Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) Bilgilendirme Notu

Sayın İlgili,

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birtakım tedbirler alınmaktadır.  Önümüzdeki dönemde de salgınla mücadelede hem toplum sağlığı hem de sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birtakım önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, COVID-19 salgınının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 15.04.2020 ve 16.04.2020 tarihli TBMM Genel Kurul Gündemlerinde kabul edilmiştir. Buna göre, bazı maddeleri geçmişe etkili olmak üzere, yürürlüğe girecektir.

Torba Kanun ile getirilen yenilik ve düzenlemeler işbu Bilgilendirme Metni içeriğinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme talebi ve/veya sorularınız olması durumunda regulation@kilinclaw.com.tr adresinden bizlere iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kılınç Hukuk & Danışmanlık

İçindekiler;

TORBA KANUN’A GENEL BAKIŞ

Torba Kanun’un Genel Gerekçesi değerlendirildiğinde; Torba Kanun ile aşağıdaki hususlar amaçlanmıştır.

 • Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi ücret desteği sağlanması,
 • Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilememesi,
 • Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların 3 ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılması,
 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımlarının alınmaması,
 • Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenebilmesi,
 • Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesi,
 • Belediyelerin DSİ tarafından yerine getirilen içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması hizmetleri için DSİ’ye borçlandığı miktarların ertelenmesi; Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarının Torba Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren DSİ’ye bu konuda yaptığı yıllık taksit ödemelerinden 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerin 3 ay ertelenmesi;
 • Kaçakçılıkla mücadelede el konulan bulaşıcı salgın hastalıkla mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemelerin bekletilmeyerek ilgili kamu kurumuna tahsisi,
 • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait taksit ödemesinin 2021 yılına ertelenmesi,
 • Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidatın 2020 yılında alınmaması ve seyehat acentalarına ait işletme belgelerinin acenta unvanından bağımsız olarak devredilebilmesi,
 • TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yapılandırılması,
 • TOBB, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantılarının ertelenmesi ve bu süre içerisinde mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devamının sağlanması,
 • Boşalan muhtarlıklara ilişkin 2020 yılında yapılması gereken seçimlerin ertelenmesi,
 • Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemelerin 1/8/2020 tarihine kadar uzatılması,
 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresinin 1 yıl uzatılması,
 • Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından da yürütülmesine izin verilebilmesi,
 • Mücbir sebep hallerinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemlerin Bakanlıkça belirlenmesi,
 • Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesi.

TORBA KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

1. Torba Kanun’un “Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması” başlıklı 1. maddesi ile Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

 • Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken (satış, kira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, hasılat payı ve benzeri) bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin olarak tahsil edilmesi gerekenler ile satış işlemlerinde satışa esas tebligata bağlı olarak ödenmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 ay süreyle erteleneceği düzenlendi.
 • Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecektir.
 • 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na tabi yerlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan kiralamalardan 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecektir.
 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 ay süreyle ertelenmesine karar verilebileceği düzenlendi. Ayrıca faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmeyecektir.
 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri ile tüm sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecektir.
 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlarına ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebileceği düzenlendi.
 • Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 3 ay süreyle meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilecek, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçları faizsiz olarak 3 ay ertelenebilecektir.
 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır.
 • 351 sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu kapsamındaki kredi borçları, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecektir.
 • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiştir.
 • Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidat 2020 yılında alınmayacaktır.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) yapılandırılmasına karar verilmiştir.

2.Torba Kanun’un “Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma” başlıklı 2. maddesi ile Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

 • 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi 1 yıl uzatıldı.
 • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11/3/2020 tarihi ile 3l/7/2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi, 1/8/2020 tarihine kadar uzatıldı.
 • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılacak denetlemeler 1/8/2020 tarihine kadar ertelendi.
 • Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelendi. Ertelenen genel kurul toplantılarının, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacağı düzenlendi. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir. Bu düzenleme 10/3/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelendi. Ertelenen genel kurul toplantılarının, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacağı düzenlendi. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.

Bu düzenleme 10/3/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelendi. Ertelenen genel kurul toplantılarının, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacağı düzenlendi. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.

Bu düzenleme 10/3/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 61 inci maddesi uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılacaktır.
 • 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 33. maddesine göre boşalan muhtarlıklara ilişkin 2020 yılında yapılması gereken seçimler ertelendi.
 • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği düzenlendi.

Bu düzenleme 10/3/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika ve konfederasyonların üye sayılarının tespitlerinin ve bu kapsamda yapılacak toplantıların normalde bu tarih her yıl 15 Mayıs olarak belirlenmiş iken; 2020 yılı için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilmesi düzenlendi. Bu kapsamda, her yıl Temmuz ayının ilk haftasında yayımlanan üye sayıları istatistiğinin 2020 yılı için Eylül ayının ilk haftasında Resmi Gazete’de yayımlanması düzenlendi. Son olarak Cumhurbaşkanının bu süreleri 15 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatmaya yetkili olduğu belirtildi.
 • Toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavt süreçlerinin 3 ay süreyle durdurulması; durdurma üzerine taraflar açısından hak kayıplarına neden olmaması bakımından, Kanunda yer alan hak düşürücü sürelerin işlememesi düzenlendi.
 • Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri, 31/7/2020 tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılabilecektir.

3. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklikle,

 • İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verileceği,
 • Bakanlıktan izin almak kaydıyla İşletme belgesinin acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebileceği ve bu devrin Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade edeceği,
 • Devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvanın 10 yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmayacağı,
 • İşletme belgesini devreden tüzel kişiliğe 3 yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmeyeceği,

hususları düzenlendi.

4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek Madde 45 ile;

 • Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerinden, borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabileceği düzenlendi.

5. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen Geçici Madde 18” ile,

 • Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılar ile engellilere 3 ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan hizmet sunulabileceği düzenlendi.

6. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesine “başvurular,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygunluk tespitleri hariç olmak üzere” ibaresi eklendi. Böylece, işverenin kısa çalışma ödeneği ile ilgili başvurularına dair uygunluk tespitlerinin kanunda belirtilen 60 günlük süreye tabi olmadığı düzenlendi.

7. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenenGeçici Madde 24” ile, COVID-19 salgın hastalığının olası etkileri dikkate alınarak;

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi çerçevesinde belirlenen fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verileceği düzenlendi.
 • Yukarıdaki kapsamda ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık brüt asgari ücret tutarında Sosyal Güvenlik Kurumunca idari para cezası uygulanacağı ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceği düzenlendi.

8. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen “Geçici Madde 25” ile;

 • Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirileceği;
 • İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemelerin yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceği

düzenlendi. Bu madde, 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

9. 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici 10. madde eklendi. Eklenen madde uyarınca;

 • İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin Torba Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.
 • Yukarıda belirtilen 3 aylık süre içerisinde işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmak, işçiye geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

10. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Mücbir sebep konulu Ek Madde 7 eklendi. Buna göre;

 • Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalık veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibi mücbir sebep hallerinde; veri, bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.

11. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Geçici Madde 12 Eklendi. Buna göre;

 30/9/2020 tarihine kadar Kanun kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması halinde her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hakim veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilir.

12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13. madde ile,

 • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere; sermaye şirketlerinin, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’ine kadarını dağıtabileceği, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği düzenlendi.
 • Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemelerin 31/09/2020 tarihine kadar erteleneceği düzenlendi.
 • Madde kapsamındaki sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili kılındı. Yani %25’in üzerinde kâr payı dağıtılabilecek halleri ve kapsamı Ticaret Bakanlığı belirleyecek. İstisnalar getirme konusunda idareye geniş takdir yetkisi bırakıldı.

13. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin 1. fıkrasına idari para cezaları ile ilgili yeni fıkra ve bentler ilave edildi. Bu kapsamda 10.000.-Türk Lirasından 100.000.-Türk Lirasına kadar; 50.000.-Türk Lirasından 500.000.-Türk Lirasına kadar; olacak şekilde idari para cezaları düzenlendi.

14. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da “Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” kapsamında düzenleme yapıldı.

Buna göre;

 • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak.
 • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak.
 • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

15. 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun maddesinin 2. fıkrası değiştirildi.

Buna göre; Türkiye Varlık Fonu Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. ve Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler ile alt Fonlarının sağlıklı bir biçimde denetlenmesinin sağlanabilmesi için konsolide mali tablolarının hazırlanması kapsamında tarih “Haziran” yerine “Ağustos” olarak değiştirildi.

16. 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yapılan düzenleme uyarınca; 8. maddesinin 5. fıkrasına 1. cümleden sonra gelmek üzere yeni hususlar eklendi.

Buna göre;

Türkiye Varlık Fonunun, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin (“Şirket”), alt fonların ve Şirket’in kurduğu şirketlerin, diğer şirketler üzerinde üçüncü kişilerle birlikte veya tek başlarına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, işlemlerin tarafları, onların doğrudan ve dolaylı ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ile kontrol sağlanan şirketlere de bu işlemlerle sınırlı olmak üzere; Sermaye Piyasası Kanunu’nun ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerini, ayrılma hakkını, pay alım teklifini, pay alım teklifi zorunluluğunu, ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkını düzenleyen 23 ila 27. maddelerinin ve ikinci mevzuatın istisna olarak uygulanmayacağı düzenlendi.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketler topluluğu düzenlemeleri kapsamındaki Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılmasına yönelik 202. maddesinin Türkiye Varlık Fonu, Şirket ile alt fonlar ve Şirketin kurduğu diğer şirketlere, tek başlarına veya üçüncü kişilerle birlikte doğrudan ya da dolaylı olarak bunlar lehine üzerinde hakimiyet tesis edilen şirketlere ve bu hakimiyetin tesisine ilişkin işlemlerle sınırlı olmak üzere bu işlemlerin taraflarına, onların doğrudan ya da dolaylı ortaklarına, iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına uygulanmayacağı düzenlendi.

Gerekçede de ifade edildiği üzere Türkiye Varlık Fonu Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. alt fonlar ve bunlar tarafından kurulacak Şirketlere 6741 sayılı Kanun ile çeşitli muafiyetler sağlanırken gözetilen şey Anayasa Mahkemesinin de kabul ettiği üzere Kanunla amaçlanan hedef ve beklentileri yerine getirirken yapacağı işlemlerde piyasa ekonomisinin gerektirdiği hız ve reaksiyon kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu hız ve reaksiyona sahip olabilme işlemin tarafına da 6362 sayılı Kanun muafiyetten yararlanması ile mümkün olacağından anılan muafiyet işlemle ilgili işlemin taraflarına da tanınmış oldu. Bu istisna ile şirketlerden kaynak çıkışı da engellenmiş olacaktır.

Yazarlar

Gülenay Kavcar

Gülenay Kavcar