Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Haziran 2023

Kılınç Hukuk & Danışmanlık – Haziran 2023 Regülasyon ve Mevzuat Bülteni

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ SEKTÖRÜNDE SİBER GÜVENLİK YETKİNLİK MODELİ DÜZENLENDİ.

Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği 6 Haziran 2023 tarihli ve 32213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Enerji sektöründe kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliğini sürekli olarak gelişen ihtiyaç ve tehditlere göre iyileştirmeye, asgari kabul edilebilir güvenlik seviyesini tanımlamaya ve bu kontrol sistemlerinin siber dayanıklılığına, yeterliliğine ve olgunluğuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
  • Elektrik iletim lisansı sahibi, elektrik dağıtım lisansı sahibi, geçici kabulü yapılmış ve işletmedeki kurulu gücü 100 MWe ve üzeri lisansa sahip her bir elektrik üretim tesisi sahibi, boru hattı ile iletim yapan doğal gaz iletim lisansı sahibi, sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü doğal gaz dağıtım lisansı sahibi, doğal gaz depolama lisansı sahibi (LNG, yer altı), ham petrol iletim lisansı sahibi ile rafinerici lisansı sahibi tüzel kişilerden oluşan kuruluşların endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin uygulanacak hükümler belirlendi ancak OSB dağıtım lisansı sahipleri ile OSB üretim lisansı sahipleri kapsam dışında bırakıldı. 
  • Yetkinlik seviyeleri tanımlandı ve her bir seviyede sağlanması gereken koşullar belirlendi. Bununla birlikte enerji alt sektörleri özelinde farklılık gösteren yetkinlik modelinin alt başlıkları düzenlendi. 
  • Yetkinlik modeli uygulama yükümlülüğünün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum) tarafından kritiklik dereceleri belirlenip yükümlü kuruluşlara tebliğ edildiğinde başlayacağı ve yükümlü kuruluşların kritiklik dereceleri ve sektörleri özelinde hazırlanmış olan yetkinlik modeli asgari seviye kontrolleri kapsamında yükümlülüklerini gerçekleştirmeleri gerektiği düzenlendi.
  • Yükümlü kuruluşların yetkinlik modeline uyumluluğunun Öz denetim/fark analizi, Sektörel denetim ve Kurum denetimleri olmak üzere üç aşamada gerçekleştirileceği düzenlendi.
  • Yükümlü kuruluşların öz denetim/fark analizini tamamladıktan sonra en geç bir ay içerisinde Enerji Piyasası Bildirim Sistemi aracılığı ile Kurum’a raporlarını iletmeleri gerektiği düzenlendi.
 • Yetkilendirilmiş denetim firmalarının sektörel denetimleri yetkinlik modeline uygun seviye süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 12 ay içerisinde yapacağı ve denetim raporlarını en geç 1 ay içerisinde Kurum’a enerji piyasası bildirim sistemi aracılığı ile ileteceği düzenlendi. 

ELEKTRİK PİYASASI

FARKLI DAĞITIM YA DA TEDARİK ŞİRKETİ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜRETİM VE TÜKETİM TESİSLERİNİN MAHSUPLAŞMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KABUL EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.06.2023 Tarihli ve 11917, 11928, 11929 ve 11930 Sayılı Kararları 24 Haziran 2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11917 sayılı Karar ile; Farklı Dağıtım ya da Tedarik Şirketi Bölgesinde Yer Alan Üretim ve Tüketim Tesislerinin Mahsuplaşma İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar kabul edildi. İlgili değişiklik uyarınca Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında mahsuplaşmaya tabi olan şirketlere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

GÜNLÜK AVANS ÖDEMESİNE İLİŞKİN BEDELLERİN ERTELENMESİ VE ERTELEME SÜRESİ BOYUNCA TEMERRÜT FAİZİ UYGULANMAMASI KARARLAŞTIRILDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.06.2023 Tarihli ve 11917, 11928, 11929 ve 11930 Sayılı Kararları 24 Haziran 2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

 • 11928 sayılı Karar ile; 06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinin sürmesi nedeniyle, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin mücbir sebeplere ilişkin hükmü uyarınca 30.09.2023 tarihine kadar; söz konusu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinin, piyasa katılımcılarının kayıt zorunluluğuna ilişkin belirlenen bazı hususlarda ve Organize Sanayi Bölgeleri’nin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için ödemekle yükümlü olunan günlük avans ödemesine ilişkin bedellerin; ilgili fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesi, bu erteleme süresi boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulanmaması kararlaştırıldı. 

KAYIP ENERJİ KAPSAMINDAKİ SATIŞLARDA VE GENEL AYDINLATMA KAPSAMINDAKİ SATIŞLARDA KR/KWH DÜZEYLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.06.2023 Tarihli ve 11917, 11928, 11929 ve 11930 Sayılı Kararları 24 Haziran 2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11929 sayılı Karar ile; Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında kayıp enerji kapsamındaki satışlarda ve genel aydınlatma kapsamındaki satışlarda kr/kWH düzeyleri değiştirildi. 

DÜŞÜK TÜKETİMLİ TÜKETİCİLERE UYGULANACAK TARİFELER ONAYLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.06.2023 Tarihli ve 11917, 11928, 11929 ve 11930 Sayılı Kararları 24 Haziran 2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11930 sayılı Karar ile; Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmaya tüketicilerle serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu ve Nihai Tarife Tablosu’nun; yeşil tarifeyi seçen tüketicilere uygulanacak Yeşil Tarife Tablosu’nun onaylanması kararlaştırıldı. 

PETROL PİYASASI

GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ’NİN ALİAĞA DEPOLAMA TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 15.06.2023 Tarihli ve 11906 Sayılı Kararı 17 Haziran 2023 tarihli ve 32224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11906 sayılı Karar ile; Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’nin DEP/476-163/10883 sayılı depolama lisansı kapsamında Atatürk Mahallesi Karaağaç Caddesi No:9 Aliağa/İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt ve Dolum Tesisi’ne ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

DOĞAL GAZ PİYASASI

DOĞAL GAZ TÜKETİMİNE İLİŞKİN SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ HAKKINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.06.2023 Tarihli ve 11894, 11898 Sayılı Kararları 9 Haziran 2023 tarihli ve 32216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11894 sayılı Karar ile; Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) kabul edildi. İlgili değişiklik uyarınca; dağıtım şirketlerinin ilgili Usul ve Esaslar kapsamında, önceki aylarda katlandığı sistem kullanım bedellerinin ve benzeri tutarları, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na fatura edeceği düzenlendi. Dağıtım şirketince beyan edilen tutarın, esas tüketim miktarından yüksek olması halinde dağıtım şirketince fazla beyan edilen tutarın; ödeme tarihinden itibaren işletilecek olan gecikme zammı ile birlikte; ilgili şirketin bir sonraki dönem alacağından mahsup edileceği düzenlendi.

NÜKLEER ENERJİ

RADYASYON ACİL DURUMLARINA HAZIRLIK VE ACİL DURUMLARDA İZLENECEK SÜRECE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik 16 Haziran 2023 tarihli ve 32223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerde meydana gelebilecek acil durumların önlenmesi ve yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Radyasyon tesisi ve yürütülen radyasyon faaliyetine göre acil durum kategori ve sınıfları oluşturuldu, bu kategori ve sınıflar doğrultusunda ilgili tesisin yetkilendirilen kişisi tarafından acil durum planlarının hazırlanması ve Nükleer Düzenleme Kurumu’na (NDK) sunulması gerektiği öngörüldü.
 • Acil durum planında bulunması gereken asgari unsurlar, tesis personeline acil durum öncesinde verilecek eğitimlerde yer alması gerekli konular ve tesiste yer alan acil durum müdahale yapılarının sahip olması gereken asgari nitelikler düzenlendi.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütüleceği öngörülen acil durum müdahalesine ilişkin olarak acil durumun sınıflandırılması, bildirilmesi, müdahale görevlilerinin radyasyondan korunması, radyasyon ölçümlerinin gerçekleştirilmesi gibi hususlar düzenlendi.
 • Radyasyon acil durum yönetimine ilişkin NDK karar veya talimatlarına aykırı davranılması halinde idari yaptırım uygulanabileceği belirlendi.
 • 18.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı ve 16.06.2023 tarihinden önce yetkilendirilmiş kişilerin yeni yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 1 yıllık geçiş süreci öngörüldü.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/302, 303, 304, 305, 306) 9 Haziran 2023 tarihli ve 32216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı’na; Şahap KAVCIOĞLU atandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı’na; Hafize Gaye ERKAN atandı. 

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300) 6 Haziran 2023 tarihli ve 32213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na; Akif Çağatay KILIÇ atandı.
 • Savunma Sanayi Başkanlığı’na; Haluk GÖRGÜN atandı.
 • İstanbul Valiliği’ne; Davut GÜL atandı.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BAKANLAR ATANDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2023/284) 4 Haziran 2023 tarihli ve 32211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na; Cevdet YILMAZ atandı.
 • Adalet Bakanlığı’na; Yılmaz TUNÇ atandı.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na; Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na; Vedat IŞIKHAN atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na; Mehmet ÖZHASEKİ atandı.
 • Dışişleri Bakanlığı’na; Hakan FİDAN atandı.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na; Alparslan BAYRAKTAR atandı.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı’na; Osman Aşkın BAK atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na; Mehmet ŞİMŞEK atandı.
 • İçişleri Bakanlığı’na; Ali YERLİKAYA atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’na; Mehmet Nuri ERSOY atandı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na; Yusuf TEKİN atandı.
 • Milli Savunma Bakanlığı’na; Yaşar GÜLER atandı.
 • Sağlık Bakanlığı’na; Fahrettin KOCA atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na; Mehmet Fatih KACIR atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’na; İbrahim YUMAKLI atandı.
 • Ticaret Bakanlığı’na; Ömer BOLAT atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na; Abdulkadir URALOĞLU atandı.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BAKAN YARDIMCILARI ATANDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/308) 22 Haziran 2023 tarihli ve 32229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Akın GÜRLEK, Hasan YILMAZ, Niyazi ACAR, ve Ramazan CAN atandı.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Leman YENİGÜN, Rıdvan DURAN, Sevim Saim MADAK ve Zafer TARİKDAROĞLU atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Ahmet AYDIN, Adnan ERTEN, Faruk ÖZÇELİK ve Lutfihak ALPKAN atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Fatma VARANK, Hasan SUVER, Refik TUZCUOĞLU ve Vedad GÜRGEN atandı.
 • Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Ahmet YILDIZ, Burak AKÇAPAR, Mehmet Kemal BOZAY ve Yasin Ekrem SERİM atandı.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Abdullah TANCAN, Ahmet Berat ÇONKAR, Nevzat Şatıroğlu ve Zafer DEMİRCAN atandı.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Enes EMİNOĞLU, Halis Yunus ERSÖZ, Hamza YERLİKAYA ve Safa KOÇOĞLU atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Abdullah Erdem CANTİMUR, İsmail İlhan HATİPOĞLU, Osman ÇELİK ve Zekeriya KAYA atandı.
 • İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Bülent TURAN, Mehmet AKTAŞ, Mehmet SAĞLAM ve Münir KARALIOĞLU atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Batuhan MUMCU, Gökhan YAZGI, Nadir ALPASLAN ve Serdar ÇAM atandı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Celile Eren ÖKTEM, Kemal ŞAMLIOĞLU, Nazif YILMAZ ve Ömer Faruk YELKENCİ atandı.
 • Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Alpaslan KAVAKLIOĞLU, Bilal DURDALI, Celal Sami TÜFEKÇİ ve Şuayp ALPAY atandı.
 • Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Huzeyfe YILMAZ, Hüseyin Kürşat KIRBIYIK ve Şuayıp BİRİNCİ ve Tolga TOLUNAY atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Ahmet YOZGATLIGİL, Çetin Ali DÖNMEZ, Oruç Baba İNAN ve Zekeriya ÇOŞTI atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Ahmet BAĞCI, Ahmet GÜMEN, Ebubekir GİZLİGİDER ve Veysel TİRYAKİ atandı.
 • Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Mahmut GÜRCAN, Mustafa TUZCU, Özgür Volkan AĞAR ve Sezai UÇARMAK atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na; Durmuş ÜNVAR, Enver İZKURT, Osman BOYRAZ ve Ömer FATİH SAYAN atandı.

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM, İMAR VE İTHALAT MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YAPILDI.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’de (Tebliğ No:2019/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 8 Haziran 2023 tarihli ve 32215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Tebliğ kapsamında, başvurular hakkında düzenlemeler bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından (Bakanlık) belirlenen tesisler için 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında alınması zorunlu tutulan sertifika ile Bakanlık tarafından zorunlu tutulan belgeler istenilebileceği düzenlendi.
 • Konaklama tesisinde müzik kullanılması halinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin alındığını gösterir belgenin de başvuruya eklenerek yetkili federasyonlar ve belgenin alınmasına ilişkin hususların Bakanlık tarafından belirleneceği düzenlendi. 
 • Belgeli tesislerin müzik lisans belgesi alması için gerekli süre için, işbu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce belgelendirilen konaklama tesislerinin, basit konaklama turizm işletmesi belgeli olanlar da dahil olmak üzere, müzik lisansına ilişkin belgeyi 01.10.2023 tarihine kadar Bakanlık’a ibraz etmesinin zorunlu olduğu düzenlendi.

İNTERNET ALAN ADLARI KAYIT KURULUŞLARININ FAALİYET ESASLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÜZENLENDİ.

İnternet Alan Adları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10 Haziran 2023 tarihli ve 32217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kayıt kuruluşu başvuru sürecinde değişiklik yapılarak kayıt kuruluşu olarak faaliyet göstermek isteyen ve ön yeterlilik şartlarını taşıyan tarafların başvuru formunu doldurarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) sunması gerektiği, başvuru evrakları ile bankadan alınmış ve başvuru tarihi itibarıyla en az 4 yıl süre ile geçerli 100.000 Türk lirası bedelli kesin teminat mektubunun da BTK’ya ibraz edileceği ve teminat bedelinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılacağı düzenlendi.
 • Kayıt kuruluşunun, internet alan adına ilişkin bir alternatif uyuşmazlık çözüm sürecinin başlaması durumunda buna katılacağı, kayıt kuruluşuna bildirmiş olduğu isim, soy isim ve elektronik posta bilgilerinin uyuşmazlık çözüm süreci kapsamında ilgili Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı veya şikayetçi ile paylaşılacağı belirtildi, ancak BTK’nın uygun görmesi halinde gerekli düzeltmeleri yapabileceği düzenlendi.
 • İnternet alan adı sahibinin internet alan adından feragat etme hakkına sahip olduğu ve feragat edilen günden itibaren internet alan adının kullanımının 2 ay süreyle durdurulacağına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AYLIK AZAMİ AKDİ VE GECİKME FAİZ ORANLARININ BELİRLENMESİ VE UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/13) 23 Haziran 2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarının, Merkez Bankası’nca referans oranın ilan edildiği gün resmi internet sitesinde ilan edileceği ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere uygulanacağı düzenlendi.

 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI TESPİT EDİLDİ.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti 24 Haziran 2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faizi oranı yıllık % 15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 16,75 olarak tespit edildi.

MENKUL KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/14) 25 Haziran 2023 tarihli ve 32232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 • Menkul kıymet tesis oranı % 10’dan % 5’e düşürülerek, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanının; % 57’nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, % 70,00 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacağı düzenlendi.
 • Tebliğ’in yabancı para mevduat/katılım fonu ve repo işlemlerinden sağlanan fonların yabancı para kredilere göre değişimi, dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi ve gerçek kişi ek dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamalarına ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırıldı.
 • Bankaların dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamaya ilişkin Merkez Bankası’nca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre % 10’un altında dönüşüm yapılması halinde eksik kalan kısmın iki katı tutarında menkul kıymet bloke olarak tesis edileceği kabul edildi ve bu tesisin süresine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ YERİNE GETİRMESİ GEREKEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN SÜRELER UZATILDI.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Haziran 2023 tarihli ve 32234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 • İşbu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşların, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te daha önce yer almayan hükümlere uyumlu hale gelmesi gerektiren süre, sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlara ilişkin süre ve Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme hesabı bulunduran ve Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından ödeme hizmeti sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken yükümlülüklere düzenlenen süre 3 ay uzatılarak; ilgili uyum süreçlerinin tamamlanması için belirlenen son tarih 30.09.2023 olarak düzenlendi. 

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ YERİNE GETİRMESİ GEREKEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN SÜRELER UZATILDI.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Haziran 2023 tarihli ve 32234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 27.06.2023 itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşların Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’de daha önce yer almayan hükümlere uyumlu hale gelmesi gereken süre, Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nezdinde ödeme hesabı bulunduran ve Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından  toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken yükümlülüklere ilişkin süre ve teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerinin standart olmayan servisler kullanılarak da verilebileceği süre  3 ay uzatılarak; ilgili uyum süreçlerinin tamamlanması için belirlenen son tarih 30.09.2023 olarak düzenlendi.

ÇEVRE, ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTA MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİME İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Haziran 2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanlığı’nın görevlerine eklemeler yapıldı ve raportörler ile itiraz yetkililerinin görevleri düzenlendi. 
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) meslek personeli ve görevleri ile hakem listelerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklikler yapıldı. 
 • Sigorta tahkim sistemine ve itiraz hakem heyetlerine başvuru süreçleri ile başvuru ve hakem ataması kapsamında yapılacak başvurulara uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.
 • Mücbir nedenler, umulmayan haller ve hakem listesinden silinme halinde sonuçlanmayan başvurular için yeni hakem görevlendirmesi yapılması durumunda; yeni görevlendirilen sigorta hakemlerinin görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 4 ay içinde, itiraz hakemlerinin ise en geç 2 ay içinde karar vermesi gerekliliği düzenlendi. 

TABAN EKSPERTİZ ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN HUSUSLARDA DÜZENLEME YAPILDI.

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Haziran 2023 tarihli ve 32223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sigorta eksperlerinin atanması ve iş kabulü esasları ile asgari ücret tarifesi gibi sigorta eksperliğine ilişkin hususların düzenlenmesi yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınarak SEDDK’ya verildi.
 • Her yılın başında TÜFE doğrultusunda güncellenen taban ekspertiz ücret tarifesinin SEDDK tarafından 6 ayda bir güncellenebilmesi mümkün kılındı.
 • Motorlu araçlar ekspertiz ücret tarifesi ve motorlu araç sigortaları dışındaki sigortalarda uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifesi güncellendi ve motorlu araçlar için uygulanacak ekspertiz bedelinin de bir kısmı maktu olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 24 Haziran 2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından, işçilerin geçim şartları ve enflasyon gibi hususlar değerlendirilerek 01.07.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında günlük normal çalışma karşılığı ücretin 447,15 Türk lirası olması kabul edildi.
 • Asgari ücret desteği 2023 yılı Temmuz ayı ile Aralık döneminde 500 Türk lirası olarak sürdürülebilmesi için desteğe ilişkin usul ve esasların yeniden belirlenmesinin önerilmesine karar verildi.  

KAMULAŞTIRMA, KAMU İHALE MEVZUATI VE DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN İHALEYE KATILMA ŞARTLARI DÜZENLENDİ.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23 Haziran 2023 tarihli ve 32230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İlgili Tebliğ kapsamında ihaleye çıkılabilmesi için gerekli şartlarda sözleşme kapsamında yapılacak yatırımın bedelinin 2.000.000 Türk lirasından az ve binalarda verilecek tasarruf garantisinin, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin % 10’undan az olamayacağı düzenlendi. Aynı zamanda proje dahilindeki binanın belirli bir kısmında ya da herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise önlem bazında verilecek tasarruf garantisinin ise, uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için % 20’den az olamayacağı belirtildi. İlaveten, basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği önlemlerinin, enerji performans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyeceği düzenlendi.
 • Tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında uygulanacak usul ve esaslar ile birim enerji fiyatları için yıllık bazda duygulanacak enflasyon oranının belirlenmesi ve doğrulanan toplam tasarrufun tutarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Tebliğ kapsamında ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri düzenleyen maddelerde değişiklik yapılarak iş deneyim belgesinin niteliğinin idare tarafından belirleneceği belirtildi.
 • Kurum tarifelerini esas alan fiyat farkı mekanizması tanımlanması durumunda Tebliğ kapsamında fiyatlara ilişin tablonun sabit fiyatlar ile hazırlanacağı, fakat ödemelerin her yıla ait tarifeler dikkate alınarak şartnamede tanımlanan fiyat farkı mekanizması kullanılarak yapılacağı belirtildi.
 • Tasarruf miktarının ve garantisinin sigortalanmasının, yüklenicinin sorumluluğunda olduğu düzenlendi.

AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI’NA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI.

AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2023/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 24 Haziran 2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Avrupa Birliği (AB)’nden sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Sınır Ötesi İş Birliği ve AB Programları Fonlarının AB ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde etkin kullanılmasını sağlayacak kamu idarelerinin belirlenmesi ve bu kurumlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla genelge yayımlanarak söz konusu programların uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumlu tüm kurum ve kuruluşların uyması gereken ilkelere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 

VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDEN FAYDALANAN KURULUŞLARIN FİNANSAL TABLOLARINDA ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARINA YER VERMELERİ GEREKTİĞİ DÜZENLENDİ.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 07.06.2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/17345] Sayılı Kararı 10 Haziran 2023 tarihli ve 32217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yatırım teşvik sisteminden faydalanan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’nı uygulayan büyük işletmelerin söz konusu teşvikler kapsamındaki indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmasından doğan ertelenmiş varlıklarına ilişkin ilave bilgileri finansal tablolarda açıklanmasına karar verildi.
 • Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan büyük işletmeler ara dönem ve yıllık finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında; yatırım teşviklerinden kaynaklanan vergi avantajının cari dönem vergisine tekabül eden kısmı, ertelenmiş vergi varlıklarının kullanılması beklenen dönemler, bu varlıkların dönemler itibarıyla yıl bazında geri kazanılması beklenen kısımları, bunların finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan önemli muhakeme ile önemli varsayımlar, kilit varsayımlardaki değişikliklerin ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanılabilirliğine olan etkileri ve açıklamaları ile bu varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerinin yer alması gerektiği, bunların yatırım teşvik sistemi kapsamında elde edilen vergi avantajları başlığı altında sunulması gerektiği düzenlendi.

Saygılarımızla,