Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Mart 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PİYASAYA ARZ EDİLEN VE HİZMETE SUNULAN ENERJİ İLE İLGİLİ ÇERÇEVENİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584) 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünler için bir çerçeve oluşturularak, bu ürünlerin etiketlenmesi ve enerji verimliliğine, kullanım sırasında enerji ve diğer kaynakların tüketimine ilişkin standart ürün bilgilerinin ve bu ürünlere ilişkin tamamlayıcı bilgilerin sağlanması yoluyla, müşterilerin enerji tüketimini azaltması için daha verimli ürünler seçmelerini sağlamak amacıyla birtakım düzenlemeler yapıldı.

 

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Mart 2021 tarihli 31413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’te tanımlanan organize toptan elektrik piyasası, piyasa işletim faaliyeti, piyasa katılımcısı, uzlaştırma tanımları değiştirilirken BOTAŞ, diğer enerji piyasaları, organize YEK-G piyasası, organize toptan doğal gaz satış piyasası ve YEK-G sistemi tanımları eklendi. Bunun yanı sıra şirketin teşkilat yapısı hakkında birtakım değişiklikler yapıldı.

 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre:

 • Bakanlık, şirketlerin denetimine ilişkin konularda ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki devri yapabilecektir.
 • Denetim heyetinin ihtiyaç duyulması halinde raporlama yapmak üzere görevlendirme yapabileceğine ilişkin düzenleme kaldırıldı.
 • Denetim tamamlanma tarihinden itibaren en geç 60 iş günü içerisinde denetim raporu hazırlanacak ve Bakanlık’a sunulacaktır. Ayrıca Bakanlık, denetim raporunu ve/veya denetim raporu hakkındaki nihai görüşünü EPDK’ya gönderecektir.

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM KARARLAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/03/2021 Tarihli ve 10102, 10104-1, 10104-2, 10104-3, 10104-4, 10114 ve 10115 Sayılı Kararları 26 Mart 2021 tarihli 31435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

10102 Sayılı Karar uyarınca;

 • Otogaz LPG’nin özelliklerini belirleyen “TS EN 589:2019 Otomotiv Yakıtları – LPG – Özellikler ve Deney Yöntemleri” standardının “propan içeriği” limitleri kısmının uygulama tarihinin 01.01.2024 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.
 • 10104-3 Sayılı Karar uyarınca; SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş.’nin PİL/8441-1/41141 sayılı İletim Lisansı kapsamında Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No:10 Aliağa/İzmir adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine (Star Hattı) ilişkin iletim tarifesi tadil edildi.
 • 10104-4 Sayılı Karar uyarınca; SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş.’nin PİL/7191-8/38784 sayılı İletim Lisansı kapsamında Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No:10 Aliağa/İzmir adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine (İskele Hatları) ilişkin iletim tarifesi tadil edildi.
 • 10114 Sayılı Karar uyarınca; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“EÜAŞ”) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;
 • Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 16,9149 kr/kWh uygulanmasına,
 • Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 33,0000 kr/kWh uygulanmasına,

karar verildi.

10115 Sayılı Karar uyarınca;

 • Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Karar’ın ekindeki tarife tablolarının onaylanmasına,
 • Görevli tedarik şirketleri tarafından, yeşil tarifeyi seçen tüketicilere 01.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Karar’ın ekinde yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
 • 04.2021 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de yer alan k1 ve k2 katsayılarının, Ekim – Aralık 2020 dönemi Ω4 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı, 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0,05 olarak uygulanmasına,

karar verildi.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PETROL PİYASASINDA 2 AY SÜRE İLE UYGULANACAK AKARYAKIT FİYATININ TESPİTİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2021 Tarihli ve 10081 Sayılı Kararı 18 Mart 2021 tarihli 31427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile petrol piyasasında 2 ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre;

 • İstanbul Avrupa Yakası’nda ilgili gün geçerli olacak vergiler dahil bayi tavan fiyatı (TL-lt) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

BF = RF + 70 Krş /lt* ( 1 + KDV)

Burada; RF: İlgili günde TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi için geçerli rafineri fiyatını (vergiler dahil) ifade ederken BF : İlgili gün geçerli olacak bayi tavan fiyatını ifade etmektedir.

 • İşbu fiyat formülü benzin ve motorin türleri için uygulanacaktır.
 • Farklılaştırılmış ürünler için BF’ye en hızla 2 Krş/lt ilave edilebilecektir.
 • Dağıtıcı ve bayi toplam marjı, 26.09.2019 tarihli Dağıtıcı Ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı kapsamında paylaştırılacaktır.
 • Her bir ilde benzin ve motorin türleri için BF’ye en fazla Karar ekinde belirtilen tabloda belirlenen fiyat farkı uygulanabilecektir.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

VADELİ DOĞALGAZ PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/2/2021 Tarihli ve 10046 Sayılı Kararı 12 Mart 2021 tarihli 31421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile “Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları” onaylandı. İşbu Usul ve Esaslar, vadeli doğal gaz ürünlerinin Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (“EPİAŞ”) bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin hususlar ile Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nde işbu Usul ve Esaslar’a bırakılan hususlar düzenlendi.

 • Buna göre, Vadeli Doğal Gaz Piyasası, EPDK tarafından mevzuat altyapısı oluşturularak 1 Eylül 2018’de EPİAŞ bünyesinde devreye alınan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’na (OTSP) entegre şekilde faaliyete geçecektir. Söz konusu piyasa, gerekli yazılım çalışmaları, testler ve sanal uygulamaların tamamlanmasının ardından 1 Ekim itibarıyla işleme açılacaktır. Vadeli Doğal Gaz Piyasası ile fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi, piyasa öngörülebilirliği, derinlik ve likiditenin artırılması hedeflenmektedir. İleri tarihli fiziksel teslimat gerektiren yenilikçi ürünlerin de organize piyasada sunulması planlanmaktadır.
 • Böylece OTSP’de faaliyet gösteren oyunculara kendi pozisyonları açısından alternatif bir hareket esnekliği ve risk yönetimi imkanı sağlanırken, ileriye dönük belirsizlikler en aza indirilerek arz güvenliğine katkı sağlanması amaçlandı.

Buna göre;

 • İşbu Usul ve Esaslar, piyasa işletmecisinin, merkezi uzlaştırma kuruluşunun ve piyasa katılımcılarının vadeli doğal gaz piyasasına dair hak ve yükümlülüklerine, vadeli doğal gaz piyasasında gerçekleştirilen işlemlere, uzlaştırma, fatura ve ödeme işlemlerine, teminat ve temerrüt yönetimi ile temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
 • İşbu Usul ve Esaslar ile Vadeli Doğal Gaz Piyasası (“VGP”)’na ilişkin genel esaslar, piyasa katılımcıları ve işletmecisinin görev, yetki ve sorumlulukları, piyasa katılımcılarının kayıt işlemlerine ilişkin hükümler, kontratlar, günlük iş akışı, seanslar, teklifler, eşleşmeler, fiyatlar, pozisyon limitleri, teminatlar, temerrüt, uzlaştırma, bildirimler, faturalama, ödemeler ve temerrüt garanti hesabına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
 • Düzenlemeye göre VGP işlemleri teslimat dönemi esasıyla yürütülecek ve açık olan tüm kontratlar seans süresince sürekli ticaret yöntemine göre işlem görecektir. İlgili kontratın kapı kapanış zamanına kadar teklif verilebilecek, verilen teklifler eşleşmediği sürece bu Usul ve Esaslar çerçevesinde güncellenebilecektir.
 • Piyasa katılımcıları, tekliflerin durumunu anlık olarak Sürekli Ticaret Platformu (“STP”) ekranları üzerinden görebileceklerdir.
 • Usul ve Esaslar’da piyasa işletmecisinin ve piyasa katılımcısının sorumlulukları ile piyasa katılımcılarının kayıt işlemleriyle ilgili hükümler, kontratlarla ilgili esaslar, seanslar ve günlük işleyiş süreçleri, teklifler, eşleşmeler, fiyatlar, pozisyon limitleri, teminatlar, temerrüt, uzlaştırma, bildirimler, faturalama ve ödemeler ile temerrüt garanti hesabı ile ilgili hususlar da düzenlendi.
 • VGP devreye girdiğinde, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinden çıkarılacak gazın, ileri tarihli kontratlarla satışına da imkan tanıyacaktır.
 • VGP uzlaştırmasında uygulanacak fiyatlar, VGP kapsamında gerçekleştirilen ticari işlemler dikkate alınarak, teslimat dönemini kapsayan gaz günleri bazında ve her bir eşleşme için belirlendi.
 • Piyasa katılımcıları tarafından sunulan teklifler anlık olarak değerlendirilip karşı yöndeki tekliflerle karşılaştırılarak eşleşme kurallarına uygun olması durumunda eşleştirilir.
 • Piyasa katılımcıları tarafından sunulan teklifler, piyasa katılımcıları arasında ayrım gözetilmeksizin değerlendirilir.
 • VGP’de yürütülen faaliyetler, şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine uygun şekilde yürütülür.
 • Eşleşen teklifler piyasa katılımcısı için teslimat dönemi içinde fiziksel olarak doğal gazın iletim sistemine teslim edilmesi ya da iletim sisteminden teslim alınması yükümlülüğü doğurur.
 • İlgili kontrat işleme kapanmadan önce açık pozisyon kapatıldığında, piyasa katılımcısının fiziksel teslimat zorunluluğu ortadan kalkar.
 • Gerçekleşen her bir eşleşmede piyasa işletmecisi, ilgili piyasa katılımcısına karşı taraftır.

Piyasa Katılımcılarının Sorumlulukları aşağıdaki şekilde düzenlendi:

 • Her piyasa katılımcısı, piyasa işlemlerinin uzlaştırılmasını teminen VGP Katılım Anlaşması gereğince piyasa işletmecisini aracı olarak atamakla yükümlüdür.
 • Piyasa katılımcıları. STP’de verdikleri teklifler sonucunda oluşan kesinleşmiş net pozisyon miktarlarını, teklifin teslim şartlarında belirtilen hususlara uygun şekilde teslim etmekle ya da teslim almakla yükümlüdür.
 • Piyasa katılımcıları, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini OTSP’ye ve/veya sistem işletimine zarar vermeyecek ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak şekilde yürütmekle yükümlüdür.
 • Piyasa katılımcıları, piyasa işletmecisine karşı ilgili piyasa işlemlerinin gerektirdiği mali sorumlulukları üstlenmekle ve piyasa işletmecisi tarafından kendilerine iletilen tüm ödeme bildirimleri ve faturalara ilişkin olarak ödemeleri zamanında ve eksiksiz şekilde yapmakla yükümlüdür.
 • Piyasa katılımcıları, piyasa işletmecisi namına sunmaları gereken teminat tutarının bu Usul ve Esaslarda yer alan ilgili maddeler gereğince sunulmasından sorumludur.

Piyasa İşletmecisinin Sorumlulukları aşağıdaki şekilde düzenlendi:

 • Piyasa işletmecisi EPİAŞ’tır. Piyasa işletmecisi; VGP’nin işletimini, uzlaştırma işlemlerini ve veri yayımlama faaliyetlerini eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütür.
 • Piyasa işletmecisi, VGP’nin işletimine ilişkin aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
  1. VGP’nin Yönetmelik, bu Usul ve Esaslar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmesi,
  2. STP’nin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla her türlü bakını ve güncelleme faaliyetlerinin yerine getirilerek erişilebilir halde tutulması,
  3. VGP’nin işletimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuata uygun olarak, uygulamaya yönelik kararların alınması, mevzuatla kendisine bırakılmış diğer görevlerin yerine getirilmesi,
  4. Bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümler uyarınca verilerin yayımlanması ve raporlanması,
  5. STP’de sunulması öngörülen yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve tüm bu ürünlerin STP’de piyasa katılımcılarına sunulabilmesi için Kurul’dan onay alınması.
 • Piyasa işletmecisi, merkezi karşı taraf sıfatıyla VGP’deki her bir kontrata yönelik yapılan işlemleri, söz konusu kontratlar için gaz günü bazında aylık olarak uzlaştırır. Piyasa işletmecisi, aylık uzlaştırma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip faturaların hazırlanması ile tahsilat ve ödeme işlemlerinin merkezi uzlaştırma kuruluşu, aracılığıyla yapılması faaliyetlerini yürütür.

 

2021 DEPOLAMA YILINDA UYGULANACAK DEPOLAMA TARİFELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 10072 Sayılı Kararı 13 Mart 2021 tarihli 31422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile “Yeraltı Doğal Gaz Depolama Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları” çerçevesinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne ait Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin (BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi) 2021 depolama yılında uygulayacağı depolama tarifelerine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre;

 • 2021 yılı gelir tavanı 828.468.421 TL (Yi-ÜFE=501,85) olarak onaylandı.
 • 2021 depolama yılı bedellerine ait üst sınırlar (Yi-ÜFE=501,85) aşağıdaki şekilde belirlendi:
DEPOLAMA TARİFELERİ(TL/Sm3)
Kapasite Bedeli0,252866
Enjeksiyon Bedeli0,020526
Geri Üretim Bedeli0,001999
Enjeksiyon Gaz Takas Bedeli0,001026
Geri Üretim Gaz Takas Bedeli0,000100
Enjeksiyon Hizmet Kesinti Bedeli0,010263
Geri Üretim Hizmet Kesinti Bedeli0,001000
KUE 5.2.3. Uyarınca Ödenecek Bedeller(TLSm3)
Günlük Kapasite Bedeli0,001386
Günlük Geri Üretim Bedeli0,00399

 

 

 • İşbu Karar kapsamında hacim TL/Sm3 cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller 10,64’e bölünmek suretiyle BOTAŞ tarafından TL/kWh bazında ayrıca düzenlenecektir.
 • İşbu Karar kapsamında belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınacaktır.
 • İşbu Karar kapsamında göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir.

 

BOTAŞ’IN 2021 YILI DOĞAL GAZ İLETİM ŞEBEKESİ YATIRIM PROGRAMI ONAYLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 10073 Sayılı Kararı 13 Mart 2021 tarihli 31422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (“BOTAŞ”)’nin transit doğal gaz iletimi dâhil, 2021 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı onaylandı. Buna göre;

 • BOTAŞ’ın 2021 Yılı Yatırım Programı kapsamında hazırlanan 2021 yılı iletim şebekesi yatırımları tutarı toplamı 1.151.067.750 TL olarak onaylandı. BOTAŞ, 2021 yılı içerisinde, proje bazında tahsis edilen yatırım projelen tavanlarını geçemez ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacaktır. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacaktır.
 • BOTAŞ tarafından uygulanacak olan 2021 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacaktır.
 • Kurul tarafından onaylanan 2021 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programı gelişimi 1 Ocak – 30 Haziran, 1 Temmuz – 31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde Kuruma bildirilecektir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÖN LİSANS BAŞVURUSUNUN ALINMAMASINA İLİŞKİN KARAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 Tarihli ve 10045-17 Sayılı Kararı 3 Mart 2021 tarihli 31412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile 2020 yılı sonuna kadar Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen 2000 MW’lık rüzgar santrali kapasitesinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 09.02.2021 tarihli ve 21789 sayılı yazısı ile “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği” çerçevesinde yatırımcılara tahsis edildiğinin bildirilmesi nedeniyle Kurum, TEİAŞ’ın 2000 MW kapasiteye ilişkin rüzgar enerjisine dayalı ön lisans başvurusunun alınmamasına karar verdi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/137) 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER atandı.

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer SÖNMEZ Bu Görevlerinden Alınmış ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdürlüğe Salim Arda ERMUT’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/138) 9 Mart 2021 tarihli 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer SÖNMEZ bu görevlerinden alınarak, Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdürlüğe Salim Arda ERMUT atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165) 20 Mart 2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Naci AĞBAL, görevden alındı; bu suretler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne), Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU atandı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda açık bulunan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet AKCAN atandı.
 • Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına, Mükremin KARACAatandı.
 • Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Davut OĞUZ atandı.
 • Singapur Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat LÜTEM,
 • Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhittin Ahmet YAZAL, merkeze alındı.
 • Singapur Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma işleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin GÖNENLİ,
 • Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer ATEŞ,
 • Nijerya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hidayet BAYRAKTAR,

atandı.

 • Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Uygar Mustafa SERTEL atandı.
 • Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet AKINTI atandı.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami YAPICI atandı.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mahmut YAĞIZ atandı.
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Muhammed Talha PAMUKÇU atandı.
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, Murat DEMİR atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda açık bulunan Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılıklarına, Serdar ÜNSAL ve Muhammed Kerem YEĞNİDEMİR atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/178, 179, 180) 30 Mart 2021 tarihli 31439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasına ve yerine Mustafa Duman’ın atanmasına,
 • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı’na Durmuş Ali Keskinkılınç’ın atanmasına,
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan’ın görevden alınmasına ve yerine Enes Çakmak’ın atanmasına,

karar verildi.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PEK ÇOK ÖZELLEŞTİRME HAKKINDA KARAR ALINDI.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635) 10 Mart 2021 tarihli 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda; Denizli, Ankara, Balıkesir, Edirne, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Malatya, Muş, Tokat, Aydın, Eskişehir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Muğla, Niğde ve Tunceli illerinde birtakım lokasyonlar için özelleştirme kararı alındı.

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ ARASINDAKİ ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOL ONAYLANDI.

7291 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11 Mart 2021 tarihli 31420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” ile “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulundu.

 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın temel esasları aşağıdaki şekilde belirlendi:
 • Anlaşmaya taraf olan ülkelerde, diğer akit tarafların yatırımcıları tarafından gerçekleştirilen yabancı sermayeli yatırımların ve ilgili faaliyetlerin tabi olacağı muameleyi belirleyerek ekonomik işbirliği için uygun koşulları yaratmak,
 • Anlaşmaya taraf ülkelerde yabancı yatırımların kamulaştırma ve devletleştirme yönünden tabi olacağı muamele ve sahip olduğu haklara açıklık getirmek,
 • Taraf ülkeler açısından, özel teşebbüsle ev sahibi devlet arasında yatırımlarla ilgili çıkabilecek ihtilafların çözüm yollarını tespit etmek,
 • Taraf ülke yatırımcılarının elde ettiği kârların ve diğer gelirlerin gecikme olmaksızın transfer edilmesini güvence altına almak.
 • Akit taraflar, kendi yatırımcılarını diğer akit tarafların ülkesinde ve diğer akit tarafların yatırımcılarını kendi ülkelerinde yatırım yapması için teşvik edecek ve uygun koşulları yaratacaktır.
 • Akit taraflar, bir yatırımın kabulünün ardından söz konusu yatırımın uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için kanun ve düzenlemelerine göre gerekli olan tüm izinleri sağlayacaktır.
 • Akit taraflar, diğer akit tarafların yatırımcılarının kurulmuş yatırımlarına, hangisi elverişli ise, kendi yatırımcılarının yatırımlarına ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda uyguladıkları muameleden daha az elverişli olmayan bir muameleye tabi tutacaklardır.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ ŞARTI ONAYLANDI.

7298 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 20 Mart 2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile, 15 Mart 1995 tarihinde İslamabad’da imzalanan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartı”nın onaylanması uygun bulundu.

 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın amacı; üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek ve EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmektir.
 • Türkiye, Pakistan ve İran’la birlikte, EİT’in üç kurucu üyesinden birisidir. Genel anlamda ticari ve ekonomik temelli bir örgüt olarak tanımlanabilecek olan EİT, Türkiye’yi, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Güney Asya ülkeleriyle bir araya getiren önemli bir platform niteliği de taşımaktadır.
 • Üye Ülkeler aşağıdaki şekildedir:
  • Kurucu Ülkeler (Türkiye, İran, Pakistan)
  • Diğer Üye Ülkeler (Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan)
 • EİT Kültür Enstitüsü, Genelde bölge halkları arasında, özelde basın, aydınlar ve sanatçılar arasında daha yakın ilişkiler ve işbirliği kurmak ve bunları geliştirmek; bölge ülkelerinin bölünmez bütünlüklerine ilişkin bilinçlerini güçlendirmek ve Bölge halklarını birbirine bağlayan gelenekleri ortaya çıkarmak amacıyla Bölge ülkelerinin ortak mirası hakkında araştırmalar yapmak, bölge dillerinin öğretilmesi, akademisyen değişimi vb. programların düzenlenmesi kapsamlarında bölge halkları arasında kültürel programlar vasıtasıyla daha derin bir anlayışı ve daha yakın bağları teşvik edecek gerekli tüm tedbirleri almak kapsamlarında faaliyetlerde bulunacaktır.
 • Enstitünün organları; Mütevelli Heyeti, Başkan, İcra Direktörü, İcra Komitesi, Yerel Personel, Ek Görevlendirmeler kapsamında oluşacaktır.
 • Enstitünün genel merkezi Tahran’da bulunacak olup, her bir üye devlette şubesi kurulacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA MEDYA ALANINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3713) 20 Mart 2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı.

 • Bu Mutabakat Zaptı ile, İki ülke medyasının eş güdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek platformla, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ve iş birliğinin medya ve iletişim alanında güçlendirilerek stratejik bir medya ortaklığının kurulması amaçlanmaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti (bundan böyle “Taraflar“), medyanın iki ülkenin halkları arasındaki dostluk bağlarını ve karşılıklı anlayışı geliştirmede oynadığı önemli rolün farkında olarak, mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasında medya alanında ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla “Ortak Medya Platformunun” oluşturulması kapsamında aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:
 • İki ülke medyasının eş güdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek platformla, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ve iş birliğinin medya ve iletişim alanında güçlendirilerek stratejik bir medya ortaklığının kurulması amaçlanıyor.
 • Ortak Medya Platformukapsamında, sağlıklı bir medya ilişkileri ağı altyapısının oluşturulması için medya alanında bilgi, birikim, tecrübe ve kaynaklar paylaşılacak, iki ülkenin medya alanında faaliyet gösteren resmi kurumları ortak çalışmalar yürütecektir.
 • Uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi doğrultusunda çalışacak platform aracılığıyla televizyon ve sinema alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirilecek, farklı medya ve sektör temsilcileri ile ortaklıklar kurulacak, mesleki eğitim ve değişim programları düzenlenecek, iki ülkenin kanaat önderleri arasında iletişim köprüsü oluşturulacaktır.
 • Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesinin ardından üç ay içerisinde Ortak Medya Platformu’nun hayata geçirilmesine ilişkin hedef odaklı ayrıntılı planın hazırlanması için ortak bir çalışma komisyonu tayin edilecektir.
 • Ortak Çalışma Komisyonu, iki ülkede dönüşümlü olarak düzenli toplantılar yapacaktır. Komisyon, platformun finansmanı ve takvimi dahil olmak üzere hazırlayacağı ayrıntılı planı, kurulduktan sonra üç ay içerisinde iki ülke yetkililerine sunacaktır.
 • Uygulamada iki ülkeye eşit sorumluluklar yükleyen mutabakat zaptına göre, Türkiye ve Azerbaycan, Ortak Medya Platformunun yararına olacak gerekli adımların atılmasından sorumlu olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİNİN KURULUŞU, İŞLEYİŞİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ANLAŞMA ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3714) 20 Mart 2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca mütekabiliyet ilkesine uygun olarak Türkiye’nin Azerbaycan’da, Azerbaycan’ın da Türkiye’de birer kültür merkezi kurması ile iki ülke arasındaki kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki iş birliğinin gelişimine katkı sağlanmasını teminen ve bu merkezlere gerekli kolaylıkların sağlanması öngörülmektedir.

Anlaşma, kültür merkezlerinin faaliyetlerinin genel çerçevesini düzenlemektedir. Kültür merkezlerinin iki ülke arasında dostane ilişkileri artırması ve kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki ikili işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Anlaşma uyarınca;

 • Türkiye tarafı Bakü’de, Azerbaycan tarafı ise Ankara’da birer kültür merkezi kuracaklardır. (“Kültür Merkezi”)
 • Kültür Merkezi’nin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri Anlaşma’nın hükümlerine tabi olarak düzenlenecektir. Anlaşma’da öngörülmeyen konular hakkında Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatı uygulanacaktır.
 • Kabul Eden Taraf: Kültür merkezinin kurulduğu topraklardaki ülke;
 • Gönderen Taraf: Diğer ülkenin topraklarında kültür merkezi kuran ülke;

anlamına gelmektedir.

 • Türkiye tarafının “Yunus Emre Türk Kültür Merkezi” adını taşıyacak Kültür Merkezi, idari merkezi Ankara’da bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatına uygun olarak vakıf statüsüne sahip olan “Yunus Emre Vakfı” tarafından kurulacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’nin gözetiminde faaliyet gösterecektir.
 • Azerbaycan tarafının Kültür Merkezi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’ne bağlı Kültür Merkezi olarak faaliyet gösterecektir.
 • Kültür Merkezi, işbu Anlaşma’da öngörülenler dışında, herhangi bir diplomatik imtiyaz ve bağışıklığı haiz olmayacaktır.
 • Kültür Merkezinin, Tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı doğrultusunda Bakü ve Ankara dışındaki şehirlerde de şubeleri kurulabilecektir. Bu durumda Anlaşma hükümleri, şubelere de uygulanacaktır.
 • Kültür Merkezi, bağımsız tüzel kişiliğe sahip olup, Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatına uygun şekilde kendi adına sözleşmeler akdedebilecektir.
 • Kültür Merkezi, kendi yetkileri çerçevesinde aşağıdaki amaçları hayata geçirecektir:
  1. İki ülkenin halkları arasında karşılıklı anlayış ve dostluğu teşvik etmek;
  2. Kültür, eğitim ve bilim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve söz konusu alanlarda iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak;
  3. Kabul Eden Taraf’ın kamuoyuna Gönderen Taraf’ı tanıtmak.
 • Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatına uygun olarak Kültür Merkezi yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için; bilim ve kültür adamları, kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri, eğitim kuruluşları, uluslararası ve sivil toplum kuruluşları ile doğrudan temas kurabilir, onlardan maddi yardım alabilir ve onlara bu tür yardımda bulunabilir.
 • Kabul Eden Taraf, güvenlik açısından bir tehdit oluşturmadığı müddetçe Kültür Merkezinin mekanına halkın serbestçe ve engelsiz girişini ve aynı şekilde, Kültür Merkezince mekanı dışında gerçekleştirilen etkinliklere halkın serbestçe ve engelsiz katılımını temin edecektir.
 • Kabul Eden Taraf, milli mevzuatına uygun olarak, Kültür Merkezlerine amaçlarını hayata geçirmesi ve Kabul Eden Taraf’ın kamuoyuna bilgi verilmek üzere kitle iletişim araçları, süreli yayın, radyo ve televizyon kanalları internet dahil, tüm mevcut iletişim yöntem ve araçlarından faydalanmasına izin verecektir.
 • Kabul Eden Taraf, Kültür Merkezi ve şubelerinin güvenliğini temin edecektir.
 • İhtiyaç olduğu takdirde Kabul Eden Taraf Kültür Merkezi tarafından düzenlenecek etkinliklere katılım için Gönderen Tarafın vatandaşlarına giriş vizesi itasında milli mevzuatı uyarınca gereken kolaylığı sağlayacaktır.
 • Kültür Merkezi, kar amacı gütmeksizin;
  • Gönderen Taraf’ın iç ve dış siyaseti, kültürü, tarihi, sosyal ve ekonomik gelişimi, bilimsel-teknolojik ve turizm potansiyeli hakkında konferans, bilimsel toplantılar, görüşmeler, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi,
  • Gönderen ve Kabul Eden Taraf’ın kültür ve turizm, bilim, eğitim kurumları ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları (dernek ve vakıflar) arasında ilişkilerin ve işbirliğinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine yardım edilmesi ,
  • Okullarda resmi dilin eğitimine katkıda bulunulması,
  • Tarafları ülkesinde eğitim alan öğrencilere burs verilmesi,

gibi pek çok faaliyette bulunacaktır.

 • Kültür Merkezi’nin faaliyetleri ve amaçları çerçevesinde elektronik cihaz, mobilya, teçhizat, katalog, afiş, broşür, görsel-işitsel, dijital medya araçları vb. kapsamında ithalinden gümrük vergisi ve diğer vergilerden muafiyet tanındı.
 • Kültür Merkezinin mülkiyetinde bulunan arsa, arazi ve binalara uygulanan emlak ve toprak vergilerinden muafiyet uygulanacaktır.

ÜYE DEVLETLERİN TÜRK KÜLTÜR VE MİRAS VAKFI BÜTÇESİNE ZORUNLU KATKI PAYLARINA İLİŞKİN PROTOKOL ONAYLANDI.

Üye Devletlerin Türk Kültür ve Mirası Vakfı Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3744) 25 Mart 2021 tarihli 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile “Üye Devletlerin Türk Kültür ve Mirası Vakfı Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokol” onaylandı. Buna göre;

 • İşbu protokolün tarafları; Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.
 • Üye Devletlerin Türk Kültür ve Mirası Vakfı bütçesine zorunlu katkı payı oranları; Azerbaycan Cumhuriyeti %44,5, Kazakistan Cumhuriyeti %25, Kırgız Cumhuriyeti %0,5 ve Türkiye Cumhuriyeti %30 olarak belirlendi.
 • Azerbaycan Cumhuriyeti işbu protokolün depozitörüdür.
 • İşbu protokol uyarınca depozitörün, tarafların protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli iç süreçlerini tamamladıklarına dair son yazılı bildirimi diplomatik kanallardan almasını takip eden otuzuncu günde yürürlüğe gireceğine karar verildi.

 

ÜYE DEVLETLERİN TÜRK AKADEMİSİ BÜTÇESİNE ZORUNLU KATKI PAYLARINA İLİŞKİN PROTOKOL ONAYLANDI.

Üye Devletlerin Türk Akademisi Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3745) 25 Mart 2021 tarihli 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile “Üye Devletlerin Türk Akademisi Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokol” onaylandı. Buna göre;

 • İşbu protokolün tarafları; Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.
 • Üye Devletlerin Türk Akademisi bütçesine zorunlu katkı payı oranları; Azerbaycan Cumhuriyeti %25, Kazakistan Cumhuriyeti %44,5, Kırgız Cumhuriyeti %0,5 ve Türkiye Cumhuriyeti %30 olarak belirlendi.
 • Kazakistan Cumhuriyeti işbu protokolün depozitörüdür.
 • Depozitörün, tarafların protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli iç süreci tamamladıklarına dair son yazılı bildirimini diplomatik kanallardan almasını takip eden otuzuncu günde yürürlüğe gireceği kararlaştırıldı.

GÜMRÜK, TİCARET VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583) 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında uygulanacak olan tarife kontenjanları belirlendi. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlendi. Tebliğ çerçevesinde tanımlamalar düzenlenerek;

 • Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
 • Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
 • Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
 • Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
 • Dağıtım kriterleri
 • İthal lisansı düzenlenmesi
 • İthal lisansı kullanımı
 • Yaptırım

hükümleri düzenlendi. Ayrıca geçiş hükmü gereğince 2021 yılına münhasıran, tahsisatı Talep toplama yöntemi (“TTY”)’ne göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, 02.03.2021 tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerektiği düzenlendi.

 

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ BELİRLENDİ.

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar 4 Mart 2021 tarihli 31413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3. maddesinin k bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında birtakım şirketlere 2021 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verildi.

Buna göre; PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi, SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, STAR Rafineri Anonim Şirketi 2021 yılında dış ticaret sermaye şirketi olarak ilan edildi.

 

GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ORTAK BİR DÜZENLEMEYE TABİ OLMAYAN VEYA BAZI ÖZELLİKLERİ ORTAK DÜZENLEMELERİN KAPSAMI DIŞINDA KALAN ÜRÜN GRUPLARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI.

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği 12 Mart 2021 tarihli 31421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile “Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’nde ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği piyasasında serbest dolaşımını teminen karşılıklı tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • İşbu Yönetmelik, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında olup Avrupa Birliğinin ortak bir düzenlemesine tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünleri kapsamaktadır.
 • İşbu Yönetmelik, yetkili kuruluşlar tarafından bir ulusal teknik kurala dayanarak alınan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin doğrudan ya da dolaylı olarak piyasaya erişiminin kısıtlanması ya da engellenmesine neden olan idari kararları kapsamaktadır.
 • Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı kapsamında olmak kaydıyla, Türkiye’de veya Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin serbest dolaşımı esastır. Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin, piyasada bulundurulmasına ilişkin önlemler yetkili kuruluşlar tarafından ancak meşru bir kamu yararı gerekçesiyle ulusal teknik kurala dayanılarak alınacaktır.
 • Teknik kurallar aşağıdakilerden en az birini belirler:
  1. Bir ürünün ya da ürün grubunun satışa sunulacağı ticari ismi, teknik terimleri, sembolleri, test edilmesi ve test yöntemleri, paketlenmesi, işaretlenmesi veya etiketlenmesi ile uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin koşullar dahil olmak üzere ürünün veya ürün grubunun kalite, performans, güvenlik veya boyutları gibi taşıması gereken özellikleri.
  2. Tüketicinin veya çevrenin korunması amacıyla ürün veya ürün grubunun tabi tutulduğu ve piyasada bulundurulan ürün veya ürün grubunun bileşimi, doğası veya piyasada bulundurulmasını önemli ölçüde etkileyebilecek kullanım, geri dönüşüm, tekrar kullanım veya atık olarak yönetilmesi gibi ürünün yaşam döngüsünü etkileyen diğer tüm koşulları.
 • Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin piyasasında bulundurulan veya bulundurulması hedeflenen bir ürünün veya ürün grubunun Türkiye’de yerleşik imalatçısı, bu ürünün veya ürün grubunun Türkiye veya bir başka Avrupa Birliği üyesi ülkenin piyasasında yasal olarak bulundurulduğunu gösteren gönüllü bir karşılıklı tanıma beyanı düzenleyebilir.
 • İmalatçı kendisi adına karşılıklı tanıma beyanı düzenlemesi için yetkili temsilcisini görevlendirebilir.
 • Karşılıklı tanıma beyanı AB resmi dillerinden birinde hazırlanacaktır. Ürünün piyasada bulundurulacağı Avrupa Birliği üyesi ülkenin yetkili kuruluşunun talep etmesi halinde, iktisadi işletmeci beyanın tercümesini yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunacaktır.
 • Türkiye piyasasında bulundurulan veya bulundurulması hedeflenen bir ürünün veya ürün grubunun AB üyesi ülkede yerleşik imalatçısı, bu ürünün veya ürün grubunun bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin piyasasında yasal olarak piyasada bulundurulduğunu gösteren gönüllü bir karşılıklı tanıma beyanı düzenleyebilir. Bu durumda, yetkili kuruluşun talep etmesi halinde karşılıklı tanıma beyanının Türkçe tercümesi sunulur.
 • Bir yetkili kuruluş bu Yönetmelik kapsamında bir ürün ya da ürün grubunun AB üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulup bulundurulmadığını ve eğer yasal olarak piyasada bulundurulmuş ise Türkiye’de uygulanan bir ulusal teknik kuralla korunan meşru kamu yararını yeterli ölçüde koruyup korumadığını, ilgili ürünün özelliklerini de dikkate alarak değerlendirmek istediğinde, ilgili iktisadi işletmeci ile ivedilikle irtibata geçer.
 • İlgili yetkili kuruluş, değerlendirmeye tabi tutulan ürünler ve bu ürünlere uygulanabilecek ulusal teknik kurallar veya ön izin süreci hakkında iktisadi işletmeciye bilgi verir.
 • Yetkili kuruluşça değerlendirme yapılırken, iktisadi işletmecinin ürünü piyasada bulundurmasına izin verilir ve iktisadi işletmeciye ürünün piyasaya erişimini kısıtlayan ya da engelleyen bir idari karar iletilmedikçe iktisadi işletmeci ürünlerini piyasada bulundurmaya devam eder.
 • Yetkili kuruluş tarafından yapılan değerlendirme devam ederken, ürünün piyasada bulundurulmasını ancak aşağıdaki hallerde askıya alabilir:
  1. Ürün normal ve öngörülebilir makul kullanım koşullarında insan sağlığı veya güvenliği ya da çevre açısından etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşun acil müdahalesini gerektiren ciddi risk taşıyorsa.
  2. Ürünün veya ürün grubunun piyasada bulundurulması genel ahlak ve kamu güvenliği gerekçesiyle genel olarak yasaklanmışsa.
 • Yetkili kuruluş askıya alma kararını iktisadi işletmeye doğrudan, Avrupa Komisyonuna ise Bakanlık aracılığıyla derhal bildirir.
 • Ticaret Bakanlığı karşılıklı tanıma prensibinin uygulanması hususunda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ürün irtibat noktaları ile karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla işbirliği yapacaktır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 19 Mart 2021 tarihli 31428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile 18 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik ile, Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları, Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar; Ülkesel Gereklilikler; Eşyanın Menşeinin İspatı, Menşe İspat Belgesinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri; Yetkili İdareler Arasında İşbirliği kapsamında ayrıntılı düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

 • Anlaşmanın hükümleri kapsamındaki mallar Ek-II’de belirlenen menşe kurallarını sağlamak koşuluyla, tercihli muameleye tabi olacaktır.
 • Aşağıdaki ürünler tamamen Taraf Ülkelerden birinde üretilmiş veya elde edilmiş kabul edilmektedir.
  1. Taraf Ülkelerin kendi topraklarından, sularından veya deniz yatağından çıkartılan işlenmemiş ürünler veya madencilik ürünleri.
  2. Ormancılık ürünleri dâhil Taraf Ülkede hasat edilen, toplanan veya harmanlanan bitkisel ürünler.
  3. Taraf Ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.
  4. Taraf Ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.
  5. Taraf Ülkede doğmuş ve/veya yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilen ürünler.
  6. Taraf Ülkede avcılık, balıkçılık veya su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden elde edilen ürünler.
  7. Taraf Ülkenin karasuları dışındaki denizlerden kendi gemileri ile elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer deniz ürünleri.
  8. Münhasıran (e) ve (f) bentlerinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin bordalarında işlenen ve/veya üretilen ürünler.
  9. Yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait o ülkede toplanan kullanılmış girdiler.
  10. O ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.
  11. Münhasıran (a) ila (h) bentlerinde tanımlanan ürünlerden üretilen eşya.

Yukarıda (f) ve (g) bentlerinde belirtilen kendi gemileri veya kendi fabrika gemileri terimi sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanacaktır:

 1. Bir Taraf Ülkede kayıtlı veya tescilli olanlar.
 2. Bir Taraf Ülkenin bayrağı altında seyredenler.
 3. En az %60’ı bir Taraf Ülke vatandaşlarına ait olanlar veya yönetim merkezi bir Taraf Ülkede bulunan, müdür veya müdürleri, yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun bir Taraf Ülke vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık veya limited şirket durumunda, sermayesinin en az yarısı Taraf Ülkelere veya Taraf Ülkelerin kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olanlar.
 • Bir Taraf Ülkede elde edilen ürünler, imalatlarında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini aşmaması kaydıyla, yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilecektir. Diğer bir ifade ile, Ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini aşmaması kaydıyla yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilecektir.
 • Aşağıdaki işçilik veya işlemlerin her biri ya da bunların iki veya daha fazlasının bileşimi tek başına imalatın nihai sürecini oluşturmamaktadır:
  1. Basit karıştırma.
  2. Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri.
  3. Etiketleme, ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri parçalara ayırma.
  4. Parçalara bölme.
  5. Ayırma veya kalibrasyon.
  6. İşaretleme.
  7. Setler oluşturma.
  8. Özel tasarım makineler veya alet veya teçhizat kullanımı ve konuyla ilgili eğitim gerektirmeyen faaliyetleri kapsayacak şekilde basit montaj.
  9. Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler.
  10. Ambalaj ayırma ve birleştirme.
  11. Yıkama; temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma.
  12. Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme.
  13. Basit boyama ve cilalama işlemleri.
  14. Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve perdahlama.
  15. Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri.
  16. Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çekirdeklerini çıkarma.
  17. Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme.
  18. Eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (girdilerden setler oluşturma dâhil).
  19. Hayvan kesimi.
 • Belirli bir ürüne uygulanan isçilik veya işlemin, yetersiz kabul edilip edilemeyeceğine karar verilirken, Türkiye’de veya Azerbaycan’da gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada değerlendirilecektir.
 • İşlemler esnasında özel beceriler, makineler, teçhizat veya ekipman gerekmemesi halinde, bu gibi basit işlemler olarak kabul edilir ve yeterli işlem kriterini karşılamaz.
 • Ülkesel Gereklilikler özelinde Doğrudan nakliyat ile ilgili yapılan düzenleme gereğince; Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele, sadece bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf Ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanacaktır. Bununla beraber; ürünler, aktarma veya geçici depolama yoluyla ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük idarelerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilecektir.
 • Bir Taraf Ülke menşeli ürün, Taraf olmayan Ülkeler üzerinden boru hattı ile nakledilebilir.
 • Bu hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılabilecektir:
  1. Ürünün, ihracatçı ülkeden transit ülkesi aracılığıyla geçişini kapsayan tek taşıma belgesi.
  2. Transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen, ürünlerin tam tanımını veren; ürünlerin boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği hallerde kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını gösteren; ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu kanıtlayan bir belge.
  3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerin temin edilememesi halinde herhangi bir nevide ikame kanıtlayıcı belgeler.
 • İkili menşe kümülasyonu uygulanabilecek olup; bir Taraf Ülke menşeli girdiler, diğer Taraf Ülkede bir ürüne dâhil edildiklerinde, o Taraf Ülke menşeli kabul edilecektir.
 • Tercihli menşe belgesi olarak TR-AZ Menşe İspat Belgesi kullanılacaktır. Belgenin geçerlilik süresi 10 ay olacaktır.
 • TR-AZ Menşe İspat Belgesi” düzenlemek isteyen ihracatçı, belgeleri onaylayacak gümrük idarelerinin ve/veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olacaktır.
 • Taraflar sınırlı sayıdaki ürün için tarife kontenjanları dahilinde %100 vergi indirimi sağlayacaklardır.
 • Türkiye’ye ithalde vergi indirimi sağlanan ürünler arasında;
  • Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler, dil peyniri, elma suyu, sofralık üzüm, trabzon hurması, siyah çay, ayçiçek yağı, beyaz şeker, alkolsüz çikolatalar, hıyarlar, fındık ve meyve püreleri, kırmızı şarap gibi ürünler bulunurken,
 • Azerbaycan’a ithalde vergi indirimi sağlanan ürünler arasında,
  • Eritme peynirler, ay çekirdeği, şekerli sakızlar, kaynatılmış tatlılar, karameller, çikolata, domates salçası gibi gıda malzemeleri bulunmaktadır.

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8) 24 Mart 2021 tarihli 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar’’ ürününe yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması hakkında düzenlemeler yapıldı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/12) 24 Mart 2021 tarihli 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Kamboçya Krallığı menşeli veya çıkışlı 55.08, 55.09 ve 55.10 hariç olmak üzere ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitler ile değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ile Kamboçya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) uyarınca Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta “Diğerleri” için yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/13) 24 Mart 2021 tarihli 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Tayland Krallığı menşeli/çıkışlı 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda, iş birliğinde bulunan Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. ve Wanda New Material (Thailand) Co. Ltd. firmaları da dahil olmak üzere Tayland’da yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen inceleme nihayetinde bilgi raporu hazırlandı. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ile, Tayland menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48) uyarınca Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta “Diğerleri” için yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15) 26 Mart 2021 tarihli 31435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi. Buna göre;

 • Soruşturma konusu eşya, dampinge karşı önleme tabi olan 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” dir.
 • ÇHC menşeli PÜ suni deri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Malezya ve Yunanistan üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatıldı.
 • Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” ithalatına ilişkin olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 38. maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.
 • Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verildi.

 • Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
 • Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür.
 • Taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.
 • Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi’ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • İşbu Soruşturma, Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4) 25 Mart 2021 tarihli 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;

 • Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca; Tebliğ’in ekinde yer alan tabloda GTP ve tanımları bulunan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılmaktadır.
 • Tarife kontenjanına başvuru, işbu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
 • Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
 • Tarife kontenjanlarının dağıtımında söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin talepleri öncelikle dikkate alınır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması esastır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve daha önce tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
 • Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
 • İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekir.
 • İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26 Mart 2021 tarihli 31435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğ’in “Yetkilendirme başvurusu”nun düzenlendiği 5. maddesi kapsamında Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesi gereken belgeler arasından “Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği” çıkartıldı. Ayrıca yatırımcı için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında geçerliliği devam eden imza sirkülerinin tekrar aranmayacağına ilişkin düzenleme Tebliğ’den çıkartıldı.

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Mart 2021 tarihli 31436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında şirket ve şubeler tarafından E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için Genel Müdürlük KEP adresine Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneğinin gönderilmesi yükümlülüğü kaldırıldı. Ayrıca Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında imza sirküleri aranmayacağına ilişkin düzenleme de yürürlükten çıkartıldı.

REKABET HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK ÖNARAŞTIRMALARDA SORUŞTURMALARDA SUNULACAK TAHAAHÜTLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (No: 2021/2) 16 Mart 2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem, kararlar ve hâkim durumun kötüye kullanılması kapsamında rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulmasına, sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilmesine ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

İşbu Tebliğ açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem, kararlar ve hâkim durumun kötüye kullanılması kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüslerce ya da teşebbüs birliklerince sunulan taahhütleri kapsamaktadır. Buna göre aşağıdaki hususlar düzenlendi:

 • Haklarında yürütülen bir incelemeye taahhütle son verilmesini isteyen taraflar, önaraştırma veya soruşturma sürecinde taahhüt sunma talebinde bulunabilecektir.
 • Soruşturma sürecindeki taahhüt sunma talepleri, yapılan soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren 3 ay içinde Kuruma iletilir. Bu süre geçtikten sonra Kuruma iletilen taahhüt sunma talepleri dikkate alınmayacaktır.
 • Tarafların taahhüt sunma taleplerini Kuruma iletmelerinin ardından Kurul ilgili anlaşma, karar veya uygulamanın açık ve ağır ihlal niteliğini ve gerekli gördüğü diğer hususları değerlendirerek taahhüt görüşmelerinin başlatılmasına ya da taahhüt sunma talebinin reddine ve taahhüt sürecinin sonlandırılmasına karar verecektir.
 • Kurul, Tebliğ’de belirtilen unsurları dikkate alarak taahhüdün rekabet sorunlarını giderip gidermediğini ve gerekli gördüğü diğer hususları değerlendirir.
 • Taahhüt metninin veya değiştirilmiş taahhüt metninin Kurum veya Kurul tarafından belirlenen süre içinde sunulmaması ya da usulüne uygun şekilde sunulan taahhüt metninin veya değiştirilmiş taahhüt metninin geri çekilmesi durumunda taahhüt sürecinin sonlandırıldığı kabul edilecektir.
 • Kurul, sunulan taahhüt yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse taahhüt sürecinin herhangi bir aşamasında taahhüdü ilgili taraflar açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verebilecektir.
 • Tarafların taahhüde uyumlarının izlenmesi taraflarca düzenli olarak rapor sunulması, denetim amacıyla üçüncü kişilerin atanması ya da meslek birlikleriyle veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılması gibi yollarla gerçekleştirilebilir.
 • İşbu Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden incelemeler hakkında da uygulanacaktır.

REKABETİ KAYDA DEĞER ÖLÇÜDE KISITLAMAYAN ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARAR VE EYLEMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3) 16 Mart 2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin hangi ölçütler esas alınarak belirleneceğine ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma konusu yapılmayabileceğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Tebliğ, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamaması nedeniyle Rekabet Kurulu tarafından soruşturma konusu yapılmayabilecek anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini kapsamaktadır. Buna göre;

 • Tebliğ’in uygulanmasında;

a) Açık ve ağır ihlaller: Bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabeti doğrudan ya da dolaylı olarak engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan;

1) Rakip teşebbüsler arasında fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket, gelecekte uygulanması planlanan fiyat, üretim ya da satış miktarı gibi rekabete duyarlı bilgilerin paylaşılması,

2) Üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arası ilişkide alıcının sabit veya asgari satış fiyatının belirlenmesi, konularında gerçekleşen anlaşma ve/veya uyumlu eylemler ile bu konulara ilişkin teşebbüs birliği karar ve eylemlerini,

b) Anlaşma: Teşebbüsler arası anlaşma veya uyumlu eylemleri,

c) Karar: Teşebbüs birliği karar ve eylemlerini,

ç) Kurul: Rekabet Kurulunu,

d) Rakip teşebbüsler: Aynı ilgili pazarda faaliyette bulunan fiili rakipler ile bu pazara ilişkin potansiyel rakipleri,

ifade etmektedir.

 • Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere;
  • Rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların %10’u aşmaması halinde,
  • Rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının her birinin sahip olduğu pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %15’i aşmaması halinde,

ilgili anlaşmalar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayacaktır.

 • Anlaşmanın rakip teşebbüsler ya da rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan bir anlaşma olarak sınıflandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, birinci fıkranın (a) bendi uygulanacaktır.
 • Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, teşebbüs birliği üyelerinin sahip olduğu toplam pazar payının karardan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10’u aşmaması halinde ilgili kararlar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayacaktır.
 • Benzer nitelikteki dikey sınırlamaların oluşturduğu paralel ağlar ilgili pazarın %50’sinden fazlasını kapsıyorsa, bu maddede belirlenen eşikler, hem rakip hem de rakip olmayan teşebbüsler arasındaki anlaşmalar ile kararlar bakımından %5 olarak uygulanacaktır.
 • Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar payları, anlaşma veya karar döneminde birbirini takip eden iki takvim yılı boyunca bu maddede belirlenen eşiklerin üzerinde olmakla birlikte bu eşikleri iki yüzdelik puandan fazla aşmadığı takdirde, söz konusu anlaşma veya karar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayacaktır.
 • Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarının bu maddede belirlenen eşikleri aşması, doğrudan söz konusu anlaşma veya kararın piyasada rekabeti kısıtladığı ya da kayda değer ölçüde kısıtladığı anlamına gelmeyecektir.
 • Rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma ve kararların soruşturma konusu yapılmamasına ilişkin düzenlemeye yer verildi.
 • İşbu Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden önaraştırmalar ve soruşturmalar hakkında da uygulanacaktır.

İŞ HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İŞ KANUNU’NDA BELİRTİLEN BAZI SÜRELERİN UZATILMASINA KARAR VERİLDİ.

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592) 9 Mart 2021 tarihli 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasına karar verildi.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN ESASLAR DÜZENLENDİ.

 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10 Mart 2021 tarihli 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ve uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlendi. İşbu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsamaktadır. Buna göre;

 • Uzaktan çalışma: İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisini ifade etmektedir.
 • Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmalıdır.
 • Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.
 • Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanmalıdır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenmelidir.
 • Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilmelidir.
 • İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilecektir. İşçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanacaktır. İş araçlarının listesi, iş sözleşmesi içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse ayrıca yazılı belge düzenlenmesi şartı aranmamaktadır.
 • İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilmelidir.
 • Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilmelidir. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
 • Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenecektir.
 • İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.
 • İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 • Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.
 • İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir.
 • İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebi ile ilgili hususlar aşağıdadır:
  1. Talep yazılı olarak yapılır.
  2. Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir.
  3. Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır.
  4. Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilmesi esastır.
  5. Talebin kabul edilmesi halinde 5 inci maddede belirtilen hususlara uygun şekilde sözleşme yapılır.
  6. Uzaktan çalışmaya geçen işçi, ikinci fıkrada belirtilen usulle tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirir.
  7. Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/13) 1 Mart 2021 tarihli 31410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kullandırılan kredilerde ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorunda olacaktır.
 • Erken ödeme talebinde bulunan müşteriden Türk Lirası krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde %2’sine, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise %2’nin üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için %1 eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecektir.
 • Söz konusu hesaplamada kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanacaktır.
 • Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanacak azami ücretin bir puan artırımlı hali uygulanabilecektir.
 • Ayrıca kredi kullandırma ücretlerinde, kullandırılan kredinin geçemeyeceği oran yüzde 1’den yüzde 1,10’a çıkarıldı.

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • 7292 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Mart 2021 tarihli 31416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre;
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için “organizasyon ücreti”, “tahsisat”, “tasarruf finansman faaliyeti” ile “tasarruf fon havuzu” gibi kavramlar eklendi.
 • Müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar, “organizasyon ücreti” olacaktır.
 • “Tahsisat”, tasarruf finansman sözleşmesi uyarınca, tahsisata hak kazanılmasına ilişkin koşulların yerine gelmesi şartıyla müşterinin tasarruf birikimlerinin ve sözleşme kapsamında taahhüt edilen finansman tutarının müşterinin, mirasçısının veya vekilinin konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinmesi amacıyla satıcı konumundaki üçüncü kişilere hesaben ödenmesini kapsayacaktır.
 • “Tasarruf finansman faaliyeti”, bir sözleşme kapsamında önceden belirlenen koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimini içerecektir.
 • “Tasarruf fon havuzu” ise belirli bir dönemde tasarruf finansman şirketi nezdindeki birikmiş tasarruflar ve finansman geri ödemelerinden oluşan tutarlar toplamından, tahsisat olarak verilmiş tutarlar ile tasarruf geri ödemelerinin düşülmesinden sonra kalan tutarı tanımlayacaktır.
 • Tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecektir.
 • Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100.000.000.-TL olarak düzenlenecek ve BDDK’ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verilecektir.
 • Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecektir. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecektir.
 • Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve iradi tasfiyeleri; BDDK’nin denetiminde, mevcut yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin bir plan sunması, müşterilerine olan finansman yükümlülükleri dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla gerçekleşebilecektir. Bu şirketler, tasfiye sürecinde yeni müşteri edinemeyecek, sunulan plana uyulmaması veya söz konusu işlemlerin müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratacağının tespiti halinde BDDK kararıyla iradi tasfiye izni iptal edilecektir.
 • Şirketlerin aktif kalitesinin ve gelir-gider dengesinin bozulması dolayısıyla öz kaynaklarının faaliyetlerin emin şekilde yürütülmesine engel olacak şekilde bozulması ya da şirket yönetimlerinin basiretsizliği nedeniyle maruz kalınan risklerin önemli ölçüde artması veya mali bünyeyi zayıflatabilecek şekilde yoğunlaşması hallerinden birinin BDDK’ce tespit edilmesi halinde şirketten ilave tedbirler alması istenebilecektir.
 • Tasarruf finansman şirketleri, tasfiyeleri halinde tasarruf sahiplerine ödenmek üzere, tahsil ettikleri organizasyon ücretlerinin binde beşini gelir hesaplarından ayırmak zorunda olacaktır. BDDK, bu oranı firma bazında 3 (üç) katına kadar artırmaya ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacaktır.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na eklenen “tasarruf finansman sözleşmesi” başlıklı maddeyle, tasarruf finansman sözleşmesinin kapsamı belirlendi. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacaktır. Bu durumda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecektir.
 • Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacaktır. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette kalacak, diğer tasarrufları geri ödenecektir.
 • Tasarruf finansman faaliyetinin kapsamını belirleyen madde uyarınca şirket fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda olacaktır. Fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecektir. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecektir.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin ismi “Finansal Kurumlar Birliği” olarak değiştirilecek ve varlık yönetim şirketleri ile BDDK gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan uygun görülenler Birliğe üye olabilecektir.
 • Kanunla, tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere yönelik ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ve idari para cezası hükümleri de düzenlendi.
 • BDDK’nin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi üzerine, sulh ceza hakimince, dava açılması halinde davaya bakan mahkemece iş yerlerinin faaliyetleri ve reklamları geçici olarak durdurulacak, ilanları toplatılacaktır.
 • Bu aykırılıkların internet ortamında gerçekleşmesi halinde BDDK tarafından içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir. Karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilecektir.
 • İzinsiz tasarruf finansman faaliyetinde bulunan şirketler hakkında BDDK tasfiye kararı verebilecektir.
 • Alınması gereken izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.
 • Tapu Kanunu kapsamında yapılan değişiklik ile; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki tasarruf finansman şirketleri tarafından müşterilere sağlanan veya sağlanacak finansmana karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi hâlinde, imzalanan tasarruf finansman sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunur.

BANKACILIK HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN FAİZ ORANI RİSKİNİN STANDART ŞOK YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Mart 2021 tarihli 31436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Yönetmelik’e Katılma hesabı tanımı eklenerek bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart rasyosunun hesaplanmasında, bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonlardan katılma hesabı kaynaklı olanların Kurulca belirlenecek oranda dikkate alınacağı düzenlendi.

ÇEVRE VE JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİN EN AZA İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

1279 Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması komisyonunun kurulmasına karar verildi. Bu Komisyon, üyelerinin seçiminden itibaren 3 ay süre ile çalışacaktır.

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Mart 2021 tarihli 31420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinden Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nü ifade eden “MİGEM” tanımı çıkarılmış olup yerine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nü ifade eden “MAPEG” tanımı eklendi. Buna ek olarak, maddede yer alan “İdare” tanımı “Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde ise il özel idareleri” olarak, “İdare payı” tanımı ise “Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı kullanılmasına bağlı olarak, ruhsat sahibi ve/veya sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilerce idareye ödenen payı” olarak değiştirildi.
 • İdare müracaat alanı hakkında bilgileri en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, MAPEG ve diğer bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarından arama ruhsatı talep edilen alanla ilgili ihtiyaç duyulacak görüşleri almak ve mevcut hakları da göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirme yapar ve başvurunun uygunluğunu en geç 30 gün içerisinde değerlendirir.
 • Bakanlıkça başvurunun uygun olduğunun değerlendirilmesi halinde, önceden ruhsata bağlanmış kısımlar varsa, bloke alanı kısmı ile birlikte çıkarılarak geride kalan ve uygun olan alan için arama ruhsatı verilebileceği idareye bildirilir. Bakanlıkça arama ruhsat başvurusunun uygun olmadığının değerlendirilmesi halinde idarece arama ruhsatı verilemez. Birbirine karşılıklı en yakın kenarları arasındaki mesafe 1000 metreden az olan alanlara ruhsat verilmez. İdare, Bakanlık tarafından aramalara açık olduğu belirlenen alan için arama ruhsatı verilmesine ilişkin kararını en geç 15 gün içinde verir ve sonuç ile ilgili olarak müracaat sahibine yazılı tebligat yapılır.
 • Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılatının %1’i tutarında idare payı her yıl Haziran ayı sonuna kadar idareye ödenir.
 • Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve benzeri termal tesisler ile ısı enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. diğer tesislerde; kullanılan yıllık toplam ısı enerjisi değeri ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak Ek-15 tablodaki, doğal mineralli sular ile jeotermal kökenli gazların doğrudan ve/veya dolaylı olarak kullanıldığı tesislerde ise Ek-16 tablodaki hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarda, idare payı bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar beyan edilir, Haziran ve Eylül aylarında iki eşit taksitte idareye ödenir.
  1. İdare payının belirlenmesi için Ek-15 ve Ek-16 tablolardaki hesaplama parametrelerini karşılayacak nitelikteki sayaçlar, akışkanı kullananlar tarafından takılır.
  2. Yıllık ödenmesi gereken idare payının belirlenmesi için takılacak sayaçlar; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde faaliyete geçirilecektir. Sayacın olmadığı söz konusu süre için veya sayaç arızasının haklı sebeplerle giderilemediği durumlarda, ölçülebilen dönemlerin ortalaması alınarak beyan verilir.
 • Konut ısıtması, sera ısıtması, elektrik üretimi, termal vb. gibi birden fazla faaliyet yürüten ruhsat sahipleri ve/veya akışkanı kiralayanlar, idare paylarını, faaliyet alanlarına göre ayrı ayrı öder. Ruhsat sahibi tarafından jeotermal akışkanın kiralandığı durumlarda, idare payı, jeotermal akışkanı kiralayan kullanıcı tarafından ödenir.
 • Sıcaklık ve debinin sağlıklı ölçülemediğinin idare tarafından tespit edildiği tesislerde, bu değerler idarece belirlenir. Belirlenen değerler tesisin fiilen çalıştığı dönemler göz önünde bulundurularak idare payı hesaplamasında kullanılır.
 • Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve benzeri termal tesisler ile ısı enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. diğer tesislerde, reenjeksiyon uygulaması yapılması durumunda, reenjeksiyona karşılık gelen idare payı %30 indirimli ödenir.
 • Tahsil edilen tutarın beşte biri, idare tarafından, kaynağın bulunduğu büyükşehirlerde ilçe belediyesi olmak üzere ilgili belediye veya köy tüzel kişiliğine on iş günü içinde ödenir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları idare payından kalan kısmı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarır.

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Mart 2021 tarihli 31428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik uyarınca;
 • Elektrik üretim santralleri atıklarının depolandığı mevcut tesisler ile ilgili ilave hüküm eklendi.
 • Dip taraması faaliyeti sonucunda oluşan dip tarama malzemesine ilişkin hüküm kaldırıldı.
 • Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 8. maddesi kapsamında yer alan elektrik üretim santrallerinden (EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere) kaynaklanan atıkların depolanmış olduğu sahalar için; depremsellik, duyarlılık, çevre kirliliği, tozuma açısından saha özelinde değerlendirmeleri, sahada yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını, alınması gereken çevresel önlemleri ve depolama sahasının işletilmesinde uyulması gereken hususları içerecek şekilde Ek-7’de yer alan format kapsamında kurumsal akademik rapor hazırlanarak işletmeciler tarafından Bakanlığa sunulacaktır.
 • Kurumsal akademik rapor, üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanır ve üniversite rektörlüğü veya fakülte dekanlığı tarafından imzalanacaktır.
 • Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı Belgesi bulunan ve depolama işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülen tesislerde, raporda belirtilen iyileştirme çalışmalarının yapılması ve çevresel önlemlerin alınması kaydıyla raporda belirtilen nihai dolgu kotu ve koordinatları aşılmaksızın, Yönetmeliğin altıncı bölümünde belirtilen hükümlere uygun şekilde depolama işlemine devam edilebilecektir.
 • Depolama işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülmeyen tesisler kapatılacaktır. Sulu depolama sahaları için Ek-6’da belirtilen ilave tedbirler alınacak ve yeni düzenli depolama tesisleri teşkil edilecektir.  
 • Mevcut Tesisler İçin Atık Kabulüne ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
 • Mevcut tesislerde uygulama süreci hakkında ilave madde eklenerek; Yönetmeliğin ek 1. maddesinde yer alan ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı verilen tesislerin işletmecileri tarafından, 19.06.2021 tarihine kadar Ek-7’de yer alan kurumsal akademik raporun sunulmaması veya raporda belirtilen iyileştirme çalışmalarının yapılmaması veya çevresel önlemlerin alınmaması durumunda Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı Belgeleri iptal edileceği belirtildi.

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30) 25 Mart 2021 tarihli 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak, hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranacaktır.
 • Tebliğ’in ekinde yer alan listedeki atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisinin, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı almak için yapacağı başvuruda yer alması gereken belgeler arasına; “00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak ithalinde, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi” eklendi.
 • Tebliğ’in ekinde yer alan listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen 39.03 tarife pozisyonlu maddelerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince işbu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır.

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER  

TAŞITLARA PERAKENDE OLARAK (LPG, DOĞALGAZ VE BENZERLERİ DE DAHİL) AKARYAKIT SATIŞI YAPAN (AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNAN) BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF TACİRLERE, İŞLETMELERİNDEKİ AKARYAKIT POMPALARINI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA BAĞLAMA MECBURİYETİ GETİRİLDİ.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) 24 Mart 2021 tarihli 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirildi. Buna göre;

İşbu Tebliğ ile;

 • Tebliğin yürürlük tarihi olan 23.03.2022 tarihinden önceki düzenlemelere göre akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve bu Tebliğle diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine,
 • Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,
 • YN Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Başkanlıkça belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Bakanlık/Başkanlık Bilgi İşlem Merkezi (BİM)’e iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Başkanlıkça “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri”nin yetkilendirilmesine ve çalışmalarına,

ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 • Buna göre, akaryakıt istasyonlarında bayi otomasyon sistemleri kurulacak ve sistemdeki veriler GİB’e elektronik ortamda iletilecektir.
 • Yeni nesil pompa ÖKC’lerde akaryakıt satışı, taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilecek, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda fiş cihaz yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik çıkacaktır.
 • Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille ve benzeri) her türlü akaryakıt satışında plaka numarası yerine ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne “plakasız” ifadesi ile müşterinin adı-soyadı/unvanı ile kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgileri girilecektir.
 • 03.2022 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; Elektronik Kayıt Ünitesi (“EKÜ”)’si olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 30.06.2022 tarihine kadar ve EKÜ’sü olan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 31.12.2023 tarihine kadar elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar ile değiştirilmesi zorunlu kılındı.
 • 03.2022 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; EKÜ’sü olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, EKÜ’lü akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların ise 01.01.2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamayacağı kararlaştırıldı.
 • 01.2022 tarihinden itibaren akaryakıt pompa ödeme kaydedici eski nesil cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacağı düzenlendi.
 • Tebliğ’in yürürlük tarihi olan 23.03.2022 tarihi ile 01.01.2022 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (kül halinde devir dahil) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların kullanılması zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde henüz onay verilmiş Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz bulunmaması halinde EKÜ’lü akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların kullanılması zorunlu tutulmuştur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce işbu zorunluluk başlayacaktır.
 • Tebliğ’in yürürlük tarihi olan 03.2022 tarihi ile 01.01.2022 tarihleri arasında satın alınan EKÜ’lü akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların 31.12.2023 tarihine kadar Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz ile değiştirilmesi zorunludur.
 • 03.2022 tarihinden önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; EKÜ’süz akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 30.06.2022 tarihine kadar, EKÜ’lü akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların ise en geç 31.12.2023 tarihine kadar, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar ile değiştirilmesi zorunludur.
 • Onay işlemi bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirilmiş EKÜ’lü/EKÜ’süz akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların 01.01.2022 tarihinden itibaren üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı yapılmayacaktır.
 • Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, ÖKC TSM’leri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

2021 YILININ ÖZEL YIL OLARAK KUTLANMASINA İLİŞKİN KARARLAR

2021 YILI MEHMET ÂKİF VE İSTİKLAL MARŞI YILI KABUL EDİLDİ.

2021 Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı ile İlgili 2021/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 6 Mart 2021 tarihli 31415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelge ile, Özgürlük, bağımsızlık ve Millî Mücadelenin en önemli belgelerinden biri olan İstiklâl Marşı’nın Millî Marş olarak kabul edilişinin 100. yıldönümü olması münasebetiyle, 2021 yılı İstiklâl Marşı Yılı olarak kabul edildi.

 • “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak anılacak ve kutlanacak olan 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklâl Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklâl Marşı’nın kabulünü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlenecektir.
 • Buna göre yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler, İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Yönetmelik ile oluşturulan Merkez Yürütme Kurulunca yürütülecek ve koordine edilecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkûr Kurul tarafından belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.
 • 2021 Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı kutlamaları kapsamında yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda gereğini rica olunmaktadır.

DENİZ YOLU, DEMİR YOLU VE SAVUNMA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

GEMİ ADAMLARINA ÖDENECEK İAŞE BEDELİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI.

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca; gemi adamlarına ödenecek olan iaşe bedelinin yeniden değerlendirilmesine, böylece beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 35,00 TL olmasına karar verildi

GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Mart 2021 tarihli 31415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan değişiklik uyarınca imar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdare’ye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, eksik belgeleri imar planı uygulamalarının kesinleşmesini müteakip 6 (altı) ay içinde ibraz edecektir.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 71) 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile, Savunma Sanayii İcra Komitesine ilişkin olarak; Komitenin Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacağı düzenlenerek, komiteye Sanayi ve Teknoloji Bakanı eklendi.

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20 Mart 2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun’un 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeleri 31.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 20 Mart 2021 tarihinde, diğer maddeleri 20 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun ile;

 • 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanun,
 • 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun,
 • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu,
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
 • 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun,
 • 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun,

kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KAYIT TARİHLERİ UZATILDI.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı 16 Mart 2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile ülkemizde etkisini gösteren salgın nedeniyle Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin kayıt tarihlerinin uzatılmasına karar verildi. Buna göre;

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 12.2021 tarihine,
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 12.2021 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 12.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verildi.