Language

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Articles

Categories

Publications Archive

Phone
+90 (212) 217 12 55
June 29, 2022

Protection of the Value of the Turkish Currency

International Trade Law
Reading Time: 6 minutes

2018-32/45 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Tebliğ Hakkında Muhtıra

Att. Duygu DOĞAN ŞAHİNER, Att. Eren DÜNDAR, Att. C. Tilbe YILMAZ

giriiş

Türkiye Hükümeti, Türk Lirası’nın değerini korumayı ve yönetmeyi amaçladığından, özellikle bankalar ve döviz büroları tarafından döviz cinsinden yapılan işlemler büyük ölçüde yasal düzenlemelere tabidir. Bu konudaki temel düzenleme, kuruluşa ilişkin hususları düzenleyen 2018-32/45 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararnameye (“ 2018-32/45 Sayılı Tebliğ ”) ilişkin Tebliğ’dir, Türk Lirası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre döviz işlemleri yapma iznine sahip anonim şirketler olarak tanımlanan yetkili kuruluşların faaliyet ve yükümlülükleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (“ Bakanlık”) (“ Yetkili Kuruluşlar ”), izin verilen faaliyetlerine göre A Grubu ve B Grubu Yetkili Kuruluşlar olarak iki grup altında toplanarak. Ayrıca, 2021-32/62, 2021/32-64 ve 2021/32- Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (No: 2018-32/45) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 65 (“ Değişiklikler ”), faaliyet konusu, izin ve kuruluş, sorumluluk ve yaptırıma ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak Yetkilendirilmiş Kuruluşlara ilişkin çok çeşitli değişiklikleri de içermektedir. 

Bu makale, 2018-32/45 Sayılı Tebliğ kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşların mevzuata ilişkin hususlarını ve Değişikliklerin genel çerçevesini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

 • 2018-32/45 Sayılı Tebliğ’in 4. Maddesi Çerçevesinde Yetkili Kuruluşların İzin Verilen Faaliyetleri.

2018-32/45 Sayılı Tebliğ’in 4. Maddesi uyarınca A Grubu ve B Grubu Yetkili Kuruluşların yetkilendirdiği işlemler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir :

 • Mütevelli para hariç yabancı para alım satımı yapmak.
 • Yabancı paraları daha küçük veya daha büyük banknotlarla veya güvene dayalı para hariç diğer yabancı para birimleriyle değiştirmek.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde döviz nakit çek satın almak.
 • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen mücevher, madeni para ve benzeri baskılı altınları almak ve satmak.
 • Havale emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın aynı iş günü içerisinde yapılması şartıyla; bankalar, yetkili kuruluşlar ve müşterilerle yapılan bankacılık transferleri yoluyla farklı döviz cinsleri ile döviz alıp satmak veya takas etmek.

A Grubu Yetkili Kuruluşlar, yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki faaliyetleri de gerçekleştirebilir:

 • Bakanlıktan faaliyet izni almak ve Borsa İstanbul’a üye olmak kaydıyla kıymetli maden ve taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalat ve ihracatını yapmak, kıymetli maden ve taşlarla ilgili devam eden işlemleri yapmak. 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşlarının Kuruluşlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
 • 1 kilogram ve üzeri standart işlenmemiş altının (24 ayar ve üzeri) külçe ve külçe halinde fiziki ticaretini yapmak.
 • Havale emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın aynı iş günü içerisinde yapılması şartıyla; bankalar, Yetkili Kuruluşlar ve müşterilerle transfer yapabilen kuruluşlar aracılığıyla farklı döviz cinsleri ile döviz almak, satmak ve takas etmek.
 • TC Hazine Müsteşarlığının izin vermesi halinde, merkez ve/veya şube adreslerinde ve uygun görülen diğer yerlerde para makineleri vasıtasıyla döviz alıp satmak ve buna ilişkin işlemleri yapmak.
 • Banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 10 bin USD’ye kadar limitsiz döviz alıp satmak.
 • Yurtdışına döviz ve banknot transferi yapmak
 • Hazine Müsteşarlığının uygun göreceği diğer işleri yapmak.

Hem A Grubu hem de B Grubu Yetkili Kuruluşlarının 2018-32/45 sayılı Tebliğ kapsamında düzenlenen faaliyetler dışında faaliyette bulunamayacaklarını belirtmekte fayda var. Buna paralel olarak, Yetkili Kuruluşların ticaret unvanlarında, işletme ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, kartvizitlerinde, bunların dışında herhangi bir faaliyette bulunmalarına izin verildiği izlenimi yaratacak her türlü kelime, ibare veya işaret kullanmaları yasaklanmıştır. anılan Tebliğ kapsamında düzenlenmiştir.

2018-32/45 sayılı Tebliğ’de de A Grubu Yetkili Kuruluşların elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak hareket edebilecekleri düzenlense de, son dönemde elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olmaları açıkça yasaklanmıştır. 1 Aralık 2021 tarih ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri, Elektronik Para İhracı ve Ödeme Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik.

Ayrıca, Değişikliklerin getirdiği değişiklikler, Yetkili Kuruluşların faaliyet gösterdikleri işyeri dışında herhangi bir gayrimenkul edinmesini de yasaklamaktadır. Yetkilendirilmiş Kuruluşa ait olmayan banka hesapları döviz alım satım işlemlerinde kullanılamaz ve Yetkili Kuruluşlar tarafından yapılacak her işleme benzersiz bir işlem numarası verilmelidir.

 • Yetkili Kuruluşların Kuruluş İşlemleri.

Hem A Grubu hem de B Grubu Yetkili Kuruluşların kuruluş ve faaliyete geçmeleri için TC Hazine Müsteşarlığından kuruluş izni ve faaliyet izni almaları gerekmektedir. 2018-32/45 Sayılı Tebliğ’in 6. Maddesinde düzenlenen A Grubu ve B Grubu Yetkili Kuruluşların kuruluş şartları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:

 • Anonim şirket olmak,
 • A Grubu Yetkili Kuruluşların ticaret unvanlarında “yetkili kuruluş”, B Grubu Yetkili Kuruluşların ise “sınırlı yetkili kuruluş” ibaresini içermesi zorunludur.
 • A Grubu Yetkili Kuruluşların ödenmiş sermayesi 10 Milyon Türk Lirasından, B Grubu Yetkili Kuruluşların ödenmiş sermayesi 5 Milyon Türk Lirasından az olamaz. 
 • Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve yüzde on ve daha fazla paya sahip tüzel kişi kurucu ortaklar ile bu ortaklarla ilişkili kişiler için;
 • Müflis olmak, konkordato ilan etmek veya iflasın ertelenmesine karar vermek,
 • 32/45 Sayılı Tebliğ   kapsamındaki suçlardan hüküm giymiş olmak.
 • Son beş yıl içinde 4 üncü maddeye aykırı faaliyetleri nedeniyle faaliyet izni veya şube faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilen veya Bakanlığa yanlış bilgi beyan eden Yetkili Kuruluşlara ortak olmak. 
 • 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesine Dair Kanun kapsamında vergi dairelerine vadesi geçmiş borçları bulunanlar.
 • Paylar nama yazılı ve nakden ihraç edilecek,
 • Esas sözleşmenin Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı hükümlerine uygun olması zorunludur.

2018-32/45 sayılı Tebliğ’in 6. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan kuruluşlar, 2018-32/45 sayılı Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte kuruluş izni almak üzere Hazine Müsteşarlığı’na başvururlar. 45.

 • Activity Permit Transactions of Authorized Institutions

As per Article 8 Communiqué No. 2018-32/45, upon the approval of establishment permit, the institutions are required to complete the establishment procedures within 90 days from the date of receiving establishment permit and apply to the Undersecretariat of Treasury for the activity permit providing related documents stipulated under Article 9 of Communiqué No. 2018- 32/45. As a result of the examination made by the Undersecretariat of Treasury, the institutions whose conditions are found suitable will be granted an operating license and a certificate of “Authorized Institution Activity Permit” will be issued on behalf of the company. Authorized Institutions are obliged to send the attendance report to the Undersecretariat of Treasury within 90 days from the date of the activity permit, which will be taken from the relevant tax offices, indicating that the activity has started at the address where the permission was obtained. Authorized Institutions are obliged to notify the Undersecretariat of Treasury that their websites have been opened and that the full address of their headquarters has been added to the official website before obtaining an operating permit. In addition to above, Authorized Institutions are required to have a functioning camera and video recording system installed within the framework of the procedures and principles determined by the Ministry, and to keep the records for at least 1 year from the date of recording.

Also with the Amendments, Authorized Institutions that have been granted an operating license by the Undersecretariat of Treasury which are already in operation as of 12 October 2021 are obliged to increase their capitals to the new minimum capital (The paid-in capital of Group A Authorized Institutions shall not be less than 10 million Turkish Liras whereas the paid-in capital of Group B Authorized Institutions shall not be less than 5 million Turkish liras) until 31 December 2022. An additional period of 90 days might be given to Authorized Institutions, however, if they do not fulfil this obligation at the end of this period, the operating licenses of the Authorized Institutions will be cancelled without any further warning.

The transition from Group A to Group B or transition from Group B to Group A Authorized Institutions that have received a license to operate from the Ministry is subject to the permission of the Ministry.

 • Differences Regarding Non-Residents

In accordance with Article 10 of Communiqué No. 32/45, establishment procedures of Authorized Institutions under Article 7 may apply to the persons residing abroad by analogy. In such a case, the documents to be obtained from abroad should be approved by the competent authorities of the relevant country and the consulate of Turkey in that country or in accordance with the provisions of the “Convention on the Abolition of the Requirement for Certification of Foreign Official Documents, which was prepared within the framework of The Hague Conference on Private International Law and approved by Law No. 3028 of 20/6/1984”, and notarized translations of the documents should be attached to the application. Documents to be requested from foreign natural and legal persons should be recorded in the country where these persons are resident, however, in the event that those documents cannot be provided due to the absence of such authority or recording system, this situation must be certified to the Ministry with a document to be obtained from the competent authorities of the relevant country.

Consequence

It is obligatory to have Group A and Group B Authorized Institutions licenses in order to provide the services described in detail above within the borders of Turkey. Pursuant to the ‘Decision No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency’, foreign exchange cannot be traded in any workplaces that do not have these licenses, and the authority to transact in foreign currency belongs exclusively to the institutions authorized by the provisions of the legislation described above. In addition, it is prohibited as a rule to make transactions in foreign currency within the borders of Turkey, and there are very strict exceptions. In addition, while it is not possible to buy and sell foreign currency in workplaces that do not have the license described above, if it is determined that foreign currency transactions are made without authorization, there may be a risk of stopping the activities in the workplace for one to six months, and in case of repetition, permanently. With all these explanations, although the establishment of Group A and Group B Authorized Institutions in Turkey seems to be a difficult and costly procedure, its attractiveness for investment is increasing day by day as a business line with exclusive transaction authorization has been created.

Saygılarımla,

Real Estate
Demands for new real estate development around the world, whether commercial, industrial, residential, or infrastructure related have brought a...

DAHA FAZLA BACK TO ARTICLES HOMEPAGE
@