katılım esaslarına ve tabi oldukları mevzuata uygun olarak faaliyette bulunan şirketlerin finansal tablolarının sunumuna ilişkin genel ilkeleri ortaya koymak ve ilgili açıklamalarla birlikte finansal tablolara ilişkin asgari hususları belirlemektir.
 • Standart, şirketlerin tüm işlem ve olaylarının katılım esaslarına uygun olarak muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasının sağlanmasını konu edinmektedir.
 • Standart, şirketlerin tümünün ana kullanıcılarının ortak bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladıkları finansal tablolara uygulanır.
 • Standart, şirketlerin hem konsolide hem de münferit (bireysel) finansal tablolarına uygulanır.
 • Emeklilik fonlarının bir kısmı katılım emeklilik fonlarından oluşan şirketler hazırladıkları finansal tabloların ve dipnotlarının katılım esaslı faaliyetleri ile ilgili olan kısımlarında standardın hükümlerine tabidirler.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER YAYIMLANDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/11) 26 Mart 2022 tarihli 31790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, 17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/22) ile Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “alçak yoğunluk polietilen” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması kapsamında yerli üretim dalı tarafından yapılan damping soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
 • Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, yerli üretim dalı tarafından yapılan damping soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un soruşturmanın kapatılması ve durdurulmasına ilişkin ek 1. maddesi hükmü çerçevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verdi.

GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ YAYIMLANDI.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) 29 Mart 2022 tarihli 31793 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, 10.11.1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen “Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme” eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnamede Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından yapılan değişikliklerin yürürlüğe konulması olarak belirlendi.
 • İşbu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen ve ekte yer alan Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini kapsayacaktır.
 • Armonize Sistem Nomanklatürünün uluslararası seviyede resmi yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsur olan İzahname hükümleri, 4458 sayılı Kanunun 15. maddesinin yedinci fıkrası gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulacaktır.

FTALİK ANHİDRİT” İTHALATINA YÖNELİK DAMPİNGE İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/9) 30 Mart 2022 tarihli 31794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli “ftalik anhidrit” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
 • Soruşturma konusu ürün, 2917.35.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “ftalik anhidrit” tanımlı ürün olup bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
 • Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.
 • 31.03.2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7) ile Güney Kore menşeli “ftalik anhidrit”in ithalinde CIF bedelin % 8,44’ü oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konuldu.
 • Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Güney Kore menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35. maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verildi.
 • Soruşturma süresince yönetmeliğin 22. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekecektir.
 • Yönetmeliğin 26. maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dahilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılabilecektir.

BANKACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9) 7 Mart 2022 tarihli 31771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü kapsamında banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.
 • Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/10) 7 Mart 2022 tarihli 31771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü kapsamında banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/12) 14 Mart 2022 tarihli 31778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28.12.2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/15) 22 Mart 2022 tarihli 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/14) 22 Mart 2022 tarihli 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLAR MEVDUAT VE KATILIM SİSTEMİ (YUVAM) HESAPLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2022/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/13) 22 Mart 2022 tarihli 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249) 1 Mart 2022 tarihli 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konula Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listeye; mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri de dahil edildi. 

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5349) 23 Mart 2022 tarihli 31787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri alma görev ve yetkisine istinaden, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanır. 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359) 29 Mart 2022 tarihli 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için % 8 (6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutlarda % 1), 150 m2’nin üzerindeki kısımlar içinse (6306 sayılı Kanun kapsamındakiler dahil) % 18 olarak belirlenmektedir. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümler uygulanmaya devam edilecektir.
 • Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı % 18’den % 8’e indirildi.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan kullanılmış araç teslimlerinde KDV oranı % 18 olarak belirlendi.
 • Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı % 18 olarak belirlendi.
 • Tarife ve GTİP bazlı % 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için, güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamaları ile uyum sağlanmaktadır.
 • Yeme içme hizmetlerindeki birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerler için yapılan ayrım kaldırılarak bu hizmetlerin tamamında KDV oranı % 8 olarak belirlendi.
 • % 8 oranına tabi tarım makinelerinin kapsamına süt sağma makinaları, sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar, yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizleyemeye mahsus makine ve cihazlar dahil edildi.
 • Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped vb. ürünlerin teslimlerinde KDV oranı % 18’den % 8’e indirildi.
 • Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1. ve 4. maddelerde kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

ÇEVRE VE ORMAN MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Mart 2022 tarihli 31769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kesin korunacak hassas alanlar; kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırma, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanlardır.
 • Bu alanlarda, kesin yapı yasağı olmakla birlikte faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları (Bölge Komisyonları) tarafından yapılacak değerlendirmeye göre yönetmelikte belirtilen birtakım faaliyetlerin, yapılabildiği alanlardır.
 • Nitelikli doğal koruma alanları; bölgenin doğal yapısı, ekolojik değerleri, silueti, doğal peyzajı ve benzeri ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurularak faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre yönetmelikte belirtilen birtakım faaliyetlerin, yapılabildiği alanlardır. Alanın ve doğal özelliklerin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır.
 • Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları; bölgenin doğal yapısı, ekolojik değerleri, silueti, doğal peyzajı ve benzeri ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurularak faaliyetlerin niteliğine ve içeriğine göre; kesin korunacak hassas alanlarda ve nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, tarım ve hayvancılık amaçlı entegre tesislere, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerji santralleri ile turizm ve yerleşimlere izin verilen alanlardır. Bu alanlarda izin verilen faaliyetler, kesin korunacak hassas alanlarda yapı yasağı ile nitelikli doğal koruma alanlarına ilişkin sınırlamalara tabi değildir.

MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Mart 2022 tarihli 31777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yerleşme bütününe hizmet veren ana merkezler ile alt merkezler, birbirleri ile ilişkileri ve erişilebilirlikleri gözetilmek suretiyle yönetmelikte belirtilen hususlar da dikkate alınarak oluşturulur:
 • Kentsel tasarım projesi yapılacak alanın sınırları imar planında gösterilebilir. Kentsel tasarım projelerinin uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanması halinde, bu projelerdeki gerekli ayrıntılar imar planı kararlarında yer alabilir.
 • Kentsel tasarım projelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlı gerektiğinde idarelerde kentsel tasarım değerlendirme komisyonu kurulabilir.
 • İdare gerekli gördüğü alanlarda mekanın imge, anlam ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini amaçlayan ve mekansal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde kentsel tasarım rehberi hazırlayabilir.
 • Yaya bölgeleri ve meydanlar gibi kamuya açık alanlar imar planı kararları doğrultusunda kentsel tasarım projeleri ile düzenlenebilir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Mart 2022 tarihli 31795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Hizmet ve destek alanı oluşturulmasına ilişkin plan tadilatları, OSB’nin teklifine istinaden mülkiyeti OSB, katılımcı ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerden yapılacaktır.
 • Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Bunun dışında destek ünitelerinin parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verecektir.
 • Parsel tahsis hakkı; 
 • Tahsis yapılan gerçek kişinin veya şirketin ortaklık paylarının tamamı kendine ait olan şirketine,
 • Tahsis yapılan gerçek kişinin ölümü halinde varislerine,
 • Tahsis yapılan şirketin tasfiyesi halinde şirketin ortaklarına,
 • Tahsis yapılan şirketin, 6102 sayılı Kanun kapsamında devralma şeklinde veya yeni kuruluş şeklinde birleşmesi ya da tam veya kısmi bölünmesi halinde; bölünmenin veya birleşmenin ticaret siciline tescilini müteakip devralan şirkete,
 • Tahsis yapılan şirketin, tür değişikliği halinde yeni türe dönüştürülen şirkete  devredilebilir.
 • Kısmi bölünmede, devralan şirketin ortaklık paylarının tamamının bölünen şirkete ya da bu şirketin ortaklarına ait olması zorunludur. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
 • Katılımcının mülkiyetindeki taşınmazlar yatırım finansmanı sağlanması amacıyla kredi alacaklısı kuruluşa, gayrimenkul yatırım fonuna, gayrimenkul yatırım ortaklığına, varlık yönetim şirketine ve varlık kiralama şirketine devredilebilecektir.
 • OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara, gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketine veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
 • Kredi alacaklısı kuruluş veya gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketi satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

İCRA İFLAS KANUNU KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

İCRA VE İFLAS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik 8 Mart 2022 tarihli 31772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 • Yönetmelik ile taşınmazın açık artırma şartnamesine bulunması gerekli bilgiler belirlendi.
 • Taşınmazın açık artırma ilanı ve artırmaya katılabilmek için yatırılması gereken teminat Elektronik Satış Portalı üzerinden yapılır. 

REKABET HUKUKU MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE İLİŞKİN CİRO EŞİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2022/2) 4 Mart 2022 tarihli 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre; 

 • Tanımlar maddesine aşağıdaki tanım eklendi:
 • Teknoloji teşebbüsleri: Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları, ifade eder. 
 • 5. maddede belirtilen bir birleşme veya devralma işleminde;
 • İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya
 • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL’yi

aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması zorunludur.

 • Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki yüz elli milyon TL eşikleri aranmaz.
 • Mali kurumlarda ciro olarak;
  1.  Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri için; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği veya Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teyit edilmek üzere birleşme veya devralmaya konu şirketler tarafından kamuya açıklanmış en son finansal tablo ya da verilere göre;
   1. Sigorta şirketlerinde yurt içi direkt prim üretimi (brüt),
   2. Reasürans şirketlerinde yurt içi direkt prim üretimi (brüt),
   3. Emeklilik şirketlerinde toplam katkı payı tutarı, toplam fon tutarı ile hayat dalında da faaliyet gösteren emeklilik şirketleri için ayrıca yurt içi direkt prim üretimi (brüt),
  1. Diğer mali kurumlar için;
   1. 1) Faiz ve benzeri gelirler,
   2. 2) Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
   3. 3) Komisyonlar,
   4. 4) Finansal faaliyetlerden elde edilen net kar,
   5. 5) Diğer faaliyet gelirleri,
   6. toplamı kabul edilir.
 • Başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütününde yahut bir kısmında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran birleşme veya devralmalara izin verilmez.

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK SORUŞTURMALARDA UYGULANABİLECEK UZLAŞMA USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’in gerekçeli uzlaşma nihai kararının uzlaşma tarafına tebliğine ilişkin 9. maddesinin 3. fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

NÜKLEER ENERJİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU YAYIMLANDI.

7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu 8 Mart 2022 tarihli 31772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kanunun amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını, bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumu’nun yetki ve sorumluluklarını ve nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkındaki hukuki sorumluluğu belirlemektir.
 • Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili kişi, tesis, cihaz ve maddeler bu kanun kapsamındadır.
 • Nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye’nin taraf olduğu nükleer güvence ile ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uymakla yükümlü olacak. Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler, Nükleer Düzenleme Kurumu’na bildirimde bulunması zorunluluğu getirildi.
 • Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer tesis, radyasyon tesisi, radyoaktif atık tesisi işletmek ve radyasyon uygulamalarını yürütmek için lisans alınacak. Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri veya radyoatif atık tesislerinin kurulacağı saha Nükleer Düzenleme Kurumu’nun onayına tabi tutuldu.
 • Nükleer Düzenleme Kurumu, yetkilendirilen kişilere diğer kişiler tarafından verilecek hizmetler veya güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye etki edebilecek diğer faaliyetler için yetki belgesi alma yükümlülüğü getirildi.
 • Yetkilendirilen kişiler, faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yürütüldüğü yeri veya tesisi, nükleer maddeyi, radyoaktif kaynağı veya radyoaktif atığı sahipsiz kalacak şekilde terk edemeyecektir.
 • Nükleer zararlara ilişkin hukuki sorumluluk da düzenleniyor. Buna göre, nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkında bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Paris Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.
 • İşletenler, 80 milyon Avro tutarında sigorta yaptıracaktır. İşletene, sigorta yaptırma veya teminat gösterme zorunluluğu getirildi. Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi kuruldu.