Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Fesih Yasağı Sürelerinin Uzatılması

A.Giriş

Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin pek çok hukuki düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 17/04/2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7244 sayılı Kanun”) ile İş Hukuku mevzuatında değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda belirtilen kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”) kapsamında yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan düzenlemelere ilişkin 04/09/2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin üç ay süreyle işveren tarafından feshedilememesine ve işverenlerin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine ilişkin sürelerin iki ay daha uzatılması kararlaştırılmıştır. İşbu bilgi notu kapsamında belirtilen düzenlemelere ilişkin sürelerin uzatılması hususları incelenecektir.

B.İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Fesih Yasağı ile Ücretsiz İzne İlişkin Sürelerin Uzatılması

7244 sayılı Kanun’un 9.maddesi ile İş Kanunu’na eklenen geçici 10.madde ile her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle İş Kanunu’nun 25. maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine ilişkin sınırlama getirilmiştir. Yine ilgili maddenin ikinci fıkrası uyarınca; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği ve ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermediği düzenlenmiştir. İşbu geçici m.10/f.4’da belirtilen;

“Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

hükmü uyarınca ilgili düzenlemelere ilişkin sürelerin uzatılabileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930) ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirtilen süreler iki ay daha uzatılmıştır. Böylelikle ilgili düzenlemelerin uygulanma süresi 17/11/2020 tarihine kadar uzatılmış olmaktadır.

C.Sonuç

İşbu bilgi notu ile Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde çalışma hayatını etkileyen fesih yasağı ve ücretsiz izin kapsamındaki düzenlemelere ilişkin 04/09/2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı dikkate alınarak yeni süre sınırları incelenmiştir.

Yazarlar

Mevra Baran Akkoyun

Mevra Baran Akkoyun

Kıdemli Avukat