Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Kasım 2019

İçindekiler;

EPDK 31/10/2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA SPOT BORU GAZI İTHALAT MİKTARI VE UYGULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN TALEP ÇAĞRILARINA İLİŞKİN OLARAK BİRTAKIM KARARLAR ALDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2019 Tarihli ve 8912 Sayılı Kararı* ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2019 tarihli toplantısında; 2020 Gaz Yılı için iletim şebekesi Malkoçlar Giriş Noktası ile Kıyıköy Giriş Noktası bakımından belirsizlikler mevcut olması ve TANAP Seyitgazi Giriş Noktasının Maksimum Ayrılabilir Kapasite (MAK) değerinde gaz yılı içerisinde değişiklik öngörülmesi nedenleriyle; Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yapılması gereken talep çağrılarına ilişkin olarak;

 • 2020 Gaz Yılına mahsus olmak üzere Yıllık talep çağrısı yapılmamasına;
 • Gaz yılı öncesinde en geç 1 Kasım tarihine kadar yapılması öngörülen ilk talep çağrısının 2020 Gaz Yılma mahsus olmak üzere Aralık ayı içerisinde yapılmasına,
 • 2020 Gaz Yılı için talep çağrılarına konu edilecek kapasite ürününün/ürünlerinin türünün (Çeyreklik ve veya Aylık) ilgili talep çağrısına ilişkin Kurul Kararında belirlenmesine;
 • Bu Kararın Kurum internet sayfasında duyurulmasına ve Resmî Gazetede ilan edilmesine,

karar verilmiştir.

 

*Bu Kararın Kurum internet sayfasında duyurulmasına ve Resmî Gazetede ilan edilmesine karar verilmiş olup, herhangi bir yürürlük tarihi belirtilmemiştir.

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) YÜRÜRÜLÜĞE GİRDİ

02 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 02 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’e eklenen Geçici Maddeler ile;

 • Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için 02.11.2019 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerektiği,
 • İlk beyan dönemi Ekim/2019 dönemine ilişkin turizm payı beyannameleri, beyan dönemini takip eden ayın son gününün (30.11.2019); resmî tatil olması sebebiyle 2/12/2019 günü (resmî tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar elektronik ortam üzerinden beyan etmeleri gerektiği,
 • Üç aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım- Aralık 2019 dönemine ait ilk beyannamelerinin ise 31.01.2020 günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamdan beyan etmeleri gerektiği,

düzenlenmiştir.

TRANSİT REJİMİNE KONU EDİLEN EŞYALARA İLİŞKİN BİRTAKIM YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

7 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile transit rejimine konu edilen eşyalara ilişkin bir takım yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Kanun ile Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi kapsamında taşınarak varış gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşyaya Gümrük Kanunu’nun 41 ila 50. hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 • Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde, geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faizin ödeneceği;
 • Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faizin ödeneceği;

düzenlenmiştir.

İlave olarak düzenleme ile getirilen yaptırımlar çerçevesinde; ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde; gümrük değerinin iki katı katı kadar idari para cezası verilecek ve eşyanın ihracı belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya işbu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış olması gibi beyanda bulunulduğunun tespiti halinde; gümrük değerinin onda biri kadar idari para cezası verilecektir.

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’YE AİT MOBİL TREYLER SANTRALLER VE DOĞAL GAZ YAKITLI SANTRALLERİN 2020 YILI İÇİN KAPASİTE MEKANİZMASINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 15 ARALIK 2019 OLARAK BELİRLENDİ

7 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Üretim A.Ş. (“EÜAŞ”)’ye ait mobil treyler santrallerin bağımsız olarak kapasite mekanizmasına katılabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca EÜAŞ ‘a ait mobil treyler santraller ve doğal gaz yakıtlı santrallerin 2020 yılı kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için 15 Aralık 2019 tarihi son başvuru tarihi olarak belirlenmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILARAK ÖZEL FATURALAR İLE İLGİLİ ONAY DÜZENLEMESİ GETİRİLDİ

8 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) ile yapılan değişiklik kapsamına özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel faturaların onaylanmış sayılmasına karar verilmiştir.

VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

12 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Konseyi Yönetmeliği ile tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan bir danışma organı olarak Vergi Konseyi’nin oluşturulması kararlaştırılmıştır. Konseyin Onursal Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanıdır. Konsey Başkanı, Bakan tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Konsey, uluslararası gelişmeleri ve ülkemiz koşullarını gözeten, katılımcılığa ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alan, değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimseyen ve sistemin tüm paydaşlarının güvendiği saygın bir kurum olmayı hedefler.

FİKRİ MÜLKİYET AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

14 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği ile Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma usul ve esasları, akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin konular, yapılan faaliyet ve verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler, sekretarya hizmetleri ve diğer hususlar düzenlenmiştir.

DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

19 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ile deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında deniz gözetim hizmeti verecek işletmeler Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden deniz gözetim işletme yetki belgesi almak zorundadır. Kazanılmış haklar bağlamında Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce düzenlenen deniz gözetim işletme yetki belgeleri ve tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk belgeleri, belge üzerinde belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korumaktadır.

AVUKAT BÜROLARI, FİNANS, GAYRİMENKUL GİBİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREN BAZI KURULUŞLAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİN VERİ GÜVELİĞİNE AYKIRILIK OLUŞTURDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı 21 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. İlke Karar uyarınca avukat ve avukat bürolarında, finans, gayrimenkul – danışmanlık, sigorta vb. alanlarda faaliyet gösteren kişiler tarafından elde edilen verilerde kişilere ait kimlik ve iletişim bilgilerini içerir kişisel verilerin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım programlarının ve/veya uygulamaları kullanmaları halinde; işbu kişiler hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilecekleri belirtilmiştir. İlaveten, bu kişiler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca da idari para cezaları uygulanmasına karar verilmiştir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NUN BAZI DENETİM YETKİLERİNİN MERKEZ BANKASINA DEVRİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı. İşbu Kanun 22 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup işbu Kanun’un 15. maddesi yayımı tarihinden (22.11.2019) 6 ay sonra, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.  Kanun uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankası’na devredilecek olup, Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacaktır. Banka kartları ve kredi kartlarıyla ilgili yürütülecek ‘takas ve mahsup’ faaliyetlerine ilişkin ifadeler de 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ndan çıkarılacaktır.

TARIMA DAYALI YATIRIM PROJELERİNİN TAMAMLANMA SÜRELERİ UZATILDI

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/58) 22 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ uyarınca kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırım projelerinin 30 Kasım 2019 tarihi yerine; 28 Şubat 2020 tarihine kadar fiziken tamamlanması gerektiği düzenlenmiştir. Bu tarihe kadar tamamlanmayan projelerin yatırımcıların talebi üzerine kendi kaynakları ile 90 (doksan) gün içinde (işbu süreyi aşmamak şartı ile) projelerini tamamlayabilecekleri belirtilmiştir.

STOK İZLEME SİSTEMİ KAPSAMINDA İZLENEN TANKLARDA YER ALAN AKARKAYITLARIN TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI AMACIYLA BAZI USUL VE ESASLAR KARARLAŞTIRILDI

22 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8934 Sayılı Kararı 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup; Karar kapsamında piyasaya arz edilmek üzere stok izleme sistemi kapsamında izlenen tanklarda yer alan akaryakıtların kalite ve miktarına ilişkin aykırılıkların belirlenebilmesi amacıyla ulusal marker ölçümünün yapılması, akaryakıtların teknik düzenlemelere uygunluğunun izlenmesi, ulusal marker stok kontrolünün gerçekleştirilmesi ve stok izleme sistemi kapsamındaki ölçüm sistemlerinin kontrolü faaliyetleri düzenlenmiştir.

DENİZ KAZA VE OLAYLARINI İNCELEME YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

27 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği ile deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumluluklar düzenlenmiştir. Yönetmelik;

 1. Türkiye’nin deniz yetki alanları ve içsularında, Türk veya yabancı bayraklı gemilerin dâhil olduğu veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olayların,
 2. Bulunduğu coğrafi konuma bakılmaksızın, Türk bayraklı gemilerin dâhil olduğu veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olayların,
 3. a. bendinde belirtilen alanlar haricindeki tüm deniz alanlarında, Türkiye’nin önemli ölçüde ilgili devlet sıfatını haiz olduğu deniz kaza ve olayların,

araştırılmasını ve incelenmesini kapsar.

FİNANSAL ÖLÇÜTLERE İLİŞKİN ESASLAR KAPSAMINDA BORSA İSTANBUL A.Ş.’NİN KAMUYA AÇIKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

15 Kasım 2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 15 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından kamuya açıklanacağı düzenlenmiş olup her iki Yönetmelik’te  yayımı tarihlerinde (15 Kasım 2019) yürürlüğe girmiş olup Yönetmelik hükümleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülecektir.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN KAPASİTE REZERVASYON TARİHLERİ 2020 YILI BAŞVURULARI İÇİN GÜNCELLENDİ

23 Kasım 2019 tarih ve 30957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/11/2019 Tarihli ve 8943 Sayılı Kararı uyarınca 2020 yılına mahsus olmak üzere yeni Gaz Yılı için yapılacak kapasite rezervasyonları 17 Aralık’a kadar Taşıyıcı’ya sunulabilecek olup başvurunun olumlu değerlendirilmesi üzerine ise STS’nin imzalanması için 4 günlük süre tanınmıştır. Bununla birlikte Atıl Kapasiteler 26 Aralık’a kadar yayımlanabilecektir. Ayrıca, Taşıtanlar, Atıl Kapasiteler için her ayın 27. gününe kadar başvuruda bulunabilecektir.

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE KAYITTAN DÜŞÜRÜLECEK ALACAKLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELERDE BULUNULDU

27 Kasım tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 09 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 27 Kasım 2019 yürürlüğe girmiştir. İşbu Yönetmelik kapsamında eklenen hüküm ile zarar niteliğindeki alacaklar hesabında borçluların temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan alacakların geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısımların zarar niteliğindeki alacaklar hesabına aktarılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden itibaren TFRS9 kapsamında kayıttan düşürülebilecekleri, tahsil imkanı kalmayan alacaklarda ise yukarıda ifade edildiği şekilde kayıttan düşürme işleminin alacak hakkından vazgeçilmesi sonucu doğurmayacağı belirtilmiştir. Bunun dışında Yönetmelik’e eklenen fıkra ile alacakların geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin bulunmaması halinde şirketlerce belirlenmiş ola göstergeler ve kayıttan düşülmüş alacaklara ilişkin politikalar da dahil olmak üzere kayıttan düşme politikalarının TFRS 9 kapsamında kayıttan düşülen tutarların finansal tablolarda dipnotlarda açıklanabileceği belirtilmiştir.

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

27 Kasım tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/1), 27.11.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşbu Tebliğ ile işyeri açma ve çalışma ruhsat başvurularında talep edilebilecek belgelere ilişkin esaslar, başvuruların değerlendirilmesi, turizm yatırımı belgesi taleplerinin değerlendirilmesi, özel tesis turizm işletmesi belgesi başvuruları, özel konaklama tesisi turizm belgesi başvuruları ve değerlendirmeleri, tesis kapasitelerinin tespiti, turizm yatırımı belgesinde turizm işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgelerinde yer alacak bilgilerin listesi ve tahsisli kamu arazilerinde yer alacak tesislerle ilgili işlemlere ilişkin esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA TÜKETİCİLERDEN ALINAN MALİYET VE VERGİ ORANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOMİSYONU’NDA DEĞERLENDİRİLİYOR

7 Kasım 2019 tarihli teklif ile

 • 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nunda yapılacak değişiklik ile tüketiciden teknik olmayan kayıp kaçak maliyetleri ile sayaç okuma maliyetlerinin alınmaması,
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ise elektrik tesliminde tüketiciler için %1 oranında vergi uygulanması

öngörülmektedir.

 

Kanun teklifi için bağlantıya tıklayınız.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE YAPILACAK EKLEME İLE BELLİ DURUMLARDA VERGİ İSTİSNASI SAĞLANMASI YÖNÜNDEKİ KANUN TEKLİFİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOMİSYONU’NDADIR

6 Kasım 2019 tarihli teklif ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na eklenecek hüküm ile “Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin tarımsal üretimi, Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı en az 50 büyükbaş ve ya küçükbaş hayvana sahip olanların hayvancılıkla ilgili her türlü faaliyetinde kullanılmak üzere yapılan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1 sayılı listesinde yer alan 2710.19.43.00.11 numaralı motorin, Gümrük Tarife Cetvelinin 9. Faslında yer alan 0701.10.00.00.00 numaralı tohum, 31 Fasılında yer alan her türlü gübre, 3 fasılında yer alan yem teslimleri ve tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri için kullanılan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli 85. Fasılında yer alan 2716.00.00.00.00 numaralı elektrik enerjisi teslimlerinde” vergi istisnası tanınması öngörülmektedir.

 

Kanun teklifi için bağlantıya tıklayınız.

ÇİFTÇİLERİN KULLANDIĞI MOTORİNİN VERGİDEN MÜSTESNA TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOMİSYONU’NDADIR

11 Kasım tarihli kanun teklifi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na yapılacak ekleme ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ve en az 1 dekar büyüklüğünde araziye sahip çiftçilerin zirai üretimde kullandığı 2710.19.43.00.11 Gümrük Tarif İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralı motorinden vergi alınmaması öngörülmüştür.

 

Kanun teklifi için bağlantıya tıklayınız.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU HAKKINDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOMİSYONU’NDADIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu’nun önünde bulunan ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda değişiklik öngören teklifler şu şekildedir:

11 Kasım 2019 tarihli teklif ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nın 1. maddesine eklenecek hükümler ile Türk vatandaşı olabilmek için yeterli düzeyle Türkçe konuşabilmek ve Milli Eğitim Bakanlığı veya Bakanlık izinli kurslardan mezun olmak gibi şartların getirilmesi gündeme taşınmıştır.

 

19 Kasım 2019 tarihli teklif ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi değiştirilerek çıkma izni ile vatandaşlıktan çıkan kişilerin çocuklarının Türk vatandaşlığını kaybetmesinin ebeveynlerin muvafakatine, ebeveynlerin muvafakat vermemeleri halinde bu hususta hakimin karar vermesi,

 

21 Kasım 2019 tarihli teklif ile ise Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılarak çıkma izni alarak vatandaşlıktan çıkan kişilerin çocuklarının Türk vatandaşlığını kaybetmemesi amaçlanmaktadır.

 

 

Kanun teklifi için bağlantıya tıklayınız.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN TAZMİNAT ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOMİSYONU’NDADIR

18 Kasım 2019 tarihli teklif ile İş Kanunu’nda düzenlenen yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine aykırılıktan kaynaklanan tazminatlar için zamanaşımı süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması amaçlanmaktadır.

 

Kanun teklifi için bağlantıya tıklayınız.

ANAYASA MAHKEMESİ, ELEKTRONİK TEBLİGATIN ULAŞTIĞI GÜNÜ İZLEYEN 5. GÜNÜN SONUNDA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILMASININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’NA UYGUN OLDUĞUNA HÜKMEDİLDİ

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2018/144, K: 2019/72 Sayılı Kararı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaşmasını izleyen beşinci gün sonunda tebliğ edilmiş sayılmasının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygun olduğuna karar vermiştir.