Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Aralık 11, 2020

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın Yıl Sonuna Kadar Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler

Sermaye Piyasaları Hukuku
Okunma Süresi: 2 dakika

GİRİŞ

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)(“Tebliğ”)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b) (“09.10.2020 Tarihli Tebliğ”) 09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

09.10.2020 Tarihli Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile Tebliğ’de yapılan değişiklikler, Portföy Yönetimi Şirketleri (“PYŞ”) tarafından kurulmuş olan girişim sermayesi yatırım fonlarına (“Fon” ve/veya “GSYF”) ilişkin birtakım yükümlülükler getirmiş ve fonların yönetim şekline ilişkin ihtiyari nitelikle kolaylaştırıcı düzenlemeler öngörmüştür. 

Tebliğ ile yapılan değişikliklerin fon bilgilendirme dokümanlarına ve fon yatırımcı sözleşmelerine etkisi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  

TEBLİĞ’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN FON BİLGİLENDİRME DOKUMANLARINA VE YATIRIMCI SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

TEBLİĞ’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN FON BİLGİLENDİRME DOKUMANLARINA VE YATIRIMCI SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Tebliğ’de yapılan değişikliler, fon bilgilendirme dokümanları olarak tanımlanan

  • Fon İç Tüzüğü”,
  • Fon İhraç Belgesi” ve
  • İhtiyari olarak hazırlanan “Yatırımcı Bilgi Formu” ile
  • Fonlara ilişkin “Yatırımcı Sözleşmeleri

hükümlerini etkilemekte olup, Tebliğ değişikliklerinin öncelikle bu dokümanlara etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

İlk olarak; 09.10.2020 Tarihli Tebliğ ile GSYF’lere getirilen zorunlu değişiklik; Tebliğ’in geçici 1. (birinci) maddesinin ilk fıkrası uyarınca, en geç 31/12/2020 tarihine kadar, Tebliğ’in 33. (otuzüçüncü) maddesinin 1. (birinci) fıkrası uyarınca;

  • PYŞ’ler tarafından kurulan her bir GSYF için ayrı ayrı olmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) sayfası oluşturulması, bu sayfada yer alacak özet ve genel bilgilerin doldurulması ve ticari sır niteliğindeki bilgilerin gizlenebilmesi suretiyle fon bilgilendirme dokümanlarının, fon bilgilendirme dokümanları tadil metinlerinin ve finansal raporların KAP’ta ilan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu nedenle GSYF’lere ilişkin 31.12.2020 tarihine kadar yapılması gereken ilk zorunlu değişiklik KAP sayfası oluşturularak, yukarıda ifade edilen kapsamda KAP’ta gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekliliğidir.

 İkinci olarak; Tebliğ’in geçici 1. (birinci) maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 09.10.2020 tarihi itibariyle ihraç belgesi onaylanan fonlar için ihraç belgelerinde yer alan;

“performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsil edildiğine ilişkin bilgiye yer verilerek, mevcut durumda ihraç belgelerinde yer alan performans ücreti hesaplamaları, kurucular tarafından ihraç belgesi metinlerinden çıkarılıp 24 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında gerekli işlemler tesis edilir. Söz konusu ihraç belgesi değişiklikleri için Kurul onayı aranmaz. İhraç belgesinde yapılan söz konusu değişiklikler 31/12/2020 tarihine kadar katılma pay sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir.”

yukarıda ifade edilen hüküm uyarınca “performans ücreti hesaplamalarının” ihraç belgesinden çıkarılarak, Tebliğ’in 24. (yirmidördüncü) maddesinin ikinci ve üçüncü düzenlemeleri dahilindeki hükümlerin 31/12/2020 tarihine kadar ihraç belgelerine işlenmesi gerekliliği düzenlenmiştir.

  • Bu nedenle PYŞ’lerin sahip olduğu GSYF’lerde, ihraç belgesinde var ise bulunan;

Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar” vb. nitelikte oluşturulan maddelerinde yer alan performans ücreti hesaplama hükümlerinin Fon ihraç belgelerinden çıkarılarak, Tebliğ’in 24. (yirmidördüncü) maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası düzenlemelerine uygun olarak tadil metinlerinin hazırlanması bu kapsamda;

  • Tadil metinlerinin Fon kurucuları olan PYŞ’lerin yönetim kurulu kararında kabul edilerek,
  • Tadil metinlerinin KAP’ta ilan edilmesi ve
  • İnternet sitesi ve KAP’ta ilgili değişikliklerin yatırımcılara duyurulması ve

usulüne uygun şekilde yatırımcılara tebliği ispat edecek şekilde duyuru metinlerinin ayrıca yatırımcılara iletilmesi gerekir.

Tebliğ’in geçici 1. (birinci) maddesi düzenlemesi uyarınca, ihraç belgelerinde yapılacak değişiklikler T.C. Sermaye Piyasası Kurul onayına tabi değildir.

  • Yatırımcı Sözleşmesi Tadili; Performans ücretlendirmesine ilişkin hesaplama hükümlerinin ifade edildiği şekilde Fon ihraç belgelerinde tadil edildiği şekle uygun olarak, yatırımcı sözleşmelerinde yer alan aynı içerikteki maddelerin de tadil edilerek, Fon yatırımcıları ile yatırımcı sözleşmesi tadil protokollerinin imzalanması gerekmektedir.

Son Olarak; Yukarıda ifade edilen Tebliğ’de yer alan zorunlu değişikliklerin yanı sıra, 09.10.2020 Tarihli Tebliğ ile getirilen yeni düzenlemelerde yer alan değişiklikler, fonların yönetimi ve stratejisine ilişkin ihtiyari düzenlemeleri içermektedir. Diğer bir ifade ile GSYF’lerde mevcutta bulunan uygulamaların, Tebliğ’de yapılan değişikliklere uygun olarak yönetimsel karar ile değiştirilmesine karar verilir ise; bu kapsamda Fon ihraç belgeleri ve iç tüzüklerinin tadili için T.C. Sermaye Piyasası Kurul’unun izninin alınarak, ilgili değişikliklerin Kurul tarafından onaylanması akabinde yatırımcı sözleşmelerinin değiştirilmesi ve yatırımcılara usulüne uygun şekilde bilgilendirmelerde bulunulması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Sermaye Piyasaları
Sermaye Piyasaları departmanında yer alan ekibimiz; Kılınç Hukuk & Danışmanlık müvekkilleri arasında yer alan, yatırım kuruluşları -aracı kurumlar, bankalar, halka açık şirketler, fonlar...

DAHA FAZLA MAKALELER SAYFASINA DÖN
@