Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Ağustos 31, 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Sürelerinin Uzatılması

Coronavirus (Covid-19), İş Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika

      I. Giriş

Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin pek çok hukuki düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 26/03/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7226 sayılı Kanun) ile İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatlarında değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda belirtilen kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“İşsizlik Sigortası Kanunu”) kapsamında düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan düzenlemelere ilişkin daha önce verilen süre uzatma kararlarına ilaveten, 31/08/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin sürelerin iki ay daha uzatılması kararlaştırılmıştır. İşbu bilgi notu kapsamında belirtilen düzenlemelere ilişkin sürelerin uzatılması hususları incelenecektir.

      II. Kısa Çalışma Ödeneği Sürelerinin Uzatılması

7226 sayılı Kanun ile 41.maddesi ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 23. madde ile 30/06/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere  yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi adına öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi şartı, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacağı düzenlenmiştir. İşbu düzenleme kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerektiği ayrıca belirtilmiştir. Yine Geçici m.23/f.3 belirtilen;

“Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

hükmü uyarınca ilgili düzenlemelere ilişkin sürelerin uzatılabileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915) ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19)  nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar ve bu tarih dahil olmak üzere kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; İşsizlik Sigortası Kanunu’nda belirtilen uzatma süresiyle sınırlı olmaksızın, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, bu kararın yayımlanma tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren, işbu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.

      III. Sonuç

İşbu bilgi notu ile Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde çalışma hayatını etkileyen kısa çalışma ödeneği kapsamındaki düzenlemelere ilişkin 31/08/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı dikkate alınarak yeni süre sınırları incelenmiştir.

İş Hukuku
Kılınç Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine iş hukuku prensip ve kurallarının işçi-işveren ilişkisi nezdinde doğru ve dengeli uygulanması....

DAHA FAZLA MAKALELER SAYFASINA DÖN
@