Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Eylül 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI (PUE) DEĞERLERİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 Tarihli ve 9537 Sayılı Kararı 17 Eylül 2020 tarihli ve 31247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar kapsamında; Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin Piyasa İşletim Usul ve Esasları uyarınca Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE) değerleri üzerinde değişiklik yapılmasına karar verildi. Bu doğrultuda;

 • Her bir piyasa katılımcısı için kesinleşmiş takas miktarı ilgili katılımcının onaylanmış satış tekliflerinden alış tekliflerinin çıkarılmasıyla hesaplanacaktır.
 • Piyasa işlemleriyle orantılı olarak piyasa katılımcılarına yansıtılacak tutar hesaplanırken ilgili piyasa katılımcısının alış yönlü işlemlerinin azami olarak iletim sisteminden fiziki olarak yaptığı çıkış miktarı, satış yönlü işlemlerinin ise azami olarak iletim sistemine fiziki olarak yaptığı giriş kadar miktarı dikkate alınacaktır.
 • Piyasa işletmecisinin diğer piyasa katılımcılarına yansıtmış olduğu bedellerin, borç tutarlarını ödememiş olan piyasa katılımcısından özel hukuk hükümleri çerçevesinde sonradan tahsil edilmesi durumunda, faiz dahil olmak üzere tahsil edilen tutar diğer piyasa katılımcılarına ödenecektir.
 • Bir gaz günü için satış yönlü tekliflerin eşleşmesi durumunda günlük işlem teminatı tutarındaki işlem limitlerinde aşağıdaki şekilde değişiklikler oldu;
 • Piyasa katılımcısına ait her bir satış yönlü teklifin eşleşmesi ile beraber katılımcının önceden bloke edilmiş teminatının bulunması halinde teminat üzerinde bloke, satış tutar kadar azaltılacaktır.
 • Piyasa katılımcılarının gerçekleştirdikleri satışlar dolayısıyla oluşan tutarlar ilgili gaz gününün işlem limitine eklenecektir.
 • Bloke edilmiş teminat miktarının satış miktarından az olması durumunda teminattaki bloke kaldırılır ve ilgili gaz günün işlem limiti satış miktarı ile bloke edilmiş teminat tutarının arasındaki fark kadar artırılır.
 • Bloke edilmiş teminat bulunmaması halinde ilgili gaz gününün işlem limiti satış tutarı kadar artırılır.
 • Piyasa katılımcısının mevcut alacakları işlem limiti hesabında dikkate alınacaktır.
 • Avans ödemesi aynı gün olan gaz günleri için işlem limiti en yüksek olan miktar esas alınarak tek bir işlem limiti kullanılır.
 • Satış yönlü tekliflerin eşleşmesi durumunda günlük işlem teminatı tutarındaki ve işlem limitindeki değişimler üzerinde değişiklik yapıldı.
 • Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler; Türk Lirası, ABD Doları ve AVRO, kesin ve süresiz teminat mektupları, hamiline olmak kaydıyla Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond’lar şeklinde belirlendi.
 • Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi iletişim bilgileri aşağıdaki şekilde güncellendi.

İşbu Kurul Kararı ile, günlük işlem teminatı tutarındaki işlem limitlerinde yapılan değişiklikler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer tüm hükümler Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (17.09.2020) yürürlüğe girdi.

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÖN LİSANS BAŞVURULARI İÇİN BELİRLENEN BAŞVURU TARİHLERİ ERTELENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 Tarihli ve 9534 Sayılı Kararı 22 Eylül 2020 tarihli ve 31252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu Kurul Kararı ile; 30.07.2020 tarihli ve 5790 sayılı Kurul Kararı ile 2020 yıl sonuna kadar kullandırılmasına karar verilen 200 MW’lik Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen rüzgar santrali kapasitesi kapsamında rüzgar enerjisine dayalı ön lisans başvuruları bakımından belirlenen başvuru tarihlerinin, işbu Kurul Kararı ile ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesine karar verildi.

ENERJİ PİYASASINDA ZORUNLU PETROL STOKU KUPON SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR VE PERAKENDE SATIŞ İLE İLETİM EK ÜCRETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2020 Tarihli ve 9566-1, 9566-2, 9568, 9575 Sayılı Kararları27 Eylül 2020 tarihli 31257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Kurul Kararları kapsamında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.09.2020 tarihli toplantısında aşağıda yer alan kararlar alındı.

 • 9566-1 sayılı Kurul Kararı ile Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’a ilişkin birtakım değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda;
 • Tanımlar başlıklı dördüncü maddede yapılan değişiklik ile hizmet alan, hizmet veren ve kupon sistemi ibareleri yeniden tanımlandı.
 • Kısıtlamalar başlıklı altıncı maddeye yapılan ekleme ile kupon sistemi kapsamında, ihrakiye teslimi lisansı sahibi yalnızca kendisine ait lisanslı depolama tesislerinde bulunan jet yakıtı ile bu hizmeti verebileceği düzenlendi.
 • İzin başlıklı sekizinci maddeye yapılan ekleme ile ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin asgari 75.000 metreküp depolama kapasiteli, depolama lisansına sahibi olması şartı getirildi.
 • İznin sona ermesi başlıklı dokuzuncu madde yapılan değişiklik ile; dağıtıcı veya rafinerici lisansı sahibinin, zorunlu petrol stoku yükümlüğünü bir takvim yılı içerisinde 10 günden fazla yerine getirmemesi, lisans sahibinin kupon sistemi kapsamında yükümlülüğünü yerine getirmemesi, ihrakiye teslimi lisansı sahibinin, asgari 75.000 metreküp depolama kapasitesine sahip depolama lisansı sahipliğinin ortadan kalkması hallerinde iznin kendiliğinden sona ereceği düzenlendi.

İşbu Karar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (27.09.2020) yürürlüğe girdi.

 • 9566-2 sayılı Kurul Kararı ile Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin değişiklik yapıldı. Bu kapsamda Tanımlar başlıklı dördüncü maddede yer alan “Kupon Sistemi”ibaresi; rafinerici, dağıtıcı veya ihrakiye teslim lisansı sahibinin bir başka lisans sahibi adına zorunlu petrol stoku tutmasına ilişkin sistemi şeklinde tanımlandı.

İşbu Karar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (27.09.2020) yürürlüğe girdi.

 • 9568sayılı Kurul Kararı ile Armadaş Arsan Maraş Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 7420 sayılı Kurul Kararı’nda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda;
 • Şirket’in yatırım tavanı aşağıdaki şekilde düzenlendi.

 • Şirket’in sistem kullanım bedeli üst sınırları, 1/10/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 • Şirket’in Parametreler Tablosu Ek’te yer alan şekilde değiştirildi.

İşbu Karar 01.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (27.09.2020) yürürlüğe girdi.

 • 9575 sayılı Kurul Kararı ile 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin karar verildi. Bu kapsamda;
 • 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin iletim tarifesinin %0,5 (binde beş)’i olarak belirlenmesine,
 • İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanması ve takip eden ayın 25’ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılmasına

karar verildi.

İşbu Karar 01.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (27.09.2020) yürürlüğe girdi.

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ VE BAĞLANTI EKİPMANINDA KULLANILAN MALZEMELERİN GARANTİ KAPSAMINDA VE SON 5 YIL İÇERİSİNDE ÜRETİLMİŞ OLMASI ŞARTI GETİRİLDİ.

İşbu Yönetmelik kapsamında; tesis edilecek elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında kullanılan malzemeler; ilgili mevzuat ve standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsamında ve son beş yıl içerisinde üretilmiş olması şartı getirildi. 5 (beş) yıl şartı, Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri için uygulanmayacaktır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR 3 (ÜÇ) AY SÜRE İLE UZATILDI.

Karar ile, sermaye şirketlerine ilişkin sınırlamalar 3 (üç) ay süre ile uzatıldı. Buna göre;

 • Kâr dağıtımını yüzde 25’i geçemeyecektir.
 • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtılamayacaktır.
 • Yönetim kuruluna kâr payı avansı yetkisi verilemeyecektir.
 • İşbu Cumhurbaşkanı Kararı ile kar dağıtım kısıtlamasının uygulama süresi 30.09.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatılmış oldu.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

MERKEZ NÜFUSU 20 BİN VE ÜZERİNDEKİ İLÇELERE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASINI TEMİNEN GEREKLİ YATIRIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI.

İşbu Karar ile; doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını teminen gerekli yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirleyen kararı yayımlandı. Buna göre;

 • Merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını sağlanması için şehir besleme hattı yatırımları BOTAŞ veya doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından, şehir giriş istasyonu ve dağıtım şebekesi yatırımları ise doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yapılabilecektir.
 • Yeterlilik sağlayan ilçelerin şehir besleme hattı yatırımlarının, BOTAŞ Genel Müdürlüğü veya ilgili dağıtım şirketinin hangisi tarafından yapılacağına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu karar verecektir.
 • Büyükşehirlerde yer alan ilçelerde, ilçe merkez nüfusunun 20 bin ve üzerinde olduğunun tespitinde, 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı kanunla mahalleye dönüşen köyler veya beldeler göz önünde bulundurulmayacaktır.
 • İlçelerin karar kapsamında nüfuslarının tespitinde, ilgili kurum veya kuruluşların resmi verileri esas alınacaktır. Yeterlilik sağlayan ilçeler, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün önerisi, EPDK’nin görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla belirlenecektir.
 • Belirlenen ilçelere doğal gaz ulaştırılması için yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecektir.
 • Yapılması gereken yatırımlar, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacağı ve söz konusu yatırımlar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından BOTAŞ’ın yatırım programına alınacaktır.
 • Karar kapsamında mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine ilişkin 17.10.2016 tarihli ve 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PETROL HAKKI SAHİBİ ŞİRKETLERİN 6491 SAYILI TÜRK PETROL KANUNU KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Buna göre;

 • Milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile tebliğ edilip bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat tarihi olacaktır.
 • Petrol hakkı sahibi şirketlerin müştereken sahip olduğu ruhsatlarda, hak sahiplerinin aralarında yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak devlet hissesi, ortaklardan biri tarafından beyan edilebileceği düzenlendi.
 • İşbu Yönetmelik ile yapılan değişiklik ile daha önce veriliş tarihinden itibaren altmış gün geçerli olan Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG”) tarafından verilen ithal, ihraç ve devir izinleri, yıl sonuna kadar geçerli olacağı düzenlendi.
 • Petrol hakkı sahibinin, özellikle sondaj kulesi ve sismik ekip ve malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldığını düzenli olarak, her ayın on beşine kadar MAPEG’e bildirme zorunluluğu kaldırılmakla birlikte yapılan değişiklikle, petrol hakkı sahibi, söz konusu malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldıklarını MAPEG’in talebi halinde on beş gün içinde bildirme yükümlülüğü getirildi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/423, 424, 425, 426, 427) 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile;

 • Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Sadettin AKYİL atandı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet ECEL görevden alındı ve bu suretle boşalan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Eyyüp KARAHAN atandı.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali ECER atandı.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığındaki il müdürü atamaları ise;
 • Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Adem KÖSE atandı.
 • Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Volkan Burak MUMCU atandı.
 • Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mücahit ATALAY atandı.
 • Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Gökhan YAVAŞER atandı.
 • Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Numan Nafiz ŞAHİN atandı.
 • Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa GENÇ atandı.
 • Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Gürhan YILDIZ atandı.
 • Artvin Orman Bölge Müdürü Selim GURBETOĞLU görevden alındı.
 • Adana Orman Bölge Müdürlüğüne, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut YILMAZ atandı.
 • Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Halil OFLU atandı.
 • Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne Mimar Sinan OZKAYA atandı.
 • Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne, Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban BIYIKLI atandı.
 • Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Enver DEMİRCİ atandı.
 • Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne Erhan ÇETİNKAYA atandı.
 • Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Oktay AYAT AY atandı.
 • Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik ULUSOY atandı.
 • Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa KOÇ atandı.
 • Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne Fahri SÖNMEZOGLU atandı.
 • Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne, Bolu Orman Bölge Müdürü Haşan KESKİN atandı.
 • Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Kenan AKDUMAN atandı.
 • Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Ziya POLAT atandı.
 • Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Emin YILMAZ atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 67) 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • 1 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
 • 2 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 3 Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 4 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

kapsamında önemli birtakım değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Özellikle Afet ve Acil Durumu Kurulu kuruldu. Kurul; İçişleri Bakanının başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Kızılay Demeği ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden oluşacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevlerinde bazı değişiklikler yapıldı. Kurul’un sekretaryasını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütecektir.

İşbu Kararname’nin 172. maddesi yayımı tarihini takip eden yılın başında (01.01.2021) yürürlüğe girecek olup diğer maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (18.09.2020) yürürlüğe girdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ.

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66) 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

 • Başkanlığını Fahrettin Altun’un yaptığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu.
 • Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı, devletin stratejik amaç ve hedefleri ile devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarını belirlemekle görevli olacaktır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak Başkanlığın diğer görevleri arasında yer alacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak, kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek, görev alanı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, Başkanlığın diğer görevleri olacaktır.
 • Öte yandan, İletişim Başkanlığı bünyesindeki Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın görevlerine “Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütmek.” ibaresi eklendi.
 • Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı’nın yabancı basın mensuplarına yönelik görevlerine ilişkin madde ise “Yabancı basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak.” olarak yeniden düzenlendi.
 • Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın görevlerini düzenleyen ilgili maddeler de “Yerli basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yerli basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak.” ile “Ulusal, bölgesel ve yerel basının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek.” olarak değiştirildi. Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın görevlerine “Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek.” ibaresi de eklendi.
 • Tercüme Dairesi Başkanlığı’nın görevlerine ise “Türkiye’nin tanıtılması amacıyla hazırlanan yayınların ihtiyaç duyulan dillere tercümesini yapmak.” fıkrası ilave edildi.
 • Başkanlığın görev alanına giren konularda iş birliği yapabileceği kurumları içeren maddede yer alan “kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar” ifadesi de “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler” olarak değiştirildi.
 • Kararnameyle İletişim Başkanlığı bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü de kuruldu. Müdürlük, yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere, Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yerine getirecektir.
 • Kararnamede, İletişim Başkanlığı’nın taşra teşkilatı yapılanmasında bölge müdürlükleri de yer aldı.

DÖVİZ VE ALTIN İŞLEMLERİNDE VERGİ ORANI BUGÜNDEN İTİBAREN BİNDE 2 OLARAK BELİRLENDİ.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031) 30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu Karar ile; kambiyo satış muamelelerinde 24.05.2020 tarihinden bu yana %1 olarak uygulanan BSMV, binde 2 olarak belirlendi. Bu kapsamda yeni dengelenme süreciyle birlikte döviz ve altın işlemlerinde vergi oranı bugünden itibaren binde 2 olarak uygulanacaktır.

31 ARALIK 2020 TARİHİNE KADAR TL CİNSİNDEKİ MEVDUAT VE KATILIM HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERDE TEVKİFAT ORANLARI AZALTILDI.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer AlanTevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032) 30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu Karar ile; Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları azaltıldı. Buna göre;

 • Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için % 15’lik kesinti % 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 12’lik kesinti % 3’e düşürülmüştür. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı.
 • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ise bu oranlar vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için % 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfırlanacaktır.
 • Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen gelirler ile Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yapılan stopaj oranlarında ise değişiklik yapılmadı.
 • Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacaktır.
 • Analistler, TL mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının düşürülmesiyle, TL mevduat yatırımlarının özellikle döviz mevduata göre çok daha avantajlı bir duruma geleceğini, bu süreçte tasarrufların belli bir tutarının döviz mevduat hesaplarından TL mevduatlara geçiş yapmasının bekleneceğini belirtildi.

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile; 18.11.2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’in

 • “Yasal Düzenlemeler”,
 • “Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespitinde Kullanılan Yöntemler”.
 • “İlgili Kişi”,
 • “Değerlendirme ve analiz”,
 • “Anlaşmanın süresi”,
 • “Anlaşmanın yenilenmesi”,
 • “Mükelleflerden İstenecek Belgeler”,
 • “Cezalar”

başlıklı bölümleri dahilinde birtakım hususlar değiştirildi.

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU VE TEMSİLCİLERİ İLE İHRAÇÇININ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İHLALİ VE BORÇLANMA ARAÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1) 11 Eylül 2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; borçlanma aracı sahipleri kurulu ve temsilcileri ile ihraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma araçlarının yapılandırılmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. Toplamda 11 maddeden oluşan tebliğde, “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu”, “Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi”, “Toplantıya ilişkin esaslar”, “Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin hükümler”, “Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları” ve “İhraççının ödeme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılması” hususlarında düzenlemeler yer almaktadır.

EMLAK, İMAR VE RUHSAT ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

EMLAK VERGİSİNE ESAS OLMAK ÜZERE 2021 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edildi.

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU TAŞINMAZDA MEYDANA GELECEK DEĞER ARTIŞININ DEĞER ARTIŞ PAYI OLARAK KAMUYA KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik 15 Eylül 2020 tarihli ve 31245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile, uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında; bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler ile diğer iş ve işlemlere yönelik usul ve esasları belirlenmektedir. Yönetmelik, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ilgili idarelerce yapılan plan değişikliği sonucunda meydana gelecek değer artışının kamuya kazandırılması işlemleri, plan değişikliğine ilişkin başvuru esasları, kıymet takdir komisyonunun teşekkülü, çalışma şekli ve karar alması, yetkili kuruluşlarca hazırlanan rapor esas alınarak kıymet takdir komisyonunca hazırlanacak raporu, payın kesinleşmesi, ödenmesi ile bu paya ilişkin diğer iş ve işlemlere yönelik usul ve esasları kapsamaktadır. Buna göre;

 • Değer artışına konu olan plan değişiklikleri; en az 1,000 metrekare ve üzeri yüzölçümüne sahip olan imar adalarında; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımının adanın merkezine en fazla 500 metre yarıçaplı alanda karşılanması esas tutularak, parsel bazında fonksiyon değişikliği suretiyle yapılacaktır.
 • Değer artış payı; oluşturulacak kıymet takdir komisyonunca en az 2 (iki) yetkili kuruluş tarafından tespit edilen değer artış payı değerlerin aritmetik ortalama değerinden az olmamak üzere belirlenecektir.
 • Değer artış payı, belirlendiği yılı izleyen yıldan itibaren her takvim yılı için yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.
 • Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatının alımı aşamasında önce Bakanlığın muhasebe birimi hesabına ödenir. Değer artış payının ödenmemesi halinde, imar planı değişikliği yapılan taşınmaz için hiçbir koşulda satış izni verilmez, yapı ruhsatı düzenlenemez. Değer artış payının eksik ödendiğinin tespiti halinde ödenmeyen veya eksik ödenen payın 30 gün içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir.
 • Değer artış payı tahsil edildikten sonra, yapı ruhsatı alınmadan önce imar planında yeniden değişiklik yapıldığı veya planın eski haline getirildiği durumlarda bu değişikliklerin kesinleşmesinden sonra, plan değişikliğinin yapılış gerekçeleri dikkate alınarak, değerinde azalış olduğunun tespiti halinde değer artış payı ödeme tarihinden itibaren idarece yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan tutar, faizsiz olarak ilgilinin talebi üzerine, bir yıl içinde değer artış payı bedelinin aktarıldığı idareler tarafından iade edilir.
 • 02.2020 tarihinden önce belediye, il özel idaresi veya ilgili idarelere başvuru yapılarak resmi kayıt numarası almış uygulama imar planı değişiklik tekliflerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır.
 • Yönetmelik’te ayrıca Tapu müdürlüğüne şerh verilmesi hususunda da düzenleme yapıldı.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945) 9 Eylül 2020 tarihli ve 31239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile;

 • Yönetmeliğin eki (EK-1)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “H- TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR” bölümüne eklenen “f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler” alt bölümü hükümleri ile aynı kısma eklenen “O- TAŞINMAZ TİCARETİ” bölümü hükümlerine,
 • Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ” kısmının “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” bölümünde değiştirilen “1- ENERJİ SANAYİİ” alt bölümü hükümleri ile aynı bölümün “8- DİĞERLERİ” başlıklı alt bölümüne eklenen madde ve alt madde hükümlerine,

aykırı durumların 31.07.2021 tarihine kadar anılan hükümlere uygun hale getirileceği düzenlenerek tarih uzatıldı.

ULAŞTIRMA ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNELERE İLİŞKİN GEREKLİLİKLER BELİRLENDİ.

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB) 11 Eylül 2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik ile;

 • Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan motorlar için gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyonların sınırlandırılması, bu motorların tip onayına ilişkin idari ve teknik şartlar ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin şartları ve bu tür motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarıyla ilgili olarak monte edilmekte olduğu veya monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere ilişkin gereklilikleri belirlemektedir. Bu yönetmelik ile, Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) yürürlükten kaldırıldı.

İşbu Yönetmelik, 20.09.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

ÇEVRE ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

HARİCİ GÜÇ KAYNAKLARININ PİYASAYA ARZINA VE/VEYA HİZMETE SUNULMASINA İİŞKİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ BELİRLENDİ.

Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5) 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Tebliğ ile; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak harici güç kaynaklarının piyasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri belirlendi. Tebliğ, harici güç kaynaklarını kapsamakta olup;

 • Gerilim dönüştürücülerini,
 • Kesintisiz güç kaynaklarını,
 • Güç kaynağı fonksiyonu olmayan batarya şarj cihazlarını,
 • Aydınlatma dönüştürücülerini,
 • Medikal cihazlar için olan harici güç kaynaklarını,
 • Etkin ethernet üzerinden güç sağlayan enjektörleri,
 • Otonom cihazlar için olan bağlantı istasyonlarını,
 • Üzerinde veya ambalajında “yalnızca … için yedek parça olarak kullanılan harici güç kaynağı” ifadesinin ve birlikte kullanılacağı birincil yük ürününün/ürünlerinin açıkça gösterilmesi şartıyla, sadece 01.01.2021 tarihinden önce piyasaya arz edilen belirli bir harici güç kaynağının yerine kullanılmak üzere yedek parça veya servis parçası olarak 01.04.2025 tarihinden önce piyasaya arz edilen harici güç kaynaklarını

kapsamaz.

Tebliğ kapsamındaki harici güç kaynakları için Tebliğ’deki Ek II’de yer alan çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri uygulanmaktadır.  İşbu Tebliğ, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KREDİ KARTI KULLANIM LİMİTİ TESPİTİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2020 tarihli 31255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu Yönetmelik ile bankalar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit edeceğine ilişkin düzenlemeler getirildi. Buna göre;

 • Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek zorundadır.
 • Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirtilen yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmelerle düzenlenecektir.
 • Sözleşme, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az 12 punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde olacak ve bir örneği kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile kart hamiline ve varsa kefiline verilecektir.
 • Öte yandan ilgili bölümde yer alan maddelerdeki düzenleme ile kart teslimi veya kart tahsisini müteakip teslimden önce yazılının dışında kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirme yapılmasının önü açıldı.
 • Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya kendisiyle sözleşme ilişkisi kurulmayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremez, basılı kartı hamilin adresine göndermek veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını bildirmek de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle teslim edemeyecektir.
 • Kredi kartı limitlerine ilişkin bölümde de düzenlemeye gidilirken, kart çıkaran kuruluşların kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmesi zorunlu kılındı.
 • Öte yandan ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacaktır.
 • İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda ise tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti kurul tarafından belirlenen tutarı geçemeyecektir.

İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ, DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİ, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE SUNULAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİN HACZEDİLEMEYECEĞİ VE ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KONULAMAYACAĞI DÜZENLENDİ.

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekmektedir.
 • Kesin Teminat Mektubu, Avans Teminat Mektubu, Kesin Kefalet Senedi, Avans Kefalet Senedi ile ilgili olarak bu mektup ve senetlerin her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı düzenlendi.

İşbu Yönetmelik 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekmektedir.
 • Kesin Teminat Mektubu, Avans Teminat Mektubu, Kesin Kefalet Senedi, Avans Kefalet Senedi ile ilgili olarak bu mektup ve senetlerin her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı düzenlendi.
 • Ayrıca ihaleler kapsamında istenen belgelere ilişkin Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge hususu eklendi.

İşbu Yönetmelik 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanın teknik özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir. Bunlara ilişkin kullanım kılavuzlarına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.
 • Kesin Teminat Mektubu, Avans Teminat Mektubu, Kesin Kefalet Senedi, Avans Kefalet Senedi ile ilgili olarak bu mektup ve senetlerin her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı düzenlendi.
 • Ayrıca ihaleler kapsamında istenen belgelere ilişkin Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge hususu eklendi.

İşbu Yönetmelik’in;

a) 6. maddesi 29.11.2020 tarihinde;

b) Diğer maddeleri 10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez.
 • İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da ihale konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.
 • Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.
 • Başlamış olan ihaleler ve Uygulanmaya başlama süresi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Kesin Teminat Mektubu, Avans Teminat Mektubu, Kesin Kefalet Senedi, Avans Kefalet Senedi ile ilgili olarak bu mektup ve senetlerin her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı düzenlendi.

İşbu Yönetmelik’in;

 1. a) 4. maddesi 29.11.2020 tarihinde;

b) Diğer maddeleri 10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMLARI SİSTEMİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde bazı maddeler eklendi, bazıları ise yürürlükten kaldırıldı.
 • EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” veya “e-imza” ya da diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden biri kullanılır. Doküman indirme ve teklif gönderme dahil dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerine ilişkin işlemlerde ve ilgili uygulama yönetmelikleri ve eklerinde e-imza ile yapılacağı belirtilen işlemlerde e-imza yerine hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeye Kurum yetkilidir.
 • Başlamış olan ihaleler ve Uygulanmaya başlama süresi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

İşbu Yönetmelik’in;

 1. a) 9, 11, 12, 13 ve 15. maddeleri 10.2020 tarihinde,
 2. b) 6, 7, 8, 10 ve 14. maddeleri 29.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup;
 3. c) Diğer maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (30.09.2020) yürürlüğe girdi.

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu Yönetmelik ile;

 • Elden veya posta yoluyla yapılan şikayet başvurusu dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi ya da e-şikayet ile yapılan başvurularda söz konusu belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi konusunda aşağıdaki kurallar uygulanır:
 • a) Şikayet başvurularına, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi veyahut başvurularda bu belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekir.
 • b) E-şikayet ile yapılan başvurularda imza beyannamesi/imza sirkülerine ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekmez.
 • c) Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunması durumunda, elden veya posta yoluyla yapılan başvurularda söz konusu belgeler, e-şikayet ile yapılan başvurularda ise başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgiler aranmaz.
 • ç) E-ihalelerde aday veya isteklinin yeterlik bilgileri tablosu içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgilerin bulunması durumunda, elden veya posta yoluyla yapılan başvurularda başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler, e-şikayet ile yapılan başvurularda ise söz konusu belgelere ilişkin bilgiler aranmaz.”
 • “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen dilekçelerde ise ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin EKAP’ta yer alan belge veya bu belgeye ait bilgiler dilekçe ekine EKAP’tan aktarılır.
 • Şikayet başvuruları, elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise elden veya posta yoluyla Kuruma yapılır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu Tebliğ ile;

 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (“EKAP”) üzerinden yapılan başvurularda bildirim tarihi başvuru tarihi sayılacaktır.
 • Başvuruların idarelerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilecektir
 • EKAP üzerinden iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın şikayet başvurusunda bulunulabilir; ancak, başvurunun EKAP tarafından idareye bildirimi iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmasına karar verildi.

MAL ALIMI İHALELERİ KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, alım konusu mala veya işe yönelik olarak düzenlendiği saptanan kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, ilgili meslek odaları tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi istenebilir.
 • Ayrıca ihaleler kapsamında istenen belgelere ilişkin Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge hususu eklendi.
 • Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.
 • Başlamış olan ihaleler ve Uygulanmaya başlama süresi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

İşbu Yönetmelik’in;

 1. a) 6. maddesi 29.11.2020 tarihinde;
 2. b) Diğer maddeleri 10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

KAMU İHALE TEBLİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Tebliğ ile;

 • Tebliğ’in 1. maddesi uyarınca; 6.2.1.2 numaralı maddesinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirildi.
 • Tebliğ’in 2. maddesi uyarınca; öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin istenemeyeceği hüküm altına alındı.
 • Tebliğ’in 3. maddesi uyarınca; ihale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, fiyat dışı unsur olarak belirlenmemesi veya danışmanlık hizmet alımlarında yeterlik kriteri olarak aranmaması durumlarında aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.
 • İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların iki önceki yıla ait belgelerini sunabileceğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İlgili Yönetmeliklerde düzenlenen dört aylık süre, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin olağan şartlardaki verilme süreleri dikkate alınarak belirlenmiş olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması durumunda anılan Yönetmeliklerde belirlenen dört aylık süre de aynı sürelerde uzamış sayılacaktır.
 • Sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” ibaresi “Sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” olarak değiştirildi.
 • Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak; teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere, kısımlar itibarıyla farklı tesis, makine, teçhizat ve ekipman istenmesi halinde istenen her bir tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgelerden bir adet, aynı nitelikte tesis, makine, teçhizat ve ekipman istenmesi halinde ise teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere istenen tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın niteliği ve sayısına göre aynı kanıtlayıcı belgelerin sunulması yeterli olacaktır.
 • İdarelerce yapılan bildirimlerde belirli bir tarihe kadar süre verilen hallerde, sürenin bitimi olarak, belirtilen tarihin içinde bulunduğu günün mesai saati esas alınacaktır.
 • Tebliğin 8. maddesi uyarınca geçici teminat mektuplarının süresi kapsamında asgari süreyi karşılayan veya asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.
 • Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman (İş makinesi) analiz girdilerine ilişkin açıklamalar; resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabilecektir.
 • Tebliğin 13. maddesi uyarınca; hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemeyecektir.
 • Tebliğin 14. maddesi uyarınca; Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu,” ibaresi “Kapasite raporu,” olarak değiştirildi.

İşbu Tebliğ’in 1, 2, 3, 6, 8, 13 ve 14.maddeleri 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer hükümleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (30.09.2020) yürürlüğe girdi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

İŞVERENİN İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 EYLÜL 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 (İKİ) AY DAHA UZATILMASINA KARAR VERİLDİ.

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930) 4 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin işten çıkarma yasağı 17.09.2020’den itibaren 2 (iki) ay daha uzatılmasına karar verildi.

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE 2019 YILI NET DÖNEM KARININ YALNIZCA %25’İNE KADAR KARIN DAĞITILMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE UZATILDI.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948) 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile, Ticaret Kanunu Geçici Madde 13/1’de sermaye şirketlerinde 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’ine kadar karın dağıtılması için öngörülen süre 30 Aralık 2020 tarihine dek uzatıldı.