Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Mart 2020

İçindekiler;

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARININ ALINACAĞI TARİH DEĞİŞTİRİLDİ

Bu Karar ile, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 12 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 2020 yılına kadar sisteme bağlanabilecek kapasite olarak tahsis edilen 2.000 MW kapasitenin tamamının 2016 yılı içinde kullandırılmasına, karar veren 5709 sayılı Kurul Kararının; Yönetmeliğin aynı hükmü çerçevesinde kapasitenin tamamı için rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının 2 Nisan 2018 tarihi yerine 5, 6, 7, 8, 9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınmasına, karar verildi.

BAZI ŞİRKETLERİN DEPOLAMA TARİFELERİ TADİL EDİLDİ. BOTAŞ’IN 2019 YILI İLETİM ŞEBEKESİ YATIRIMLARININ TAVANI DEĞİŞTİRİLDİ


9252-1 sayılı karar kapsamında Opet Petrolcülük A.Ş.’nin; DEP/767-17/17138 sayılı depolama lisansı kapsamında Sultanköy Beldesi Tilkiçatağı Mevkii Marmara Ereğlisi-Tekirdağ adresinde faaliyette bulunan Marmara Ereğlisi Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin tadil edilerek onaylanmasına karar verildi.

9252-2 sayılı karar kapsamında Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin; DEP/476-163/10883 sayılı depolama lisansı kapsamında Atatürk Mah. Karaağaç Cad, No:9 Aliağa/İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi’ne ilişkin depolama tarifesinin tadil edilerek onaylanmasına karar verildi.

9252-3 sayılı karar kapsamında BOTAŞ’ın 2019 yılı iletim şebekesi yatırımlarının tavanı 643.748.000 TL’den 1.022.943.000-TL olarak değiştirildi.

2020 YILI NİSAN-ARALIK DÖNEMİ İÇİN TEDARİK EDİLEN BİRİM ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Buna göre;

 • EPDK’nın 26.03.2020 tarihli ve 9269 sayılı kararı uyarınca; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17 nci maddesi kapsamında, 1/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında; 1) Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 22,8311 kr/kWh uygulanmasına; 2) Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 27,9900 kr/kWh uygulanmasına; karar verildi.
 • EPDK’nın 26.03.2020 tarihli ve 9270 sayılı kararı uyarınca; a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1/4/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2‘de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına; b) 1/4 2020 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 17 nci maddesinde yer alan k1 ve k2 katsayılarının Ekim-Aralık 2019 dönemi S24 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0,05 olarak uygulanmasına, karar verildi.

EPDK’nın 26.03.2020 tarihli ve 9271 sayılı kararı uyarınca; 2020 yılı Nisan-Aralık dönemi için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerinin yeniden belirlenmesine karar verildi.

LPG PİYASASINDA ZORUNLU PETROL STOĞU VE ZORUNLU PETROL STOĞUNUN KUPON SİSTEMİ KAPSAMINDA DÜZENLEME YAPILDI

Karar ile, ile Enerji Piyasası Düzenleme Kuıulunun 26/03/2020 tarihli toplantısında; 07/12/2017 tarih 7494 sayılı LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar’in 5 inci madde 2 nci bendinde yer alan Kupon izni başvuru süresine ilişkin hükmün 2020 yılı için uygulanmamasına ve Kupon hizmeti izni alan rafinerici lisansı sahibi şirketlerin LPG Kupon hizmeti kapsamında tuttukları stok miktarının 27.07.2017 tarihli ve 7204-9 sayılı Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar kapsamında izlenmesine karar verildi.

ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek,  TEİAŞ’ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin ya da tesislerinin toplam kurulu gücü azami, ilgili baranın kısa devre arıza akım sınırının aşılmaması kaydıyla mezkûr baradaki transformatörün cebri soğutmasız nominal görünür gücüne kadar olabileceği; Kurulu gücü 50 MW ve üzeri olan üretim tesislerinin bağlantısı iletim seviyesinden yapılacağı; Transformatör merkezlerinde yer alan fiderlerin ve transformatör kapasitesinin verimli kullanılması için; fider tahsis talepleri, fider yüklenme durumları göz önüne alınarak dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yapılacağı düzenlendi.

Ayrıca Teknik gereksinim halinde TEİAŞ tarafından transformatör merkezinde gerekli fider değişikliği ve/veya düzenlemesi ilgili dağıtım lisans sahibi tüzel kişiye bildirileceği, 10 MW’ın altındaki üretim tesisleri için müstakil fider tahsisi yapılmayacağı; Bununla beraber, 10 MW altında kurulu gücü olan ve en yakın bağlantı noktası bir transformatör merkezi olan üretim tesisleri için yakınlarda bağlanılabilecek dağıtım sistemine ait bir nokta olmaması, söz konusu transformatör merkezinde kullanılabilecek bir fider bulunması, söz konusu fiderin ileride dağıtım şirketlerince kullanılma olasılığının bulunmaması ve dağıtım şirketinin de uygun görüşü alınması halinde müstakil fider tahsisi yapılabileceği düzenlendi.

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Buna göre, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde birtakım değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişikliler kapsamında; Üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları üretim lisansı alınmadan önce imzalanamayacağı; ancak, önlisans sahibi tüzel kişinin başvurusu ve dağıtım lisansı sahibinin olumlu görüş vermesi şartıyla 31/12/2020 tarihine kadar bağlantı anlaşması imzalanabileceği belirtildi.

Yatırımın ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yatırım programı kapsamında tesis edilmesi halinde, Kullanıcı Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis Edilmesi Metodolojisi kapsamında hesaplanacak yatırım tutarının tamamı kadar teminat kullanıcıdan alınacağı; alınan teminatların geri ödemesinin yapılabilmesi için üretim tesisinin geçici kabulünün yapılmış olması, söz konusu dağıtım tesisinin geçici kabulü ile dağıtım tesisinin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, irtifak hakkı tesisi veya devir kararının veya orman kesin izin belgesinin alınmış olması gerekeceği düzenlendi.

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yayımlanan yönetmelik ile birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale geldi. Düzenlemeye göre şebekeye aynı bağlantı noktasında bağlanmak kaydıyla birden fazla enerji kaynağından elektrik üretilebilecek tesisler kurulabilecek. Bu tesislerdeki yardımcı kaynak ana kaynağa dayalı ünite ile tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirilecektir.

Bununla birlikte hiçbir koşulda yardımcı kaynak ana kaynağa dönüştürülemeyecek olup, önlisansa derç edilmiş olan sahanın dışına çıkılamayacak ve ayrıca tesisin toplam elektriksel kurulu gücü ve mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişemeyecektir.

Hidroelektrik kaynaklara dayalı önlisanslar için ise DSİ tarafından uygun görüş verilmesi gerekecektir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yönetmelik ile;

 • Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, üretim tesisinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi için YEKDEM kapsamında değerlendirileceği,
 • Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisinde kullanılan enerji kaynaklarının tamamının yenilenebilir olması halinde, bu tesiste üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı üretim tesisinde kullanılan ana enerji kaynağı için belirlenen fiyat üzerinden ana kaynağa dayalı ünitenin kalan süresi üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirileceği,
 • YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerinin, tamamı yenilenebilir olmak üzere destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi durumunda, söz konusu tesisin YEKDEM yararlanma süresinde değişiklik yapılmayacağı,

düzenlendi.

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Buna göre; Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin “Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması” başlıklı 9. maddesinin, enerji tüketimine göre enerji yönetimi uygulanacak, enerji yöneticisi görevlendirilecek veya enerji yönetim birimi kurulacak endüstriyel işletmeler veya binaların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6. fıkrasındaki ek atfı Ek-2 olarak değiştirilerek, aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’i yürürlükten kaldırıldı.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına, Mustafa YILMAZ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/80)03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Karar ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına Mustafa YILMAZ atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91) 03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

Karar ile;

 • Adalet Bakanlığında Personel Genel Müdür Yardımcılığına; İsmail AYAZ,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İş Başmüfettişliğine; Gonca ŞENER,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İş Müfettişliğine; Ali AKKURT, Ahmet SAMİ DÖNMEZ, Murat TANRIVERDİ, Necdet DALGIÇ, Yasin AYAN ve Merve KILIÇ,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğüne, Konya İl Müdürü Uğur ÖZALIR,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl Müdürlüğüne, Ankara İl Müdürü Vehbi KONARILI,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Müdürü Hakan TOPAÇ,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğüne, Kars İl Müdürü Tarkan Tarık KOCAGÖZ,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğüne, Batman İl Müdürü Hasan GÜL,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğüne, Çanakkale İl Müdürü Hacı Bekir TUNCER,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğüne, Gaziantep İl Müdürü Ferhat GÜVEL,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne, Yusuf İNCE,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğüne, Aydın BAKOĞLU,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğüne, Mehmet ALBAYRAK,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğüne, Özcan KESKİN,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğüne, Yusuf ŞAHİN,
 • Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret Başmüfettişliklerine;
 • Adil TEKELİ, Ahmet İNAN, Bedirhan BEDİR, Coşkun BANKO, Duygu BOZTAŞ, Ender SALAN, Erdal NACAR, Hasan KOÇ, İbrahim BAKİ, İbrahim ESER, Mesut AYTUFAN, Murat BÜYÜKKAYAER, Murat SÖNMEZ, Murtaza Çağrı ERGÜNEN, Mustafa YILDIRIM, Nadir SAYAR, Özcan KALENDER, Özlem ARABACI BİLGİN, Süleyman CEYLAN, Ümit Murat KEMALOĞLU, Volkan KAYA ve Zeki OVAT,
 • Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı’na; Erkan PEKSOY, Muhammet TURSUN ve Mustafa BİLEK’in

atanmalarına karar verildi. Bunların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz’ın görevden alınmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101) 03.2020 tarihli ve 31059 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

Karar ile;

 • Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR’ın,
 • Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne; Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz METE’nin,
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne; İhracat Genel Müdürü Veysel PARLAK’ın,
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan İhracat Genel Müdürlüğüne; Özgür Volkan AĞAR’ın,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğüne; Turgay ÇOLAK’ın,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğüne; Kamu Özel Ortaklığı Bölge Müdürü Murat GÖNENLİ’nin,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğüne; 7. Bölge Müdürü Kenan KESKİN’in,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğüne; Sezgin KÜÇÜKBEKİR’in

atanmalarına karar verildi.

Bunların yanı sıra, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü Atilla KAYA’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat DEMİRÖREN’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf ŞAHİN’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat DURSUN’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal DOKUZ’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal ULUSOY’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni YELDEMEZ’in ve Tarım ve Orman Bakanlığı XI. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık KILINÇER’in görevden alınmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/108, 109, 110, 111, 112) 03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

Karar ile;

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit TURHAN’ın görevine son verilmiş ve yerine; Adil KARAİSMAİLOĞLU,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine; Süheyla ULUĞ ve Vergi Müfettişliğine; Filiz DOĞAN,
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı’na; Şadiye YALÇIN,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne; Bülent SAKLAV,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne; Ahmet ÖKDEM,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne; Necmettin YOLDAŞ,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne; Necdet ÇİÇEK,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne; Özkan YOLCU,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne; Seyit YILDIZ,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne; Ertan KELEŞ,

atandı.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) 03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

 Tebliğ ile;

 • İmalatçı mükelleflerin ÖTV teminatlarından kaynaklı finansman yükünün azaltılması amacıyla, ithalat sırasında gümrük idarelerine verilen teminatların vergi dairelerince çözümü işlemlerinde ve genel olarak nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde, mükellefiyet büyüklükleri ve diğer şartlar dahilinde risk taşımayan ve vergiye uyum düzeyi yüksek olan mükellefler bakımından belirli gruplar için sertifika verilmek suretiyle, vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin ithalatta verilen teminatların sertifika türüne göre belirlenen kısmının hızlı çözümü ile nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde indirimli teminat verilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

15/9/2019 tarihli ve 1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan “Sıvılaştırılmış Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş olup, bahse konu Kararname kapsamında polipropilen üretim tesislerinde propilen üretiminde kullanılmak üzere yapılacak “Sıvılaştırılmış Propan” teslimlerine ilişkin ÖTV’nin beyanı ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tebliğ ile; külçe metal teslimlerinde, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimlerinde ve metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinde uygulanacak tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarıldı.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tebliğ ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık ödeme tutarı ile ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık borç tutarı 5.000,-lira olarak değiştirildi.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 Buna göre; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin EK 3 (Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ve EK 4 (Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ünde değişiklik yapılmış; 43 üncü fasılda yer alan koyun ve kuzu kürkünden mamul eşyalar da Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi kapsamından çıkarılarak hariç tutulmuştur.

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİNDE YER ALAN OYUNCAK CİNSİ EŞYANIN SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 Bu Tebliğde oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirtildi. Avrupa Birliği menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılacaktır.

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞDE (İHRACAT: 2005/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tebliğin EK – 4 bölümünde yer alan İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle İlgili Taahhütlerin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler bölümünde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

 • 1 inci madde, Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin kağıt ortamındaki basılı nüshası (belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse) revize edildi.
 • 3 üncü madde, fatura ile teslimat yapılan faaliyetlerde üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısı kayıtlı, alıcı firma tarafından üzerine “teslim alındı” şerhi düşülerek tasdik edilen Satış Faturası (elektronik ortamda düzenlenen faturalarda, alıcı firma tarafından üzerine “teslim alındı” şerhi düşülerek tasdik edilen basılı Satış Faturasına gerek bulunmamaktadır. Bunun yerine gerekli kontroller elektronik ortamda yerine getirilir.) şeklinde revize edildi.
 • Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde; belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebileceğine ilişkin ifade eklendi.

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE PİYASADAKİ TALEBİ ARTAN BAZI KİŞİSEL HİJYEN VE HİJYEN ANA MADDESİ ÜRÜNLERİ İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ’NE EKLENDİ

Tebliğ ile bazı ürünler İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklendi. Şöyle ki; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle piyasadaki talebi artan bazı kişisel hijyen ve hijyen ana maddesi ürünleri İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklendi.

Bu değişiklik ile, bu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nce, Ticaret Bakanlığı’nın İhracat Genel Müdürlüğü ön onayının alınmasının ardından kayda alınmaya başlayacaktır. İhracatı ön onaya tabi kılınan bu ürünler aşağıda listelenmektedir.

 • Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]
 • Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)
 • Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)
 • Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)
 • Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03) (tıbbi maske yapımında kullanılıyor)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) ile; EK – 1’de yer alan Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirtildi.

İlgili Tebliğ uyarınca;

 • EK-1’de belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen kayıt merkezlerine kaydettirmeleri ve ithal işleminin kayda alındığına dair bir kayıt belgesi düzenlemeleri,
 • Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, Kayıt Belgesinin veya elektronik ortamdaki kaydının ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulması gerektiği,
 • Tebliğ kapsamı ürünlerin, menşe ayrımı gözetilmeksizin kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulacağı belirtildi.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU YAYIMLANDI

Kanun ile, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemek esasları dahilinde düzenlendi. Kanun kapsamında “ürün” her türlü madde, müstahzar veya eşyayı ifade etmektedir.

 • Kanun, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsayıcı bir şekilde düzenlendi.
 • Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler Kanun kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılacaktır.
 • Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunluluğu benimsendi.

Buna göre;

 • Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracı yasaklanmakta, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilmektedir.
 • E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir.
 • İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde, kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye çıkarılacaktır.
 • Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı engellenecek ilave olarak vatandaşımız güvensiz ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır.
 • Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacaktır.
 • Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacaktır.

İMAR VE ÇEVRE MEVZUATI DÜZENLEMELERİ

1- 2020 / 3 SAYILI ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tebliğ ile, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler tarafından ithal edilebilecek maddelerde değişiklik yapıldı Ayrıca 39.07 tarife pozisyonlu maddeyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayicilerin bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2020 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebileceği düzenlendi.

2- PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yapılan değişiklik kapsamında herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı imar adalarında yer alan parsellerde, kullanım fonksiyonuna uygun bir yapı ruhsatı müracaatı aşamasında yıkılarak tasfiye edilmek ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak kaydı ile entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara, 61 inci madde uyarınca muvakkat yapı izni verilebileceği, bu yapılarda, 250 m2’den fazla olmama koşulu aranmayacağı düzenlendi. Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-10 Form ‒ 19 Yapı Ruhsatı Formu değiştirildi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tebliğ ile İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde aşağıdaki şekilde düzenleme yapıldı.

GEMİLER İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yönetmelik ile Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’nin Geçici 3. maddesinde yapılan değişiklikle; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin (SOLAS) İdarelerin korunaklı alanlarda yapılacak seferlerde en yakın kıyıdan 20 milden fazla açılmamak koşulu ile muafiyetler tanıyabilmesine ilişkin kuralına uygun olarak, yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK) tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranmayacağı, bu yolcu gemileri arasında YK tarafından düzenlenmiş klas sertifikasına sahip olmayanlardan İdare tarafından ilave gerekler isteneceği düzenlendi.

Ayrıca yukarıda belirtilen yolcu gemilerinin 24.03.2020 tarihinden itibaren 3 yıl sonra YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olmak zorunda olacağı ve Ege Denizi’ndeki adalara yapılacak seferlerde 24.03.2020 tarihi ve sonrasında yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş veya düzenlenecek yolcu gemilerinden ise YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranacağı ve bu gemiler klaslı olarak çalışmaya devam edeceği düzenlenerek; Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan yolcu gemilerinin belgelendirmeleri talep halinde İdare tarafından yapılacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesine yapılan ekleme ile, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsaya teslim şartı bulunmayıp, 3 iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından Borsaya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunluluğu getirildi. Ayrıca En fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde mümkün olduğu hükme bağlandı.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57) 03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

Yapılan düzenleme ile;

 • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunludur.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbesttir.
 • Yurda getirilen standart işlenmemiş altın Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.
 • Yurda getirilecek altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunludur. Yetkili gümrük idaresince ilgili altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan bir rafineriye ait olup olmadığının kontrolü Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan rehber esas alınarak yapılır.
 • Yolcu beraberi yapılan standart işlenmemiş altın girişlerinde beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu altının yurda girişine izin verilmez ve altın gümrük idaresince muhafaza altına alınır. Bu durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, yetkili gümrük idaresince 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
 • 5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının dördüncü fıkra kapsamında yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınır. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulur.
 • Standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüdür.
 • Yetkili gümrük idaresi, yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altına ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde her ayın onuncu günü bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirir.

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tebliğ değişikliği ile temel olarak;

 • İhraççı tanımının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyumlaştırılması,

  2) “Hisse Senedi Yoğun Fon”ların portföy değerlerinin asgari %80’ini oluşturması gereken varlıklar arasına ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarının da dahil edilmesi,

 • Yatırım fonları tarafından, Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin (BYF Tebliği) 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırımın, o varlık grubuna yapılmış yatırım olarak değerlendirilmesi ve söz konusu borsa yatırım fonları katılma paylarına yapılan yatırımın o varlık grubuna yapılan yatırımlar için Tebliğ’de ve fon bilgilendirme dokümanlarında belirlenmiş sınırlamalar kapsamında değerlendirilmesi,
 • Yatırım fonları tarafından kolektif yatırım kuruluşlarına yapılacak yatırımlara ilişkin sınırlamaların ve istisnaların Tebliğ’in 18. maddesi altında açık bir şekilde belirlenmesi hususlarında düzenleme yapıldı.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tebliğ ile,

 • Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankanın bu talebi kabul etmek zorunda olduğu;
 • Bu müşteriden Türk lirası krediler için alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyeceği,
 • Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücretlerin bir puan artırımlı olarak uygulanacağı

düzenlendi. Kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun bir kısmının ya da tamamının erken ödenmesi durumunda, bankanın ticari müşteriden erken ödeme ücreti talep edebileceği, ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun bir kısmını ya da tamamını erken ödediği hâllerde, bankanın erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlü olduğu düzenlenerek; kredi borcunun kısmi olarak ödenmesi halleri de kapsama dahil edildi.

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI; KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Bu doğrultuda;

  • Kart teslimi sırasında kredi kartı hamillerine verilmesi gereken yazılı bilgilerden ve banka sözleşmelerinde yer alan bilgilerden; ödenmesi gereken asgarî tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına karar verildi. 
  • Kurulun, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkili olduğu düzenlendi. 

 Kredi kartı faiz oranları düşürüldü. Buna göre;

  • Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)
  • Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)
  • Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)
  • Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42)

olmuştur.

ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna karıştığından bahisle el konulan araçların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının geçici kullanımına bırakılması durumunda bu araçlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçici trafik belgesi ve tescil plakası verileceği düzenlendi.

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Taraflar arasında uyuşmazlığı en aza indirebilmek amacıyla trafik kazaları sonucu ölen kişilerin yakınlarına yapılacak ödemeler ve sakat kalan kişilere verilecek tazminatlarda yapılacak hesaplamalar somut hale getirildi.

Yapılan düzenlemeyle, destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatlarının, taraflar arasında uyuşmazlığa konu edilme durumunu en aza indirebilmek amacıyla hesaplamaları somutlaştırıldı. Böylelikle trafik kazaları sonucu ölen kişilerin yakınlarına yapılacak ödemelerde ve sakat kalan kişilere ödenecek tazminatlarda farklı hesaplamaların önüne geçilmesi planlandı.

Trafik sigortasında kaza sonrası tazminat ödemelerinde kişilerden talep edilebilecek belgeler de daha açık hale getirildi.

Ayrıca, motorlu araç sigortaları kapsamında kullanılacak eşdeğer parçaların sertifikalı olması gerekecek, toplam eşdeğer parça sayısına göre en az yüzde 20 yerlilik oranı aranacaktır.

Öte yandan, araçlarda değer kaybı, “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” nezdinde kurulacak sistem üzerinden sıra esasına göre atanan sigorta eksperleri tarafından aracın rayiç değeri, araçta meydana gelen hasar boyutu ve aracın kilometre üzerinden kullanılmışlık düzeyi esas alınarak basit tablolar üzerinden hesaplanacaktır.

COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI KAPSAMINDA GETİRİLEN ÖNLEMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR NİSAN AYI SONUNA KADAR ERTELENDİ

 • Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Genelge ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkûr hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

 KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Genelge ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.

Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici; bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan; mahalli idarelerde (bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dahil) validen izin alınacağı düzenlendi.

NAFAKA ALACAKLARINA İLİŞKİN İCRA TAKİPLERİ HARİÇ OLMAK ÜZERE YURT GENELİNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN İCRA VE İFLAS TAKİPLERİ 30.04.2020 TARİHİNE KADAR DURDURULDU

Karar ile, COVID-19 salgının ülkemizde yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında; 22.03.2020 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi. 

HAVA YOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNE KDV ORANI 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR %1 OLARAK BELİRLENDİ

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçici olarak %1 olarak uygulanacaktır.

COVID-19 KAPSAMINDA KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İLAVE TEDBİRLER ALINDI

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;

 • Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirleneceği, bu belirleme yetkisinin devredilebileceği düzenlendi.
 • Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacaktır.
 • Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak olup, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.
 • İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.
 • Daha önce, COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde idari izinli sayılabileceklerdir.