Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Haziran 2022

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK DAĞITIM VE İLETİM ESASLARINDA UYGULANACAK TARİFELER BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2022 tarihli ve 10997 sayılı Kararı 1 Haziran 2022 tarihli 31853 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.06.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına karar verilmiştir.
 • Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 01.06.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablolarının onaylanmasına karar verilmiştir. 

TEAİŞ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MALZEMELERİN AMBAR İŞLEMLERİ İLE AMBAR KURULUŞ VE İŞLEYİŞLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ambar Yönetmeliği 04 Haziran 2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan malzemelerin tesellümü, ambara girişi, stoklanması, ambardan çıkışı sırasında yapılacak her türlü ambar işlemleri ile ambarların kuruluş ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Her türlü malzemenin toplu halde korunduğu ambar tipleri tanımlanmıştır.
 • Malzemelerin cinslerine ve kullanım amaçlarına göre korunacağı ambar çeşitleri tanımlanmıştır.
 • Yönetmelik ile ambar yerlerinin seçimi, ambar emniyetinin sağlanması ve ambar donanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 • Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Teşekkül) merkez ve taşra teşkilatının satın alma birimlerince iç veya dış piyasadan satın alınıp şartnamesindeki ilgili maddelerine uygun olarak muayene ve kabulü yapılan malzemeler, hibe edilen malzemeler, diğer birim ve ambarlardan gelen malzemeler ile Teşekkül’ün iletim sisteminden demonte edilmiş malzemeler, ambar sorumlusu tarafından teslim alınır.
 • Ambarlama tesellümü yapılan malzemenin; fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak, herhangi bir şekilde zarar görmeden, çevreye ve insan sağlığına karşı doğabilecek olumsuz etkileri en aza indirerek, ambar içinde malzeme hareketini kolayca sağlayacak şekilde stoklanarak muhafaza edilmesidir. Ambarlama işlemlerinde uyulması gereken hususlar yönetmelikte belirtilmiştir.
 • Malzeme çıkışı; malzemenin gerekli belgeler karşılığında ilgililere teslim edilmesidir. Ambardan çıkışı yapılacak bütün malzemeler için Teşekkül’de kullanılmakta olan güncel stok programında çıkış işlemi yapılarak ambar çıkış formu düzenlenir.
 • Stok kontrolü; malzemenin yıl içinde kullanım durumuna bağlı olarak bir sonraki yılda en uygun stok düzeyini belirlemek amacıyla yapılır. Malzemenin stok seviyesinin belirlenecek limitler dâhilinde tutulması için o malzemenin temin süresi, kullanım yeri ve devir hızı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirlenen şekilde önlem alınır.
 • Teşekkül’ün iletim sisteminden demonte edilmiş malzeme ambara getirildiğinde bu malzemenin ambara tesellümünün tamamlanabilmesi için malzemeyi ambara getiren birim ve/veya malzemenin bakım ve kontrolünden sorumlu birimleri tarafından düzenlenen “demonte malzeme tutanağı” eksiksiz olarak oluşturulur. Ambara getirilen demonte malzemeye ait demonte malzeme tutanağının düzenlenmesi ve tesellüm işleminin tamamlanması bir aydan fazla olmaz.
 • Teşekkül stoklarında yer alan malzemelerin yedek parça için bütünlüğünün bozulmaması esastır ancak acil durumlarda, iletim sisteminde işletmedeki malzemeler için yedek parça ihtiyacı hasıl olursa, stoklarda bulunmayan yedek parçalar ana malzemeden sökülerek temin edilir. Bu durumda söz konusu parçası sökülecek malzemenin çıkış işlemi yapılarak, yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılır.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ARACILIĞI İLE DAĞITICI LİSANSI SAHİBİNE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2022 Tarihli ve 11013 Sayılı Kararı 11 Haziran 2022 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Karar”da birtakım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 

 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi; bayi denetim sistemine izinsiz müdahale ve veya kayıt dışı ikmale ilişkin yapılan tespitleri yazılı veya Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kayıtlı elektronik posta aracılığı ile dağıtıcı lisansı sahibine bildirmekle yükümlüdür. 

LİSANSSIZ ÜRETİM KAPSAMINDA YAPILMAYAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2022 Tarihli ve 11008 Sayılı Kararı geçici 1. Maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 01.07.2022 tarihinde olmak üzere15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilmiştir.
 • Usul ve Esaslar’ın amacı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında lisanssız üreticilere yapılması gereken ödemelere ilişkin yükümlülüklerini zamanında ve /veya kısmen ya da tamamen yerine getirmeyen görevli tedarik şirketlerinin tespit edilmesi, söz konusu ödemelerin ilgili mevzuata uygun şekilde yapılabilmesi amacıyla uygulanacak tedbirlerin ve bu tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 
 • Görevli tedarik şirketlerinin, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (“LÜY”) kapsamında lisanssız üreticilere yapılması gereken ödemeleri zamanında ve/veya kısmen ya da tamamen yerine getirmediğinin Kurum tarafından tespiti halinde, ilgili görevli tedarik şirketi hakkında bu Usul ve Esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesine karar verilebilir. Kurul kararı, merkezi uzlaştırma kuruluşu, piyasa işletmecisi ve ilgili görevli tedarik şirketine bildirilir.
 • Piyasa işletmecisi ve ilgili görevli tedarik şirketi tarafından uygulama dönemi içerisinde yer alan her bir fatura dönemine ait nihai uzlaştırma bildirimini müteakip en geç fatura son ödeme tarihine kadar merkezi uzlaştırma kuruluşuna LÜY kapsamında ödenecek toplam bedel (“LÜYTOB”) tutarları bildirilir. Bildirilen LÜYTOB tutarlarının farklı olması halinde piyasa işletmecisi ile görevli tedarik şirketi tarafından bildirilen tutarlardan büyük olan tutar dikkate alınır.
 • Görevli tedarik şirketinin bu Usul ve Esaslar ile belirlenen süre boyunca ilgili günlere ait net avans alacağı; merkezi uzlaştırma kuruluşunun ilgili mevzuatında belirtilen sıralamaya göre birinci fıkra kapsamında açılan Lisanssız Üretici Bloke Nakit Teminat hesabına aktarılarak bloke edilir ve ödenmez.

GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ÜRETİCİLERE YAPACAKLARI ÖDEMELER KAPSAMINDA UYGULANACAK TEDBİRLER BELİRLENMİŞTİR.  

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında görevli tedarik şirketlerinin lisanssız üreticilere yapılması gereken ödemeleri zamanında ve/veya kısmen ya da tamamen yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu ödemelerin zamanında yapılabilmesi amacıyla avans alacaklarının bloke edilmesi de dahil uygulanacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

FATURA SON ÖDEME GÜNÜNE İLİŞKİN TEMİNAT USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2022 tarihli ve 11023 sayılı Kararı 17 Haziran 2022 tarihli 31869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Fatura son ödeme günü saat 16.40’tan sonra ilgili fatura dönemine ilişkin ek teminat kaleminde günlük olarak hesaplanan tutarların dikkate alınmaması halinde, ek teminat tutan azalacak piyasa katılımcıları için ilgili teminat kalemi yeniden hesaplanır. Ek teminatı güncellenen piyasa katılımcılarının sunmaları gereken toplam teminat tutarlarına ilişkin olarak ilgili piyasa katılımcıları ve katılımcı bazında merkezi uzlaştırma kuruluşu saat 17.00‘ye kadar bilgilendirilir.
 • Piyasa katılımcısı tarafından gerçekleştirilecek olan nakit teminat çekme işlemleri herhangi bir iş gününde saat 15.05 ile 15.40 arasında, nakit dışı teminatların çekme işlemleri 15.05 ile 16.40 arasında gerçekleştirilebilir. Piyasa İşletmecisi tarafından bulundurması gereken teminat bilgilerinin arıza halleri nedeniyle merkezi uzlaştırma kuruluşuna 15.05’ten sonra bildirilmesi halinde bildirimi müteakip 15.40’a kadar nakit, 16.40’a kadar nakit dışı teminat çekme işlemleri gerçekleştirilebilir.

UYGULANACAK ASGARİ FİYAT LİMİTLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2022 tarihli ve 11043 sayılı Kararı 01 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girerek 30 Haziran 2022 tarihli 31882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre,

 • 01.07.2022 tarihinden itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 3750 TL/MWh olarak uygulanır. Bu uygulama süresince usul ve esasların uygulama esaslarına ilişkin 4. maddesinin 2. fıkrası hükümleri uygulanmaz.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ETANOL HARMANLANMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Haziran 2022 tarihli 31876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tanımlanan etanol harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan etanol miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınır. Bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezası bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine engel teşkil etmeyecektir.
 • Bu Tebliğin geçici 2. maddesinde yer alan harmanlama yükümlülük oranı 2022 yılında, rafinerici lisansı sahipleri için kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinin toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Haziran 2022 tarihli ve 31876 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Çerçeve anlaşmalar birden fazla firma ile de yapılabilir. Bu tür alımlar için ihtiyacın teknik ayrıntıları ve şartlarını gösteren teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Birim fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen isteklilerden en avantajlı birinci teklif sahibi ile en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahipleri ile anlaşma yapılabilir. İşin durumuna göre daha fazla firma ile de anlaşma yapılabilir. Kaç firma ile çerçeve anlaşma yapılacağı idari şartnamede belirtilir. Birinci en avantajlı firmanın mal ve hizmeti sağlayamaması durumunda önce ikinci en avantajlı firmaya dönülür.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN İŞLETME GİDERLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 tarihli ve 11037 sayılı Kararı 29 Haziran 2022 tarihli 31881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • İşletme gideri bileşeninin hesaplanmasında dağıtım şirketlerinin 2019, 2020 ve 2021 (baz dönem) yıllarında gerçekleşen işletme giderleri esas alınır.
 • İhale şartnamesinde belirtilen sistem kullanım bedeli uygulama süresi üçüncü tarife uygulama dönemi içerisinde dolacak şirketlerin işletme gideri bileşeninin hesaplanmasında, ilgili dağıtım şirketinin ihale şartnamesinde belirtilen sistem kullanım bedeli uygulama süresinin dolduğu yıl dahil son üç yıllık dönem baz dönem olarak kabul edilir.
 • İşletme gideri bileşeni hesaplamaları kapsamındaki güncelleme işlemi, üçüncü tarife uygulama dönemine ait gelir gereksinimi hesaplamalarında yer alan tutarlara baz olan tüketici fiyat endeksi ve ilgili yıl Haziran ayı için açıklanan tüketici fiyat endeksi dikkate alınarak yapılır.
 • Sabit ve değişken işletme gideri bileşenleri toplamından oluşan baz işletme giderleri içerisinde yer alan personel giderleri ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için tahakkuk eden giderlerden personel gideri ağırlıklı olan kalemler, söz konusu giderlerin sektör bazlı oransallığı dikkate alınarak yeniden dağıtma işlemine tabi tutulur.
 • Baz dönem içerisinde gerçekleşen asgari ücret artışının, baz dönem tüketici fiyat endeksindeki artıştan fazla olması durumunda, dağıtım şirketinin ortalama personel sayısı ile işverenlere sağlanan asgari ücret desteği dikkate alınarak her bir dağıtım şirketi için işgücü maliyeti artış etkisi hesaplanır. Hesaplama sonucu elde edilen etki personel gideri karakterli baz işletme gideri kalemlerine yansıtılır.
 • Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hariç diğer vergi, resim ve harçlar kapsamında yer alan doğal gaz alım damga vergisi, periyodik muayene ve sayaç kalibrasyon gideri, ısıtma gazı gideri ve kokulandırma giderinin tespitinde esas alınan değişkenlere ait öngörü değerleri ile üçüncü tarife uygulama dönemi gerçekleşmelerinin farklı olması halinde, söz konusu farklılıktan kaynaklanan sapmalar bir sonraki tarife uygulama döneminde düzeltilir.
 • Dağıtım şirketinin talebi halinde, Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esasların (CNG veya LNG Alım Usul ve Esasları) 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerçekleşen CNG veya LNG alım fiyatı ile dağıtım şirketi tarafından ilgili dönemde uygulanan fiyatlar arasında oluşan farkın karşılanmasına yönelik olarak tarife uygulama dönemi için öngörülen tutar, işletme gideri bileşenine eklenir ve perakende satış tarifesi revize edilir.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/222, 223, 224, 225) 02 Haziran 2022 tarihli 31854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın GÜRLEK atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276) 4 Haziran 2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İletişim Başkanlığı Hukuk Müşavirliğine Ahmet Erdem ERBEK atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine Hüseyin KOCAPİÇAK atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Akın KISA atandı. 
 • Dışişleri Bakanlığı;
 • Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne İsmail Hakkı MUSA,
 • İkili Siyası İşler Genel Müdürlüğüne Esra CANKORUR,
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa KAPUCU,
 • Çok taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kezban Nilvana DARAMA YILDIRIMGEÇ,
 • İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Hayriye KUMAŞLIOĞLU,
 • Çok Taraflı Siyası İşler Genel Müdürlüğüne Zeynep KIZILTAN,
 • Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Murat LÜTEM,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığına Haldum KOÇ,
 • İkili Siyası İşler Genel Müdürlüğüne İlhan SAYGILI,
 • Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Esen ALTUĞ,
 • İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Şebnem İNCESU,
 • Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hayriye Nurdan ERPULAT ALTUNTAŞ,
 • Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Sait UYANIK,

atandı. 

 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne Ömer ERDEM atandı.
 • Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına Abdurrahman TİRYAKİ atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı;
 • Risk Analizi Genel Müdürü Soner KORKMAZ,
 • Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı YAZICI,
 • Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa DURAN,

görevden alınmıştır. 

 • Hazine Başkontrolörklüklerine Mustafa Emre BAYKAL ve Selçuk KIRBAŞ 

atandı.

 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Mehmet PARLAK görevden alındı. 
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bülent SEZGİN görevden alındı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Çağlayan ODABAŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Başmüfettiş Recep SEMİZ atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Fuat KASIMCAN atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mehmet Tekin ARPACIK atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa ALPASLAN atandı.
 • Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Mehmet ÇELİK ve Şahin AYBAL görevden alındı.
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine Ticaret Başmüfettişleri Nihal SEVÜK, Nevzat SOYLU, Murat ÜLPER ve Aslıhan MERE atandı.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü;
 • 3. Bölge Müdürü Turgut AYDIN,
 • 8. Bölge Müdürü Ökkeş CEYLAN,
 • 13. Bölge Müdürü Salih CENGİZ

görevden alındı,

 • Genel Müdür Yardımcılığına Metin AYTEKİN,
 • Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet SAĞLAM,
 • 4. Bölge Müdürlüğüne İlhan AYTEKİN,
 • 9. Bölge Müdürlüğüne Savaş BAYINDIR,
 • 12. Bölge Müdürlüğüne Alparslan EŞLİK

atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301) 11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Sevgi YİĞİT atanmıştır. 
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliklerine;
 • Ali TOKGÖZ,
 • Ali Serkan ERDOĞAN,
 • Ali SARI,
 • Halil KABADAYI,
 • Ali Osman AZTEKİN

atanmıştır.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine Onur BAHADIR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/304, 305)  18 Haziran 2022 tarihli 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Sevgi YİĞİT atanmıştır. 
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan;
 • Genel Müdür Yardımcılığına Tamer İNAN,
 • V. Bölge Müdürlüğüne Ömer AY,

atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/306, 307, 308) 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre; 

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine Erdoğan TOZAN atanmıştır.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine Ahmet Çağrı ÇİÇEK atanmıştır.

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

COVID-19 SALGININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. 

2020/5 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2022/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 3 Haziran 2022 tarihli 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerinde Etkisi” konulu 2020/5 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

İHRACATÇILARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI YENİDEN BELİRLENDİ. 

 • 7408 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 04 Haziran 2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
 • Arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile üstyapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatı iptal edilen yatırımcı kullanıcılara, üstyapıda bulunan mallarının tahliyesi için bir aydan az altı aydan fazla olmamak üzere süre verilir. Bu sürenin sonunda kullanıcıya ait olup üstyapıdan çıkarılmayan mallar üzerinde kullanıcının her türlü tasarruf yetkisi kalkar ve bu mallar serbest bölge müdürünün başkanlığında oluşturulacak bir komisyon marifetiyle sayım ve tespit yapılarak tutanağa bağlanır. 
 • Üstyapıda bulunan mallar üzerinde haciz veya satılamaz, devredilemez, rehin, ipotek gibi şerhler varsa, bu haciz veya şerhler; yukarıdaki paragraf uyarınca verilecek tahliye süresinin sonunda, yukarıda belirtilen komisyon tarafından yapılacak sayım ve tespite istinaden kalkmış sayılır. 
 • Komisyon tarafından tutanağa bağlanan mallar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilmek üzere ilgili idareye teslim edilir. Bu malların satış bedeli ile ilgili olarak anılan Kanun’un 180. maddesinin 1. fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu malların satış bedelinden gümrük vergileri, hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar satış için yapılmış masraflar ayrılarak bakiye bedel hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili birimlere gönderilir ve varsa artan para kullanıcı adına emanet hesabına alınır. Emanete alınan para talep edilmesi halinde kullanıcıya ödenir. 
 • 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
 • İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi’nde bulunan Ticaret Bakanlığına tahsisli olup TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilir.
 • Söz konusu taşınmazların TİM ve birlikler tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kullanımları için herhangi bir bedel alınmaz. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilir, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmez.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkilidir. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilir.

KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI VE YAPIM İŞLERİNDE EK FİYAT FARKININ UYGULANMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5680) 4 Haziran 2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Usul ve Esaslar kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde (doğrudan temin usulü ile yapılan alımlar dahil), 5203 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanabilir ve/veya bu sözleşmeler devredilebilir.
 • Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.
 • Bu hükme göre sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilir. Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır. İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilir. Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İHALELERDE ORTAYA ÇIKACAK FİYAT FARKI KAPSAMINDA ESASLAR DÜZENLENDİ. 

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04 Haziran 2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanarak ek fiyat farkı verilebilir.

DEVLET YARDIMLARININ ORGANİZASYON ESASLARI BELİRLENDİ.

Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 102) 09 Haziran 2022 tarihli 31861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kararnamenin amacı; Devlet yardımlarının uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Kararname, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu işletmeleri tarafından uygulanan Devlet yardımlarını kapsar.
 • Devlet yardımı uygulamasını doğrudan veya dolaylı olarak yürütmekle yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile kamu işletmeleri (uygulayıcı kurumlar), Devlet yardımlarına ilişkin tekliflerini kararnameye uygun şekilde hazırlayarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na iletir. Devlet yardımlarına ilişkin teklifler, Başkanlık tarafından kararname esasları çerçevesinde değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığına sunulur ve uygun görülmesi halinde teklife ilişkin Devlet yardımlarının uygulanmasına başlanır.

KİRA BEDELLERİNE UYGULANABİLECEK AZAMİ ZAM ORANINA İLŞİKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

7409 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler:
 • Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ila 01.07.2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu hüküm, 344. maddenin 2. fıkrası uyarınca hakim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE VERİLECEK PARA CEZALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE YILLIK GAYRİ SAFİ GELİRE İLİŞKİN TANIMLAMA YAPILDI.

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yıllık gayri safi gelir, tek düzen hesap planındaki net satışları veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa, Kurul tarafından saptanacak olan, net satışlara en yakın geliri (teşebbüslerin, her ne sebeple olursa olsun, (esas) faaliyet gelirlerini, diğer faaliyetlerden olağan gelir veya karlar gibi net satışların hesaplanmasında dikkate alınmayan hesap kalemleri altında muhasebeleştirmiş olduklarının tespiti halinde, söz konusu bedeller de yıllık gayri safi gelir saptanırken dikkate alınır) ifade eder.

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN YAPILACAK İHALE USUL VE ESASLARI KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5732) 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Esaslara geçici madde 2 eklenerek; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 01.12.2021 tarihinden önce ihalesi yapılan, geçici 5. maddesinin yürürlüğe girdiği 22.01.2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22.01.2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 01.07.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ek fiyat farkı hesaplanabilir.
 • 01.12.2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22.01.2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde İdareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve İdarenin onayı ile devredilebilir. Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır. İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilir. Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMINA İLİŞKİN PARASAL SINIR ARTIRILMIŞTIR. 

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) 16 Haziran 2022 tarihli 31868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseseler, 01.09.2001 tarihinden itibaren 5.000 Amerikan Doları veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapacaklardır.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) 16 Haziran 2022 tarihli 31868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar (Karar)’ın 3. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve kayıtlı ihracatçı olmak isteyen ihracatçılar veya eşyayı yeniden sevk edecek mükellefler, Kayıtlı İhracatçı Sistemi için oluşturulan “https://uygulama.gtb.gov.tr/rex” internet adresinin başvuru ekranı üzerinden, Karar’ın Ek-3’ündeki başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurup 2 nüsha çıktısını alır. Başvuru sahibi, çıktısı alınan nüshaları ıslak imzalı olarak işletmenin resmi ikametgah adresinin veya merkezinin bağlı olduğu ya da işletme tarafından ihracat işleminin gerçekleştirileceği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla, elektronik ortamda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde teslim eder. Nüshalarla birlikte; başvuru sahibinin 6102 sayılı Ticaret Kanunu ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları Kanunu ile bağlı mevzuatta belirtilen kıstaslar kapsamında ilgisine göre, Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) mevcut bulunan sicil kaydının bir örneği gönderilir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16 Haziran 2022 tarihli 31868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • Tebliğin kapsamına ilişkin 1. maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

G.T.İ.P.Eşyanın TanımıBirim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg)

8424.90.80.00.19Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği)12
8481.30.99.00.00Diğerleri (Çakmak imalatında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)15
8481.80.11.00.00Karıştırıcı valfler20
8481.80.19.00.01Sensörlü olanlar15
8481.80.19.00.09Diğerleri15
8481.80.19.00.12Valfler12
8481.80.39.00.00Diğerleri15
8481.80.79.00.00Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği)12
8481.80.81.00.00Küresel ve konik valfler20
8481.80.85.00.00Kelebek valfler12
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) kapsamında ithaline izin verilen ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ithalatı yapılacak eşya için gözetim belgesi aranmaz.

HURDAYA VERİLECEK GEMİLER YERİNE İNŞA EDİLECEK YENİ GEMİLERE İLİŞKİN TEŞVİK DÜZENLENDİ.

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Haziran 2022 tarihli 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce yapılan düzenlemeyle hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağlanan teşvik miktarı artırılırken, çevre dostu enerji kullanımına yönelik yatırım yapanların maliyetlerinin yüzde 25’i devlet tarafından karşılanacaktır.
 • Kabotaj hattında yolcu ve araç taşıyan gemi işletmecilerinin de destekten yararlanabilmesi amacıyla hurdaya verilecek gemi tonajının alt sınırı 50 GT (Gros Tonaj) düşürülmüştür. Öte yandan teşvikten yararlanacak gemi sayısı yıllık 5 iken 10’a çıkarılmıştır.
 • Teşvik ve desteklerle Türkiye’nin ortalama gemi yaşının azaltılarak gençleştirilmesi amaçlanırken aynı zamanda, Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlanması, bu alandaki istihdamın artırılması öngörülmektedir.
 • Mevcut gemilerinin ana makinelerini fosil yakıttan alternatif çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek gemi sahiplerine, dönüşüm maliyetinin yüzde 25’i oranında hibe sağlanacaktır. Bu destekten özellikle Marmara Denizi’nde yolcu taşımacılığı yapan gemi sahiplerinin yararlanması öngörülmektedir.

ÖZELLEŞTİRİLECEK TEŞEBBÜS YA DA MAL VEYA HİZMET ÜRETİMİNE YÖNELİK BİRİMİN CİRO ARTTIRILMIŞTIR. 

Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/3) 18 Haziran 2022 tarihli 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

18.04.2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’in 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tebliğ kapsamındaki özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde; özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin cirosunun “30 milyon” ibaresi “250 milyon” olarak değiştirilmiştir. 

ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE İMAR VE İSKAN KANUNLARI, PROJE SAHİBİ MAHALLİ İDARELERİN UYGULAMALARI, AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILAR VE YAPI DENETİMİ,  BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Mahalli idarelerin çevre kirliliğini önleyici yatırımlar kapsamında arıtma, geri kazanım; arıtma çamuru işleme ve bertarafı; sıfır atık yönetimi kapsamında atıkların toplama, taşıma hizmetleri, atık işleme, geri kazanım ve bertaraf tesisleri ile mapa ve şamandıraların özel sektör eliyle ve özel hukuka tabi 10 yıldan uzun süreli sözleşmelerle yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi ile bu maddede belirtilen kamu yatırım ve tesislerinden hâlihazırda mevcut bulunanların idamesi, bakımı ve onarımı, yenilenmesi, kapasitesinin artırılması ile modernize edilmesi suretiyle ilave yatırımlarının yaptırılarak işletilmesi, niteliğine göre görevli şirket veya mahalli idarece dönemsel olarak ödenecek işletme hizmet bedeli karşılığında işlet devret modeliyle gerçekleştirilmesi halinde, iş ve işlemler bu Kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
 • Mahalli idarelerin birinci fıkra kapsamındaki toplam yatırım tutarı ve/veya toplam işletme hizmet bedeli 100.000.000 Türk lirasının altındaki projelerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemleri için bu Kanunun 4. maddesi kapsamında yetkilendirme kararı aranmaz. Bu değerin altında kalmak amacıyla projeler bölünemez. Söz konusu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandıktan sonra ihale işlemlerine başlanabilir. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Mahalli idarelere bağlı kuruluşlar, bu madde kapsamındaki projelerini bağlı oldukları mahalli idare üzerinden gerçekleştirirler.
 • Mahalli idarelerin birinci fıkra kapsamında yap-işlet-devret ve işlet devret modeliyle gerçekleştireceği projeleri ile ilgili yetkilendirme talepleri; yer seçimi ve uygunluğunu da içeren ön yapılabilirlik etüdü, ön proje veya kesin proje, idari şartname ile sözleşme taslağından oluşan proje dokümanlarıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teknik olarak değerlendirildikten sonra yetkilendirme kararı için iletilir.
 • Görevli şirket, bu maddedeki yatırım ve hizmetlerin tamamlayıcısı veya ilgili olabilecek ticari hizmetleri ve yatırımları, üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesine engel olmayacak şekilde, ihale dokümanında yer alması kaydıyla ve ilgili idarenin onayını almak suretiyle ve söz konusu faaliyetlerden elde edilecek gelirin, taraflarca anlaşılacak oranlarda paylaşılması şartıyla yapabilir. Bu faaliyetler dolayısıyla elde edilecek gelir; ön yapılabilirlik etüdünde projeye etkisi öngörülerek ihale dokümanında yer alması kaydıyla ve ön yapılabilirlik etüdüne uygun olarak şartname ve sözleşmede düzenlenecek esaslar çerçevesinde görevli şirket ile mahalli idare arasında paylaşılır.
 • Proje sahibi mahalli idareler; proje konusuna, niteliğine ve özelliğine göre toplanan gelirlerden, uygulama sözleşmesinde belirlenen ödeme miktarına karşılık gelen miktarı, Blokajlı Banka Proje Hesabına aktarır. Uygulama sözleşmesindeki ödemeye ilişkin düzenlemeler çerçevesinde Blokajlı Banka Proje Hesabından yalnızca proje kapsamında yapılacak ödemelere ve aktarımlara izin verilir.
 • Görevli şirketin görevini sözleşmedeki şartlara uygun olarak yerine getirmemesi veya sözleşmede belirlenecek diğer hizmet kusuru hallerinde mahalli idarece yapılacak ödeme kesintileri hariç olmak üzere, mahalli idarenin söz konusu aktarım ve ödemelerini Blokajlı Banka Proje Hesabından yerine getirmemesi durumunda, görevli şirketin usul ve esasları sözleşmede düzenlenecek başvurusu üzerine mahalli idare tarafından ödenmesi gereken tutar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebi üzerine, ilgili mahalli idarelerin 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylarından, aynı Kanunun 7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen kesintilerden sonra kalan kısımdan, ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak Blokajlı Banka Proje Hesabına takip eden ayın sonuna kadar aktarılır. Aktarılacak bu tutar, kesintiler düşüldükten sonra ilgili mahalli idareye gönderilecek tutarın %10’unu aşamaz.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU YAYIMLANDI.

7412 İstanbul Finans Merkezi Kanunu 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 • Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi (İFM)’nin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamaktır.
 • Kanun, İstanbul Finans Merkezi alanını, İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümleri, İFM’de gerçekleştirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetleri düzenlemektedir.
 • Kanunun uygulanmasında, finansal faaliyetler;
  1. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
  2. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
  3. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu,
  4. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu,
  5. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu,
  6. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu,
  7. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
  8. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

kapsamında belirtilen faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri ifade eder.

 • Ofis alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilir. Katılımcı belgesi verilmesine, katılımcı belgesi muafiyet koşullarına, katılımcı belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin hususlar dahil katılımcı belgesine dair usul ve esaslar uygulama yönetmeliğinde düzenlenir.
 • Katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay başvuruları ile bunların çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin izin ve onay gibi başvuruların yapılabilmesi ve bu başvuru süreçlerinin hızlandırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı tek durak büro oluşturulur. Tek durak büronun işleyişine dair usul ve esaslar uygulama yönetmeliğinde düzenlenir.
 • Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla, finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilir. Finansal kuruluşların kendi nam ve hesabına gerçekleştirdikleri türev işlemleri, portföylerine varlık alma veya portföylerinden varlık satma işlemleri ile yurt içinde yerleşik kişilerin tasarruflarını yurt dışına çıkaran faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilmez.
 • Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki;
  1. Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların % 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir.
  2. İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.
  3. Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.
 • En az 3 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna ve indirimlere ilişkin bu hükümler uygulanır.
 • İFM’de tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanması ile kamuya ait olan ve imar planında belirlenen fonksiyonlar doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç olmak üzere umumi hizmetlere ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve benzeri yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu ve toplu yapı temsilciler kuruluna ait yetkiler İFM’de bulunan taşınmazlar açısından 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından kullanılır.

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA BELİRLENEN TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5752) 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 • 28.06.2022 tarihi ile 31.12.2022 tarihi ( bu tarih dahil ) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 1. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar % 5 olarak uygulanır.
 • Karar, kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Karar, Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesapları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI. 

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5753) 01 Temmuz 2022 tarihin de yürürlüğe girmek üzere 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 • Karar ekinde yer alan tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15.02.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır. 
 • Yukarıda tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.
 • Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenir. Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK FAALİYETİNDE BULUNANLARDAN ALINACAK KAMU PAYINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5755) 01 Temmuz 2022 tarihin de yürürlüğe girmek üzere 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı oranı;
  1. Aliağa, Ambarlı, Gemlik, İskenderun, Kocaeli ve Mersin Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler için % 30, 
  2. Bandırma, Ceyhan, İzmir, Samsun, Tekirdağ, Tuzla ve Yalova Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler için % 25,
  3. Antalya, Çanakkale, İstanbul, Karadeniz Ereğli ve Zonguldak Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler ile Karabiga ve Taşucu Liman Başkanlıkları idari sahasındakiler için % 20, 
  4. Diğer bölge liman başkanlıkları veya liman başkanlıkları idari sahasındakiler için % 10

olarak belirlenmiştir.

 • Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı % 20 olarak belirlenmiştir. 

MADEN BÖLGELERİ BAKIMINDAN ALINACAK RUHSATLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI. 

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • Maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsat sahibi gerçek/tüzel kişi veya kişilerin, ruhsat birleştirme taahhütnamesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediğinin ve bu nedenle ilgili bölgede madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülemediğinin maden bölgesi komisyonu tarafından yapılan bildirim üzerine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)’nce tespit edilmesi halinde proje ve plana göre üretim yapılması planlanan alanlara ilişkin ilgili mevzuat uyarınca alınması gerekli tüm izinlere yönelik başvuruların ve üretim yapılması planlanan alan ile sınırlı olarak irtifak, intifa hakkı tesis edilmesine veya kamulaştırma yapılmasına ilişkin başvuruların yapılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi için yeni ruhsat sahibi şirkete Genel Müdürlükçe 3 aylık süre verilir.

TARİFE KONTENJANLARININ DAĞITIMI, YÖNETİMİ VE BAŞVURULARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI. 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4) 01 Temmuz 2022 yürürlüğe 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 • Tebliğin amacı, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
 • Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayiciler tarafından bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” kısmından elektronik imza ile başvuru yapılır. Başvuru süresi içerisinde tam ve eksiksiz olarak tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/19) 10 Haziran 2022 tarihli 31862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı yüzde 20 olarak uygulanır.
 • Finansman şirketlerinin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/17) ile ilk kez zorunlu karşılığa tabi hale getirilen yurt içi bankalardan kullanılan kredilerinden 23.04.2022 tarihi itibarıyla mevcut olanlar vadeleri sonuna kadar zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler arasına dahil edilmez.

YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE KARŞILIK TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MENKUL KIYETMERLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20) 10 Haziran 2022 tarihli 31862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, bankaların yabancı para yükümlülüklerine karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) nezdinde umumi disponibilite kapsamında bulunduracakları Türk lirası cinsinden menkul kıymetlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dahil Türkiye’de kurulmuş veya şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
 • Yurt dışı şubelerce bankalar ve kredi vermeye yetkili diğer kuruluşlar hariç olmak üzere yurt dışı yerleşiklere kullandırılan kredi tutarı kadar menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklerden indirim yapılabilir. Ancak bu indirim, yurt dışı şubelerin yabancı para mevduat/katılım fonu tutarını aşamaz.
 • Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak gerçek ve tüzel kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre ilave olarak menkul kıymet tesis edilir. 
 • Menkul kıymet olarak bulundurulacak Devlet İç Borçlanma Senetleri ve kira sertifikalarının yeteri kadar ihraç edilmemesi veya söz konusu menkul kıymetlere piyasada erişimin sınırlı olması gibi bankaların eksik menkul kıymet bulundurmasına yol açabilecek istisnai hallerde, bankalar ilgili durumun başladığı tarihi yazılı olarak Merkez Bankasına bildirmeleri durumunda, Merkez Bankası menkul kıymet tesis oranını sınırlı bir süre için düşürebilir ya da menkul kıymet tesisi uygulamasını eksik tutulan kısım için geçici bir süre askıya alabilir.

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729) 11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10 olarak uygulanır.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖR FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLER KAPSAMINDA PARA SINIRINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739) 16 Haziran 2022 tarihli 31868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Yükümlüler, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 85.000 TL veya üzerinde olduğunda kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

MENKUL KIYMETLERİN TESİSTE DİKKATE ALINACAK DEĞERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ. 

Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/21)

 • Menkul kıymetlerin tesiste dikkate alınacak değeri Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanır.

İLETİŞİM VE BASIN MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

CİMER’E YAPILACAK BAŞVURU SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR BELİRLENDİ.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5690) 04 Haziran 2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurum ve kuruluşlara Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılacak başvuruların değerlendirilmesi ile cevaplandırılmasına ve bu amaçla oluşturulan CİMER Kapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

ÇEVRE VE ORMAN MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ÜLKEMİZİN BÖLGESEL GELİŞME KONUSUNDAKİ STRATEJİSİ BELİRLENDİ. 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları ile İlgili 2022/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 7 Haziran 2022 tarihli 31859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, bölgesel kalkınmayla ilgili ulusal düzeyde temel stratejileri ve öncelikleri belirlemekte, bölge planları da bu çerçevede bölgelerin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılmasını, tüm bölgelerin potansiyelinin değerlendirilerek ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlanmasını hedefleyen ve 2014-2023 dönemini kapsayan mevcut Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarının yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
 • Bölgesel gelişme çalışmalarına yeni ve bütüncül bir perspektif kazandırılması, 2023 yılı sonrası için ülke sathında ulusal ve bölgesel kalkınma uygulamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanacak Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin ve bölge planlarının merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; yerel düzeyde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yönlendirmeleri çerçevesinde kalkınma ajanslarının koordinasyonunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde hazırlanması rica edilmektedir.

ÇEVRE AJANSI TARAFINDAN VERİLECEK MALİ VE TEKNİK DESTEKLERİN ESASLARI BELİRLENDİ.

Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destekler ile İş Birliğine İlişkin Yönetmelik 8 Haziran 2022 tarihli 31860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; Türkiye Çevre Ajansı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi halinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamaktır.
 • Yönetmelik, Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacak iş birlikleri, ortak proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar ile Türkiye Çevre Ajansı bütçesinde öngörülen ilgili ödenek miktarından belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
 • Yönetmelik kapsamında yapılacak iş birliklerine ve sağlanacak mali ve teknik desteklere ilişkin, Türkiye Çevre Ajansı ile ilgililer arasında oluşturulacak protokol formatı ve içeriği Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÇEVREYE VERİLEN ZARARI AZALTMAK AMACIYLA YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği 12 Haziran 2022 tarihli 31864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinin oluşturulmasına; yeşil sertifika uzmanlarının, yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının ve eğitici kuruluşların nitelikleri ile yeşil bina ve yeşil yerleşmelerin değerlendirme kriterlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 • Yönetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin sürdürülebilir çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının değerlendirilmesini ve sertifikalandırılmasını kapsar.
 •  Yeşil sertifika almak isteyen bina veya yerleşme sahibi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yetkilendirilen yeşil sertifika uzmanlarından ve değerlendirme kuruluşundan hizmet alır.
 • Yeşil sertifika uzmanlık yetkisinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitiminde eğitime katılmaksızın tekrar sınava girilerek uzmanlık yetkisi yenilenebilir.

ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE İMAR VE İSKAN KANUNLARI, PROJE SAHİBİ MAHALLİ İDARELERİN UYGULAMALARI, AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILAR VE YAPI DENETİMİ,  BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

2872 sayılı Çevre Kanunu Kapsamındaki Düzenlemeler

 • Kanunun izin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğüne ilişkin 11. maddesine göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 Türk lirası idari para cezası verilir. Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu Havza’da yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında bu bentteki ceza 2 kat olarak uygulanır.
 • Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabii veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda; 18 (dahil) grostona kadar olan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklı evsel atıksuların, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama sistemi suları vb. yıkama sularının veya katı atıkların denize boşaltılması durumunda 5.000 Türk lirası, 18 ila 50 (dahil) groston arasında olanlara 10.000 Türk lirası, 50 ila 100 (dahil) groston arasında olanlara 20.000 Türk lirası, 100 ila 150 (dahil) groston arasında olanlara 30.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. 150 groston ila 1.000 (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 100 Türk lirası, 1.000 ila 5.000 (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 Türk lirası, 5.000 grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası, idari para cezası verilir.
 • Çevre yönetimi hizmeti almayanlardan; çevre yönetim birimini kurmayanlara ya da çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara 6.000 Türk lirası, çevre mühendisi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yetkilendirilen kişiyi bulundurmayanlara 4.000 Türk lirası idari para cezası verilir.
 • Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, yat limanı gibi kıyı tesisi yönetimlerinin; Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak, kendi yönetim sahaları içerisinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere bildirmemesi halinde kıyı tesis yönetimlerine 25.000 Türk lirası; deniz çöpleri, atıklar ve atıksuların toplanması ve yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almaması halinde bu yönetimlere 25.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.
 • Taraf olunan uluslararası sözleşmelerde ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kükürt oranından daha fazla kükürt içeren akaryakıtı denizcilik yakıtı olarak kullanan gemi ve diğer deniz vasıtalarından 1.000 (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 200 Türk lirası, 1.000 ila 5.000 (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 25 Türk lirası, 5.000 grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 5 Türk lirası idari para cezası verilir.
 • Günlük 1 kilogram veya daha az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından, tıbbi atıklarını Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak biriktiren, sınıflandıran, depolayan, taşıyan, ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.
 • Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanılan enerji tarifesinin % 50’sine kadar indirim uygulamaya ve ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre bu oranı % 100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
 • Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdürler. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Haziran 2022 tarihli 31873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik çerçevesinde kullanılan akredite olmayan laboratuvarların Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygunluğu doğrulayıcı kuruluşlar tarafından kontrol edilir. Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama işlemlerini onaylanmış izleme planına uygun hale getirir, yürütür ve gerekirse tekrarlar.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin kuruluş kanunlarında yer alan görev ve faaliyetleri, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde ayrıca değerlendirilir. Doğrulayıcı Kuruluş tarafından, istihdam edilen doğrulama ekibinin son üç yıl içinde danışmanlık yaptığı tesislerde doğrulama ekibi içerisinde görevlendirilmeleri tarafsızlık ilkesine aykırıdır. Bu Tebliğ kapsamındaki doğrulama faaliyetleri, kanunla verilmiş ölçüm kalibrasyon ve benzeri işlemlerin yürütülmesine dair sorumluluklar söz konusu ticari ilişki kapsamına girmez.
 • Doğrulama ekibi, asgari olarak bir baş doğrulayıcı, bir doğrulayıcı ve gerekli olması durumunda yeterli sayıda doğrulayıcı ve teknik uzmandan oluşur. Hesaplama faktörlerinin belirlenmesine yönelik akredite olmayan kendi laboratuvarını kullanan işletmeler için bu Tebliğin Ek-3’ünde verilen asgari doğrulama süreleri tablosunun 5. sütununda yazan asgari sürelerde doğrulama ekibinde teknik uzman yer alması zorunludur.
 • Doğrulama işlemleri yapılacak olan tesiste, yürütülen faaliyetlere özgü teknik konulara hâkim ve sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması açısından gerekli teknik bilgiyi sunabilecek bir teknik uzman veya teknik yetkinliği olan bir baş doğrulayıcı/doğrulayıcı doğrulama ekibi içerisinde olmak zorundadır. Doğrulayıcı kuruluşların ilgili alanlarda bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde akreditasyona esas teşkil edecek standartlara göre akredite olmaları şarttır.
 • Denetim, Bakanlık ve/veya TÜRKAK tarafından kuruluşun merkezinde, şubelerinde veya doğrulayıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilen bir doğrulama süreci esnasında gerçekleştirilir. Denetimler planlı ve/veya ani ve habersiz olarak gerçekleştirilebilir.
 • İşleme konu olan doğrulama faaliyetini yürüten ve uygunsuzluğun oluşmasına doğrudan neden olan doğrulama ve/veya bağımsız gözden geçirme ekibinde yer alan baş doğrulayıcı ve/veya doğrulayıcıların yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen kişiler, iptal tarihinden itibaren iki yıl süre ile bu Tebliğ kapsamındaki doğrulama faaliyetlerinde aday doğrulayıcı olarak yer alamazlar.

SULAK ALANLARIN TESPİTİNDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ. 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Haziran 2022 tarihli 31875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ulusal öneme haiz sulak alanların belirlenmesi ve tescili: Bir alanın ulusal sulak alan olarak belirlenmesi için alanın bulunduğu mülki sınırlar dikkate alınarak, Bakanlığın taşra teşkilatı tarafından hazırlanacak etüt ve envanter raporu mahalli komisyona sunulur. Mahalli komisyon tarafından alanın ulusal öneme haiz sulak alan vasfında olduğu tespit edilmesi halinde dosya Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde dosya Ulusal Komisyona gönderilir. Ulusal Komisyonda alanın ulusal öneme haiz sulak alan olduğu tespit edilmesi halinde orman rejimine tabi olmayan alanlarda sulak alan sınırları Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir ve tescil için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilir. Orman ve orman rejimine tabi alanlar ve Bakanlığın tasarrufunda olan alanlarda sulak alan sınırları Bakanlıkça belirlenir.
 • Tampon bölgede Çevresel Etki Değerlendirme sürecine tabi faaliyetlerde ÇED süreci tamamlanmamış faaliyetler için sulak alan faaliyet izin belgesi müracaatı kabul edilmez.

DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ İŞLETMECİLERİ VE PERSONELLERİNE VERİLECEK EĞİTİME İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Haziran 2022 tarihli 31876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Düzenli depolama tesisinin işletilmesinde çalışacak mühendis olan saha görevlileri, görev ve işlemlerini içeren ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik doğrultusunWWWda yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucu verilen Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi alır. Düzenli depolama tesisi işletmecilerinin ve personelinin periyodik olarak meslek içi eğitimi işletmeci tarafından sağlanacaktır.

TEBLİĞ KAPSAMINDA ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIMLARI İÇİN GEREKLİLİKLER BELİRLENDİ. 

Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2015/1185/AB) (SGM: 2022/29) 26 Haziran 2022 tarihli ve 31878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının piyasaya arzı ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.
 • Katı yakıtlı ortam ısıtıcılarının çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri tebliğin Ek-2’sinde belirtilmiştir. Katı yakıtlı ortam ısıtıcıları, 01.06.2023 tarihinden itibaren tebliğin Ek-2’sinde belirtilen gereklilikleri sağlar.

TEBLİĞ KAPSAMINDA ORTAM ISITICILARININ ETİKETLENMESİNE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER BELİRLENDİ.

Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2015/1186/AB) (SGM: 2022/30) 26 Haziran 2022 tarihli ve 31878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı; 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip ortam ısıtıcılarının enerji etiketlemesine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine dair gereklilikleri belirlemektir.

YAKITLI KAZANLAR İLE SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZLARININ ETİKETLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR DÜZENLENDİ. 

Katı Yakıtlı Kazanlar ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2015/1187/AB) (SGM: 2022/31) 26 Haziran 2022 tarihli ve 31878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı; 70 kW veya altında nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı kazanlar ile bu kazanlar, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazları paketlerinin enerji etiketlemesine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine dair gereklilikleri belirlemektir.

ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR DÜZENLENDİ.

Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2015/1188/AB) (SGM: 2022/32) 26 Haziran 2022 tarihli ve 31878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, 50 kW veya altında nominal ısıl güce sahip ev tipi ortam ısıtıcılarının veya ürünün kendisinin ya da tek bir bölümünün 120 kW veya altında nominal ısıl güce sahip ticari ortam ısıtıcılarının piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

KATI YAKITLI KAZANLARIN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR DÜZENLENDİ.

Katı Yakıtlı Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2015/1189/AB) (SGM: 2022/33) 26 Haziran 2022 tarihli ve 31878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Tebliğin amacı; endüstriyel emisyonlarla ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla; Katı Yakıtlı Kazanların Enerji Etiketlemesi ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Ambalajlarına İlişkin Tebliğ (2015/1187/AB) (SGM: 2022/31)’de tanımlandığı üzere, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrol cihazları ve güneş enerjisi cihazlarıyla kombine edilmiş paketlerine entegre edilenler de dahil olmak üzere, 500 kW veya daha düşük nominal ısıl güce sahip katı yakıtlı kazanların piyasaya arzı ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

FLORLU SERA GAZLARININ SALINIMI KONTROL ALTINA ALMAK ADINA BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik 29 Haziran 2022 tarihli 31881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü kapsamında yer alan florlu sera gazlarının salımını kontrol altına almak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Yönetmelik; ürün ve ekipman içinde olanlar da dahil olmak üzere florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin etiketlenmesine, verilerin toplanmasına, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz, ithalat, ihracat ve kullanımına, kota dağıtımına ve florlu sera gazlarının geri kazanımına ve imhasına ilişkin esasları ve florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden gerçek ve tüzel kişilerin eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konuları ve düzenlemeleri kapsar.
 • Ürün ve/veya ekipman devreden çıkartıldığında veya kap ömrünü tamamladığında atık yönetimi, Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilir.

İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

RİSKLİ YAPI MALİKLERİNE YAPILACAK YARDIMLARA VE İLGİLİ KONUT KREDİLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5630) 3 Haziran 2022 tarihli 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kararın amacı; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
 • Uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşma ile tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine; 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca kira yardımı yapılabilir ve/veya bankalardan kullanacakları kredilere 08.10.2012 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karara göre faiz desteği verilebilir.

TAPU VERİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA İŞLENMESİ HUSUSLARINDAKİ ESASLAR BELİRLENDİ. 

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik 8 Haziran 2022 tarihli 31860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) merkezi veri tabanında yer alan verilerin işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 • Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin çevrimiçi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.
 • Alıcı tarafından veri talebi oluşturulması ve sorgulama yapılabilmesi için TKGM ile protokol yapılması veya elektronik kabul beyanı zorunludur. Alıcı, TKGM ile imzalanan protokol uyarınca işleme konu kişilerin bilgilerini alabilir. Söz konusu kişilerin verilerini, kullanım amacı tanımlanmış faaliyetin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz. 
 • Alıcı, aldığı verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alır.
 • Tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerinde; TAKPAS’tan erişilen taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgilerinin yanında, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, ad, soyad, baba adı gibi kimlik bilgileri; tüzel kişilerde ise MERSİS numarası/vergi numarası ile tüzel kişi tanımlayıcı bilgisinin de protokol yapılan kurumlarca taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne sunulması gereklidir. Aksi halde söz konusu talepler reddedilir.

TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ DENETLENME USULLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ 17 Haziran 2022 tarihli 31869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) (Yönetmelik) kapsamında yer alan ve piyasaya arz edilmesi amaçlanan yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetini yapacak olan onaylanmış kuruluşların başvuru esasları ile bu kuruluşların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Bakanlık)’nca değerlendirilmesinde, görevlendirilmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak ölçütleri belirlemektir.
 • Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında faaliyette bulunacak onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikleri, görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterleri ve görevlendirme usullerini, bu kuruluşların yükümlülüklerini, Bakanlık tarafından faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve idari yaptırım kararlarının ve önlemlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların Türkiye’de yerleşik şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin faaliyetleri hakkında Bakanlığı bilgilendirme yükümlülükleri ve Bakanlığın bu kuruluşları denetimine ilişkin hususları kapsar.
 • Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek kuruluşlar, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde, Yönetmelik’te ve tebliğde belirtilen nitelikleri karşılar ve belirtilen hususları yerine getirir.
 • Onaylanmış kuruluşlar, görevlendirildiği kapsamdaki uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde veya temel karakteristiklerde değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin faaliyetlerine etkisi ve faaliyet gösterdiği alanla ilgili olarak katıldığı standardizasyon faaliyetleri hakkında Bakanlığı bilgilendirir.
 • Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte hâlihazırda Bakanlıkça görevlendirilmiş olan onaylanmış kuruluşlar, 17.06.2022 tarihi itibarıyla 18 ay içerisinde personele ilişkin gerekleri yerine getirir. 17.06.2022 tarihinden sonra yapılacak yeni personel görevlendirmelerinde ise personele ilişkin tebliğ hükümlerine uyulur.

TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ 17 Haziran 2022 tarihli 31869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

Tebliğin amacı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) (Yönetmelik) kapsamında teknik değerlendirme faaliyetini yapacak olan teknik değerlendirme kuruluşlarının Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası uyarınca başvuru esasları ile bu kuruluşların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Bakanlık)’nca değerlendirilmesinde, görevlendirilmesinde, izlenmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak ölçütleri belirlemektir. 

ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE İMAR VE İSKAN KANUNLARI, PROJE SAHİBİ MAHALLİ İDARELERİN UYGULAMALARI, AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILAR VE YAPI DENETİMİ,  BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sanayi alanları, ileri atıksu arıtma tesisleri, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemez.
 • Kanunun 42. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yukarıdaki bentlere göre aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir.
 • 15.06.2022 tarihinden önce, birden fazla yapı için ruhsat alınarak inşaata başlanmış ve kat irtifakı kurulmuş ancak bir kısmı tamamlanmadan süre nedeni ile ilk ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olan parsellerdeki eksik kalan yapılar için; ruhsat eki onaylı statik projesinde deprem güvenliği bakımından yapılması zorunlu olan değişiklikler hariç, yapı projelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın yapılacak yeniden ruhsat başvurularında, ruhsat başvurusunda bulunulan ilgili yapı maliklerinin tamamının muvafakati aranır.

ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE İMAR VE İSKAN KANUNLARI, PROJE SAHİBİ MAHALLİ İDARELERİN UYGULAMALARI, AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILAR VE YAPI DENETİMİ,  BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları istihdam eder. Yetmiş beş yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, yapı denetim kuruluşu adına, şantiye mahallinde yapının denetimi görevini yürütemezler.
 • Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli, yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilir. Bu bedel, hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin %1,5’i kadardır. Hizmet bedeli oranı, yapım süresi iki yılı aşan iş için yıllık %5 artırılır ve yapım süresi iki yıldan daha az olan işler için yıllık %5 azaltılır. Bu bedele, laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı sisteme ilişkin deneylerden Bakanlıkça belirlenenlerin masrafları dâhil olup, katma değer vergisi ile yapı denetim kuruluşu tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayan malzeme ve imalâtlar konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları dâhil değildir. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz. Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Sanayi Siteleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm yapılar için %50’yi geçmemek üzere indirimli uygulanır. Bu indirim oranlarına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.
 • Bakanlıkça 5. madde uyarınca elektronik ortamda görevlendirildiği bir yapıda;
  1. Yapı denetim kuruluşunca ilgili denetim personeli Bakanlıkça belirlenen sürede görevlendirilerek yapının denetim sorumluluğunun üstlenilmemesi,
  2. Denetim sorumluluğu üstlenilen ancak yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan nedenlerle Bakanlıkça belirlenen sürede yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmaması,
  3. Yapı denetim kuruluşunun; izin belgesinin geçici olarak geri alınması, iptal edilmesi, birinci fıkranın (g) bendi uyarınca yeni iş almaktan men cezası alması veya o yapı için Bakanlıkça elektronik ortamda yapılan görevlendirilmesinin kaldırılması durumları hariç olmak üzere yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklı sebeple feshi,
  4. Yapı ruhsatı verildikten sonra, yapı denetim kuruluşunun gerçeğe aykırı beyan veya bilgi/belge vermesi sebebiyle o yapı için hatalı görevlendirme yapıldığının anlaşılması,

hallerinde yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça elektronik ortamda yapılan sıralamadan her bir fiili için 120 güne kadar çıkarılarak yapı denetim kuruluşunun yeni bir işte denetim görevi üstlenmesine izin verilmez. Bu fıkra uyarınca, elektronik ortamda sıralamadan çıkarılan yapı denetim kuruluşunun yeniden sıralamaya girmesi halinde, sıralamadan çıkarılmasına sebebiyet veren yapıda tekrar Bakanlıkça görevlendirilmesi mümkündür. Bu fıkra uyarınca yürütülecek işlemler için birinci fıkranın (h) bendi, üçüncü fıkra, beşinci fıkra, yedinci fıkra, onbeşinci fıkra ve 9 uncu maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca uygulanan yeni bir işte denetim görevi üstlenilememesine dair işlem yapı denetim kuruluşuna elektronik sistem üzerinden bildirilir. Bu fıkranın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 • Yapı denetim kuruluşunun ek 1 inci madde kapsamında Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yürüttüğü denetimde, ruhsat eki onaylı statik projesine uygun olan ancak ruhsat eki diğer projelere uygun olmayan aykırılıkları tespit etmemesi halinde, yapı denetim kuruluşuna İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce o işe ilişkin aldığı hizmet bedelinin %20’si oranında idari para cezası uygulanır.

ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE İMAR VE İSKAN KANUNLARI, PROJE SAHİBİ MAHALLİ İDARELERİN UYGULAMALARI, AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILAR VE YAPI DENETİMİ,  BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İskân ve fiziksel yerleşim düzenlemelerinde hak sahipleri; kendilerine verilen taşınmazlardan dolayı, kamulaştırılan ve satın alınan taşınmaz mallar için kamulaştırma veya satın alma bedelleri, yapılar için maliyet bedelleri, Hazine arazileri için rayiç bedelleri üzerinden borçlandırılırlar. Ancak, iskân amacıyla kamulaştırılmış, satın alınmış, inşa edilmiş olup, çeşitli nedenlerle tahsisleri bir yıl içinde yapılmamış taşınmaz mallar yeniden iskân uygulamasına alındığı takdirde, yeni hak sahipleri bu taşınmaz malların rayiç bedelleri üzerinden borçlandırılırlar. Bu Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamına giren hak sahibi ailelerden sözleşme aşamasında borcunu peşin olarak ödemek isteyenlere borçlandırma bedeli üzerinden yüzde altmış beş oranında indirim yapılır. Ödemesiz süre içerisindeki işlerde ise borçlandırma bedeli üzerinden yapılacak peşin ödeme indirim oranları yönetmelikte belirtilir.

ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE İMAR VE İSKAN KANUNLARI, PROJE SAHİBİ MAHALLİ İDARELERİN UYGULAMALARI, AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILAR VE YAPI DENETİMİ,  BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Açık artırma ile satışı yapılacak payların üzerindeki ve Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde anlaşma yolu ile Bakanlığa, TOKİ’ye veya İdareye bedeli karşılığında devredilen taşınmazların sicilindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar, satış sonrasında satış bedeli üzerinde devam eder. Satış işlemi sonrasında tapu kaydındaki haklar ve şerhler Bakanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilir. Satış işleminin yargı kararı ile iptal edilmesi halinde, Bakanlığın durumu ilgili tapu müdürlüğüne bildirmesi üzerine, satışı yapılan arsa veya arsa payı, satış işleminden sonra üçüncü bir kişiye devredilmemiş veya satıştan önceki malik adına doğrudan tescilini hukuken ve/veya fiilen imkansız hale getiren bir uygulamaya tabi tutulmamış ise resen eski maliki adına tescil edilir ve satış bedelinin iadesi sağlanıncaya kadar satış bedeli tutarında alıcı lehine kanuni ipotek tesis ve tescil edilir. Yargı kararı ile satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile hissesi satılan malikin zararının tazmin edilmesi yönünde Bakanlık/İdare aleyhine karar verilmesi durumunda, ödenmesine hükmedilen bedel, Bakanlığın/İdarenin bu konuda kendisine yapacağı bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, hisseyi satın alan malik tarafından hissesi satılan eski malike ödenir. Verilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması sebebiyle bedelin Bakanlıkça/İdarece ödenmesi halinde, ödenen bedel hisseyi satın alan malikten genel hükümlere göre tahsil edilir.
 • Riskli yapı tespit masrafları Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak ve gerektiğinde kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak suretiyle Bakanlıkça resen yapılır. Riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda güvenliği sağlamak üzere kolluk kuvvetlerinden destek alınarak tespit yapılır. Bakanlık veya idare tarafından, binanın bulunduğu arsanın tehlikeli durumu veya binadaki hasar ve tahribat bakımından acilen boşaltılması ve yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilir. Riskli olarak tespit/kabul edilen yapıların listesi tebliğ yerine kaim olmak üzere, bu yapıların kapısına asılır ve ilgili muhtarlıkta 2 gün süre ile ilan edilir.
 • Uygulama yapılacak alandaki taşınmazlar, feshedilmiş sayılan sözleşmelere istinaden tapuda müteahhide devredilmiş ise, uygulama neticesinde meydana gelen yeni taşınmazlar hak sahipliği çalışmaları gözetilerek müteahhide devir yapan eski malikleri adına resen tescil olunur.
 • Yapılacak konut ve işyerlerinin niteliği ve büyüklüğü Bakanlıkça belirlenir. Hak sahipliği çalışmaları, hak sahibinin mevcut taşınmazının değeri ile yeni yapıda hak sahibine verilecek konut veya işyerinin değeri gözetilerek yürütülür. Hak sahibinin borçlanmasının gerekmesi durumunda, hak sahibine verilecek bağımsız birim üzerine borç miktarı oranında birinci dereceden ipotek tesis edilir. Hak sahibine düşecek bağımsız bölümün/bölümlerin Bakanlıkça belirlenen süreler içerisinde teslim alınmaması durumunda, hak sahibinin bu bağımsız bölüm/bölümler üzerindeki hakkı sona erer; dönüşümden önceki taşınmazının değeri güncellenerek hak sahibi adına açılacak vadeli bir hesaba yatırılır; hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar ve şerhler hak sahibi adına yatırılan taşınmazın bedeli üzerinde devam ettirilir; tapu kaydındaki haklar ve şerhler Bakanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilir ve durum hak sahibine bildirilir.

ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE İMAR VE İSKAN KANUNLARI, PROJE SAHİBİ MAHALLİ İDARELERİN UYGULAMALARI, AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILAR VE YAPI DENETİMİ,  BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7410 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; fikri, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir. İzne tabi olacaklar ile izin süresi ve verilere ilişkin usul, esas ve içerikler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenir. İzin bedeli 1/1000’lik pafta başına, yabancı gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 50 TL, yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 25 TL’dir. Bu tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. İzin bedelinin üst sınırı; her halükarda yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile yabancı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için belirlenen pafta başına izin bedelinin 100.000 katı Türk lirasını geçemez. Alınan izin bedeli Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır.
 • Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi standartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla Bakanlıkça sertifikalandırılır. Sertifika bedelleri Bakanlıkça belirlenir ve Döner Sermaye İşletmesi Birim Fiyat Listesinde her yıl yayımlanır. Sertifikalara ilişkin kapsam, usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 • Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında faaliyet gösteren yazılımlar, sensör ve donanımlar için bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan sertifika ve kayıt zorunluluğu aranmaz.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca;
  1. Coğrafi Veri İzninin alınmaması durumunda; başvuru için faaliyet sahibine tebliği tarihinden itibaren en az 10 gün süre verilir. Süresi içinde başvurusunu yapmayanların faaliyetleri durdurulur ve izin bedelinin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Pafta sınır alanının tespit edilememesi halinde idari para cezası için 1.000 adet 1/1000’lik pafta üzerinden hesaplama yapılır.
  2. Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda; 100.000 TL idari para cezası uygulanır. Cezanın uygulandığı tarihten itibaren 3 ay içinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız kullanımın her tespitinde aynı miktarda idari para cezası uygulanır. Bu tutar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

İdari para cezası kararları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir. Cezalar, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir. İdari para cezasına karşı 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtirazlar zaruret olmayan hallerde evrak üzerinden incelenerek karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir. Cezaların uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir

KARAYOLLARI MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI FAALİYETLERİNDE GÖREVLİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARI İLE KURULUŞLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 18 Haziran 2022 tarihli 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayolu, denizyolu ve demiryoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyetlerde yer alacak, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek olarak belirlenmiştir.

TEHLİKELİ MADDE TAŞINMASI FAALİYETLERİNDE YER ALAN KİŞİ VE KURUMLARA İLİŞKİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK SÜREÇLERİ BELİRLENDİ. 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 18 Haziran 2022 tarihli 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Bu Yönetmeliğin amacı; kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyetlerde alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, tank konteyner/portatif tank işletmecisi ile taşımacı olarak yer alanların, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının ve tehlikeli maddeleri taşıyan taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 • ADR’de taşınması yasak olan maddeler Ülkemizde karayolu ile taşınamaz.
 • Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve bunların etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar.
 • TMFB, adına düzenlenen işletme dışındakiler tarafından kullanılamaz, satılamaz ve devredilemez.
 • TMFB almak veya yenilemek isteyen işletmelerin, adreslerinin bulunduğu bölgede yer alan bölge müdürlüklerine yaptıkları müracaatlarda, TMFB başvurularına ilişkin incelemeler en geç on beş gün içinde tamamlanır. İncelemeyi müteakip olumlu bulunan başvuruların sonuçlandırılabilmesi için ücretin, ilgili bankaya ödeme numarası ile birlikte bildirilen süre içerisinde ödenmesi zorunludur.

HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇİN KİRLETİCİ EMİSYON SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik(2016/1628/AB)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • 97/68/AT Yönetmeliği kapsamına girmeyen motorların piyasaya arzına, yönetmeliğin Ek 3’ünde belirtilen piyasaya arz tarihlerine kadar yürürlükteki mevzuata dayanılarak devam edilebilir. Bununla beraber, Ek 3’te belirtilen piyasaya arz tarihlerinden önce üretilen bu motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına 31.03.2023 tarihine kadar izin verilir.

AVUKATLIK MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

STAJYER AVUKATLARIN ÖZLÜK HAKLARI, ADLİ YARDIM BÜROLARI VE BAROLAR ARASI İŞLEMLERE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

7409 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır.
 • Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulur. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılır.
 • Paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınır. Her baroya öncelikle beş temel puan verilir. Verilen temel puana, her elli üye avukat için bir puan, ayrıca il nüfusu esas alınarak her beş bin nüfus için bir puan eklenir. Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılır.