Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Haziran 2020

İçindekiler;

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

1- EPDK, BİRİM ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİNİ REVİZE ETTİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.06.2020 tarihli ve 9401 sayılı Kararı 20 Haziran 2020 tarihli ve 31161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile; birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti 2020 yılı Haziran ayı için 134,36 TL/MWh olarak belirlendi.

2- ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VE LİSANSLAR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BAŞVURULARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.06.2020 tarihli ve 9392, 9393, 9394, 9395, 9397 sayılı Kararları 25 Haziran 2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • 9392 sayılı Kurul Kararıile “Elektrik Piyasasında Önlisans ve Lisanslar Konu üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlendi.

Karar ile;

 • Düzenleme ile santrallerin bulunduğu sahalarda yapılacak yenilenebilir enerji tesisleri ile yeni yatırım ve istihdam olanakları artırılacaktır. Diğer kaynaklardan elektrik üreten şirketler aynı santral sahası içinde kendi güneş enerjisi santrallerini de kurabilecektir. Böylelikle güneş panellerinin yaygınlaşması ve yerli panel üretiminin de artması beklenmektedir.
 • Özellikle tarım bölgelerinde kurulmuş olan jeotermal enerjiye dayalı santrallerde ise bölgedeki tarım artık ve atıkları kullanılarak hem söz konusu atıkların bertaraf edilmesi hem de elektrik üretiminin artırılması amacıyla biyokütleye dayalı yardımcı kaynak üniteleri kurulabilecektir. Ayrıca kömür ve doğalgaz gibi konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı santral sahalarında da güneş veya biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının birlikte kullanılmasına imkan sağlanacaktır.
 • Yeni metodoloji çerçevesinde elektrik santral sahaları, enerji kaynağı ve teknoloji tipine göre belirlenecek olup, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının önüne geçilecektir. Atıl kalan -yüzlerce dönümlük- alanlar elektrik üretiminin bir parçası haline gelecektir.
 • Düzenlemeyle, önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek santral sahaları rüzgar, güneş, hidroelektrik, termik, biyokütle, jeotermal, nükleer enerji kaynakları ayrı ayrı değerlendirilebilecektir.
 • Kurulacak tesisin arazisinin büyüklüğü kaynak ve teknoloji tipine göre değişiklik gösterecektir. EPDK, belirlediği kriterlere göre yapacağı incelemenin ardından, yatırımcının sahasının metodolojiye uygun hale getirilmesini sağlayacaktır. Böylece, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının, satın alma veya kiralama yoluyla mülkiyet ya da kullanım hakkı elde edilmesinin önüne geçilecektir. Ayrıca tarım alanları bakımından ortaya çıkan ihtilaflar da ortadan kaldırılmış olacaktır.
 • EPDK söz konusu düzenlemeyle santral sahalarının belirlenmesinde bir kontrol mekanizması oluşturacaktır. Böylece ihtiyaca göre belirlenecek sahalarda yatırımcının fazla maliyete katlanmasının da önüne geçilecektir.
 • 9393 sayılı Kurul Kararıile; Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvuruları ilişkin Usul ve Esasların EK-3, EK-4 ve EK-5 listelerinde değişiklik yapıldı.
 • 9394 sayılı Kurul Kararıile; elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere verilecek önlisans süreleri ile bu tüzel kişilerin üretim lisanslarına derç edilecek inşaat sürelerinin belirlenmesi amacıyla “Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri”ne ilişkin olarak uygulanacak sürelerde birtakım değişiklikler yapıldı.
 • 9395 sayılı Kurul Kararıile; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerin önlisans veya üretim lisanslarına derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde esas alınacak yıllık azami elektrik üretim miktarı hesaplamasında değişiklik yapıldı. Karar ile;
 • Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen yıllık azami üretim miktarının kabul edilmesine, ancak fiili üretimin bu değerden fazla gerçekleşmesi halinde gerçekleşen miktar veya ölçüm ve/veya fizibilite sonuçlarının akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi kaydıyla ölçüm ve/veya fizibilite sonuçlarındaki kapasite faktörüne karşılık gelen üretim miktarının kabul edilmesine,
 • Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri hariç yenilenebilir enerji kaynaklarına davalı üretim tesislerinde; belirtilen üretim miktarının kabul edilmesine, ancak fiili üretimin bu değerden fazla gerçekleşmesi halinde gerçekleşen miktar veya ölçüm ve/veya fizibilite sonuçlarının akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi kaydıyla ölçüm ve/veya fizibilite sonuçlarındaki kapasite faktörüne karşılık gelen üretim miktarının kabul edilmesine,
 • Birden çok kaynaklı üretim tesisleri için verilen önlisans veya üretim lisanslarına ya da mevcut önlisans veya üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamındaki tadil işlemlerinde söz konusu önlisans veya lisanslara derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde; ana kaynağa ilişkin tabloda yer alan ilgili kapasite faktörü karşılığı olan üretim miktarının kabul edilmesine, ancak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde fiili üretimin lisansa derç edilen değerlerden farklı gerçekleşmesi halinde ve talep üzerine, gerçekleşen üretim miktarının yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı olarak derç edilmesine, karar verildi.
 • 9397 sayılı Kurul Kararı ile; önlisans ve üretim lisansı başvurularında sağlanması gereken sermaye yükümlülüğünün hesaplanması ile Kuruma sunulacak teminat tutarlarının belirlenmesinde kaynak bazındaki toplam birim yatırım tutarlarının, asgari sermaye tutarının, teminat tutarının hesaplanmasına yönelik değişiklikler yapıldı.

3- İZMİR DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ’NİN İKİNCİ TARİFE UYGULAMA DÖNEMİ PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE YÖNELİK SİSTEM KULLANIM BEDELİ ÜST SINIRLARI REVİZE EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2020 Tarihli ve 9410, 9411, 9412, 9413 Sayılı Kararları 27 Haziran 2020 tarihli 31168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

9397 sayılı Kurul Kararı ile; DAG/509-30/093 numaralı lisans sahibi İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik sistem kullanım bedeli üst sınırları revize edildi.

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 19 Haziran 2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Yönetmelik ile elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelik; iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış, piyasa işletim ve son kaynak tedarik tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bunlara ilave olarak Gelir Düzenleme Esasları ile Tarife Önerilerinin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar düzenlendi. Yönetmelik ile, 22.8.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

1- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/255, 256) 05 Haziran 2020 tarihli ve 31146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına; Ayşe Nur BAHÇEKAPILI ve Meltem TAYLAN AYDIN’ın atanmalarına karar verildi.

2- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266) 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Safa USLU atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Abdulseddar ALICI, Ali GÖKOGUZ, Fatih AŞGENAZ, Halil İbrahim GÖKOĞUZ, Lokman GÜNEY, Medet SAĞLAM, Murat EKER, Murat TOSUN, Şaban KOÇ ve Zeki Yaman ÇEPER atandı.
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı; Antalya Bölge Müdürü Abdi ÖNCEL, Bursa Bölge Müdürü Ünal CAN, Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ, Edime Bölge Müdürü İsmail ÇAPOĞLU, İstanbul Bölge Müdürü Zeki BOSTANCI, Kastamonu Bölge Müdürü İsmail GÖKALP, Konya Bölge Müdürü Nurettin KAYA, Manisa Bölge Müdürü Mehmet AKYOL, Siirt Bölge Müdürü Yavuz UYAR, Trabzon Bölge Müdürü Hakan GÖREGEN görevden alındı.
 • Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan; Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman GOLLÜCE, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Temel AKKUŞ, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin YILDIRIM, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ceylan ER, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Musa AYDEMİR atandı.
 • Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, Rana Sakine Narttürk, Mine Turkaya Üser, Esra Kındap, Hüseyin Ücer, Koray Albayrak, Haldun Ağanoğlu, Faruk Şen, Engin Özdemir, Hüseyin Yaren, Önder Şafak Tongal, Kerim Karatamir, Ali Murat Danacı, Erdem Bulut, Salih Aykan Kangal, İlker Demircan, Mehmet Zafer Güneş, Müge Ulusoy, Ceylan Yiğit, Hakan Cirit, Murat Taman, Mustafa Bilgin, Tarık Mavili, Hekim Çiftçi ve Eray Dağnık atandı.

3- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/278, 279, 280, 281, 282, 283) 16 Haziran 2020 tarihli ve 31157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Turgut ASLAN atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, Türkay DALAN atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Umut TUNCER atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Handan KARAKOÇ atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne, Ünal BAYLAN atandı.
 • İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak,
 • Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak,
 • Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana İl Emniyet Müdürü olarak,
 • Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak,
 • Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde İl Emniyet Müdürü olarak,
 • Polis Başmüfettişi Celal Taşçı Gümüşhane İl Emniyet Müdürü olarak,

atandı.

4- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306) 24 Haziran 2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Ahmet Can ACAROGLU atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı; Bilecik Defterdarı Mustafa ŞAHİN, Diyarbakır Defterdarı Mecit ÖZDEMİR, Kars Defterdarı Senem TOPAL, Kilis Defterdarı Zekeriya KELEŞ, görevden alındı.
 • Hazine Başkontrolörlüklerine, Hazine Kontrolörleri Halil YANIK, Murat Erinç BAYRAKÇI ve Alper ERGEN atandı.
 • Hazine ve Maliye Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı PINAR BİLGEN atandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Oya ERCİL görevden alınmış ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir SARI atandı.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ebubekir GİZLİGİDER atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, I. Bölge Müdürü Murat BAŞTOR atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak AYKAN, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin KARA atandı.
 • Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına, Esma DİLEK atandı.
 • I. Bölge Müdürlüğüne, Serdar YÜCEL atandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KARŞILIKLI VİZE MUAFİYETİ ŞARTLARI BELİRLENDİ.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2601) 03 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Karar ile; iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesi, her iki ülkenin vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması amacıyla; her iki ülke vatandaşlarının 90 (doksan) gün süreyle vize alma yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATININ BİRİMLERİNDE GÖREV VE YETKİLENDİRMELERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 64) 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname ile;

 

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerinden olan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yerine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü getirildi. Bu minvalde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri; “Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek…” olarak düzenlendi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı kadrosu iptal edilerek; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrosu ihdas edildi.
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerine; teşkilat ve görev alanına giren konularda uzmanları ve denetmenleri aracılığıyla teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak ve bu işlerin yürütülmesi amacıyla uygun görülen büyük il merkezlerinde bölge düzeyinde denetim yapmak üzere denetim grupları kurmak eklendi.
 • Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görev ve yetkilerinde ilaveler yapılmıştır. Ayrıca Yüksek Fen Kurulu’nun yapısı; “1 Başkan ve 1 hukukçu olmak üzere 17 üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyelerinin; en az 4 yıllık eğitim veren hukuk, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları gerekir.” şeklinde düzenlendi.
 • Uzman istihdamının yanı sıra Bakanlık bünyesinde denetmen istihdamı da getirilerek; Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı istihdamı yapılabileceği belirtildi.

SERBEST (DÖVİZ) FONLARININ PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ KAZANÇLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI %15 OLARAK YENİDEN BELİRLENDİ

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604) 03 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile;

 

 • Serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlendi.

 

 • Diğer taraftan, fon katılma belgelerinin alım-satımı ile fona iadesinden elde edilen gelirler de stopaja tabi bulunmaktadır. Hisse senedi yoğun fonlar dışındaki fonlarda stopaj oranı gerçek kişiler ile vakıf ve dernek gibi tüzel kişiler tarafından elde edilen gelirlerde %10 olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama aynen devam ettiği için, yatırımcılar tarafından döviz fonlarından gelir elde edildiğinde, ilgili aracı kurum/banka/saklamacı kuruluş tarafından stopaj yapılması gerekecektir. Bu da gerçek kişiler ile vakıf ve dernek gibi tüzel kişiler tarafından yapılan döviz fonu yatırımlarında, hem fon bünyesindeki portföy kazançları üzerinden %15, hem de yatırımcının gelirinin realize olduğu (katılma payının fona iade edildiği veya satıldığı) dönemde %10 stopaj yapılacağı anlamına gelmektedir.

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

7246 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24 Haziran 2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile yapılan değişiklikler kapsamında;

 

 • Bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin bütünü veya bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin, diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü, bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması hukuka aykırı ve yasak olacaktır.

 

 • Rekabet Kurulu, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığının talebi üzerine veya resen, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar”, “hakim durumun kötüye kullanılması”, “birleşme veya devralma” maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri nihai kararında bildirecektir.

 

 • Yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulacak. Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verilecektir.

 

 • Uzlaşmayla cezada indirim söz konusu olacaktır.

 

 • Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecektir.

 

 • Rekabet Kurulu bir karar verdikten sonra, “kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması”, “ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları”, “kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması” halinde tekrar soruşturma açabilecektir.

 

 • Bu çerçevede Kurul, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir süre verecektir. Bu süre geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır. İhlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla soruşturma sonlandırılacaktır.

 

 • Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında %25’e kadar indirim uygulanabilecektir. Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamayacaktır.

 

 • Kanunu ihlal ettiği belirlenenlere yazılı savunmalarını 30 gün içinde kurula göndermeleri tebliğ edilecektir. Tarafların gönderecekleri savunmalarına karşı soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler 15 gün içinde ek yazılı görüş bildirecek ve bu da tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara iletilecektir. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe cevap verebileceklerdir. Haklı gerekçeler sunulması halinde bu süreler bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilecektir.

 

 • Ayrıca, söz konusu değişikle Rekabet Kurumunun başkan yardımcılarının sayısı ikiden üçe çıkarılmaktadır.

ORMAN KANUNU’NUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05 Haziran 2020 tarihli ve 31146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile;

 

Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18. maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin İzin Türleri başlıklı Ek-1’i değiştirilmiştir. Arazi izin bedeli; izin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedeli, Yönetmeliğin ekinde yer alan izin türü katsayısı (Ek-1), ekolojik denge katsayısı (Ek-2) ve il katsayısının (Ek-3) çarpımlarının sonucu belirlenmektedir. Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1’inde yapılan değişiklikle balık üretim tesislerinin katsayısı 0,5’ten 0,25’e indirildi.

GÜMRÜK, İHRACAT, İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

1- GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) 18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü; Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne ilave olarak; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilebilecektir.

2- GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9) 18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

 • Gümrükte transit rejimine izinli gönderici tanımı eklenmiştir. Tebliğde izinli gönderici yetkisine sahip firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı tanındı. İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara, teminat gümrük idaresine yapılacak başvuru üzerine ortak koşulların sağlanması durumunda, aynı maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan şartlar aranmaksızın üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınacaktır. Referans tutar ile kapsamlı teminat tutarı arasındaki farkı karşılayacak kadar öz kaynak bulunduğunun gösterilmesi koşulunun ikinci düzey için sağlanması halinde, bu firmalara ikinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı sağlanacaktır. Bu kapsamda yapılan başvurunun yeni bir teminat, gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen teminat referans numarasını (GRN) tanımlanmasını da içermesi durumunda, Yönetmeliğin genel koşulların sağlanması ve belirtilen bilgi ve belgelerin teminat gümrük idaresine sunulması gerekecektir.
 • Başvurunun yeni bir GRN tanımlanmasını da içermesi durumunda, teminat mektubu aslı ve kefil tarafından teminat mektubuna ilişkin olarak düzenlenen zeyilname; başvurunun mevcut GRN’ler için yapılması durumunda ise kefil tarafından düzenlenen zeyilname; banka teyit yazısı ve imza sahiplerine ait imza sirküleri ile birlikte doğrudan kefil tarafından teminat gümrük idaresine sunulacaktır. Teminat gümrük idaresine sunulan teminat mektubu ve/veya zeyilnamenin usulüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesini ve teminat gümrük idaresince kabul edilmesini müteakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %30’una veya %50’sine eşit olacak şekilde referans tutar artırılacaktır. Referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 3,33 veya 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanacaktır.
 • İndirimin tanımlandığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar indirim tanımlanan GRN kapsamında gerçekleştirilen ihracat taşımalarının en az % 20’sinin izinli gönderici yetkisi kapsamında olmaması halinde kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki teminat düzeyine düşürülecektir. Bu durumda, izinli gönderici yetkisine sahip firmalar, teminat düzeyinin düşürüldüğü tarihten itibaren 2 yıl geçmedikçe bu madde kapsamında yeniden başvuruda bulunamayacaklardır.
 • Kapsamlı teminat sertifikalarının süre uzatımı veya değiştirilmesi gerektiği veya referans tutarın arttırılmasına yönelik yeni bir GRN tanımlanması talebinde bulunulduğu durumlarda iznin verilebilmesi için gerekli şartların geçerliliği teminat gümrük idaresince gözden geçirilebilecektir.
 • Çok modlu taşımacılıkta süre sınırı, taşıma modları arasındaki geçiş süreleri de dikkate alınarak, azami sürelere 15 günü aşmayacak şekilde ilave süre eklenerek belirlenebilecektir.
 • Ortak transit rejimi kapsamındaki parsiyel taşımalarda son yüklemenin yapıldığı yer gümrük idaresince araçta bulunan tüm transit beyanlarına yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında kaşe de tatbik edilerek imzalanacaktır.

3- “YALNIZ SÜSPANSİYON TİPİ POLİVİNİL KLORÜR” ÜRÜNÜNE YÖNELİK YÜRÜRLÜKTE BULUNAN DAMPİNGE KARŞI KESİN ÖNLEMLERE İLİŞKİN OLARAK NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI AÇILMASI VE AÇILAN SORUŞTURMANIN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/11) 24 Haziran 2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

Yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

4- İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/29) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 02 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29) yürürlükten kaldırıldı.

5- İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/5) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 02 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

İthalatı gözetime tabi 16.04 ve 16.05 pozisyonunda yer alan konserve balık, kabuklu hayvan ve yumuşakçaların gözetim uygulaması kaldırılmış olup, 2013/9 sayılı Tebliğde bildirilen ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulan eşya listesi kapsamına alındı.

6- İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

 • Değişiklik öncesinde, brüt 25 kg veya daha az miktarda eşya için “bir gümrük beyannamesi” kapsamında tanınan muafiyet kriteri, değişiklik sonrası, “bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında” olarak değiştirildi.
 • İlaveten, İlgili Tebliğ’in EK-III’ünde yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler”e gerekli görülmesi halinde “İhracatçı – Üretici Bilgi Formu”nun eklendiği belirtildi.

7- İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) 02 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler uyarınca;

 • 05.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/2) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünün İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir. İran menşeli söz konusu ürüne yönelik kota başvuruları Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İşlemler altındaki  “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
 • Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • Kota, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.
  G.T.İ.P.Eşyanın TanımıKota Miktarı (Ton)
  1.Dönem2.Dönem3.Dönem
  2/7/2020 – 1/7/20212/7/2021 – 1/7/20222/7/2022 – 1/7/2023
  3920.20.21.00.19Diğerleri1.4121.4541.498
 • Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.  Daha önce ithal lisansı almış olan başvuru sahiplerinin yeni başvurularının karşılanması için önceki alınan lisanstaki miktarın tamamına ait ithalat işlemlerinin sonlanmış olması ve önceki lisans düzenleme tarihinden itibaren 30 gün geçmiş olması gerekmektedir. Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

8- İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/11) 04 Haziran 2020 tarihli ve 31145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)’na bu Tebliğ hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetki verildi.

9- İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK 37 ADET TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler (Tebliğ No: 2004/20), (Tebliğ No: 2006/7), (Tebliğ No: 2006/11), (Tebliğ No: 2007/1), (Tebliğ No: 2007/4), (Tebliğ No: 2007/7), (Tebliğ No: 2007/9), (Tebliğ No: 2007/10), (Tebliğ No: 2007/19), (Tebliğ No: 2007/28), (Tebliğ No: 2008/8), (Tebliğ No: 2008/11), (Tebliğ No: 2008/14), (Tebliğ No: 2009/9), (Tebliğ No: 2010/4), (Tebliğ No: 2010/7), (Tebliğ No: 2011/3), (Tebliğ No: 2011/6), (Tebliğ No: 2012/1), (Tebliğ No: 2013/6), (Tebliğ No: 2013/12), (Tebliğ No: 2017/2), (Tebliğ No: 2017/6), (Tebliğ No: 2017/9), (Tebliğ No: 2018/3), (Tebliğ No: 2018/4), (Tebliğ No: 2018/6), (Tebliğ No: 2018/7), (Tebliğ No: 2018/8), (Tebliğ No: 2018/9), (Tebliğ No: 2018/10), (Tebliğ No: 2018/13), (Tebliğ No: 2018/14), (Tebliğ No: 2019/2), (Tebliğ No: 2019/6), (Tebliğ No: 2019/8), (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler 07 Haziran 2020 tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin olarak aşağıda yer alan 37 adet tebliğde değişiklik yapıldı. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

 • (Tebliğ No :2004/20) Emniyet Somunları,
 • (Tebliğ No: 2006/7) Biberon, Alıştırma Bardakları ve Diğerleri,
 • (Tebliğ No: 2006/11) Aydınlatma Cihazları
 • (Tebliğ No: 2007/1) Telefon Cihazları Aksam ve Parçası,
 • (Tebliğ No: 2007/4) Paslanmaz Çelikten Sofra Mutfak Eşyası ve Kaşık, Çatal Takıları,
 • (Tebliğ No: 2007/7) Hoparlör ve Aksamı,
 • (Tebliğ No:2007/9) Mobilyalar,
 • (Tebliğ No: 2007/10) Ölçü Transformatörleri, Voltmetre ve Ampermetre,
 • (Tebliğ No: 2007/19) Vinilklorür Polimerden Kalınlığı 1 Milimetreyi Geçmeyen Tabaka Şerit Vb,
 • (Tebliğ No: 2007/28) Demir veya Çelikten Diğer İnce ve Kalın Borular ve İçi Boş Profiller,
 • (Tebliğ No: 2008/8) Gözlük ve Çerçeveler,
 • (Tebliğ No: 2008/11) Ev Tipi Devre Kesiciler (Otomatlar),
 • (Tebliğ No: 2008/14) Jantlar,
 • (Tebliğ No: 2009/9) Metallere Ark Kaynağı Yapma Makinası ve Aksamı,
 • (Tebliğ No: 2010/4)’Disksiz Frenler ve Servo- Frenler,
 • (Tebliğ No: 2010/7) Bombeli Lamine Edilmiş Emniyet Camları,
 • (Tebliğ No: 2011/3),
 • (Tebliğ No: 2011/6) Kasnaklar,
 • (Tebliğ No: 2012/1) Menteşeler,
 • (Tebliğ No: 2013/6) Elektrik Süpürgesi, Buharlı Ütüler, Çay ve Kahve Yapma Makinası,
 • (Tebliğ No: 2013/12) Çekmeli Pazar Arabaları,
 • (Tebliğ No: 2017/2) Kauçuktan Dış Lastikler,
 • (Tebliğ No: 2017/6) Trasmisyon Zincirleri,
 • (Tebliğ No: 2017/9) Cam Bardak,
 • (Tebliğ No: 2018/3) Kurşun Asitli Starter Akümülatörler,
 • (Tebliğ No: 2018/4) Gözenekli Vinilklorür Polimerlerinden Tabaka Şerit Vb,
 • (Tebliğ No: 2018/6) Karıştırıcı Valfler, Küresel ve Konik Valfler,
 • (Tebliğ No: 2018/7) Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Diğer Sesli İşaret Cihazları, Alarm Cihazları (Binalarda kullanılan),
 • (Tebliğ No: 2018/8) Debriyajlar.
 • (Tebliğ No: 2018/9) Transmisyon Kolanları,
 • (Tebliğ No: 2018/10) Asansör ve Yürüyen Merdiven Aksamı,
 • (Tebliğ No: 2018/13) Cam Hamuru, Camlar Tozu,
 • (Tebliğ No: 2018/14) El Aleti,
 • (Tebliğ No: 2019/2) Plastik Yapıştırıcı (Yassı Halde),
 • (Tebliğ No: 2019/6) Oyuncak Bebek, Plastikten Yapı Seti Oyuncağı,
 • (Tebliğ No: 2019/8) Forkliftler, Kaldırma ve Elleçleme Tertibatı Olan Diğer Yük Arabaları,
 • (Tebliğ No: 2020/1) Çekme ve Üfleme Cam, Float Cam, Bombeli ve İşlenmiş Cam, Emniyet Camları

10- İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR YAYIMLANDI.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2638) 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

İthalat Rejim Kararı eki I Sayılı Listede yer alan “6. FASIL” kenar başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirildi.

Aynı karara ekli I Sayılı Listede yer alan “35., 45. ve 53. FASILLAR” kenar başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirildi.

11- POLİETİLEN (TEREFTALAT) İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ TALEBİNE İSTİNADEN SORUŞTURMA AÇILDI.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) 11 Haziran 2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ve “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan Poli(etilen tereftalat) ithalatında korunma önlemi talebine istinaden soruşturma açıldı.

İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2635) 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Karar ile; döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair hususlar belirlendi. Buna göre;

 

 • İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların;

 

 1. a) Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,
 2. b) Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları ile desteklenecektir.

 

 • Bölge işleticilerinin;

 

a) Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kâr payı giderleri %50 oranında, desteklenecektir.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNİN PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2641) 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Tebliğ ile; Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.  Karar; Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar ile bu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsamaktadır. Buna göre;

 

 • Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.
 • Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının iştirak etmelerini sağlamak üzere, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.
 • Bakanlık tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.
 • Destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak işbirliği kuruluşu ve yararlanıcıların belirlenmesi ile ödeme tutarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681) 28 Haziran 2020 tarihli 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Tebliğ ile; yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Buna göre;

 • Davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edecektir. Davet veya duyuruya istinaden kullanıcı tarafından Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan tanımlı alan doldurulacaktır. Bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1’in ve E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekecektir. Bu fıkra hükümleri teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmayacaktır.
 • Kararın müeyyideyle ilgili 11. maddesine eklenen hükümlere göre, gerçekleşen sabit yatırım tutarının destek kararında öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda faiz veya kar payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş olan azami tutarlar gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit tutarına oranın nispetinde düşürülecek ve varsa fazladan yararlanılan destekler geri alınacaktır.
 • Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hali durumu nedeniyle yatırıma başlamayanlar hariç olmak üzere, destek kararının yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde asgari 200 milyon TL veya destek kararında belirtilen yatırım tutarının % 10’u kadar yatırım harcaması gerçekleştirildiğinin tevsik edilmemesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin destek kararı yürürlükten kaldırılacaktır. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için cumhurbaşkanınca bir yıl süre verilebilecektir. 3 yıllık süre, daha önce yürürlüğe konulmuş destek kararlar için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte başlayacaktır.
 • Enerji desteği uygulamasında firma tarafından destek talep edilmesi halinde, yatırımın kısmen işletmeye geçişi, bakanlık tarafından görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunu onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin Yeminli Mali Müşavir raporunun bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilecektir.
 • Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarını oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilecektir.
 • Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilecektir. Yatırım tamamlanma vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı, destek kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının %50’sini geçemeyecektir.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve bakanlıkça uygun bulunması halinde, yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilecektir.
 • Yatarım tamamlama vizesini müteakip 3 yıl boyunca her yıl satışların asgari %2’si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının Yeminli Mali Müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde, vergi indirimi desteği, kanunca belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla destek kararında belirtilen yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

 

Karar’ın, bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1’in ve E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesiyle ilgili hükmü 18.09.2019 tarihinden itibaren, enerji desteğiyle ilgili hükümleri 26.11.2016 tarihinden itibaren; diğer hükümleri ise 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626) 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile;

 

 • Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için en fazla 6 aylık süre verileceği düzenlenmiştir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıklar giderilmediği durumlarda devir işlemi yapılamayacaktır.

 

 • Yönetmelik ile sınıf tespiti yapılmamış gayrisıhhî müesseseler için sınıf tespiti; ilgili tesisin neden olabileceği kirleticilerin nitelik ve niceliği ile izalesi konusundaki proje ve açıklama raporu, neden olabileceği çevre sağlığı riskleri, açıklamalı proses akım şeması, eğer kurulu ise kapasite raporu (yoksa kişinin beyanı), toplam motor gücü, toplam personel sayısı ve tesisin diğer özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

 

 • Emlak ofisi olarak kullanılan işyerleri bundan sonra en az 20 metrekare büyüklüğe sahip olacak. Aynı işyerinde birden fazla işletmeci bulunması durumunda ise her işletmeci için en az 5 metrekare daha bu ölçüye ilave edilecektir. Alınan karar kapsamında emlak ofisleri artık daha ferah ve geniş tutulacak, kapalı alanlarda sosyal mesafenin korunmasına öncelik verilecektir.

 

 • Emlak ofislerinin çalışanlar ya da işyeri sahibi tarafından ikamet amaçlı olarak kullanılması da yasaklandı. Bazı emlak ofislerinde oto satışı ya da farklı işlerin yapılması üzerine yeni yönetmelikte taşınmaz ticaretinden başka bir faaliyetin yürütülmesi resmen yasaklandı.

 

 • Tapusunda konut yazan yerlerde oto galeri açılamayacaktır. Yine oto galeri olarak açılan binada konut olarak kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmasına da izin verildi.

 

 • Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ile lunaparklarda, bu iş yerlerinin düzenli kontrol ve bakımı için en az 1 makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurulması zorunluluğu getirildi.

 

 • Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartların taşınması halinde, “yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın” iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı tanındı.

 

 • Elektrikli araç şarj istasyonları da üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak yönetmelik kapsamına alındı.

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05 Haziran 2020 tarihli ve 31146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile;

 

 • Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları kapsamında, dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç kullanılabileceği düzenlenmiştir. Eskiden bu süre 1 yıl ile sınırlandırılmış idi. 2 yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunluluğu belirtilmiştir. Bu değişiklik müracaatlarının Trafik tescil kuruluşları yerine nüfus müdürlüğüne yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.
 • Yabancılar ise dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye’de giriş yaptıktan en fazla 6 ay süreyle araç kullanabileceklerdir. Yine, bu sürenin sonunda Türkiye araç kullanabilmeleri için dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerini Türkiye sürücü belgeleriyle değiştirmek ile zorunludur.
 • İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin Türkiye sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslarda da değişikliğe gidilmiştir. Buna göre, değiştirmek için müracaat trafik tescil kuruluşu yerine herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılacaktır. Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Haziran 2020 tarihli ve 31164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile;

 

 • Yetki belgesi sahipleri, merkezi adresleri ve şubelerinden; terminallerde bulunanlar için, aynı taşınmazla adlarına düzenlenmiş/düzenlenecek diğer yetki belgeleri kapsamında da faaliyette bulunmaları ve bu maddeyle istenilen alan şartları toplamının yine aynı taşınmazla sağlanıyor olması halinde, bu taşınmazlar için müstakil/bağımsız olma şartı aranmayacaktır.
 • B türü yetki belgesi ile ilgili olarak, yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlardan, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince aranan üst yaş şartı 10’dan 12’ye çıkarıldı. Buna göre, firmalar 10-12 yaş arasındaki otobüsleriyle de asgari kapasiteyi sağlayabilecekler.
 • Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülüklerini belirleyen 40’ncı maddesine yapılan eklemeyle taşınan malın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS) işlemek/iletmek zorunda olacaklardır.
 • Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların yükümlülüklerini belirleyen 41. maddeye yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddelerinin; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması, ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması zorunlu olacaktır.
 • Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenecektir. Bu nokta/yerler için, bu maddenin taşıtlarında belli miktarda boyun korsesi bulundurma ve taşıma hattı ve hattaki güzergah zorunluluğu ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla yolcu bileti hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmayacaktır.
 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilecektir.
 • Halen geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine 6 ay ilave edilecektir.
 • A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlar ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı 8 olarak uygulanacaktır ve bu fıkra kapsamında bulunan 6 yaşından büyük taşıtlar için taşıt kartı süresi 31 Aralık 2021 olarak düzenlenecektir.
 • Mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesiyle değiştirilecektir.

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği 11 Haziran 2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile;

 

 • Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının oluşumu, işleyişi ve görevlileriyle çalışma usul ve esasları düzenlendi. Buna göre, şura, ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, işletilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak, sorunlara çözüm önerileri getirmek, yurt içinde ve dışında oluşan sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasına zemin hazırlamak amacıyla görev yapacaktır.

 

 • Kurul, komite, çalışma grupları, üyeler ve davetlilerden oluşacak şuranın başkanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olacak. Her bir çalışma grubunda kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin dengeli temsili göz önünde bulundurularak en az 30, en fazla 300 üye bulunabilecektir. Şura, bir önceki organizasyondan en erken 7 yıl sonra bakanın uygun gördüğü tarihlerde ulusal veya uluslararası katılımlı yapılacaktır.  Şuranın açılışı bakan, katılamadığı durumlarda görevlendireceği bakan yardımcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 • Açılış ve kapanış programlarıyla sektör oturumları halka açık gerçekleştirilecektir. Şuranın açılış programı sonrasında çalışma gruplarına göre belirlenen sektör oturumları ayrı ayrı salonlarda icra edilecektir. Şurada ülkenin, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini ortak akıl yoluyla ortaya çıkarmaya yarayan tavsiye niteliğinde kararlar alınacaktır. Sonuç bildirgesindeki kararlar bakan onayıyla belirlenecektir. Şura organizasyonunun bitiminden itibaren en geç 60 gün içinde sonuç bildirgesi yayımlanarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Şura organizasyonu kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile harcamalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve döner sermaye bütçesinden karşılanacaktır.

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile; umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

 

Yönetmelik, umumi hayata müessir afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatına ilişkin, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri kapsamaktadır.

 

Yönetmelik, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7247 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI

7247 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 

 • Diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi de yararlanacaktır. Bu kapsamda Türkiye Vakıflar Bankasının, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacaktır.
 • Kanunla, bu yıl meydana gelen ve 9 ili etkileyen 4 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilecektir. Bu kapsamda Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van ile Bingöl’ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı, Erzurum’un Çat ilçelerinde zarara neden olan 4 depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince tespit edilmiş yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına imkan tanındı.
 • “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”a yapılan eklemeyle, yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçilecektir.
 • Covid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin %5’ine kadar olacak şekilde artırıldı.
 • Kanunla, “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun”a geçici madde eklenmiştir. Buna göre, maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce alınmış kamulaştırma kararları üzerine, idari yargıya açılmış davalarda iptal kararı verilmesi nedeniyle idare aleyhine açılacak davalarda; taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş kamulaştırma bedeli, davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilecektir.
 • Sözleşmelerin, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın, kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek diğer yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülecektir. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmeler için de bu düzenleme geçerli olacaktır. Bu düzenleme ayrıca Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ndaki “sözleşme şartları” hükmüne de eklenecektir.  Böylelikle bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açıldı.
 • Kanunla Elektronik Haberleşme Kanunu’nda da düzenleme yapılmıştır. Buna göre tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkına sahip olacaktır. Sözleşme, yazılı olarak veya elektronik ortamda kurulacaktır.
 • Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu kaldırılmıştır. Abone, elektronik yöntemlerle de talebini iletebilecektir.
 • Çek Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da 1’ini alacaklıya ödemek zorunda olacaktır.
 • Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verildi.
 • İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da 1’i biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu yapılan değişikliklerle sözleşmeler, şirketler ve müşteriler arasındaki ilişkiler bilişim veya elektronik haberleşme cihazlar üzerinden, uzaktan iletişim yoluyla gerçekleştirilebilecektir.
 • Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle İçişleri Bakanlığının kimlik verileri, yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleriyle, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları ile paylaşabilecektir.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10 olarak tespit edildi.

VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.b) 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

 

 • Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde yer alan ihraç tavanı hesaplamasında uygulanan limitlerin İFK veya İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek VİDMK’lar için uygulanmayacağına,
 • İFK’lar veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak VİDMK ihraçlarda Kurul ücretinin yarısı oranında tahsil edilmesine,
 • VİDMK ihraçlarındaki maliyetleri düşürücü bir düzenleme olarak, 31.12.2019 tarihine kadar yapılan ihraçlar için geçerli olan, “Tebliğ’in 29. maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranların binde sıfır olarak uygulanması suretiyle ihraçlardan Kurul ücreti alınmaması” uygulamasının, 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak ihraçları kapsamasına; ilişkin düzenlemeler yapıldı.

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.a) 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

 

On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan; “İpotek Finansmanı Kuruluşunun (“İFK”) ihraç limitinin, sermayesinden bağımsız hale getirilmesi” ve “İFK’nın ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK Kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılması” tedbirleri kapsamında İFK tarafından yapılacak borçlanma aracı ihraçları ile İFK veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet (“VİDMK”) ihraçlarının teşvik edilmesi, Covid-19 salgınının muhtemel etkileri de dikkate alınarak özendirilmesi ve piyasada daha aktif kullanılmasının desteklenmesi amaçlarıyla yapılan değişikliklere göre;

 • Borçlanma Araçları Tebliği’nde yer alan ihraç tavanı limitinin İFK tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları için uygulanmayacağına,

FK’lar tarafından yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında Kurul ücretinin 2021 yılsonuna kadar alınmamasına, sonrasında yarısı oranında tahsil edilmesine, ilişkin düzenlemeler yapıldı.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Haziran 2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile yapılan değişiklikler kapsamında;

 

 • Proje kapsamında öngörülen AR-GE sürecinin bir kısmını veya tamamını ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında ortaklı AR-GE şeklinde yapmak üzere projeye dahil olan işletme tanımlı AR-GE Yüklenicisi eklendi.
 • Proje komisyonu yapısı; 5 asıl üye ve 4 yedek üyeden oluşacak şekilde düzenlenmiştir. Görevini ifa etmesine engel bir durum oluşan asıl komisyon üyesinin yerine, komisyon başkanının belirleyeceği yedek üyenin görev yapacağı düzenlendi.
 • Başvurunun AR-GE kısmı için başvuru sahibi şirket, projenin AR-GE sürecinin bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisi şirketle ortaklı AR-GE projesi sunabilir. AR-GE sürecinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisi gerçekleştirecekse, başvurunun AR-GE kısmı, AR-GE yüklenicisi firmalar tarafından ortaklı AR-GE projesi olarak hazırlanabileceği; böyle bir iş birliği yapılması durumunda başvuru esnasında, başvuru sahibiyle AR-GE yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolünün de Program Portalına yüklenmesi zorunluluğu getirildi.
 • Başvuruların değerlendirilmesi kapsamında yenilikler getirilerek; Kesin başvurusu çağrı planında öngörülen takvim içerisinde Program Portalı üzerinden tamamlanan projelerin değerlendirmeye tabi tutulacağı belirtildi. Bu bağlamda;
 • Yatırımcı firmanın KOBİ desteklerinden yararlanmak istemesi durumunda, projenin yatırım kısmı için Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında talep edilen bilgileri sunması ve formları doldurması gerekir. Yatırımcı firmanın ve başvurusunun KOSGEB desteklerinden yararlanabilme açısından ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılama durumu KOSGEB tarafından incelenerek, inceleme sonucu varsa eksik ve/veya hatalı bulunan hususlarla birlikte program yönetim ofisine bildirilir.
 • Komisyon, proje inceleme sürecinde ve proje sunumu esnasında firmadan proje dosyalarındaki eksik bilgi ve tutarsızlıkların giderilmesini veya ilave bilgi ve belgeler sunulmasını isteyebilir.
 • Komite, 70 ve üzerinde puan alan projelerin revize edilmesine, firmalardan ilave bilgi ve belge istenmesine karar verebilir. Komite, bu durumda, KOSGEB, TÜBİTAK ve komisyonlara projeler ile ilgili yeniden inceleme ve değerlendirme yaptırabilir. Komite bu doğrultuda, projenin yeniden değerlendirme süreci için çağrı planında öngörülen tarih kısıtlamalarına bağlı kalınmaksızın yeni bir takvim belirleyebilir.
 • Destek kararı esnasında KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteği tanımlanan firmalar, proje uygulama süreci içerisinde KOBİ vasfını yitirseler dahi destek kararında öngörülen koşul ve süreler dahilinde KOSGEB desteklerinden yararlanmaya devam eder.
 • Program kapsamında sağlanacak TÜBİTAK destekleri için ise, Bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisiyle ortaklı AR-GE yapılması planlanan projeler için Komitenin AR-GE desteği tanımlaması durumunda, ilgili TÜBİTAK destek programı hükümleri çerçevesinde ortaklı AR-GE sürecine dahil olan yatırımcı firma ve/veya AR-GE yüklenicilerine destek sağlanacağı belirtildi.

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/13) 20 Haziran 2020 tarihli ve 31161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile;

 

 • Koronavirüs salgını süresine özgü kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla; yıllık reel kredi büyüme oranı %15’in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının %15’ten küçük olma koşulunun, yılsonuna kadar geçici bir süre için uygulanmamasına karar verildi. Söz konusu değişiklik, tesisi 26 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan 12 Haziran 2020 tarihli yükümlülük döneminden 25 Aralık 2020 tarihli yükümlülük dönemine kadar geçerli olacaktır.

Tebliğ, 12.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI YAYIMLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2020 Tarihli ve 9040 Sayılı Kararı 02 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile;

 

COVID-19 salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle,

 • 2019 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için 06.2020 olan son başvuru tarihinin, 15.09.2020 olarak uygulanmasına ve;
 • Hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarların faiz ve kâr payları ile birlikte 09.2020 tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine,

karar verildi.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİNE (“VERBİS”) KAYIT OLMAK İÇİN TANINAN SÜRELERİN UZATILMASINA KARAR VERDİ

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı 23 Haziran 2020 tarihli ve 31164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile;

 

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 09.2020 tarihine,
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 03.2021 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verildi.