Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Fesih Yasağı Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

A.    Giriş

Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin pek çok hukuki düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 17/04/2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7244 sayılı Kanun”) İş Hukuku mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda belirtilen 7244 sayılı Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”)’na geçici 10.madde eklenerek yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan düzenlemelere ilişkin 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin işveren tarafından feshedilememesine ilişkin sürelerin iki ay daha uzatılması kararlaştırılmıştır.

B.    İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Fesih Yasağına İlişkin Sürelerin Uzatılması

7244 sayılı Kanun’un 9.maddesi ile İş Kanunu’na eklenen geçici 10.madde ile her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle İş Kanunu’nun 25. maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine ilişkin sınırlama getirilmiştir. Yine ilgili maddenin ikinci fıkrası uyarınca; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği ve ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermediği düzenlenmiştir. İşbu geçici m.10/f.4’da belirtilen;

“Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.”

hükmü uyarınca ilgili düzenlemelere ilişkin sürelerin uzatılabileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3344) ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirtilen üç aylık süreler iki ay daha uzatılmıştır. Böylelikle fesih yasağına ilişkin düzenlemelerin uygulanma süresi 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmıştır.

C.    Sonuç

İşbu bilgi notu ile Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde çalışma hayatını etkileyen fesih yasağı kapsamındaki düzenlemelere ilişkin 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı dikkate alınarak yeni süre sınırları incelenmiştir.

Yazarlar

Mevra Baran Akkoyun

Mevra Baran Akkoyun

Kıdemli Avukat