Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Haziran 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

VADELİ ELEKTRİK PİYASASI İŞLETİM GELİR TAVANININ KARŞILANMASI İÇİN UYGULANACAK BEDEL VE KOMİSYONLAR İLE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNTEM BİLDİRİMİ KABUL EDİLDİ.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10232-1, 10232-2 ve 10232-3 Sayılı Kararları 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10232-2 Sayılı Karar uyarınca: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi’nin kabul edilmesine karar verildi. Bu Bildirim, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin vadeli elektrik piyasası piyasa işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem ile bu yönteme dair usul ve esasları kapsamaktadır.

Bu kapsamda vadeli elektrik piyasası piyasa işletim gelir tavanının karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulanmaya ilişkin yöntem belirlendi. Buna göre Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi çerçevesinde;

 • Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Dağıtılması
 • VEP’teki Ücretlere İlişkin Esaslar
 • VEP’teki Ücretlere İlişkin Hesaplama Yöntemleri
 • Piyasa İşletim Ücreti
 • Yıllık Katılım Ücreti
 • İşlem Ücreti
 • Kabul Edilmeyen İtiraz Ücreti
 • Temerrüt yönetimi masrafının hesaplanması
 • Piyasa İşletim Ücretinin Hesaplanması
 • Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanı Farkı
 • Birim Ücret Hesaplama Metodu

hususları düzenlenerek, kabul edilmeyen itiraz ücreti 2021 yılı için 200.-TL olarak belirlendi. Ayrıca kabul edilmeyen itiraz ücreti hariç olmak üzere 2021 yılı için piyasa işletim ücreti alınmayacağı belirtildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BAZI KARARLAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/06/2021 Tarihli ve 10252-1, 10252-2, 10252-3 ve 10252-4 Sayılı Kararları 20 Haziran 2021 tarihli 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Buna göre;

 • 10252-2 sayılı karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.06.2019 Tarihli ve 8674 Sayılı Kararı ile onaylanan Önlisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi EK-3 yürürlükten kaldırılarak yeni EK-3 kabul edilerek eklendi.
 • 10252-3 sayılı karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.06.2019 Tarihli ve 8674 Sayılı Kararı ile onaylanan Önlisans ve Lisans işlemleri ile ilgili başvurulara ilişkin usul ve esasların ekinden Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi EK-4 yürürlükten kaldırılarak yeni EK-4 kabul edilerek eklendi.
 • 10252-4 sayılı karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.06.2019 Tarihli ve 8674 Sayılı Kararı ile onaylanan Önlisans ve Lisans işlemleri ile ilgili başvurulara ilişkin usul ve esasların ekinden Önlisans ve Lisans Tadil Başvuruları ile Birleşme, Bölünme, Tesis/ Proje Devri Onay Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi EK-5 yürürlükten kaldırılarak yeni EK-5 kabul edilerek eklendi.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Haziran 2021 tarihli 31505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisansı başvurularına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para borcu ile amme borcu kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunlu olacaktır.
 • Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılabilecek ve bu konuda başvuru sahibi tarafından kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmayacaktır.
 • Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleriyle belirlenecektir.
 • Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20.000 ton, üçüncü yıl 30.000 ton, dördüncü yıl 40.000 ton ve beşinci yıldan itibaren ise 60.000 ton beyaz ürün satışı yapması zorunlu olacaktır.
 • Asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin lisansı sona erdirilecektir.
 • Asgari satış yükümlülüğünün %10 veya daha az sapmayla yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınacaktır. Bir sonraki takvim yılında asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumunda ilgili lisans yine sona erdirilecektir.
 • Asgari satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticareti ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmayacaktır.
 • Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı başvuruları ile ulusal marker temin talepleri söz konusu borcun, kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde yapılmamış sayılacaktır.

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLARA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Haziran 2021 tarihli 31505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak, Vergi Usul Kanununun 359. maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile aynı maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin anılan Kanunun 367. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte Kuruma da bildirilmesi halinde, Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulacaktır.
 • Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulacaktır.
 • Geçici durdurma işlemleri faaliyetin icrası için tesis gerektirmeyen hallerde Kurum internet sitesinde duyurulmak suretiyle yerine getirilecektir.

LPG PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Haziran 2021 tarihli 31505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • LPG Piyasalarında lisans işlemlerinde (başvuru, tadil ve süre uzatımı) taleplerin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur.
 • Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir.
 • Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz.
 • Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir.
 • Lisansların sona ermesi ve iptali ile ilgili yapılan değişikliğe göre, LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile yaptıkları sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yaparak tadil başvurusunda bulunmaması veya mevcut dağıtıcısıyla sözleşmesini yenilememesi veya lisansa kayıtlı dağıtıcı şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmaması hallerinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla söz konusu lisans sona erebilecektir. Burada Yönetmeliğin önceki versiyonunda belirtilen süre 2 ay olarak uygulanmakta iken, söz konusu süre 30 güne indirildi.
 • Yapılan ek düzenleme gereğince Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde, LPG otogaz bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise 30 (otuz) gün içinde gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma bildirerek lisanslarında tadil talep etmelilerdir.
 • Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı başvuruları; söz konusu borcun, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde, yapılmamış sayılacaktır.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Haziran 2021 tarihli 31505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulacağı düzenlendi.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASI İŞLETİM GELİR TAVANININ KARŞILANMASI İÇİN UYGULANACAK BEDEL VE KOMİSYONLAR İLE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNTEM BİLDİRİMİ KABUL EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10232-1, 10232-2 ve 10232-3 Sayılı Kararları 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10232-3 Sayılı Karar uyarınca: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi’nin kabul edilmesine karar verildi. Bu Bildirim, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin vadeli doğal gaz piyasası piyasa işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem ile bu yönteme dair usul ve esasları kapsamaktadır.

Bu kapsamda vadeli doğal gaz piyasası piyasa işletim gelir tavanının karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulanmaya ilişkin yöntem belirlendi. Buna göre Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel Ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi çerçevesinde;

 • Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Gelir Tavanının Dağıtılması
 • VGP’deki Ücretlere İlişkin Esaslar
 • VGP’deki Ücretlere İlişkin Hesaplama Yöntemleri
 • Piyasa İşletim Ücreti
 • Yıllık Katılım Ücreti
 • İşlem Ücreti
 • Kabul Edilmeyen İtiraz Ücreti
 • Piyasa İşletim Ücretinin Hesaplanması
 • Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Gelir Tavanı Farkı
 • Birim Ücret Hesaplama Metodu

hususları düzenlenerek, kabul edilmeyen itiraz ücreti 2021 yılı için 200.-TL olarak belirlendi. Ayrıca kabul edilmeyen itiraz ücreti hariç olmak üzere 2021 yılı için piyasa işletim ücreti alınmayacağı belirtildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ SİSTEMİ VE ORGANİZE YEK-G PİYASASI İŞLETİM GELİR TAVANININ KARŞILANMASI İÇİN UYGULANACAK BEDEL VE KOMİSYONLAR İLE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNTEM BİLDİRİMİ KABUL EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10232-1, 10232-2 ve 10232-3 Sayılı Kararları 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10232-1 Sayılı Karar uyarınca: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi’nin kabul edilmesine karar verildi. Bu Bildirim, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G piyasası işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem ile bu yönteme dair usul ve esasları kapsamaktadır.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi (YEK- G sistemi) ve organize YEK-G piyasası işletim gelir tavanının karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulanmaya ilişkin yöntem belirlendi. Buna göre Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize Yek-G Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi çerçevesinde;

 • YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Gelir Tavanının Dağıtılması
 • Ücretlere İlişkin Esaslar
 • Ücretlere İlişkin Hesaplama Yöntemleri
 • Piyasa İşletim Ücreti
 • YEK-G Sistemi Yıllık Katılım Ücreti
 • Organize YEK-G Piyasasında Gerçekleştirilen Alış-Satış İşlemleri İçin Belirlenen İşlem Ücreti
 • Piyasa İşletim Ücretinin Hesaplanması
 • Gelir Tavanı Farkı
 • Birim Ücret Hesaplama Metodu

hususları düzenlenerek, YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasası için 2021 yılında piyasa işletim ücreti alınmayacağı ifade edildi.

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ İLE İLGİLİ BİRTAKIM HUSUSLARIN ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DUYURULAN USUL VE ESASLAR İLE BELİRLENECEĞİ DÜZENLENDİ.

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Haziran 2021 tarihli 31514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususların ve 2.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin hususların Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirleneceği düzenlendi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/257, 258, 259) 5 Haziran 2021 tarihli 31502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Bütçe Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar SAZLIK atandı.
 • Dışışleri Bakanlıığında açık bulunan Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Emriye BAĞDAGÜL ORMANCI atandı.
 • Dışışleri Bakanlıığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, Hüseyin GÜNGÖR atandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 603) 11 Haziran 2021 tarihli 31508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Hakimler ve Savcılar Kurulu eski üyelerinden Mehmet YILMAZ ve Hüseyin ŞAHİN’in Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine,

karar verildi.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 13 Haziran 2021 tarihli 31510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanı’nın 13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika Krallığı’na, 14-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın vekalet etmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271) 23 Haziran 2021 tarihli 31520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan İş Müfettişliğine, İş Müfettiş Yardımcısı Halil İlker SAĞLAM atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan İş Müfettişliğine, İş Müfettiş Yardımcısı Neslihan BABAARSLAN atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan İş Müfettişliklerine, Ek’teki listede yer alan İş Müfettiş Yardımcıları atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, Vergi Müfettişi Erkan BOZKURT atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Vergi Müfettişliğine, Vergi Müfettiş Yardımcısı Hüseyin ULAŞ atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, Ek’teki listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Selman FINDIKLI atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Nihat ÖZEN atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284) 26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, Ali Osman AKALAN atandı.
 • Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Ahmet Başar ŞEN atandı.
 • Türk Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığına, Serhat GÖK atandı.
 • İçişleri Bakanlığında açık bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Sezgin DEMİRCİOĞLU atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Erdal AYDIN atandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine, Dursun TOPALOĞLU ve Adnan ER atandı.
 • Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Abdulvahit SÖZÜER görevden alındı, yerine Engin KARABAŞ atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Ömer Faruk KOÇ, Hamza SAYAN, Oktay ALTIN ve Eren SEÇİLMİŞ atandı.
 • Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Nusret MUTLU atandı.
 • Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Murat KARAKOYUNLU atandı.
 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yener YILDIRIM atandı.

TBMM KARARLARI

TBMM ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI.

1288 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar 24 Haziran 2021 tarihli 31521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 01.07.2021 tarihinde tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine karar verildi.

SAYIŞTAY BAŞKANI SEÇİLDİ.

1289 Sayıştay Başkanlığı İçin Yapılan Seçime Dair Karar 24 Haziran 2021 tarihli 31521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 22.06.2021 tarihinde Sayıştay Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Metin YENER Sayıştay Başkanlığı’na seçildi.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARLARI

TÜRKİYE ’DE YERLEŞİK DERNEK, VAKIF VE SENDİKALARDAN KENDİSİNE BAĞLI HERHANGİ BİR İKTİSADİ İŞLETMESİ BULUNMAYANLAR İÇİN SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İSTİSNA GETİRİLDİ.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 Tarihli ve 2021/571 Sayılı Kararı 24 Haziran 2021 tarihli 31521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye ’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirildi. Bunun yanı sıra yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların Sicile kayıt olmaları ile Sicile kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiği belirtildi.

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA MEDYA ALANINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI 30 MART 2021 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4162) 26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 10 Aralık 2020 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı 30 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ATA KARNESİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak, ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Yapılan düzenleme ile ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilecektir.
 • ATA Karnesi işlemleri karne hamili veya temsilcisi tarafından yapılacaktır.
 • ATA Karnesinin “B.Temsilcisi” bölümüne temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda EK 2/A’da yer alan vekâletnamenin; karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve karneyi düzenleyen Oda, Elçilikler/Konsolosluklar veya Noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş olarak ATA Karnesi ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

BİRTAKIM YATIRIMCILARA İLAN YAPILMAKSIZIN DOĞRUDAN KULLANMA İZNİ VERİLEBİLECEK VEYA İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEBİLECEĞİ DÜZENLENDİ.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 403) 12 Haziran 2021 tarihli 31509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile yapılan değişiklik uyarınca; Hazine taşınmazları üzerinde en az 100 Milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az 100 kişiye 5 yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden ve taahhüt edilen yatırımın en az %20’sini karşılayacak miktarda öz kaynağa sahip olan yatırımcılara ilan yapılmaksızın doğrudan kullanma izni verilebilecek veya irtifak hakkı tesis edilebileceği düzenlendi.

BİRTAKIM GÜMRÜK MEVZUATINDA İMZA SİRKÜLERİNİN ASLININ YA DA NOTER TASDİKLİ ÖRNEĞİNİN SUNULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Haziran 2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yapılan değişiklik uyarınca ilgili yönetmelik dahilindeki birtakım başvurular çerçevesinde talep edilen imza sirkülerinin aslının ya da noter tasdikli örneğinin sunulmasına ilişkin yükümlülükler kaldırıldı.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Haziran 2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yapılan değişiklik uyarınca ilgili izin başvuruları çerçevesinde talep edilen imza sirkülerinin aslının ya da noter tasdikli örneğinin sunulmasına ilişkin yükümlülükler kaldırıldı.

İlave olarak; 19 Haziran 2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve aşağıda sıra ile belirtilen tebliğler kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca ilgili tebliğler dahilindeki birtakım başvurular çerçevesinde talep edilen imza sirkülerinin aslının ya da noter tasdikli örneğinin sunulmasına ilişkin yükümlülükler kaldırıldı.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 3)

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 8)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 11)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 11)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 12)

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 21 Haziran 2021 tarihli 31518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Tebliğ ile Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 • 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 9 Haziran 2021 itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşen alacaklar yapılandırma kapsamında olacaktır.
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine 9 Haziran’a kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları ve aslı 9 Haziran 2021 tarihinden önce ödenmiş olanlar dahil asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının % 50’sinin ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’si tahsil edilmeyecektir.
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tamamının tahsili aranmayacaktır.
 • Vergi aslının tamamının, kanuna göre yapılandırılarak ödenmesi veya 9 Haziran 2021 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda vergi aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının, 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yargı kararıyla kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırılacaktır.
 • Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları için de belirlenen şartlarda düzenlemeden yararlanılabilecektir.
 • 9 Haziran 2021 tarihinden önce gümrük müdürlüklerince karar alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci bitmemiş alacakların kesinleşmemiş alacak olarak yapılandırılması mümkün olacaktır.
 • Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacaktır. Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması halinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılacak ancak aynı idarece takip edilen birden fazla para cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuruyla yapılabilecektir.
 • Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekecektir.
 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacaktır. Feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların % 90’ının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan % 50 indirim yapılacaktır.

BANKALAR VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ DIŞINDA TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI VE ULUSLARARASI FİNANS KURUMUNDAN SAĞLADIKLARI KREDİLERDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANI %0 OLARAK TESPİT EDİLDİ.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091) 22 Haziran 2021 tarihli 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Buna göre; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edildi.

YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILARA SERTİFİKA VERİLMESİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Haziran 2021 tarihli 31520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Buna göre;

 • Yönetmeliğin “Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları” başlıklı 19. maddesinde yapılan değişiklik ile; Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonları’nın yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarları donanım ve teknik altyapı açısından inceletmek ve değerlendirmek, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerinin denetlenmesini sağlamak, denetçi belgeleri ile yapı denetim kuruluşlarına ve laboratuvarlara izin belgesi düzenlemek ve bu belgeleri iptal etmek için karar almak ve denetçi ile yardımcı kontrol elemanlarının adres değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek görevleri kapsamından bu kuruluşların “şubeleri” çıkarıldı.
 • Yönetmeliğin “Yapılara sertifika verilmesi” başlıklı 31. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından belirlenen yapılardan iş bitirme aşamasına gelenler için yapı denetim kuruluşunca Bakanlık’tan temin edilen Yönetmelik ekinde gösterilen forma uygun bina kimlik sertifikası, yapının kolayca görünen bir yerine asılır.
 • Bina kimlik sertifikasının bedelleri her yıl Bakanlıkça belirlenerek ilan edilir. Bu bedel Bakanlık Döner Sermaye hesabına yatırılır.
 • 06.2021 tarihinden önce iş bitirme aşamasına gelen yapıların sertifikalandırılmasının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecektir.

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4127) 24 Haziran 2021 tarihli 31521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Buna göre;

 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin adı Finansal Kurumlar Birliği olarak tanımlandı.
 • Türkiye’de varlık gösteren bütün finansal kiralama, faktöring, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketleri ve kurumun gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan kurulca uygun görülenlerin, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde birliğe üye olmak ve Statü hükümlerine uymak ve Birliğin yetkili organlarının aldığı kararları uygulamak zorundadır.
 • Birlik veya sektör iştirak payını bir yıl geciktirmiş şirketler, Genel Kurul toplantısında oy kullanamayacaktır.
 • Birliğin Yönetim Kurulu, her bir sektörden ayrı ayrı seçilmek üzere sektörlerinde en fazla oy alan üçer şirketten oluşacaktır.
 • Varlık yönetim şirketlerinin tasarruf finansman şirketlerini intibak sürecine ilişkin olarak Birliğin Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten sektörün kendi içinden seçeceği beş üyenin yeni yönetim kurulu oluşturulana kadar geçici üye olarak atanacaktır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191) 29 Haziran 2021 tarihli 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar’ın;

 • Asgari sabit yatırım tutarlarını düzenleyen 2. maddesi ve Bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibarıyla asgari yatırım tutarları veya kapasitelerine ilişkin tabloyu düzenleyen 13. maddesi 1 Ocak 2022 tarihinde,
 • Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde verilecek ilave süreyi 1 (bir) yıldan, 2 (iki) yıla uzatan 12. maddesi 09.05.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (29.06.2021),
 • Teşvik edilemeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularını düzenleyen 14. maddesi 1 Ocak 2022 tarihinde,
 • Diğer hükümleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (29.06.2021),

yürürlüğe girdi.

 • Karar’da düzenlenen çevre yatırımı tanımı güncellendi. Buna göre Çevre yatırımı: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde onbeş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımları ifade etmektedir.
 • Yatırımlarda devlet desteği için gereken asgari sabit yatırım tutarı; 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den 3 milyon TL’ye, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500.000 TL’den 1.5 milyon TL’ye çıkarıldı.
 • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar sınırı, her bir finansal kiralama şirketi için 1, 2, 3 ve 4. bölgelerde asgari 500,000 TL’den 750,000 TL’ye, 5 ve 6. bölgelerde ise asgari 300,000 TL’den 500,000 TL’ye yükseltildi.
 • Teşvik belgesi müracaatları ile ilgili düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
 • Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranının teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarına olan oran sınırı ise %50’den %25’e indirildi.
 • Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayıyla gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda, yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon Amerikan Dolarının üzerinde olması ve yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması şartları aranmayacaktır.
 • Yeni düzenlemeyle, baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemeyeceğine yönelik sınırlamaya, çimento imali yatırımları da dahil edildi.
 • Kararla, kapsamdaki yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az 1 (bir) yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payı desteği oranlarıyla ilgili düzenleme yapıldı.
 • Faiz veya kâr payı desteği sınırı, stratejik yatırımlarda 50 milyon TL’den 75 milyon TL’ye çıkarılırken, yatırım tutarına olan oran sınırı ise %5’ten %10’a yükseltildi. Kararla, bölgesel desteklerden faydalanacak öncelikli yatırım konuları arasına asgari 5,000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezleri de dahil edildi.
 • İstanbul hariç olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden kararın ekinde belirtilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklerden yararlanma şartlarını düzenleyen maddede değişiklik yapılarak; teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarını 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde ise 500,000 TL olarak sınırlayan hüküm kaldırıldı.
 • İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, belirlenen konularda gerçekleştirilecek yatırımlara 1. bölgedeki bölgesel desteklerin uygulanması için belirlenen yatırım sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı.
 • Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde verilecek ilave süre, 1 (bir) yıldan, 2 (iki) yıla uzatıldı.
 • Gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİPlerin de belirtildiği EK-8 olarak Karar’a eklendi.
 • Kararla, ayrıca, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibarıyla asgari yatırım tutarları veya kapasitelerine ilişkin tablo yeniden düzenlendi.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ’NİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 74) 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre:

 • Fiyat İstikrarı Komitesi fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla kuruldu.
 • Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluşur.
 • Fiyat İstikrarı Komitesi, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilir.
 • Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır:
  1. Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek.
  2. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.
  3. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.
 • Fiyat İstikrar Komitesi, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Fiyat İstikrarı Komitesinin belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlüdür.

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 75) 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • Kararname ile hizmet birimleri arasına Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü eklendi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şunlardır:
  1. Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek,
  2. Bakanlık bilişim hizmetlerinde kullanılan yazılım ve donanımların dışa bağımlılığını azaltmak üzere yerlilik ve millilik oranlarını artırmak için çalışmalar yürütmek, yenilikçi ve dönüştürücü proje üretmek, bu amaçla Ar-Ge çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,
  3. Siber güvenlik alanında Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları nezdinde gerekli önlemleri almak ve çalışmaları yürütmek,
  4. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politika ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
  5. Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile her türlü koordinasyon, standardizasyon ve entegrasyonu sağlamak,
  6. Bakanlık bağlı kuruluşlarınca yürütülen güvenlik hizmetleri ile ilgili bilişim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, bu alanda Ar-Ge çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
  7. Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak, Bakanlığın dijital dönüşüm ve dijital arşiv hizmetlerini yürütmek,
  8. Bakanlığın görev alanına giren konular itibarıyla yapay zeka ile büyük veri alanlarında dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve bunlara ilişkin altyapı, yazılım ve donanım çalışmalarını yapmak,
  9. Bakanlığın internet sayfalan, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,
  10. Cumhurbaşkanlığınca ve Bakanlıkça hazırlanan eylem planlarında yer alan bilgi teknolojileri ile ilgili stratejilerin ve eylemlerin Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları nezdinde koordine ederek uygulanmasını sağlamak,
  11. Bakanlıkça yürütülen e-Devlet ve yalınlaştırma çalışmalarına teknolojik destek vermek,
  12. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Kararname’ye eklenen Geçici Madde 3’e göre; 30.06.2021 tarihinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanı’nın görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermektedir. Mevzuatta Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve yöneticisine yapılan atıflar yeni oluşturulan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ve yöneticine yapılmış sayılır.

TÜİK BAKANLIK İLE İLİŞİKİLİ KURULUŞ YAPISINA GETİRİLDİ.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 76) 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Türkiye İstatistik Kurumu (“TÜİK”)”nun düzenlendiği 42. bölümünde değişiklikler yapıldı.
 • Bu bölümde; özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili Türkiye İstatistik Kurumu’nun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasların düzenlediği belirtildi.
 • Bu kapsamda, TÜİK “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürüldü.
 • Ayrı tüzel kişiliği olan ilişkili kuruluşlar bakanlığın denetimine tabi bulunmazken idari koordinasyon sağlanması için bakanlıklarla ilişkilendirilmesi söz konusu olmaktadır.
 • TÜİK’in gelirlerinin kapsamı aşağıdaki şekilde belirlendi:
  1. Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları.
  2. Taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler.
  3. Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü bağış, yardım, vasiyet ve sair gelirler.
  4. Proje ve araştırma gelirleri.
  5. Gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.
  6. Diğer gelirler şeklinde düzenlendi.
 • Başkanlığın taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinden oluşur. Bölge müdürlüklerinin merkezleri; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Trabzon, Van ve Zonguldak illerindedir. Başkanlık bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU’NUN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77) 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre:

 • Ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu (“Kurul“) kuruldu.
 • Kurul, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirir ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlar.
 • Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde Kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri davet edilebilir.
 • Kurulun görev ve yetkilerinin şunlardır:
  1. Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak.
  2. Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek.
  3. Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak.
  4. Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.
 • Kurul’un sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülür. Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir bakan yardımcısı ve yeteri sayıda personel görevlendirilir. Sekretarya, Başkana karşı sorumludur.
 • Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Kurul’un belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlüdür.

SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

SİGORTACILIK FAALİYETİ İLE BU KAPSAMA GİRMEYEN İŞLERİN SINIRLARININ TESPİTİ, TÜKETİCİ LEHİNE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ, TARAFLARIN KARŞI KARŞIYA GELMEDEN AKDETTİKLERİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE MAL VE HİZMET SATIŞI İLE BAĞLANTILI OLARAK SUNULAN SİGORTALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik 16 Haziran 2021 tarihli 31513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmeleri ile mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

1 NİSAN 2021 – 1 NİSAN 2022 DÖNEMİNDE AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN ANCAK REASÜRANS VE RETROSESYON YOLUYLA TRANSFERİ YAPILAMAYAN RİSKLERİN HASAR PRİM ORANLARI BELİRLENEREK FİNANSMAN VE ÖDEMELER KAPSAMINDA BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 4092) 22 Haziran 2021 tarihli 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gir Buna göre; küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren Devlet destekli sistem kapsamında 1 Nisan 2021 – 1 Nisan 2022 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranları belirlenerek finansman ve ödemeler kapsamında birtakım düzenlemeler yapıldı.

İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İMAR YÖNETMELİĞİ DÜZENLENDİ.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 3 Haziran 2021 tarihli 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Arsalara İlişkin Hükümler düzenlenerek, bu kapsamda Parsel büyüklükleri, İfraz ve tevhit ile Parsele ilişkin hükümler hakkında; Yapılaşmaya İlişkin, Yapılara İlişkin, Projeler ve yapı izin belgelerine ilişkin ve Mevcut teşekkül ve Mevcut yapı ruhsatı başvuruları hakkında detaylı olarak düzenlemeler yapıldı.

ELEKTRONİK HABERLEŞME MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik 26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.Yönetmelik ile elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmesi, numara taşıma başvurusu, işletmeci değişikliği başvurusu, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, kayıtlı elektronik posta başvurusu ve SIM değişikliği başvurusu işlemlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması amacıyla uygulanacak sürece ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

 • Buna göre, işletmeci ya da hizmet sağlayıcı, kapsamdaki işlemleri yüz yüze kanallardan, kendi internet sitesinden, mobil uygulamalardan veya benzeri mecralar üzerinden elektronik ortamda güvenli bir şekilde başvuru sahibine sunabilecektir. Başvuru sahibinin kimlik doğrulama işlemi, e-Devlet Kapısı, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 standardına uygun “yakın alan iletişimi” özelliği olan belge ile birlikte yapay zeka veya yetkili marifetiyle görüntülü doğrulama, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) ile birlikte PAdES (gelişmiş elektronik imza) oluşturma, yüz yüze kanallarda başvuru sahibinin kimlik belgesi ile birlikte işleme özgülenecek video görüntüsü alma yöntemleri vasıtasıyla yapılabilecektir.
 • İşletmeci, başvuru sahiplerinin kimlik doğrulama bilgilerinin bilgi sistemlerinde, şifreli veya matematiksel olarak geriye dönüştürülmesi mümkün olmayan yöntemlerle muhafaza edilmesine, kimlik doğrulama amacıyla aktarılırken şifrelenmesine, işlemin amacına, yetkisiz erişimlere veya görevler ayrılığı prensibine aykırı olarak kontrolsüz bir şekilde gerçekleştirilecek değişikliklere karşı korunmasına ve bilgi sistemlerinde gerçekleştirilen tüm süreçlere ilişkin işlem kayıtlarının gizliliği, güvenliği ile bütünlüğünün sağlanarak tutulmasına ilişkin önlemleri alacaktır.
 • Başvuru sahibinin kimlik doğrulaması, e-Devlet Kapısı vasıtasıyla yapılabileceği gibi yapay zeka veya yetkili ile görüntülü kimlik doğrulama yoluyla da gerçekleştirilebilecek. Görüntülü kimlik doğrulaması gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde yapılacaktır. Başvuru sahibinin kimlik belgesinin üzerindeki fotoğraf da dahil olmak üzere kimlik bilgileri, “yakın alan iletişimi” yöntemiyle alınacaktır. Görüntülü kimlik doğrulama sırasında başvuru sahibinin canlılığını tespit edici teknikler kullanılacaktır. Kimlik ibraz eden başvuru sahibinin hazırda bulunduğunun teyidi amacıyla, başvuru sahibinin yüzünün, tam ve net olarak görülebileceği aydınlık ortamda, gözlerinin açık olduğu şekilde farklı açılardan kamera görüntüsü alınacaktır. İşletmeci/hizmet sağlayıcı hazırda bulunan başvuru sahibinin alınan canlı görüntüsündeki yüzü ile kimlik belgesinde yer alan fotoğrafın karşılaştırmasını yapay zeka yöntemiyle veya işletmeci/hizmet sağlayıcı yetkilisi marifetiyle yapacaktır.
 • Yüz yüze yapılan işlemlerde kimlik doğrulamada ise PDF ile PAdES-LTV (elektronik imza formatı) oluşturmak suretiyle kimlik doğrulanabilecektir. Alternatif olarak, başvuru sahibinin kimlik belgesi ile birlikte işleme özgülenecek video görüntüsü alınarak kimlik doğrulaması yapılabilecektir.
 • Kimlik doğrulamanın yüz yüze yapılması durumunda öncelikle başvuru sahibi, irtibat numarası veya elektronik posta adresini beyan edecektir. Bu numara veya elektronik posta adresine tek kullanımlık parola veya link gönderilerek, beyan edilen iletişim bilgisinin kullanıldığı teyit edilecektir.
 • Yönetmelik kapsamındaki tüm usuller için işletmeci kimlik doğrulaması yapılan işlem belgesinin tanzimine dair ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri yerine getirecektir.
 • Yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacak ve elde edilen veriler yalnızca idari ve adli makamların süreçleri ile başvuru işlemi yapan başvuru sahibinin kimlik doğrulaması amacı için kullanılacaktır.
 • Yönetmelik kapsamında kayıt altına alınan ve elde edilen veriler ilgili mevzuatta yer alan saklama süreleri boyunca saklanacaktır.
 • İşletmeci/hizmet sağlayıcı, elektronik kalem veya benzeri yöntemle kişilerin biyometrik verilerini elektronik ortamda alamayacaktır.
 • İşletmeci/hizmet sağlayıcı, sahtekarlık, kimlik tespiti yöntemine ilişkin zayıflıklar gibi durumlar için teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek gerekli güncellemeleri yapacaktır.
 • Islak imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler hariç olmak üzere, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış abonelik sözleşmeleri, numara taşıma başvurusu, işletmeci/hizmet sağlayıcı değişikliği başvurusu, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, kayıtlı elektronik posta başvurusu, SIM değişikliği başvurusu belgeleri için işletmeci yönetmeliğin yürürlüğünü takip eden 3 (üç) ay içinde; işlem belgesi tarafına ait kimlik numarası bilgisi ve son yedi karakterinin üçü maskelenmiş olan telefon, hizmet veya nitelikli elektronik sertifika numarası ya da kayıtlı elektronik posta adresi bilgisini mobil elektronik haberleşme işletmecilerine ve e-Devlet Kapısının sunmuş olduğu bilgilendirme sistemine iletecektir.

ÖZEL GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADAYLARI VEYA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI, ADAY SAĞLIK RAPORLARI VE DURUM BİLDİRİR SAĞLIK KURULU RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği 26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile özel güvenlik görevlisi adayları veya özel güvenlik görevlilerinde aranacak sağlık şartları, aday sağlık raporları ve durum bildirir sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

 • Sağlık şartları ile ilgili genel esaslara göre, özel güvenlik görevlisi adayının yönetmelikle belirlenen “Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması” listesinde yer alan düzeyde hastalığı veya engeli olmaması gerekmektedir.
 • Özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken durum bildirir sağlık kurulu raporu neticesinde kas iskelet sistemi ve ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden ÖGG olamayacağı tespit edilenler ile görme, duyma veya konuşma yetilerinin tamamını kaybedenler çalışmaya devam edemeyecektir.
 • Bu durumda olanlar için tam teşekküllü hastanelerce düzenlenecek aday sağlık raporlarının karar kısmında “Özel güvenlik görevlisi olamaz”, durum bildirir sağlık kurulu raporlarının karar kısmında ise “Özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz” ibaresi yazılacaktır.

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.

Çevre Denetimi Yönetmeliği 12 Haziran 2021 tarihli 31509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlere gerçekleştirilecek denetimlere, denetim yapacak personelin niteliklerine, ihlallerin tespitine ve idari yaptırım uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Buna göre;

 • Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine ve piyasaya arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve sorumluluklarına,
 • Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,
 • Döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkeleri esas alınarak ambalaj ve ambalaj atıklarının depozito yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sistemi dâhil belirli bir yönetim sistemi içinde yönetilmesine,
 • Depozito yönetim sisteminin uygulanmasına,
 • Türkiye Çevre Ajansının, ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimindeki görev ve yetkileri doğrultusunda göstereceği faaliyetlere,

yönelik strateji ve politikalar ile idari, mali ve teknik usul ve esaslar düzenlendi.

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN OTOMATİK DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENDİ.

21/4/2017 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin, 30/10/2017 Tarihli ve 2017/10969 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 28 inci Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca En Erken 1/1/2019 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 3/2/2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4025) 1 Haziran 2021 tarihli 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 04.2017 tarihinde Paris’te imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın yürürlük tarihi en erken 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 03.02.2020 olarak tespit edildi.

ÜLKE BAZLI RAPORLARIN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI YETKİLİ MAKAM ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENDİ.

30/12/2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin, 30/10/2017 Tarihli ve 2017/10969 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 28 inci Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca En Erken 1/1/2019 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 18/12/2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4026) 1 Haziran 2021 tarihli 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 12.2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması“nın yürürlük tarihi en erken 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 18.12.2020 olarak tespit edildi.

BİRTAKIM STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRELERİ 31.07.2021 TARİHİNE UZATILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027) 1 Haziran 2021 tarihli 31498 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın geçici 2. ve geçici 3. maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 07.2021tarihine uzatıldı. Buna göre;

 • Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları

31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31.07.2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

 • Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları

23.12.2020 ile 31.07.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

– Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

– Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

– Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

– 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

– 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

– 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

Diğer taraftan, 23.12.2020 ile 31.07.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

BİRTAKIM MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAN KDV İNDİRİMİ UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oranı indirimi uygulamasının sona erdiği tarih olan 05.2021 tarihi uzatılarak, 31.07.2021 olarak değiştirildi.

%10 OLARAK UYGULANAN KİRA STOPAJ KESİNTİ ORANI UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063) 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre %10 olarak uygulanan kira stopaj kesinti oranı uygulamasının sona erdiği tarih olan 05.2021 tarihi uzatılarak, 31.07.2021 olarak değiştirildi.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) 3 Haziran 2021 tarihli 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

 • Tevkifat Uygulamasında Sınır 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1.000.-TL’ den 2.000.-TL’ye çıkarıldı.

Bilindiği üzere, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL ’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmamaktadır. Bu Tebliğ ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL’ den 2.000.-TL’ye çıkarıldı.

 • Finansman gider kısıtlamasına tabi giderler ile ilgili yüklenilen KDV indirilebilecektir.

Tebliğ ile finansman gider kısıtlamasına konu edilip KKEG olarak dikkate alınan kısımla ilgili yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabileceğine dair açıklamaya yer verildi.

 • Yapılan diğer düzenlemeler;
  • Emeklilik şirketleri kısmi tevkifat uygulaması kapsamına dahil edilmektedir.
  • Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri tevkifat kapsamı dışında tutulmaktadır.
  • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.
  • İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacaktır.
  • Gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılmaktadırlar.
  • Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün hale gelmektedir.

YENİ VERGİ AFFI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun genel olarak 30 Nisan 2021 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olmayan diğer vergi cezalarını kapsıyor.

 • Kesinleşmiş Alacaklar Bakımından

9 Haziran 2021 itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan,

 • vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının ve gecikme faizi/zammı yerine 9 Haziran 2021’e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi cezalarının ve bu cezalara bağlı gecikme faizi/zamlarının tamamının,
 • bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’sinin ve gecikme zammı yerine 9 Haziran 2021’e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi cezasının kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının

tahsilinden vazgeçilecektir.

 • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar Bakımından

a) 9 Haziran 2021 itibarıyla ilk derece mahkemelerinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatları

Vergi aslının %50’sinin ve gecikme faizi/zammı yerine vergi aslının %50’si üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50’si ve vergi cezalarının tamamının (gecikme zammı/faizi ve aslına bağlı olarak kesilen diğer cezalar ve bunlara ait gecikme zamları dahil) tahsilinden vazgeçilecektir.

Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş olanlar vergiler de bu kapsamdadır.

b) İstinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan vergi tarhiyatları

Bu hallerde tahsilinden vazgeçilecek tutar 9 Haziran 2021’den önce verilen en son mahkeme kararının tarhiyata ilişkin terkin, tasdik veya bozma kararı olmasına göre değişiyor. Buna göre en son kararın:

 • Terkine ilişkin olması halinde, ilk tarhiyata esas verginin %10’unun ve gecikme faizi yerine vergi aslının %10’u üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %90’ının ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezaları için %10’ununun ödenmesi şartıyla kalan %90’ının) tahsilinden vazgeçilecek.
 • Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin olması halinde, tasdik edilen vergilerin tamamının, terkin edilen vergilerin %10’unun ve bu tutarlara ilişkin gecikme faizi yerine 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %90’ının ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezaları için %50’sinin ödenmesi şartıyla kalan kısmının) tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Bozma kararı olması halinde, vergi aslının %50’sinin ve gecikme faizi yerine vergi aslının %50’si üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50’si ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan vergi cezaları için %25’inin ödenmesi şartıyla kalan %75’inin) tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde,
 • onanan kısım için onanan vergilerin tamamının, terkin edilen vergilerin %10’unun ve bu tutarlara ilişkin gecikme faizi yerine 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %90’ının ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezaları için 50%’sinin ödenmesi şartıyla kalan kısmının) tahsilinden vazgeçilecektir.
 • bozulan kısım için vergi aslının %50’sinin ve gecikme faizi yerine vergi aslının %50’si üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50’si ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan vergi cezaları için %25’inin ödenmesi şartıyla kalan %75’inin) tahsilinden vazgeçilecektir.
 • İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Vergiler Bakımından

9 Haziran 2021’den önce başlanan ve bu tarih itibariyle tamamlanamamış vergi incelemelerine, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir.

9 Haziran 2021’den önce başlanan ve bu tarih itibariyle tamamlanamamış vergi incelemeleri sonucunda tarh edilecek vergi asıllarının %50’sinin ve gecikme faizi yerine vergi aslının %50’si üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50’si ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezalarının %25’inin ödenmesi şartıyla kalan %75’inin) tahsilinden vazgeçilecektir.

 • Matrah ve Vergi Artırımı Bakımından

7326 sayılı Kanun ile mükelleflere kurumlar vergisi, KDV ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için matrah ve vergi artırımı imkanı getirildi. Aşağıdaki açıklamalara göre matrah artırımında bulunulması, 9 Haziran 2021’den önce başlamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, 2 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilemeyecek. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.

a) Kurumlar vergisi matrah artımı

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık kurumlar vergisi matrahlarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (i) 2016 için %35, (ii) 2017 için %30, (iii) 2018 için %25, (iv) 2019 için %20 ve (v) 2020 için %15 oranından az olmamak üzere artırmaları halinde, artırımda bulunulan yıllar için yıllık kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin kurumlar vergisi yönünden daha sonra başka bir tarhiyat yapılamaz.

Artırılan matrahlar %20 oranında vergilendirilecektir. Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin, (i) artırımda bulunmak istedikleri yıla ait beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, (ii) bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve (iii) bu vergi türleri için bu Kanun’da öngörülen kesinleşmiş alacaklar ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümlerden yararlanmamış olmaları şartıyla Kanun’a göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilecektir.

Kurumlar vergisi mükellefleri, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan etmiş veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmamış ya da hiç beyanname vermemiş ise vergilendiremeye esas alınacak matrahlar ve artırılan matrahlar, (i) 2016 için 94.000 TL’den, (ii) 2017 için 99.600 TL’den, (iii) 2018 için 105.800 TL’den, (iv) 2019 için 112.400 TL’den ve (v) 2020 için 127.500 TL’den az olamaz.

b) KDV artırımı

KDV mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden (i) 2016 için %3, (ii) 2017 için %3, (iii) 2018 için %2,5, (iv) 2019 için %2 ve (v) 2020 için %2’den az olmamak üzere belirlenecek KDV’yi, vergi artırımı olarak 31 Ağustos 2021’e kadar beyan etmeleri halinde, söz konusu vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak haklarında KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Bakımından

Kanun ile mükelleflere, herhangi bir vergi tarhiyatı, vergi cezası veya gecikme faizine maruz kalmadan aşağıdaki şekillerde işletme kayıtlarını düzeltme imkânı getirildi.

a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31 Ağustos 2021’e kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz.

Beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

b) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtialarını, 31 Ağustos 2021’e tarihine kadar, aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını ve makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin belirlenen rayiç bedelleri dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.

c) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2020 itibarıyla düzenledikleri bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacakları 31 Ağustos 2021’e kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilirler. Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergi beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

1 OCAK 2021 TARİHİ İLE 31 ARALIK 2021 TARİHİ ARASINDAKİ DÖNEMDE TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN BİRTAKIM BEDELLER KAPSAMINDA ŞART VE HÜKÜMLER DÜZENLENDİ.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404) ile 11 Haziran 2021 tarihli 31508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da düzenlenen; ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Ocak 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihi arasındaki dönemde ertelenen bedeller hariç olmak üzere tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri, yararlanma bedelleri, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri ve ertelenmeleri kapsamındaki düzenlemeye ilişkin olarak erteleme hüküm ve koşulları ile yararlanma şartları düzenlendi.

BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 14 Haziran 2021 tarihli 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

TÜRKİYE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM (UDY) STRATEJİSİ (2021-2023) İLE İLGİLİ 2021/11 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI.

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile İlgili 2021/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 22 Haziran 2021 tarihli 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıdaki hususlar düzenlendi:

 • Ülkemizin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında kritik bir rol oynayan Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY); sanayi, ticaret, maliye, enerji gibi alanlardaki politikalarımızın en önemli tamamlayıcı unsurlarından biridir. Son 19 yılda yürütülen dinamik reform süreci sonucunda Türkiye; yatırım ortamını sürekli iyileştirmiş ve uluslararası yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunmuş, bölgesinin en fazla yatırım çeken ülkelerinden biri olmuştur. Ülkemiz jeo-stratejik konumu, uluslararası şirketlerin ülkemizdeki kurulu üretim kapasiteleri, güçlü insan kaynağı ve tedarikçi altyapısı ile yatırımcılara değer zincirlerini kurmalarını ve büyütmelerini sağlayacak güvenli bir liman sunmaya devam etmektedir.
 • Öte yandan, son dönemde dünya ekonomisinin içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde ülkelerarası yatırım çekme rekabeti gün geçtikçe artmaktadır. COVID-19 salgını ile birlikte değişen küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, ekonomimizin küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara taşınması, ülkemizin bölgesindeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir. Bu yeni dönemde Türkiye’nin mevcut performansını koruyarak yatırımlardaki UDY girişlerinin ve performansının hem küresel UDY pazarından alınan pay, hem de yatırımın katma değeri özelinde nitelik ve nicelik olarak artırılması hedeflenmektedir.
 • Bu itibarla; On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Yeni Ekonomi Programı (2021-2023), 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı gibi makro politika dokümanları ile uyumu gözetilmek ve ülkemizin yatırımcılara sunduğu fırsatları derinlemesine analiz edilmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı tarafından başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde “Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)” hazırlandı.
 • Yüksek katma değerli, bilgi-yoğun ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların ülkemize kazandırılması için hedef odaklı bir yol haritası oluşturacak ve ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacak UDY Strateji Belgesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi resmi internet adresinde (invest.gov.tr) yayımlanacaktır. UDY Strateji Belgesi kapsamında ortaya konulan alt stratejiler ve eylemler, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde izlenecek olup belirlenen strateji ve eylemlerin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

VARLIK BARIŞI BAŞVURULARINDA SÜRENİN 6 AY DAHA UZATILMASINA KARAR VERİLDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196) 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Varlık Barışı başvurularında sürenin 6 ay daha uzatılmasına karar verildi. Buna göre;

 • Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan varlık barışında süre 30 Haziran itibariyle sona ermekte idi. Bu karar ile süre 30.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.
 • Varlık barışı kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’ye getirilebilecektir.

İCRA VE İFLAS İLE SAİR MEVZUAT KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İCRA VE İFLAS İLE SAİR MEVZUAT KAPSAMINDA BİR TAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7327 İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19 Haziran 2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre aşağıdaki kanunlarda birtakım değişiklikler yapıldı.

 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 • 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

Bu değişikliklerden,

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca;

 • Malların paraya çevrilmesi usulü ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılarak, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmelerin bir bütün olarak satılacağı düzenlenmiştir. Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecektir. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacaktır. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar ayrı ayrı satılacaktır.
 • Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılarak, rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebileceği düzenlendi. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacaktır.
 • Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları açısından sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerin devamının esas olduğu düzenlendi.
 • Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılarak, borçlunun mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyeceği, kefil olamayacağı ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı düzenlendi. Borçlu, taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemez ve takyit edemez. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorundadır.
 • Kanuna eklenen diğer bir hüküm uyarınca konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecektir. Bu halde iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacaktır.

492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca;

 • Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken cins tashihi harcının ilgili belediyesince yapı kullanma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edileceği düzenlendi. Bu suretle tahsil olunan harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenecektir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili belediyeden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca;

 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemi kapsamında sunulması gereken sözleşmelerden olan kat karşılığı temlik sözleşmesi veya bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesinden sadece birinin sunulması yeterli kabul edildi.
 • Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacaktır.
 • Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemine yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenecektir.
 • Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilecektir.
 • Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise, kat irtifakının tesciline ait resmî senede başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilecektir. Bu işlemler, döner sermaye hizmet bedelinden muaftır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca;

 • Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulanacaktır. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmaz. Tapu müdürlükleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15. günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirecektir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca;

Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlardan;

 1. Değer kaybı tazminatı, aracın; piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak,
 2. Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında % 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,
 3. Sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında %2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,

hesaplanacağı düzenlendi.

Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmeyen hususlar hakkında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanacağı düzenlendi. Önceki düzenlemede söz konusu tazminata ilişkin hesaplamalar hakkında doğrudan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa atıf yapılmakta iken, işbu düzenleme ile daha belirli hesaplama sistematiği getiridi.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlara aşağıdaki,

 • Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
 • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar,
 • Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler

eklendi.

İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İHALELERE KATILACAK ADAY VEYA İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

20 Haziran 2021 tarihli 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aşağıda sıra ile belirtilen yönetmelikler kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca ihalelere katılacak aday veya istekliler tarafından sunulması gereken bilgi ve belgeler ile şartname eklerinde ve başlamış olan ihaleler ile ilgili olarak ibraz edilecek belgeler kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı.

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Haziran 2021 tarihli 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; imza sirküleri ile ilgili düzenlemeler kaldırıldı. İlave olarak e-itirazen şikayet ile yapılan başvurunun iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılması halinde dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Bu başvurunun iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş günü başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Haziran 2021 tarihli 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ’in,

 • ihale dokümanları ile ilgili değişiklik yapan 5. maddesi Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 15 (onbeş) gün sonra (05.07.2021);
 • EKAP ve imza sirküleri ile ilgili değişiklik yapan 1., 2., 3. ve 4. maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 60 (altmış) gün sonra (18.08.2021);
 • Diğer maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (20.06.2021) yürürlüğe girecektir.

Buna göre; imza sirküleri ile ilgili düzenlemeler kaldırıldı. İlave olarak ihalelere katılacak aday veya istekliler tarafından sunulması gereken bilgi ve belgeler ile şartname eklerinde ve başlamış olan ihaleler ile ilgili olarak ibraz edilecek belgeler kapsamında birtakım düzenlemeler yapıldı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BİR TAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2021/8 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, 01.07.2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecektir.
 • Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç) ile gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecektir.
 • İşbu Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitelerin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli/görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek; tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecektir.