Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Ekim 2021

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

I. ELEKTRİK PİYASASI

YERLİ AKSAM YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Anılan yönetmelik ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde yerli aksam destek fiyatının (“YADF”), ana kaynak bazında ve ana kaynağın faydalanma süresince uygulanacağı ve bu tesislerde kullanılacak olan ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için, asgari geçmiş dönemlerde YADF’den faydalanılan aksam/bütünleştirici parçalar veya bu aksam/bütünleştirici parçalar için en az %70 yerli malı belgesi yerli katkı oranına ve sertifika uygunluk belgesine sahip aksamların kullanılacağı düzenlendi. Bu aksamlar/bütünleştirici parçalardan geçmiş dönemlerde YADF’den faydalandırılanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından her takvim yılı başında ilan edilecektir. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilecektir.

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde mücbir sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde, ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacaktır.

ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI FOTOVOLTAİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN REAKTİF GÜÇ DESTEK HİZMET PERFORMANS TEST PROSEDÜRLERİ DÜZENLENDİ.

Bu kapsamda, Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin Yan Hizmetler Performans Test Prosedürleri kenar başlıklı Ek-17’sinde değişiklik yapılarak Güneş Enerjisine Dayalı Fotovoltaik Üretim Tesisleri İçin Reaktif Güç Destek Hizmet Performans Test Prosedürleri düzenlendi. Buna göre;

 • Güneş Enerjisine Dayalı Fotovoltaik Üretim Tesisleri İçin Reaktif Güç Destek Hizmet Performans Testleri üretim tesisinin sisteme bağlantı noktasında/noktalarında üretim tesisi bazında gerçekleştirilir ve bu testlere ilişkin reaktif güç destek hizmeti performans test sertifikası ve test raporu üretim tesisi bazında hazırlanır.
 • Güneş Enerjisine Dayalı Fotovoltaik Üretim Tesisleri İçin Reaktif Güç Destek Hizmet Performans Testleri, reaktif güç kapasite testleri ve gerilim kontrolü testi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Reaktif güç destek hizmeti performans testi öncesinde sağlanması gereken koşullar ayrıca düzenlenmiştir. Üretim tesisi gerilim kontrolcüsü performans testi ile TEİAŞ tarafından belirlenen bara referans değeri ve droop değeri doğrultusunda gerilim kontrolünün gerçekleştirildiğinin doğrulanması hedeflendi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 10441-1, 10441-2 ve 10441-3 Sayılı Kararları 5 Ekim 2021 tarihli ve 31619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • 10441-1 sayılı Kurul Kararı ile:Önlisans ve Lisans ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”ın eklerinden; “Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin yürürlükten kaldırılmasına ve “Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” ‘nin kabul edilmesine karar verildi. Bu kapsamda önlisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda şekilde belirlendi:
 • Önlisans başvuru dilekçesi
 • Yetki belgesi
 • Esas sözleşme
 • Üretim tesisine ilişkin;
 1. Bilgi formu
 2. Üretim tesisinin yerleşim yeri projesi
 3. Tek hat şeması
 4. ÇED belgesi
 5. Duyarlı yöreler beyanı
 6. İmar durumu belgesi
 7. İmar durumu beyanı
 8. Yasaklı alanlar beyanı
 9. Kaynak belgesi/beyanı
 10. Ölçüm belgesi
 11. Yasaklı olmama beyanı
 12. Ortaklık yapısı belgeleri
 13. Kontrol beyanı/belgeleri
 14. Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler
 15. Teminat belgesi
 16. Önlisans alma bedeli
 17. Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri vb. gibi özel kanunla kurulmuş bölgelerde kurulacak üretim tesisleri için yetkili merciden elektrik üretim tesisi kurulmasına sakınca olmadığına ilişkin alınacak belge
 18. Önlisans başvurusuna konu üretim tesisine ilişkin kml veya kmz uzantılı dosya
 19. Nükleer enerjiye dayalı önlisans başvurularu için ilgili kurumunda alınacak yer lisansı
 20. Saha mülkiyetine ilişkin belge
 • 10441-2 sayılı Kurul Kararı ile:Önlisans ve Lisans ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”ın eklerinden; “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin yürürlükten kaldırılmasına ve “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”’nin kabul edilmesine karar verildi. Bu kapsamda lisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda şekilde belirlendi:
 • Lisans başvuru dilekçesi
 • Yetki belgesi
 • Esas sözleşme
 • Ortaklık yapısı belgeleri
 • Kontrol beyanı/belgesi
 • Tüzel kişinin güncel sermaye tutarının gösteren belgeler
 • Lisans alma bedeli
 • Termin programı
 • Teminat belgesi
 • Önlisans döneminde tamamlanması gereken iş ve işlem belgeleri
 • Yasaklı olmama beyanı
 • 10441-3 sayılı Kurul Kararı ile:Önlisans ve Lisans ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”ın eklerinden; “Önlisans ve Lisans Tadil Başvuruları ile Birleşme, Bölünme, Tesis/Proje Devri Onay Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin yürürlükten kaldırılmasına ve “Önlisans ve Lisans Tadil Başvuruları ile Birleşme, Bölünme, Tesis/Proje Devri Onay Başvurularında ve Bildirimlerinde Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” nin kabul edilmesine karar verildi. Buna göre;
 • Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişinin bildirim adresi tadili
 • Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişinin unvan ve/veya nev’i tadili
 • Tarifesi düzenlenmeye tabi lisans sahibi tüzel kişiler için ortaklık yapısı tadili
 • Birleşme veya bölünme onay talebi
 • Tesis-proje devir/satış/kiralama onay talebi
 • Elektrik üretim tesisi kurulu güç/ünite tadili
 • Bağlantı noktası tadili
 • Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı tadili
 • Ünite/yardımcı kaynak ünite alanı koordinat tadili
 • Üretim tesisi adı tadili
 • Yakıt türü tadili
 • Atık türü tadili
 • Santral sahası koordinat tadili
 • Önlisans süresi tadili
 • Üretim lisansına derç edilmiş olan tesis tamamlama süresi tadili
 • Lisans süresi tadili
 • Tedarik lisansı tadil talebi
 • Tedarik lisansı ithalat/ihracat faaliyeti onay/tadil talebi
 • Mevcut önlisans veya üretim lisansının, ilgili üretim tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi tadili
 • Üretim lisansına derç edilmiş şerhin kaldırılması tadili
 • Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi veya tedarik lisansının müstakil elektrik depolama tesisi kurulması kapsamında tadili
 • Tüzel kişiye ilişkin bildirimlere ilişkin olarak;
 1. Ortaklık yapısı değişiklik bildirimi
 2. Tüzel kişi yönetici değişikliği bildirimi
 • Önlisans sahibi tüzel kişiler için planlanan ortaklık yapısı değişikliğinin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde belirlenen istisnalar kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi başvuruları

işlemlerine ilişkin olarak yapılacak başvuru ve bildirimlerde sunulması gereken bilgi ve belgelerde değişiklikler yapıldı.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 10442-1 ve 10442-2 Sayılı Kararları 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • 10442-1 sayılı Kurul Kararı ile: 9394 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.
 • 10442-2 sayılı Kurul Kararı ile:Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri”nin kabul edilmesine karar verildi. Buna göre;
 • Önlisans süresi olarak:
 1. Devlet Su İşleri tarafından ilan edilen Tablo-4 projeleri haricindeki rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri ile yerli veya ithal kömür yakıtlı termik üretim tesisleri için 36 ay,
 2. Diğer üretim tesisleri için aşağıdaki tabloda yer alan referans süreler uygulanacaktır.

 

Kurulu Güç (P) Aralığı (MWm)Önlisans Süresi (Av)
P_524
5<P≤5030
5<P36

Üretim tesisleri için lisanslara derç edilecek inşaat süresine esas olmak üzere aşağıdaki referans süreler esas alınacaktır.

A. Termik Üretim Tesisleri:

Üretim Tesisi TipiKurulu Güç (P) Aralığı (MVm)İnşaat Süresi (Ay)
 

Basit Çevrim Motor

P≤1018
10<P≤5021
5<P≤10024
100<P30
 

 

Basit Çevrim Gaz Türbini

P≤1021
10<P≤5027
50<P≤25030
25<P≤50036
500<P42
 

 

Kojenerasyon (Katı Sıvı Gaz Yakıtlı Tesisler)

P≤1024
10<P≤5030
50<P≤25036
250<P≤50042
500<P48
 

Kombine Çevrim(1) (Sıvı Gaz Yakıtlı Tesisler)

P≤5038
50<P≤25042
250<P≤50048
500<P54
 

Konvansiyonel (Sıvı Gaz Yakıtlı Tesisler)

P≤5038
50<P≤25042
250<P≤50046
500<P54
 

Akışkan Yatak Konvansiyonel Süper Kritik PC (Katı/Fosil Yakıt Tesisler)

P≤5038
50<P≤25044
250<P≤50054
500<P66
Nükleer enerjiye dayalı üretim tesisleri(2)
[1] Kombine çevrim kombinasyonundan oluştuğu halde, kazan ve/veya buhar türbininden ara buhar alınması yoluyla kojeneransyon olarak da hizmet vermesi planlanan üretim tesisleri için kombine çevrim üretim tesislerine uygulanan süreler esas alınır.
[2] Nükleer enerjiye dayalı üretim tesislerine ilişkin üretim lisanslarında bulunması halinde ilgili uluslararası anlaşmada öngörülen inşaat süreleri esas alınarak belirlenir. Diğer hallerde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan görüş alınmak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.

 

B. Hidroelektrik Üretim Tesisleri:

Üretim Tesisi TipiKitinin Güç (P) Aralığı (MWm)İnşaat Süresi ( Ay)
 

Kanal Tipi

P<5038
50<P≤10044
100<P60
Üretim Tesisi TipiGövde Hacmi [Vg(m3)]İnşaat Süresi (Ay)
 

 

Rezervuarlı [4]

Vg≤1.000.00042
1.000.000<Vg ≤5.000.00054
5.000.000<V2≤7.500.00060
7.500.00<V ≤10.000.00066
10.000.000<Vg72
[4] DSİ tarafından ilan edilen Tablo-4 projeleri hakkında “kanal tipi” üretim tesislerine uygulanan inşaat süreleri esas alınır. “Pompaj Depolamalı HES”ler için “rezervuarlı” üretim tesislerine uygulanan inşaat süreleri esas alınır.

 

C. Diğer Yenilebilir Kaynaklara Dayalı Üretim Tesisleri

Üretim Tesisi TipiKurulu Güç (P) Aralığı (MRm)İnşaat Süresi (Av)
 

Rüzgar

P≤1022
10<P≤ 5030
50<P≤ 10038
100<P46
JeotermalP ≤ 5038
50<P46
 

Biyogaz Biyokütle

P≤ 1024
10<P≤ 5030
50<P38
 

Güneş/Hidrojen Enerjisi

P≤1022
10<P≤ 5030
50- P36
 

Dalga/Gel-Git

P≤1018
10<P≤ 5030
50<P38

 

 1. Üretim lisansı başvuruları kapsamında; kurulması planlanan elektrik depolama ünitesi/üniteleri için ayrıca inşaat süresi verilmez.
 2. Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitesi /üniteleri kurulması durumunda üretim tesisinin işletmede olup olmadığına bakılmaksızın, kurulması planlanan depolama ünitesi/üniteleri için elektrik depolama ünite sayısı ve kurulu güçlerinden bağımsız olarak 18 ay inşaat süresi tesis tamamlanma süresi olarak verilecektir.
 • Elektriksel kurulu güç artışı kapsamında yapılacak lisans tadillerinde, kapasite artışı, lisansa derç edilen mevcut ünite/ünitelerin revizyonu kapsamında ise lisansa derç edilmiş başlangıç tarihi geçerli olmak üzere yeni güç aralığındaki süre verilerek lisansa derç edilmiş süreler tadil edilecektir. Kapasite artışının mevcut ünite/üniteler haricinde tevsi yatırım şeklinde talep edilmesi halinde İse münhasıran tevsi yatırımına konu kurulu güç için; bu güce karşılık gelen inşaat süresinin tamamı ile ayrıca talep edilmesi halinde inşaat öncesi İşlemlerin yapılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından uygun görülecek sürenin toplamı, tadile ilişkin kurul karar tarihi başlangıç olmak üzere sadece tevsi yatırıma konu ünite/üniteler için tesis tamamlanma süresi olarak verilebilecektir. İşletmedeki ünite/ünitelerin değiştirilmesi suretiyle yenilenmesi çerçevesinde yapılacak tadillerde, değişime konu kurulu güce karşılık gelen inşaat süresi tesis tamamlanma süresi olarak verilecektir.
 • Destekleyici kaynaklı ve birlikte yakmalı elektrik üretim tesisleri hariç birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin önlisans veya üretim lisansı başvurularında işbu Kurul Kararı kapsamındaki süreler, ana kaynak ve yardımcı kaynak kurulu güçleri toplanarak ana kaynak üzerinden belirlenecektir.
 • Mevcut önlisanslar kapsamındaki üretim tesisi projelerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, ana kaynak ve yardımcı kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynağa göre işbu Kurul Kararı’nda belirlenen eşik sürenin aşılması halinde aradaki fark mevcut önlisans süresine eklenecektir.
 • Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, üretim tesisinin işletmede olmaması durumunda, ana kaynak ve yardımcı kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynağa göre işbu Kurul Kararı’nda belirlenen eşik sürenin aşılması halinde aradaki fark mevcut tesis tamamlanma süresine eklenecektir.
 • Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, üretim tesisinin işletmede olması halinde, lisanlara eklenecek yardımcı kaynaklar için tevsi yatırımlara ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Tedarik lisansları kapsamında kurulması planlanan müstakil elektrik depolama tesisleri için 18 ay inşaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilecektir. Bu süre, söz konusu lisansa eklenecek her bir elektrik depolama tesisi için ayrıca uygulanacaktır.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10489 Sayılı Kararı 15 Ekim 2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Anılan karar ile “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”’ kabul edildi. Buna göre;
 • 10.2021 tarihinden itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar, ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 200 TL/MWh değerini geçmemek üzere içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının 3 katı olarak uygulanacaktır.
 • Bu uygulama süresince Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; gün öncesi piyasa fiyatları bir takvim ayı içerisinde, belirlenen azami fiyata 20 saat için ulaştığında azami fiyat %20 oranında azaltılarak güncelleneceği, bu işleme nihai azami fiyat VoLL değerinin %12,5’ine ulaşana kadar devam edileceği, azaltma suretiyle güncelleme yapıldığı hallerde 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde azami fiyat yeniden Kurul tarafından onaylanan değere eşitleneceğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 10502 ve 10505 Sayılı Kararları 23 Ekim 2021 tarihli ve 31637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • 10502 sayılı Kurul Kararı ile: Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)’de yer alan tüketim miktarına ve Kurul’ca belirlenen katsayıya ilişkin hususların aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına karar verildi. Buna göre;
 • Tebliğ’de yer alan son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarı, 2022 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik 50 milyon kWh/yıl, tarımsal sulama tüketici grubuna yönelik 7 milyon kWh/yıl ve diğer gruplarına yönelik 3 milyon kWh/yıl olarak uygulanacaktır.
 • Tebliğ’de yer alan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 1.0938 olarak uygulanmakta olan KBK 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren de 1.0938 olarak uygulanır.
 • 10505 sayılı Kurul Kararı ile: Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında dağıtım şirketlerinin tüketicilere uygulayabileceği bedellere ilişkin olarak belirlemeler yapıldı. Buna göre;
 • Teknik Kalite Ölçüm Hizmet Bedeli olarak 2021 yılı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller uygulanacaktır.
Teknik Kalite ÖlçümHizmeti Bedeli
Cihaz SınıfıAG (TL)OG (TL)
S sınıfı90,5241.5
A sınıfı1393371.6

 

 • Söz konusu Teknik Kalite Ölçüm Hizmet Bedeli her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alınarak güncellenecektir.
 • 26 Aralık 2013 tarihli ve 4799 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırıldı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 10499 Sayılı Kararı 28 Ekim 2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Anılan kararile “Yeni Tesis Edilecek Enterkonneksiyon Hatlarının Tüzel Kişiler Tarafından Tesis Edilmesi Halinde Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar” (“Usul ve Esaslar”) kabul edildi. Buna göre;
 • Usul ve Esaslar; Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında, elektrik piyasasında ticaretin arttırılmasına yönelik olarak; mülkiyeti ve işletmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler Sistem İşletmecisi nam ve hesabına olması kaydıyla tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere ithalat ve/veya ihracat faaliyeti, üretim lisansı sahibi tüzel kişilere ihracat faaliyeti amacıyla, yeni enterkonneksiyon hatlarının ve/veya mevcut Net Transfer Kapasitesini arttıracak enterkonneksiyon hatlarının tesis ettirilmesi ve bu suretle oluşacak yeni enterkonneksiyon kapasitesinin ilgili tüzel kişilere tahsis edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
 • Tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından ithalat ve/veya ihracat faaliyeti, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından ihracat faaliyeti amacıyla yeni enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut net transfer kapasitesi (“NTK”)’ni  arttıracak enterkonneksiyon hattı tesis edilmesi için ilgili tüzel kişi tarafından yapılacak başvurunun inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahibi tüzel kişi, karşı ülkenin ilgili kuruluşlarından başvurusu ile ilgili gerekli izin ve onayların alındığına ve elektrik enerjisi ithalatı/ihracatı yapabileceğine dair ön anlaşma, anlaşma, protokol veya niyet mektubu ile diğer gerekli teknik hususları içeren bilgileri sistem işletmecisine sunar.
 • Sistem işletmecisi tarafından başvuru, sahibi tüzel kişinin talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) görüşü alınır. Bakanlık, görüşünün olumsuz olması halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılarak, ilgili tüzel kişiye yazılı bildirimde bulunulur.
 • Sistem işletmecisi tarafından karşı ülkede elektrik enerjisi ithalatı/ihracatı ile ilgili Bakanlık ve/veya yetkili kurumla yapılan ön anlaşma, anlaşma, protokol veya niyet mektubunun, söz konusu ülkedeki Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması şartı aranır.
 • Yeni enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattı üzerinden gerçekleştirilecek ithalat/ihracat faaliyeti için karşılıklı olarak ilgili iki ülkenin ilgili kuruluşları tarafından konu değerlendirilir ve;
 1. Planlanan bağlantı noktası,
 2. Planlanan yeni NTK ve oluşacak yeni kullanıma açık kapasite (“KAK”),
 3. Planlanan yeni enterkonneksiyon hattının ve/veya mevcut net transfer kapasitesini arttıracak enterkonneksiyon hattının sistem bağlantısının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli ilave yatırımlar,
 4. Elektrik enerjisi ithalat/ihracat faaliyeti için kullanılacak yöntem belirlenerek iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında Mutabakat Zaptı imzalanır.
 • Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde; ön anlaşma, anlaşma, protokol veya niyet mektubunun onaylanması şartı ve Mutabakat Zaptı imzalanması şartları sistem işletmecisinin de görüşünün alınması kaydıyla, kısmen veya tamamen aranmayabilir.
 • Sistem işletmecisi tarafından teknik olarak konu değerlendirilirken ihtiyaç duyulabilecek gerekli teknik bilgilerin muhatap ülke ilgili kuruluşlarından temin edilmesi, başvuru sahibi tüzel kişinin yükümlülüğündedir.
 • Planlanan yeni enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattı için gerekmesi durumunda ENTSO-E’den gerekli izinler alınır. ENTS0- E’den gelecek görüş doğrultusunda konu Sistem İşletmecisi tarafından değerlendirilerek, bu madde hükümleri çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.
 • İlgili tüzel kişinin başvurusunun sistem işletmecisi tarafından uygun bulunmaması halinde söz konusu tüzel kişiye yazılı bildirimde bulunularak başvurusunun uygun bulunmadığı gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Başvurunun sistem işletmecisi tarafından reddedilmesi durumunda, başvuru sahibinin sistem işletmecisi tarafından gösterilen gerekçelere yapmış olduğu itirazlar Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (“Kurul”) Kararıyla sonuca bağlanır.
 • Başvurunun sistem işletmecisi tarafından uygun bulunması ve başvuruya ilişkin Bakanlık görüşünün olumlu olması halinde, dördüncü fıkra kapsamında belirlenen kriterler ilgili tüzel kişiye bildirilir. İlgili tüzel kişi 20 (yirmi) gün içerisinde sistem işletmecisine, belirlenen kriterleri kabul edip etmediğine dair yazılı bildirimde bulunur. Bu süre sistem işletmecisi tarafından en fazla 10 (on) gün uzatılabilir. Söz konusu kriterlerin kabul edildiğine dair yazılı bildirimin sistem işletmecisine süresi içerisinde yapılmaması veya belirlenen kriterlerin tüzel kişi tarafından kabul edilmemesi durumunda başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.
 • Söz konusu kriterlerin kabul edildiğine dair yazılı bildirimin sistem işletmecisine süresi içerisinde yapılması ve belirlenen kriterlerin tüzel kişi tarafından kabul edilmesi durumunda planlanan yeni enterkonneksiyon hattına ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattına ilişkin bilgiler sistem işletmecisinin internet sayfasında duyurulur. Planlanan yeni enterkonneksiyon hattını yapmak ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattını tesis etmek için birden fazla başvuru olmaması halinde de işlemlere bu çerçevede devam edilir.
 • Sistem işletmecisi tarafından yapılacak duyuruda; planlanan yeni enterkonneksiyon hattına ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattına ilişkin bilgiler, Mutabakat Zaptı imzalanması kapsamında belirlenen kriterler ile diğer gerekli teknik hususlar ilan edilir.
 • Planlanan yeni enterkonneksiyon hattını ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattını tesis etmek için birden fazla başvuru olması halinde, başvuru yapan lisans sahibi tüzel kişiler arasında seçim yapılabilmesini sağlamak üzere sistem işletmecisi tarafından en kısa kapasite tahsis süresi teklif edilmesi esasına dayanan kapasite tahsis yarışması yapılır.
 • Yapılan duyuru sonucunda birden fazla başvuru olması durumunda sistem işletmecisi tarafından yapılacak kapasite tahsisi yarışması, sistem işletmecisi bünyesinde kurulacak Kapasite Tahsis Yarışması Komisyonu (“Komisyon”) marifetiyle gerçekleştirilir.
 • Komisyon, bir başkan ve en az iki üyeden olmak üzere tek sayıda olacak şekilde oluşturulur ve asıl üyelerin komisyon çalışmalarına katılamaması durumunda komisyon çalışmalarına asil üye yerine katılmak üzere, asıl üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır ve üyeler kararlarda çekimser oy kullanamaz. Komisyon kararları bir tutanak ile tespit edildikten sonra tutanak üyeler tarafından imzalanır.
 • Sistem işletmecisi, Komisyon’un oluşmasını takip eden 10 (on) iş günü içerisinde başvuru sahibi tüzel kişileri kapasite tahsis yarışmasına teklif vermek için yazılı olarak davet eder.
 • Davet için başvuru sahibi tüzel kişilere yapılacak bildirimde;
 1. Planlanan yeni enterkonneksiyon hattına ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattına ilişkin yeni enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattı üzerinden gerçekleştirilecek ithalat/ihracat faaliyeti için karşılıklı olarak ilgili iki ülkenin ilgili kuruluşları tarafından değerlendirileceği belirtilen kriterler,
 2. Yeni enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattı üzerinde talep edilen gün bazında tahsis süresini içeren ve ekte yer alan Kapasite Tahsis Yarışması Teklif Formu,
 3. Sistem işletmecisi tarafından ihtiyaç duyulan diğer bilgi ve belgeler

gönderilir ve yarışmanın yeri, tarihi ve saati bildirilir. Sistem işletmecisi yazılı davet mektubunda başvuru sahiplerinden yarışmaya katılabilmeleri için gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri talep edebilir.

 • Teklifler, davet mektubunda belirtilen teklif verme gün ve saatine kadar kapalı zarf usulü ile verilir. Teklif verme saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz ve açılmaksızın iade edilir.
 • Kapasite Tahsis Yarışması Teklif Formu ve varsa yarışmaya katılabilme şartı olarak istenilen belgeler teklif mektubu ile birlikte kapalı bir zarf içinde Sistem İşletmecisi evrak kayıt birimine verilir. Zarfın üzerine teklif sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı, tebligata esas kanuni ikametgâh adresi, teklif verilen yeni enterkonneksiyon hattının ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattının ismi yazılır ve zarfın üzeri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından kaşelenip imzalanır. Teklifler “Kapasite Tahsis Yarışması Teklif Formu” doldurulmak suretiyle sunulur.
 • Komisyon başkanı kapasite tahsis yarışmasını, davet edilen tüzel kişilerin mevcut temsilcilerinin huzurunda başlatır ve aşağıdaki iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar;
 1. Yarışmaya katılanların imzaları alınmak suretiyle katılımcılar tutanakla tespit edilir. Tüzel kişi temsilcilerinin yetki belgeleri ile varsa Sistem İşletmecisinin talep ettiği diğer bilgi ve belgeler kontrol edilir.
 2. İstenilen bilgi ve belgelerin geçerliliği incelenir, sundukları bilgi ve belgelerin eksik veya geçersiz olduğu tespit edilen tüzel kişilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu durum bir tutanakla tespit edilir.
 3. Tüzel kişilerin teslim ettikleri tekliflerini içeren kapalı zarflar, temsilcilerin huzurunda Komisyon başkanı tarafından açılarak teklifler açıklanır, kayda alınır, liste yapılır ve tutanakla tespit edilerek katılımcıların temsilcilerinin imzaları alınır.
 • Komisyon, geçerli teklifler arasından en kısa kapasite tahsis süresini teklif eden tüzel kişiyi tespit eder. Bu tüzel kişinin kapasite tahsisine hak kazandığı Komisyon başkanı tarafından toplantıda hazır bulunanlara öncelikle sözlü olarak bildirilir.
 • Tekliflerin eşit olması halinde, bu tüzel kişilerden aynı oturumda en kısa kapasite tahsis süresinin tek bir tüzel kişi tarafından sunulacağı tura kadar yeniden kapalı zarf ile teklif alınır. Tüzel kişiler tarafından verilecek yeni teklifler gün bazında ilk teklif süresine eşit veya daha yüksek olamaz.
 • Kapasite tahsis yarışmasına teklif vermek üzere davet edilen tüzel kişilerden bir ya da birkaçının kapasite tahsis yarışmasına katılmaması veya evraklarının eksik ve geçersiz olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması hallerinde, başvurusu geçerli bulunan tek tüzel kişi var ise ilgili tüzel kişiye enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattı kapsamında oluşacak yeni KAK tahsis edilir.
 • Kapasite tahsisine hak kazanan tüzel kişi ve tahsis edilmiş kapasite, bir tutanakla tespit edilir ve tutanak Komisyon üyeleri ile yarışmaya katılan tüzel kişilerin temsilcileri tarafından imzalanır.
 • Başvuran tüzel kişilerin tamamının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması veya yarışmaya hiçbir tüzel kişinin katılmaması hallerinde bu durum bir tutanakla tespit edilerek Sistem İşletmecisi tarafından Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (“Kurum”)’na bildirilir.
 • Kapasite tahsis yarışmasının sonuçlandırılmasının ardından Yönetmelik’in yeni enterkonneksiyon hatlarının tüzel kişiler tarafından yapılmasına ilişkin 21. maddesi kapsamında işlem tesis edilir.
 • Yeni tesis edilecek enterkonneksiyon hattının ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattının tesis sözleşmesinde belirtilen şartlar ve süre dahilinde tamamlanması ilgili tüzel kişinin yükümlülüğündedir. İlgili tüzel kişi, hattın geçici kabulü yapılmadan elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatına ilişkin hak talep edemez.

Yeni tesis edilecek enterkonneksiyon hattının ve veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattının yapımı aşamasında her iki ülkede alınması gereken izin ve onaylar ilgili tüzel kişinin yükümlüğündedir.

 • İlgili tüzel kişinin lisans tadili talebinin Kurum tarafından uygun bulunmaması veya süresi içerisinde tesis sözleşmesinin tüzel kişiden kaynaklı sebeplerle imzalanmaması durumlarında, kapasite tahsisine hak kazanan tüzel kişinin kazanılmış hakları sona erer.

II. PETROL PİYASASI

DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10492 Sayılı Kararı 19 Ekim 2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Anılan karar ile Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da değişiklik yapıldı. Buna göre; Petrol Piyasası Kanunu’nun 9.maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamazlar.” hükmünün uygulanmasına ilişkin değerlendirme, depolama faaliyeti gösteren her bir lisans sahibinin tesisinde bulunan dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine konu serbest dolaşımdaki akaryakıtların toplamı dikkate alınarak aylık olarak yapılır, buna ilişkin ilgili mevzuat kapsamında lisans sahipleri tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na iletilen veriler ve gerekli görülmesi halinde ilgili diğer bilgi ve belgeler aracılığı ile gerçekleştirilir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na iletilen veriler ve ilgili diğer bilgi ve belgelerden 01.01.2022 tarihinden önce iletilenler dikkate alınmayacaktır.

III. DOĞALGAZ PİYASASI

AKMERCAN BATIKAR DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”)’NİN İKİNCİ TARİFE UYGULAMA DÖNEMİ PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 10449 Sayılı Kararı 1 Ekim 2021 tarihli 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Şirket’in tarife hesaplamalarına esas 2021 yılı başı Baz Varlık Tabanı 100.417.718 TL olarak belirlendi.
 • Şirket’in tarife uygulama dönemi için öngörülen şebeke yatırım tutarı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen değerler dikkate alınacaktır.
2021
Yatırım Tavanı (TL)21.648.574
 • Şirket’in perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, parametreler tablosundaki veriler kullanılarak yapılacaktır.
 • Şirket’in uygulayacağı sistem kullanım bedelleri, aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2021 yılı Ekim ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemeyecektir.
Yıllık Tüketim MiktarıSistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)
KADEME 10-100.000 Sm30,444251
KADEME 2100.001-1.000.000 Sm30,224892
KADEME 31.000.001-10.000.000 Sm30,109495
KADEME 410.000.001-100.000.000 Sm30,039482
KADEME 5100.000.001 Sm3 ve üzeri0,014237
 • Şirket’in bir tedarikçiden doğal gaz alan serbest tüketiciler için uygulayacağı sistem kullanım bedeli, ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemeyecektir.
 • Şirket’in doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemeyecektir.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/467, 468) 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine Elazığ Valisi Erkaya YIRIK atandı.
 • Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent TEKBIYIKOĞLU atandı.
 • Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer TORAMAN atandı.
 • Bilecik Valiliğine İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı Kemal KIZILKAYA atandı.
 • Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet ARIBAŞ atandı.
 • Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Engin KALOĞLU atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479) 5 Ekim 2021 tarihli ve 31619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl Müdürü Suat KENÇ görevden alındı.,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir PÜRLÜ görevden alındı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer YILDIZ görevden alındı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı İsmail ERTÜZÜN atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliklerine Birnur ERYOL, Emel AKA, Eyyüp İNCE, Hakan Suha ALAN, Murat SERBES, Mustafa KÜÇÜKKARA, Ramazan Aytekin ERYILMAZ, Safinur ÖZTÜRK ve Zafer KÜTÜK atandı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin DÜLGER atandı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim ÇELİK atandı.
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Dr. Mustafa ALİŞARLI atandı.
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Dr. Mustafa BERKTAŞ atandı.
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Dr. Hasan USLU atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/488, 489, 490, 491, 492, 493) 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığı’na Aydın Cem ASLANBAY atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2021/497)  14 Ekim 2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Dr. Semih TÜMEN görevden alındı.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Uğur Namık KÜÇÜK görevden alındı.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Dr. Abdullah YAVAŞ görevden alındı.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Taha ÇAKMAK atandı.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine Dr. Yusuf TUNA atandı.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 17 Ekim 2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Ekim 2021-20 Ekim 2021 tarihleri arasında Angola Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Togo Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunması sebebiyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet etti.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Ekim 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunması sebebiyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet etti.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/499, 500, 501, 502, 503) 30 Ekim 2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali KAHRAMAN,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha TÜRKOĞLU,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa KOLÇAK,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet UYSAL

görevden alındı.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

KARABÜK İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN TAŞINMAZLARIN “SAFRANBOLU TM-EFLANİ DM ENERJİ NAKİL HATTI”NIN YAPIMI KAPSAMINDA ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

ANKARA İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE TESİS EDİLECEK OLAN VE KAMULAŞTIRMA BİLGİLERİ VE GÜZERGÂHI GÖSTERİLEN “EDİGE KÖK-DELİLER ENERJİ NAKİL HATTI”NIN YAPIMI AMACIYLA BAZI TAŞINMAZLARIN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

MANİSA İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE TESİS EDİLECEK OLAN VE KAMULAŞTIRMA BİLGİLERİ VE GÜZERGÂHI GÖSTERİLEN “MAHMUTLAR DM-ÇATALOLUK DM ENERJİ NAKİL HATTI”NIN YAPIMI AMACIYLA BAZI TAŞINMAZLARIN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

MANİSA İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE TESİS EDİLECEK OLAN VE KAMULAŞTIRMA BİLGİLERİ VE GÜZERGÂHI GÖSTERİLEN “KOVANCI KARAPINAR MEVKİİ TR 2 ENERJİ NAKİL HATTI”NIN YAPIMI AMACIYLA BAZI TAŞINMAZLARIN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

GAZİANTEP İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE TESİS EDİLECEK OLAN VE KAMULAŞTIRMA BİLGİLERİ VE GÜZERGÂHI GÖSTERİLEN “1G2001 BURÇ ESENTEPE ENERJİ NAKİL HATTI”NIN YAPIMI AMACIYLA BAZI TAŞINMAZLARIN TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

TEVKİFAT ORANLARINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561) 1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak tevkifat oranlarının uygulanmasına ilişkin 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar’ın geçici 2.maddesinde yer alan 30.09.2021 tarihi 12.2021 olarak değiştirildi.
 • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevfikat oranlarının uygulanmasına ilişkin 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar’ın geçici 3.maddesinde yer alan 30.09.2021 tarihi 12.2021 olarak değiştirildi.

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4. GRUP (BOZBURUN ADALARI) DOĞAL SİT ALANI “KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN” OLARAK TESCİL VE İLAN EDİLDİ.

AR-GE VEYA TASARIM MERKEZİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANININ %50 OLARAK UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ.

“2022 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI” NIN ONAYLANMASINA KARAR VERİLDİ.

“İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR’IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA KARAR VERİLDİ.

 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4634) 26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verildi. Buna göre;
 • 12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’na ek’li I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (14) numaralı dipnot eklendi;
G.T.İ.P.DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
ABGÜRB-HERG.KOREMLZSNGKOSVNZD-8
1207.60.00.00.001423,40023,423,41,5023,423,423,4
(14) 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”
 • Aynı karara ek’li I sayılı listede yer alan “ ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıda gösterildiği şekilde değiştirildi ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (2) numaralı dipnot eklendi;
G.T.İ.P.DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
ABGÜRB-HERG.KOREMLZSNGKOSVNZD-8
1512.11.10.00.001,222,522,522,50022,5022,522,522,5
1512.11.91.00.001,21010101010100101010
(2) 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

İZMİR İLİ, FOÇA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 19. GRUP (FOÇA-ADALAR ETABI) DOĞAL SİT ALANI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN OLRAK TESCİL VE İLAN EDİLDİ.

ANKARA İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ALAN “SARIÇALI DAĞI MİLLİ PARKI” OLARAK BELİRLENDİ.

Ankara İli Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın “Sarıçalı Dağı Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4647) 28 Ekim 2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, Ankara İli sınırları içerisinde bulunan ve karar ekinde yer alan harita ile koordinat listesinde sınırları belirtilen alanın “Sarıçalı Dağı Milli Parkı” olarak belirlenmesine karar verildi.

ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI.

 • Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) ile İlgili 2021/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Ülkemizin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve altyapı yatırımları; küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirilmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve politikalarda, ulaşım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde, sunulan ulaşım hizmetlerine toplumun her kesiminin eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişimi önem arz etmektedir.
 • Ulaşım hizmetlerine erişilebilirliğin bir hak olduğu anlayışı çerçevesinde, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını pekiştiren, yaşam kalitesini artıran, herkes için erişilebilir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla uygulanacak politikaların katılımcı, sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ülke genelinde koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerekmektedir.
 • Bu itibarla, ülkemizin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir yol haritası niteliğindeki “Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin dahil olduğu ilgili tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırlanmış olup Bakanlığın resmi internet adresinde (uab.gov.tr) yayımlanacaktır.
 • Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) ile ulaşımda erişilebilirlik; altyapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasiteye, yönetişimden farkındalığa kadar geniş bir bakış açısıyla ele alındı. Mezkur Strateji ve Eylem Planı ile ulaşım hizmetlerinin mevzuat ve erişilebilirlik standartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
 • Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek, alınan kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereği rica edildi.

154 KV GÖKTEPE RES TM-YARES YALOVA RES TM ENERJİ İLATİM HATTI PROJESİ KAPSAMINDA BAZI TAŞINMAZLARIN TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

154 KV SAPANCA TM İRTİBATLARI PROJESİ KAPSAMINDA BAZI TAŞINMAZLARIN TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

154 KV (YALOVA TM-GEMLİK TM) BRŞ.N.-ÇAKIL RES TM ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ KAPSAMINDA BAZI TAŞINMAZLARIN TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

400 KV (ADANA-HUNUTLU TES) BRŞ.N.-MİSİS OSB ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ KAPSAMINDA BAZI TAŞINMAZLARIN TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

 • Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “400 kV (Adana-Hunutlu TES) Brş.N.-Misis OSB Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında kararda ekli harita ile gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Söz konusu kamulaştırmaya ilişkin harita ve güzergah karar ekinde yayımlandı.

 ADAPAZARI BALLIKAYA BARAJ GÖLÜ HAVZASI 154-380 KV EİH DEPLASELERİ PROJESİ KAPSAMINDA BAZI TAŞINMAZLARIN TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

 “Adapazarı Ballıkaya Baraj Gölü Havzası 154-380 kV EİH Deplaseleri Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4732) 30 Ekim 2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “Adapazarı Ballıkaya Baraj Gölü Havzası 154-380 kV EİH Deplaseleri Projesi” kapsamında ekli haritalarda gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Söz konusu kamulaştırmaya ilişkin harita ve güzergah karar ekinde yayımlandı.

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

PARİS ANLAŞMASININ İLİŞİK BEYANLA BİRLİKTE ONAYLANMASINA KARAR VERİLDİ.

 • Paris Anlaşmasının İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4618) 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Paris Anlaşması; Türkiye Cumhuriyeti’nin; “9 Mayıs 2022 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması’nda açıkça ve kesin olarak kabul edilen “hakkaniyet, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler” temelinde ve Sözleşme’nin Taraflar Konferansı’nda kabul edilen 26/CP.7, 1/CP.16, 2/CP.17, 1/CP.18 ve 21/CP.20 sayılı kararlarını hatırlatarak, Paris Anlaşması’nı gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde, Anlaşma’nın ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağına” dair beyanı ile birlikte onaylandı.

PARİS ANLAŞMASI’NIN ONAYLANMASI UYGUN BULUNDU.

 • 7335 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanan “Paris Anlaşması”nın beyan ile birlikte onaylanması uygun bulundu.

“KULLANILMIŞ YAKIT İDARESİNİN VE RADYOAKTİF ATIK İDARESİNİN GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİRLEŞİK SÖZLEŞME” YE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BEYANLARLA BİRLİKTE KATILMASI UYGUN BULUNDU.

NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI HUKUKİ MESULİYETE DAİR SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN PROTOKOL”ÜN ÇEKİNCE İLE BİRLİKTE ONAYLANMASI UYGUN BULUNDU.

DERNEKLER MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilecektir.
 • Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilecektir.
 • Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilecektir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanacaktır.
 • Dernekler Kanunu’nda, Türk Medeni Kanunu’nda, Yönetmelik’te ve derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerli olacaktır. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilecektir.
 • Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.
 • Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.
 • Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilecektir. Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar da aynı usulle bildirime tabidir. Bu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılır. Ancak afet veya acil durumlarda bu bildirim afet veya acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılabilir. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimi tek seferde yapılabilir.
 • Yurt dışına yapılacak 100.000 Türk Lirasını veya 10.000 Avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması esastır. Ancak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımlar finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilir. Gümrükte beyan edilme suretiyle yurt dışına para çıkışı yapılan durumlarda ilgili beyan, veriliş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde dernek tarafından mülki idare amirliğine bildirilmektedir.
 • Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi doksan gün içerisinde mülki idare amirliğine verilir. Bu bildirime, yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve görsel materyaller ve benzeri kanıtlayıcı belgeler eklenmektedir.
 • Ayrıca denetim ve risk analizi ile bilirkişilik hususlarında ilave hükümler getirildi.

 

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) 6 Ekim 2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Tebliğ’in “Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi” başlıklı 1. Maddesi uyarınca mahsup talebinin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi ile yapılması gerekmektedir. Mahsuba ilişkin iade talep dilekçesinin verilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir.
 • Nakden iade taleplerinin iade talep dilekçesi ile yapılması şarttır. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 Türk Lirasını geçmemesi halinde iade talebi, iade talep dilekçesi ile birlikte bu dilekçenin “Nakden İadelere İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan eklenecek belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. Bu kapsamda;
  a. Ücret geliri elde edenler için işveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneğinin,
  b. ayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneğinin,
  c. Menkul sermaye iradı elde edenler için vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneğinin,
  d. Serbest meslek kazancı elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren belgenin onaylı örneğinin,
  e. Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin

iade işlemini gerçekleştirecek olan vergi dairesine iade talep dilekçesi ile birlikte ibraz edilmesi yeterlidir.

 • Bu kapsamda yapılacak nakden iade işlemlerinde tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (“YBS”) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacaktır. Ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam edilecektir. Nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000 Türk Lirasını aşması halinde, 50.000 Türk Lirasını aşan kısım Vergi Usul Kanunu’na göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir. 50.000 Türk Lirasına kadar olan kısım ise, iade talep dilekçesi ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilir.
 • Nakden iade talebinin 500.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir. İade talebinin 500.000 Türk Lirasını aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
 • Nakden iade talepleri ile ilgili olarak bu bölümde belirtilen dilekçe ve eklerinin ibrazı, talep edilen tutarın tamamı için aranılacaktır. Bu bölümde yer alan tutarlar her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu miktarların hesabında ise 1.000 Türk Lirasına kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”)’un geçici 8. Maddesi kapsamında işbu Kanun hükümlerine göre borçlu durumda olan kurumlara ait taşınmazların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca satın alınması ve taşınmazın değeri kapsamında söz konusu kurumların vergi borçlarının terkin edilmesi durumunda, bu kurumlar tarafından tevkif edilen vergilerin bu kurumların terkin edilen vergilerine tekabül eden kısmının kaydi olarak tahsil edildiği kabul edilir, nakden ödeme şartı aranmaz ve adına tevkifat yapılan mükelleflerin nakden iade talepleri yerine getirilir.
 • Tebliğ’e eklenen “Sonuçlanmamış iade talepleri” başlıklı 4.5.1. maddeye göre 06.10.2021 itibariyle sonuçlanmamış iade talepleri hakkında bu bölümü ihdas eden Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) 19 Ekim 2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Defter-Beyan Sistemi; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulmasına, saklanmasına ve ibrazına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (“Başkanlık”) elektronik beyan ve bildirim sistemleri aracılığıyla imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemi ifade eder.
 • Elektronik Beyanname Sistemi (e-Beyanname Uygulaması); vergi beyannamelerinin Başkanlık sistemlerine elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili diğer genel tebliğlerle belirlenen usul ve esaslar kapsamındaki yazılım, program veya uygulamaların tamamını ifade eder.
 • Sisteme kayıt yapılması, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin vergisel ve ticari işlemlere ilişkin kayıtlarının, 13.maddede belirtilen defter beyan sistemini kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ile meslek odası tarafından; Sisteme girilmesi veya Sisteme muhasebe programları aracılığıyla iletilmesini ifade eder.
 • Sistem kapsamında olan mükelleflere ilişkin vergisel ve ticari işlem kayıtları, 13.maddede belirtilen defter beyan sistemini kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından elektronik ortamda Sisteme kayıt yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler için birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin;
  a. Kayıtlarını, ayrıca Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 219.maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15.günü sonuna kadar,
  b. Diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar

gerçekleştirilmesi zorunludur.

 • Sistem üzerinden tutulabilecek defterlere, ait oldukları takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.
 • Defter-Beyan Sistemi kapsamında olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların, Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslar dışında kâğıt veya elektronik ortamda tuttukları diğer defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.
 • Sistemde elektronik ortamda tutulan kayıtlar ile defterler, talep eden yetkili makamlara talep ettikleri şekliyle ibraz edilmesi amacıyla, Başkanlık tarafından defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlanan uygulama veya teknik kılavuzlarda belirlenen format, içerik ve standartlarda; VUK’ta belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilebilecek ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kağıt ortamdaki hali talep edilebilecektir. Bu şekilde, Sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilmeyen ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı olarak alınmayan defter ve kayıtların hukuki geçerliği bulunmamaktadır.
 • Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa, yetkili makamlara ibraz yükümlülüğü ise mükellefe aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından, Sisteme yapılan kayıtları ve bu kayıtlardan hareketle oluşan defterleri elektronik ortamda muhafaza edecek ve mükelleflerin kullanımına, VUK’ta belirtilen muhafaza süresi boyunca hazır halde bulunduracaktır. Yetkili makamlarca talep edilen defterlerin, ikinci fıkrada belirtilen şekilde elektronik ortamda indirilmesi veya kağıt onaylı halinin bağlı olunan vergi dairesinden alınması sonrasında, yetkili makamlara ibraz edilmemesinin hukuki ve cezai sorumluluğu mükellefe aittir.
 • Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, ibrazı talep eden birimin talep ettiği şekle (elektronik veya kağıt) göre; sistem üzerinden elektronik ortamda indirecekleri elektronik defter ve kayıt dosyalarını elektronik ortamda ibraz edebilecekleri gibi bağlı olunan vergi dairesinden alınan kağıt ortamdaki onaylı halini de ibraz edebilirler. Başkanlık, elektronik ortamda indirilen defter ve kayıt dosyalarının elektronik ortamda görüntüleme, doğrulama, sorgulama ve Başkanlığın elektronik sertifikası ile imzalanarak değişmezliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik işlemler ve bağlı olunan vergi dairesinden onaylı ve kağıt ortamda talep edilmesi ve sunulmasına yönelik işlemlere ilişkin teknik ve uygulama usul ve esaslarını, defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlayacağı kılavuzlarla veya duyurularla belirlemeye yetkilidir.
 • İlgili makamlar tarafından, defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe ulaşılamaması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi hallerinde, bu durumu tevsik eden belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa başvurulacaktır. Başkanlık, bu talep üzerine, sistemde bulunan kayıtları veya bu kayıtları dikkate alarak oluşturacağı elektronik defter dosyasını veya onaylı kağıt ortamdaki halini ilgili makamlara iletir.
 • Başkanlık, sistemin kullanımına ilişkin hususlara ilişkin standart, kural, usul, zorunluluk veya izinleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlayacağı teknik veya uygulama kılavuzları veya duyuruları ile belirler.
 • Defter-beyan sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde sisteme kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme, ibraz ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere VUK’un ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.
 • Bu Tebliğ ile defter-beyan sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında, kâğıt (VUK’un 219.maddesinde belirtilen belgeler hariç) veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve sistem veya elektronik beyanname sistemi harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler.
 • Defter-beyan sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste ve benzeri bilgiler, elektronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden, doğruluğundan ve elektronik beyanname sisteminden verilen beyannameler ile defter-beyan sisteminde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır.
 • Sistemde veya elektronik beyanname sisteminde beyannamelerin onaylanması sonucunda otomatik olarak hazırlanan tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnamelerin, yine sistem veya elektronik beyanname sistemi üzerinden mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmesi işlemi ile söz konusu tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnameler mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır.

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Anılan kanun ile birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • İşbu Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Vergi Usul Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • Bankacılık Kanunu
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 • Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı.

Gelir Vergisi Kanunu (“GVK”) Bakımından:

 • Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirildi.
 • Tarımsal destekleme ödemelerinde kazanç istisnası getirildi.
 • Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.
 • Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, GVK’nın ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk 9 ayı için belirlenen üçer aylık dönem kazançları üzerinden 103. maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Şu kadar ki; 42. madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar geçici vergi matrahına dâhil edilmez. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile GVK’da düzenlenen indirim ve istisnalar dikkate alınır. Dönem sonundaki mal mevcutları, istenirse sadece kayıtlar üzerinden de tespit edilerek, geçici vergi matrahının hesabında dikkate alınabilir.
 • Hesaplanan geçici vergi, 3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve 17. günü akşamına kadar ödenecektir. Önceki düzenlemede 3 ay yerine 6 aylık dönemler uygulanmakta idi.
 • Bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir. Önceki düzenlemede üçer aylık dönemler yerine altışar aylık dönemler uygulanmakta idi.
 • Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indiriminden yararlanması koşulu kapsamında, belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Kesinleşen tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan, birinci fıkradaki indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.) şartı düzenlendi.

Vergi Usul Kanunu (“VUK”) Bakımından:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde; mükelleflerin iş yeri ve adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresleri ile il ve ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın elektronik ortamda kurulanlar dahil olmak üzere vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya, vergi dairelerini diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlemeye, şubelerin yetki, görev ve sorumluluklarını tespit etmeye, vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibarıyla mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye, bağlı olunan vergi dairesi tarafından yapılan işlemlerin diğer vergi daireleri tarafından yapılabilmesine ve vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılındı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlar açısından bu maddede yazılı yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar dahi, uymak zorunda kılındı.
 • Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ ile ilgili olarak; Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir. Bu halde bildirimi Türkiye elçiliği veya konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapacaktır. Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve 30 gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilecektir. Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Türkiye elçiliği veya konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat 30. günün bitiminde yapılmış sayılacaktır. Muhatap, Türkiye elçiliği veya konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılacaktır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilecektir.
 • Öte yandan Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu Bakanlık vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da Türkiye elçilik veya konsolosluğuna gönderilir. Şu kadar ki, vergi dairelerinin yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrakları, vergi dairesi başkanlıkları; vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde ise defterdarlıklar tarafından doğrudan Türkiye elçilik veya konsolosluğuna gönderilecektir.
 • İlan yolu ile yapılan tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 3.600 Türk lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilecektir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet türü ile düzeltmeye konu tutarı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak düzeltme yetkisinin devredilmesi ile düzeltmenin bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi daireleri tarafından yapılmasına izin vermeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılındı.
 • Vergi incelemesi yapanlar, incelemeye tabi olana, vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye başlanıldığı hususunu bir yazıyla bildirecek ve yazının bir örneğinin de vergi incelemesi yapanın bağlı olduğu birime ve ilgili vergi dairesine gönderilmesi gerekecektir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya kendisi tarafından belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde elektronik olarak tutulan defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanmasının VUK uygulamasında tasdik hükmünde sayılacak, berat alınması ve onay işlemlerinde belirlenen usul, esas ve sürelere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş sayılacaktır.
 • VUK uygulamasında mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin de dahil edildi.
 • Yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, tasdik raporunun ilgili süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilecek ve bu süre içinde verilmesi halinde tasdik raporunun zamanında verilmiş sayılacaktır.
 • Birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin, VUK kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulası düzenlemeleri gerekmektedir. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmünde olacaktır.
 • Gider pusulasının malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulasının hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
 • VUK’un gider pusulasına ilişkin düzenlemeleri içeren 234. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri içermek kaydıyla aşağıdaki belgelerin de gider pusulası yerine geçeceği öngörülmektedir;
 1. Malın veya hizmetin bedelinin, yukarıda belirtilen süre dâhilinde satıcıya; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan banka, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları veya 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler,
 2. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satın alınan malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, 6502 sayılı Kanun uyarınca iade edilecek tutarların, yukarıdaki bentte yer alan kurumlar aracılığıyla iadesinde bu kurumlarca düzenlenen belgeler,
 3. Bu Kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının, tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri belgeler.
 • Vergi mahremiyetine ilişkin hükümler elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması hususlarından herhangi biri için hizmet verme konusunda yetkilendirilen mükelleflerin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanacaktır.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanmasının yanı sıra mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçları ile ibraz edilmesi hususunda da izin verme ya da zorunluluk getirme konusunda yetki verildi.
 • Alış bedeli değerleme ölçüleri arasına eklendi.
 • Aşağıdaki giderlerin de maliyet bedeline dahil edildi;
 1. İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; gümrük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri,
 2. İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; resim ve harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri,
 3. İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere ilişkin giderler (Faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler),
 4. İktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta giderleri,
 5. Gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.
 • Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dönemi sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilecektir. İktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbest olacaktır.
 • Alış bedelinin tanımı ve kapsamı “Bir iktisadi satın alma bedelidir. İktisadi kıymetin iktisap edilmesi ile ilgili diğer gideler alış bedeline dahil değildir” olarak belirlendi.
 • Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka girecek olan giderlerin düzenlendiği VUK’un 270. maddesi yürürlükten kaldırıldı.
 • Kolektif, adi komandit ve adi şirketler dahil olmak üzere tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, enflasyon düzeltmesi kapsamında enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları yeniden değerleme imkanı getirildi. İlgili mükelleflerin bilançolarına dahil bulunan sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen amortismana tabi iktisadi kıymetleri işbu düzenlemeden istisna tutulmuştur. Ancak münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ve kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç tutulan mükellefler bu düzenlemeden istisna tutulmaktadır.
 • VUK kapsamında normal amortismanlara ilişkin mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iktisadi kıymetler için tespit ve ilan ettiği faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her yıl için aynı nispet olmak kaydıyla, belirlemekte serbest tutulmaktadır.
 • İşletme aktifine yeni kaydedilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girme tarihinden itibaren günlük esasa göre amortisman ayrılabilmesi bakımından mükelleflere seçimlik bir hak getirildi. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu amaçla kullandıkları binek otomobiller ilgili seçimlik usulden istisna tutuldu. Söz konusu usulün kullanılması halinde faydalı ömür süresinin gün olarak hesaplanmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yıl olarak tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri 365 ile çarpılmak suretiyle belirlenecektir. Ayrıca mükelleflere Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen faydalı ömür süresinin iki katını ve elli yılı aşmamak, her yıl için aynı nispet uygulanması şartıyla, daha uzun faydalı ömürler dikkate alınarak amortisman sürelerini uzatabilme hususunda serbesti tanındı. Ancak yıl veya gün esasına göre amortisman ayırabilme serbestisi tanınan iktisadi kıymetler bakımından, söz konusu yöntemlerden biri ile amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra, hesaplama şekli değiştirilemeyecektir.
 • Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan azami 3.000,00 Türk Lirasını aşmayan küçük alacaklar şüpheli alacak olarak sayılacaktır. İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına ve bunlardan sonradan tahsil edilen miktarları ise tahsil edildikleri dönemde defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait olduğunu gösterecek şekilde, kaydedebileceklerdir.
 • Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılmasına ilişkin mevcut düzenlemede değişiklik yapılması suretiyle satış akabinde satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı işin niteliğine göre zorunlu bulunması veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmesi ve teşebbüse geçilmiş olunması halinde, satış neticesinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki oluşan karın, bilanço esasına göre defter tutanlar tarafından, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilmesine imkan getirildi. Ancak pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, satışı yapılan iktisadi kıymetin yerine iktisap edilen yeni kıymetlerin amortisman ayrılabilecek tutarından fazla ise bu fazlalığın, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kar ve zarar hesabına eklenmesi gerekmektedir. Pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, iktisap edilen bir veya birden fazla kıymetin amortismanlardan mahsup edilebilecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunu (“KDVK”) Bakımından:

Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf esnaf ile kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, aynı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler istisna kapsamına dahil edildi.

Damga Vergisi Kanunu (“DVK”) Bakımından:

Resmi daire kapsamı düzenlenerek, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, belediyeler ve köyler belirtildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (“ÖTVK”) Bakımından:

Cumhurbaşkanına, tütün mamulleri ve otomotivde Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) 3 katına kadar çıkarma yetkisi verildi.

Bankacılık Kanunu (“BK”) Bakımından:

Varlık yönetim şirketi çerçevesinde her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden muafiyet getirildi.

Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) Bakımından:

 • Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılacak olan indirimlere ilişkin olarak; nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanacaktır.

Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilir. Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamaz. Diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılan tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı tutarından vazgeçildiği kabul edilir, diğer vergilerden terkini talep edilen tutar ile vazgeçilen yatırıma katkı tutarları dolayısıyla vergi matrahına indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın %10’undan fazla olamaz

SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TABLOLAR DEĞİŞTİRİLDİ.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan “Motorlu Araç İşletenleri İçin 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları” ile “Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları” başlıklı tablolarda değişiklik yapıldı. Aynı eke “Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları” başlıklı tablodan sonra gelmek üzere tablolar eklendi.

İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Taban alanına dahil edilmeyecek kullanımlara, taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dahil 3 katı geçmeyen geleneksel mimari öğeler barındıran binalarda, taşıyıcı yığma taş dış duvarların tasarım gereği genişliği 25 cm’den fazla olan kısımları ilave edildi.
 • Katlar alanına dahil edilmeyecek kullanımlara, taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçmeyen geleneksel mimari öğeler barındıran binalarda, tasarım gereği taşıyıcı yığma taş iç duvarların genişliği 12.50 cm’den fazla olan kısımları, taşıyıcı yığma taş dış duvarların genişliği 25 cm’den fazla olan kısımları, bu yapıların statik tasarım gereği düşey taşıyıcılar da bulunabilen ve bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmeyen balkonları, bu yapıların geleneksel mimari öğesi olan; bahçe ile irtibatı olup gerektiğinde basamak ile çıkılan, binanın girişi ile beraber ya da çıkma veya balkon altında yer alabilen, düşey taşıyıcılar ile desteklenen üst örtüye sahip olabilen taşlık, dış sofa veya eyvan alanları ilave edildi.
 • Yapı ünite fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları kapsamında yapıda bulunması zorunlu olan kullanımlara, konut bölgelerinde, geleneksel mimari öğeler barındıran ve taşıyıcı sistemi kesme taş yığma bina olarak tasarlanan zemin dâhil 3 katı geçmeyen binalarda zemin ve normal katlarda 4.50 metre asgari ölçüleri ilave edildi.

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2021 tarihli ve 31625 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Yapı ruhsatı ve kullanma izinlerinin verilmesi ile ilgili olarak afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin %25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacaktır.
 • Bu yapılara ait otopark yerleri, bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacaktır. Otopark bedelinin kalan %75’i, bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilecektir.

Bu yapıların, bölge otoparkları yapılarak yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanacak ve yapı kullanma izin belgesi verilecektir.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE VERİ DEPOLAMA KURULUŞU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Ekim 2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’nun yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”) uyarınca kurulan borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile bu borsanın piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarında doğrudan veya dolaylı olarak alım satım işlemleri gerçekleştiremezler ve bu sermaye piyasası araçlarını ellerinde bulunduramazlar.
 • MKK’nın yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen araçlarda ve Kanun uyarınca kurulan borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile bu borsanın piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarında işlem gerçekleştirebilirler.
 • MKK’nın yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları, bireysel emeklilik fonlarında işlem gerçekleştirebilirler. Yatırım fonu katılma paylarından yalnızca borçlanma araçları şemsiye fonlarına bağlı fonlar, kıymetli madenler şemsiye fonlarına bağlı fonlar ve para piyasası şemsiye fonlarına bağlı fonlar ile katılım şemsiye fonlarına bağlı fonlardan katılım döviz fonu, kira sertifikası katılım fonu, kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu ve altın katılım fonu katılma paylarında işlem yapılabilmektedir.
 • MKK’nın yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri, mahkeme kararı veya cebri icra yoluyla elde ettikleri sermaye piyasası araçlarından bu madde kapsamında alım satımına izin verilenler dışındakileri, söz konusu sermaye piyasası araçlarının hesaplarına geçmesini müteakip 30 gün içinde eşleri ve velayeti altındaki çocukları dışındakilere satılmak, pozisyon kapatılmak veya devredilmek suretiyle elden çıkarmaları zorunludur.
 • MKK’da yeni göreve başlayan yönetim kurulu üyeleri ve personel ile bunların eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının sahip oldukları, bu maddede alım satımına izin verilenler dışındaki sermaye piyasası araçlarının ilgililer tarafından göreve başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde satılmak, pozisyon kapatılmak veya devredilmek suretiyle elden çıkarılması zorunludur.
 • Yukarıda düzenlenen hususlar, MKK yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının vekaleten yönetilen hesapları ile bunlar tarafından vekaleten yönetilen ya da bu sonucu doğuracak şekilde işlem gerçekleştirilen hesaplar için de geçerlidir.
 • MKK yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının bu madde hükümlerine uyumunun izlenmesi ve sağlanması amacıyla MKK tarafından organizasyon yapısına uygun bir birim görevlendirilecektir.
 • Bu madde hükmüne aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin tespiti halinde borsa genel kurulu en geç 30 gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması gündemiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılacaktır. MKK’nın diğer yönetici ve personeli ise bu madde hükmüne aykırılığı tespit edildiği tarihten itibaren görevlerinden istifa etmiş sayılacaktır.

VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Ekim 2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Veri Depolama Kuruluşu yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları, bireysel emeklilik fonlarında işlem gerçekleştirebileceklerdir. Yatırım fonu katılma paylarından yalnızca borçlanma araçları şemsiye fonlarına bağlı fonlar, kıymetli madenler şemsiye fonlarına bağlı fonlar ve para piyasası şemsiye fonlarına bağlı fonlar ile katılım şemsiye fonlarına bağlı fonlardan katılım döviz fonu, kira sertifikası katılım fonu, kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu ve altın katılım fonu katılma paylarında işlem yapılabilecektir

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ELEKTRONİK İMZA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ekim 2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • Yönetmelik’e eklenen “Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesine ilişkin genel hususlar” başlıklı Madde 13/A uyarınca; Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (“ESHS”), kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikalar yükleyebilecektir.
 • ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yükleme, yenileme ve iptal işlemlerini kendi rol ve güvenli iletişim sertifikalarını kullanarak Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcısı (“KDHS”) üzerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği (“EKDS Yönetmeliği”) ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (“EKDS”) ile ilgili belirlenen TS 13678, TS 13679, TS 13680 ve TS 13681 standartlarına (“EKDS Standartları”) uygun olarak doğrudan Kart Erişim Cihazı (“KEC”) ile güvenli iletişim sağlayarak ve özel anahtarların cihazdan dışarı çıkmaması, veri sızıntısı olmaması için yazılımsal ve donanımsal gerekli tüm tedbirleri alarak/aldırarak yapabilecektir. Güvenli iletişim esnasında kullanılan tüm bileşenlerin (KDHS ve sistemleri, KEC cihazı ve sistemleri) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması sağlanacaktır.
 • ESHS internet sayfasından, başvuru sahibinin kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi talebinin ön başvurusunu alabilir. Bu başvurunun uygun bulunması halinde, başvuru sahibini nitelikli elektronik sertifika yükleme işleminin yapılacağı KEC’in olduğu yere yönlendirebilecektir.
 • Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikaların yüklenebilmesi için gerekli olan rol ve güvenli iletişim sertifikaları sadece Elektronik İmza Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ESHS’lere verilecektir.
 • Görevli ESHS tarafından rol ve güvenli iletişim sertifikaları KEC Standardı (TS 13585) ile belirlenen sürelere uygun üretilecektir.
 • Görevli ESHS, rol ve güvenli iletişim sertifikalarına ilişkin diğer ESHS’lerden ücret talep edemez.
 • ESHS, kimlik kartı vasıtasıyla kimlik doğrulayarak uzaktan gerçekleştirilen;
 1. Nitelikli elektronik sertifika yükleme,
 2. Nitelikli elektronik sertifika yenileme,
 3. Nitelikli elektronik sertifika iptal işlemlerinin kesintisiz olarak yapılmasını sağlayacaktır.
 • ESHS, rol ve güvenli iletişim sertifikası başvurusuna ilişkin aşağıdaki işlemleri yapacaktır:
 1. Rol sunucusu temin ve kurulumunu kendi bünyesinde TSE tarafından EKDS ile ilgili yayımlanan TS 13681 standardına uygun olarak gerçekleştirecektir.
 2. Rol sertifikası ve güvenli iletişim sertifikası için gerekli olan anahtar çiftlerini KEC standardında (TS 13585) belirlenen güvenli elektronik imza oluşturma aracında üretecektir.
 3. Rol Sertifikası ve Güvenli İletişim Sertifikası için üretmiş olduğu Sertifika İmzalama Talepleri (Certificate Signing Request – CSR) ve rol sunucusunun ilgili EKDS standartları ile EKDS Yönetmeliğine uygun olduğuna ilişkin yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan belge ile birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“Kurum”)’na başvuruda bulunacak, Kurum’un onayını alacak ve bu onayı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (“NVİGM”)’ne iletecektir. NVİGM, ESHS’nin başvurusunu inceler ve uygun bulunması halinde başvuruyu Görevli ESHS’ye iletecektir. Aksi durumda başvuru sahibi ESHS’ye bilgi verecektir. Görevli ESHS Rol ve Güvenli İletişim Sertifikalarını üretir ve güvenli bir şekilde başvuru sahibi ESHS’ye iletecektir. ESHS Rol ve Güvenli İletişim Sertifikalarını kendi güvenli elektronik imza oluşturma aracına yükleyecektir. Rol Sertifikası ve Güvenli İletişim Sertifikalarının yenilenmesi halinde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında istenen bilgi ve belgeler tekrar Kurum’a sunulmaz. ESHS bu sertifikaların yenilenmesine ilişkin NVİGM’ye başvuruda bulunur ve başvuru NVİGM tarafından görevli ESHS’ye iletilecektir. Görevli ESHS tarafından Rol ve Güvenli İletişim Sertifikaları yenilenir ve başvuru sahibi ESHS’ye iletecektir.
 • Kimlik doğrulama için TS 13679 standardına uygun olarak Kimlik Doğrulama Bildirimi (“KDB”) ve Kimlik Doğrulama Başarım Onayı (“KDBO”) üretilecektir.
 • EKDS standardına uygun olarak KDB içerisinde asgari;
 1. Kimliği doğrulanan kişinin Kimlik Kartı doğrulama sertifikası örneği,
 2. Doğrulamada kullanılan yöntem bilgisi,
 3. Doğrulama zaman bilgisi

yer alacaktır.

 • EKDS standardına uygun olarak KDBO içerisinde asgari;
 1. Kimlik Doğrulama Bildiriminin Tekil Numarası,
 2. KEC Seri Numarası,
 3. KDB Doğrulama İsteğinin Özeti,
 4. ç) Biyometrik Doğrulama Durumu

yer alacaktır.

 • Ayrıca KDBO’ya ek olarak;
 1. KEC’in üretici firma bilgisi,
 2. KEC’in markası ve seri numarası,
 3. KEC’in donanım yazılımı bilgisi,
 4. ç) KEC’in donanım yazılımının özet değeri,
 5. Görevli ESHS tarafından imzalanmış ve Güvenli Erişim Modülü (“GEM”) bildirim imzalama açık anahtarını içeren sertifikası

ilgili ESHS’ye iletilecektir.

 • ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yüklenebilmesi için öncelikle başvuru sahibinin kimliğini doğrulayacaktır. Kimlik kartında önceden yüklenmiş elektronik sertifika olup olmadığı kontrol edilecektir. Yüklenecek nitelikli elektronik sertifika ilk sertifika ise başvuru sahibinin erişim verisini oluşturması sağlanacaktır. Kimlik kartında yüklü başka elektronik sertifika bulunması halinde başvuru sahibine “kimlik kartındaki tüm sertifikalarda aynı erişim verisinin geçerli olacağı” bilgisi verilerek onayı alınacak, isterse yeni erişim verisini oluşturması ve başvuru sahibi tarafından oluşturulan erişim verisinin kimlik kartına yazılması sağlanacaktır.
 • Kimlik kartına yüklenen veya kimlik kartında yenilenen nitelikli elektronik sertifikaya ilişkin başvuru taahhütnamesi ve özet değeri KEC vasıtasıyla başvuru sahibine gösterilecek ve kimlik kartına yüklenen veya kimlik kartında yenilenen nitelikli elektronik sertifika ile imzalaması sağlanacaktır. İmzalanan taahhütname başvuru sahibine iletilecektir. ESHS bu taahhütnamenin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol edecek ve nitelikli elektronik sertifikanın imzalama işlemlerinde kullanılmasını sağlayacaktır. Taahhütnameye ilişkin doğrulamanın geçerli olmaması halinde ESHS tarafından sertifika sahibi bilgilendirilerek sertifika askıya alınacaktır.

Kimlik kartındaki nitelikli elektronik sertifikanın iptal edilmesi hususunda ESHS öncelikle gelen iptal talebindeki nitelikli elektronik sertifikanın kendisine ait olup olmadığını kontrol edecektir. Nitelikli elektronik sertifika kendisine ait değilse başvuru sahibinin iptal talebini reddeder. Nitelikli elektronik sertifika kendisine ait ise gelen iptal talebini derhal işleme alacak ve bu talebe ilişkin olarak, talebin geldiği KEC’e ait bilgilerin Kurum’a bildirmiş olduğu bilgiler ile uyumlu olduğunu, KDBO’nun yukarıda belirtilen kriterlere uygun olduğunu ve EKDS Yönetmeliği kapsamında yetkili bir KDHS tarafından üretilmiş olduğunu kontrol ettikten sonra nitelikli elektronik sertifikayı iptal edecektir

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

GİDER AVANSI TARİFESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Davacı, işbu Tarife’de gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ücreti ile posta ücretleri gibi giderleri kapsar.
 • Davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 130 TL toplamını avans olarak öder.
 • Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.
 • Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.
 • 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla; avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için Davacı’ya iki haftalık kesin süre verilir.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihai hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.
 • Aksi kararlaştırılmadıkça hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez.
 • Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin %10 fazlası olarak hesaplanır.
 • Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi sonucu sona ermesi durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısı tahsil edilir;
 1. Davalının itirazı üzerine hakem veya hakem kurulunun uyuşmazlığın kesin olarak çözümünde davalının hukuki yararı bulunduğunu kabul etmesi hâli hariç, davacı davasını geri alırsa,
 2. Taraflar, yargılamanın sona erdirilmesi konusunda anlaşırlarsa,
 3. Hakem veya hakem kurulu, başka bir sebeple yargılamanın sürdürülmesini gereksiz veya imkânsız bulursa,
 4. Tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin talep mahkemece reddedilirse,
 5. Taraflarca kararın oybirliğiyle verilmesinin öngörülmesine rağmen, hakem kurulu oybirliğiyle karar veremezse,
 6. Yargılama giderleri için avans yatırılmazsa.
 • Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.
 • Hakem veya hakem kurulunca kısmi karar verilmesi halinde ücret, kısmi karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir. Kısmi kararın, nihai karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilir.
 • Tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.
 • Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.
 • Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, başkanın ücretini düzenleyen hüküm de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.
 • Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.
 • Bu Tarife’ye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır:
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞERÜCRET
Tek Hakem3 veya Daha Fazla Sayıda Hakem
İlk gelen 500.000,00 TL için% 5% 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için% 4% 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için% 3% 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için% 2% 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için% 1% 2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için% 0,1% 0,2

 

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 25,00 ila 50,00 TL arasında ücret ödenir.
 • Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.
 • Tanığa işbu Tarife’ye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ekim 2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmelik (“Yönetmelik”)’in tanımlar başlıklı 4.maddesinde yer alan;
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı ibaresinin; il müdürlüğünce gerçekleştirilen yerinde inceleme neticesinde, işletmelerin tabi oldukları mevzuatta yer alan fiziksel şartların sağlandığının ve Sıfır Atık Yönetmelik’indeki listeler dikkate alınarak, Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi’nin veya muafiyetinin bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde e-izin sistemi üzerinden düzenlenen ve bir yıl geçerliliği bulunan belgeyi,
 • E-izin Sistemi ibaresinin; çevre izin ve lisans sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği çevrimiçi sistemi

ifade ettiği düzenlendi.

 • Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler, bu Yönetmelik’te geçen işletmeci tanımı esas alınmak sureti ile işletmenin tamamı için veya münferit olarak çevre izin ve lisans belgesi alırlar.
 • Ayrıca yazılı bir tebligata gerek görülmeksizin, yetkili merci tarafından elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilecektir.
 • İşletmenin tabi olduğu herhangi bir çevre izin/çevre lisansı konuları için başvuru yapılmaması veya tabii olmaması gereken herhangi bir çevre izin/çevre lisansı konularına başvuru yapılması durumunda, süreç il müdürlüğü uygunluk yazısından başlatılmak üzere geçici faaliyet belgesi başvurusu iade edilecektir.
 • Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine ait başvuru sonucunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenmesi halinde devam eden süreçte işletme adına düzenlenen her yeni belge bir önceki belgenin devamı niteliğinde kabul edilecektir.
 • Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden düzenlenecektir.
 • İşletmeler belge eklerinde yer alan, mevzuatta öngörülen çalışma koşulları ve diğer hususlara uygun olarak çalışmakla yükümlüdür.
 • Çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik süresi sonunda yenilenmesine ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde düzenlendi:
 1. İşletmelere verilen çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.
 2. İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü öncesinde, Yönetmelik EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak il müdürlüğü uygunluk yazısı, iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki karar ile birlikte çevre izin ve lisans yenileme başvurusu yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu sürenin en az iki ay öncesinde il müdürlüğü uygunluk yazısına başvurulması gerekir.
 3. Çevre izin belgesi yenileme başvuruları, geçici faaliyet belgesi süreci uygulanmaksızın 9. madde kapsamında yürütülecektir.
 4. Çevre izin ve lisans yenileme başvuruları ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde veya çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, geçici faaliyet belgesi süreci uygulanmaksızın Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca yürütülecektir.
 5. Çevre izin ve lisans belgesi, geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmayan işletmelerin; mevcut belgesinin geçerlilik süresi içinde başvuruda bulunarak geçici faaliyet belgesi alması gerekecektir.
 • Çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, işletmelerde/faaliyetlerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yenilenmesine ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde düzenlendi:
 1. İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi, işletmenin faaliyet konusunun değişmesi, işletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, işletmenin toplam üretim ve/veya atık tüketim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının Yönetmelik EK-1’de bulunan liste kapsamında yer alması, işletmenin toplam yakma/anma ısıl gücünde değişiklik meydana gelmesi hallerinde beş yıllık süreden bağımsız olarak çevre izin ve lisans belgesinin yenileme işleminin başlatılması gerekmektedir.
 2. Faaliyet yeri değişikliği nedeniyle yapılan çevre izin veya çevre izin ve lisans yenileme başvurularında, yeni bir çevre izin veya çevre lisansı konusunu da içeren yenileme başvurularında ve/veya mevcut lisans konularına ait proseste ve çalışma koşullarında değişiklik söz konusu olan başvurularda; sürecin geçici faaliyet belgesi aşamasından başlatılması gerekmektedir.
 3. Geçici Faaliyet Belgesi yenilemesi gerektiren durumlar haricindeki çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemleri; EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak il müdürlüğü uygunluk yazısı, iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki karar ile birlikte, değişikliği takiben 90 takvim günü içerisinde başlatılacak ve Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca yürütülecektir. 90 takvim günü içerisinde yenileme başvurusu gerçekleştirilmeyen işletmelerin çevre izin ve lisans belgeleri iptal edilecektir.
 4. İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda veya Yönetmelik 11.maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte değişikliği takiben 30 takvim günü içerisinde yetkili mercie başvuru yapılır. İzin veren yetkili merci tarafından çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılmasına dair yapılan bildirimi takiben 90 takvim günü içerisinde yenileme başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 30 takvim günü içerisinde başvuruda bulunmadığı tespit edilen işletmeler için; söz konusu değişikliğin belge yenileme işlemini gerektirmesi durumunda, mevcut çevre izin ve lisans belgesi iptal edilecektir. 30 takvim günü içerisinde çevre izin ve lisans yenileme başvurusu gerçekleştirilmeyen işletmelerin çevre izin ve lisans belgeleri iptal edilecektir.
 • Çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmeler için yeni bir çevre izin veya çevre lisans konusu eklenmesi durumunda, işletmenin tüm çevre izin ve lisans konularını içerecek şekilde geçici faaliyet belgesi yenileme başvurusunda bulanabilecekleri gibi mevcut belgelerinin geçerlilik süresi değişmemek üzere, münferit çevre izin ve/veya çevre lisansı konularında ekleme işlemi de yapabilirler.
 • Çevre izin ve lisans belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıklar için atık kodu ekleme talebinde bulunabilir.
 • İşletmenin unvanının ve/veya vergi numarasının değişmesi durumunda, sicil gazetesindeki değişikliği takiben 90 takvim günü içerisinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, ÇED Belgesi, kapasite raporu ve mevcut belgesinde yer alan çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvuru yapılacaktır. Yetkili merci tarafından 30 takvim günü içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla çevre izin ve lisans belgesi yeniden düzenlenecektir.
 • İşletmenin sahibinin değişmesi/ortaklık yapısının değişmesi veya işletmenin kiralanması durumunda, yetkili merciinin talep etmesi halinde sunulmak üzere değişikliğe ilişkin ilgili bilgi ve belgeler işletmede saklı bulundurulur. Mevcut belge ekindeki çalışma koşullarına yeni işletme sahibi veya kiralayan uymakla yükümlüdür.
 • Yangın, sel, deprem vb. durumlarda işletme sahibi tarafından derhal il müdürlüğüne bilgi verilir. İl müdürlüğü tarafından işletmenin tabi olduğu tüm çevre izin ve lisans konuları kapsamında fiziki şartlar yerinde incelenerek hazırlanacak tespit tutanağı çerçevesinde; işletmenin mevcut geçici faaliyet belgesi iptal edilir. Tesiste meydana gelen yangına ilişkin soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığı tespit olunursa geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve bu işletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.
 • Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali halinde işletmeler uygunsuzluk giderilene kadar tesislerine atık alımı yapamaz ve atık işleme faaliyetinde bulunamazlar.
 • Çevre izin ve lisans belgesi iptal edilen tesislerin faaliyetlerine devam etmemesi durumunda kapatma planı onay yazısı alması gerekmektedir.
 • Yönetmelik’in EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmelerin çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirilmesi il müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 • Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda yetkili mercie bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda işletme adına düzenlenmiş belgeler iptal edilir.

İşbu Yönetmelik’in çevreyi kirleticisi etkisi yüksek düzeyde olan işletmeleri belirten EK-1 listesi ve çevreyi kirletici etkisi olan işletmeleri belirtilen EK-2 listesinde değişiklikler yapıldı.

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA MEVUZATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

YETKİLİ MÜESSESELERE YÖNELİK ÜCRETLERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik 12 Ekim 2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 4. maddesinde belirtilen yetkili müesseselere yönelik ücretlere ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre;

 • Yetkili müesseselerin faaliyet izni ve şube faaliyet izni başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla aşağıda yer alan Yönetmelik’in EK-1’indeki tablodaki ilgili tutarlar ücret olarak alınır.
 

Faaliyet Bölgeleri

Başvuru Ücreti
 A GrubuB GrubuŞube
1 numaralı faaliyet bölgesi6 milyon TL5,5 milyon TL5 milyon TL
2 numaralı faaliyet bölgesi5 milyon TL4,5 milyon TL4 milyon TL
3 numaralı faaliyet bölgesi4 milyon TL3,5 milyon TL3 milyon TL
4 numaralı faaliyet bölgesi3 milyon TL2,5 milyon TL2 milyon TL
 • Yetkili müesseselerin grup dönüşüm izni başvurularında; dönüşmek istenilen grup için ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Yönetmelik’in EK-1’inde belirtilen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda grup dönüşüm izni başvurusunda aradaki fark kadar ücret alınır. Dönüşmek istenilen grup için belirlenen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.
 • Yetkili müesseselerin adres değişikliği başvurularında; adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için Yönetmelik’in EK-1’de belirtilen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda adres değişikliği izni başvurusunda ücretler arasındaki fark kadar ücret alınmaktadır. Adresin taşınmak istendiği faaliyet bölgesi için belirlenen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten düşük olması durumunda herhangi bir fark geri ödemesi başvurana yapılmaz.
 • Yetkili müessese hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Yönetmelik’in EK-1’inde yer alan ücretler devralınacak hisse oranı nispetinde alınmaktadır. Ancak söz konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı bu Yönetmelik’in tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Yönetmelikte öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
 • İşbu Yönetmelik’in yürürlük tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için Yönetmelik’in EK-1’de yer alan ücretler uygulanır.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/62) 12 Ekim 2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Tebliğ kapsamında belirlene usul ve esaslar çerçevesinde işlemler yapmasına izin verilen anonim şirketlerin faaliyet bölgeleri, Tebliğ EK-3’te yer alan iller veya ilçeler itibarıyla oluşturulan bölgeleri olarak dört ayrı faaliyet bölgesi olarak belirlendi.
 • A grubu yetkili müesseseler, B grubu yetkili müesseselerin faaliyet konularına ilave olarak Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 1 kilogram ve üstündeki külçe ve bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapabilecektir.
 • B grubu yetkili müesseseler, Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 1 kilogramın altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapabilecektir.
 • Yetkili müesseseler; müşterileri namına ve/veya hesabına vadeli işlem gerçekleştiremezler, kredi kartı ile işlemler yapamazlar, yapacakları işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremezler. Yetkili müesseseler yalnızca kendi namları ve/veya hesabına bankalarla vadeli işlem gerçekleştirilebilirler.
 • Yetkili müesseseler; Türk parası, yabancı para, bunlarla ödemeyi sağlayan belgeler veya kıymetli madenler ile bunlardan imal veya bunları muhtevi eşyaları veya herhangi bir menkul, gayrimenkulü emanet olarak kabul edemezler ve kısa süreli dahi olsa başkası adına saklayamazlar.
 • A grubu yetkili müesseselerin için asgari ödenmiş sermaye tutarı 5 milyon Türk Lirası’ndan 10 milyon Türk Lirası’na yükseltildi.
 • B grubu yetkili müesseselerin için asgari ödenmiş sermaye tutarı 1 milyon Türk Lirası’ndan 5 milyon Türk Lirası’na yükseltildi.
 • Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş A grubu ve B grubu yetkili müesseselerin asgari ödenmiş sermayelerini yeni düzenlemeye göre tamamlamaları adına 31.12.2022 tarihine kadar süre verildi.
 • Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri her işleme benzersiz işlem numarası vermek zorundadır. Vezne görevlileri ilgisine göre gerekli belgelerin düzenlenmesi ve bu belgelerin müşterilere teslim edilmesi konusunda gerekli özeni göstermekle yükümlüdürler.
 • Yetkili müesseseler tarafından müşterilerle iş yerinde gerçekleştirilen fiziki teslimler dışında kalan tüm kasa giriş ve çıkışlarının sevk irsaliyesi ve benzeri belgelerle giriş ve çıkış anında kayıt altına alınması zorunludur.
 • Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır.
 • Yetkili müesseseler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamera ve görüntü kayıt sistemini çalışır şekilde kurulu bulundurmak zorundadır. Kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtların kayıt tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle saklanması zorunludur. Yetkili müesseselerin kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtları haftalık olarak mevcut iş yerlerinden farklı bir lokasyonda veya bulut bilişim hizmetlerini kullanmak suretiyle aynı görüntü kalitesiyle yedeklemesi ve bu verileri en az 1 yıl süreyle saklaması zorunludur.

İşbu Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32) yürürlükten kaldırıldı

ATIK MEVUZATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN GENEL ESASLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Yönetmelik’in tanımlar maddesine; “Ajans: Türkiye Çevre Ajansı”;Mobil atık getirme merkezi: Belirli süreler içerisinde farklı noktalara hizmet vermek amacıyla kullanılan gerektiğinde yeri değiştirilebilen taşınabilir özellikte, farklı tür atıkları ayrı ayrı toplamak amacıyla birden fazla biriktirme ekipmanının birlikte bulunduğu atık toplama noktasını ve/veya atık getirme merkezine bağlı olarak kullanılan atık toplama taşıtları” ; “Satış noktası: 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (y) bendinde tanımlanan yerler” olarak tanımlamalar eklendi.
 • Oluşan atıkların türlerine göre Yönetmelik’in EK-5’inde verilen açıklamalara uygun olarak en az ikili biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması esası belirtildi.
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında atıkların kaynağında türlerine göre ayrı biriktirilmesi ve kaynağında ayrı biriktirilen atıkların karıştırılmadan ayrı olarak toplanması esası belirtildi.
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenecektir.
 • Kaynağında ayrı biriktirilen evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların geri kazanıma veya bertarafa gönderilmek üzere bırakıldığı atık getirme merkezlerinin oluşturulması esası getirildi.
 • Bu anlamda Bakanlık ve İl Müdürlüklerinin görev ve yetki alanları düzenlendi.
 • Sıfır atık yönetim sistemi kuran bina ve yerleşkelerin yükümlülükleri düzenlendi.
 • EK-1’deki uygulama takviminde yer almayan bina ve yerleşkelerin bağlı bulundukları mahalli idarelerin sıfır atık yönetim sistemine uygun şekilde sıfır atık yönetim sistemini oluşturması zorunlu hale geldi.
 • EK-1’deki uygulama takviminde yer almayan site, apartman ve villa tipi müstakil konutlar tarafından Ek-5’teki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi için geri kazanılabilir atık miktarı kapasitesine uygun hacimde bir adet konteyner veya benzeri biriktirme ekipmanı bulundurulması zorunlu hale geldi. Biriktirme ekipmanının temini ve bulundurulmasında belediye ile işbirliği yapılabilir ve/veya diğer bina veya yerleşkeler ile ortak hareket edilebilecektir.
 • EK-4’te yer alan kriterlerin sağlanarak gümüş, altın veya platin nitelikli sıfır atık belgesi alınabilmesi için (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan ekipmanlara ilave olarak biyo-bozunur atıklar için kahverengi olmak üzere asgari üçlü toplama sistemi kurulacaktır.
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yerleştirilen biriktirme ekipmanlarında, atık getirme merkezlerinde ve toplama/taşıma araçlarında sıfır atık logosu kullanılır. Ayrıca toplama/taşıma araçlarında “Sıfır Atık Toplama Aracı” ibaresi bulunacaktır.
 • Mahalli idarelerce gerçekleştirilecek toplama faaliyetleri İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uygun olarak EK-5’te gösterilen gruplamalara göre yapılacaktır.
 

EK-5

TOPLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

 

Ekipman görseli/atık türüAtılabilecek atık örnekleri/açıklamalar

Not: Malzeme türlerine göre ayrı biriktirme yapılması durumunda kullanılacak biriktirme ekipmanlarında kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için açık gri renk kullanılır.

Kağıt ve karton kutular

Gazeteler, dergiler, kitaplar

Yazı ve çizim kağıtları

Plastik şişeler,

Plastik kutular,

Metal (alüminyum) içecek kutuları,

Metal (çelik) gıda kutuları,

Cam içecek ve gıda şişeleri,

Cam kavanozlar

vb. biriktirilir.

Karışık belediye atıkları

Süprüntü temizleme kalıntıları

Islak havlu ve mendiller,

Seramik ve porselen gibi mutfak ve aksesuar eşya atıkları,

vb. biriktirilir.

Not: Bu atıklar çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin yapıldığı yerler gibi yoğun oluşum gösterdiği noktalarda ayrı toplanır.

Meyve ve sebze atık ve artıkları,

Her türlü çay ve kahve posaları,

Her türlü yiyecek atığı,

Park ve bahçe bakımından kaynaklı yeşil çimen, yaprak, çiçek vb. atıklar,

vb. biriktirilir.

Atık Piller31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile tanımlanan atık pillerin, aynı Yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmesi sağlanır.
Bitkisel Atık Yağlar6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile tanımlanan;

 • Yenilebilir sıvı ve katı yağlar
 • Kullanılmış kızartmalık yağlar

biriktirilir.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan;

 • Floresan lambalar
 • Küçük ev aletleri
 • Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları

gibi ekipmanlar biriktirilir.

Tıbbi Atıklar25/1/2017 tarihli ve 29959 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile tanımlanan tıbbi atıkların, aynı Yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmesi sağlanır.
Atık İlaçlarKullanım süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, bozulmuş ya da tedavi sürecinin tamamlanması nedeniyle kalan ilaçlar biriktirilir.

 

Diğer tehlikeli/tehlikesiz atıklarYukarıda belirtilenlerin dışında kalan tehlikeli ve tehlikesiz özellik gösteren diğer atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 Atık Listesinde yer alan atık koduna göre ilgili mevzuatına uygun olarak biriktirilmesi sağlanır.

 

 

 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında atıkların kaynağında türlerine göre ayrı biriktirilmesi ve kaynağında ayrı biriktirilen atıkların karıştırılmadan ayrı olarak toplanması esastır.
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenmektedir.
 • Kaynağında ayrı biriktirilen evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların geri kazanıma veya bertarafa gönderilmek üzere bırakıldığı atık getirme merkezlerinin oluşturulması esastır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(“Bakanlık”), atık getirme merkezlerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin esasları belirlemekle görevli ve yetkilidir.
 • Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda il müdürlüklerinin sıfır atık belge başvurularının değerlendirilmesi ve sıfır atık belgesi düzenlenmesi/iptal edilmesi hususundaki görev ve yetkilerini Ajans ve/veya değerlendirme kurum veya kuruluşlarına devredebilmektedir.
 • Sıfır atık yönetim sistemini kuran bina ve yerleşkeler;
 • Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturmakla, gerekli kumbara, konteyner gibi biriktirme ekipmanlarını sağlamakla,
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın 15’ine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle ve her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlamakla, bildirime esas bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle

yükümlüdür.

 • Bina ve yerleşkelerin, sıfır atık yönetim sistemini kurarak aşağıda yer alan Yönetmelik’in EK-1’inde yer alan uygulama takvimi doğrultusunda sıfır atık belgesi almaları zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamında sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere vermektedir.

 

EK-1

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK UYGULAMA TAKVİMİ

 

 1. A) Mahalli İdareler İçin Uygulama Takvimi
Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi GerekenlerSisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih
1.GRUP·         Büyükşehir İlçe Belediyeleri

250.000 Nüfus ve üzeri

31 Aralık 2020
2.GRUP·         Büyükşehir İlçe Belediyeleri

250.000 Nüfus altı

·         Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri

İl Merkez İlçe Belediyeleri

·         Belediye Birlikleri

31 Aralık 2021
3.GRUP·         Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri

İl Merkez İlçe Belediyeleri Dışındaki Diğer Belediyeler

 • İl Özel İdareleri

Mücavir Alan Dışı

31 Aralık 2022

 

 1. B) Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi
Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi GerekenlerSisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih
1.GRUP·         Kamu Kurum ve Kuruluşları1 Haziran 2020
2.GRUP·         Organize Sanayi Bölgeleri

·         Havalimanları

·         Limanlar

·         İş merkezi ve Ticari Plazalar

100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli

·         Alışveriş Merkezleri

5000 metrekare ve üzeri

·         ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri

·         Eğitim Kurumları ve Yurtlar

250 ve fazla öğrencisi bulunanlar

·         100 Oda ve Üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler

·         Sağlık Kuruluşları

100 yatak ve üzeri kapasiteli

·         Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri

·         300 ve üzeri konuta sahip siteler

·         Zincir marketler

31 Aralık 2020

 

 

 

 

 

 

 

3.GRUP

(Değişik:RG-9/10/2021-31623)

●      Alışveriş Merkezleri

1000-4999 metrekare

●      İş Merkezi ve Ticari Plazalar

100 ve üzeri çalışanı bulunanlar

●      Tren ve Otobüs Terminalleri

●      ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri

●      Eğitim Kurumları ve Yurtlar

50-249 arası öğrencisi bulunanlar

●      50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler

●      Sağlık Kuruluşları

50-99 arası yatak kapasiteli

●      Serbest Bölgeleri, Sanayi Siteleri

 

 

 

 

 

 

31 Aralık 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

4.GRUP

(Değişik:RG-9/10/2021-31623)

●      Alışveriş Merkezleri

1000 m2’den az

●      Eğitim Kurumları ve Yurtlar

50’den az öğrencisi bulunanlar

●      50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler

●      Sağlık Kuruluşları

50’den az yatak kapasiteli

●      İş Merkezi ve Ticari Plazalar

100’den az çalışanı bulunanlar

●      Laboratuvarlar, Hukuk Büroları, Dernek, Kooperatif, Çevre Danışmanlık Firmaları ve Meslek Kuruluşları, Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar

50’den fazla çalışanı bulunanlar

●      Kafeterya ve Restoranlar

400 m2’den fazla

●      Kargo Şirketleri

Dağıtım merkezleri ve şubeleri

●      27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ambalajlı ürün satışı yapan yerler

Dağıtım merkezleri ve şubeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Aralık 2022

 

*Uygulama takviminde birden fazla tarih alanına giren kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar, en erken takvime uygun olarak sıfır atık yönetim sistemine geçmek zorundadır.

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 9 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırıldı