Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Ekim 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

DAĞITIM ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK FİYAT TARİFELERİ BELİRLENDİ.
YEKDEM MALİYETİ REVİZE EDİLDİ.

1) Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 15,4894 kr/kWh uygulanmasına,

2) Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29,0000 kr/kWh uygulanmasına,

karar verildi.

 • 9580 Karar No’lu Kurul Kararı uyarınca; a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.10.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere birtakım tarife tabloların onaylanmasına,
 1. b) Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 01.10.2020 tarihinden uygulanmak birtakım tarife tabloların onaylanmasına,

karar verildi.

 • 9581 Karar No’lu Kurul Kararı uyarınca; tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin 2020 yılı Ekim ayı için 104,04 TL/MWh olarak revize edilmesine karar verildi.

YILLIK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM MİKTARININ PİYASADA SATILABİLECEK ORANI VE DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/10/2020 Tarihli ve 9583, 9587 ve 9589 Sayılı Kararları 03 Ekim 2020 tarihli ve 31263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 9583 Karar No.lu Kurul Kararı uyarınca; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7. maddesinin 2. fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2021 yılı için %40 olarak uygulanmasına karar verildi.
 • 9587 Karar No.lu Kurul Kararı uyarınca; depolama yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslarda birtakım değişiklikler yapıldı.
 • 9589 Karar No.lu Kurul Kararı uyarınca; Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ uyarınca yapılacak üretimlere ilişkin usul ve esaslarda birtakım değişiklikler yapıldı.

GÜN ÖNCESİ PİYASASINDA VE DENGELEME GÜÇ PİYASASINDA ASGARİ VE AZAMİ FİYAT LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların geçici 1.maddesine işbu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren EPDK tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak 2 (iki) ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 (oniki)  aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının 2 (iki) katı olarak uygulanmasına karar verildi.

FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKITLAR İLE LPG PİYASASINDA ZORUNLU PETROL STOĞU VE ZORUNLU PETROL STOĞUNUN KUPON SİSTEMİ KAPSAMINDA LPG OLARAK TUTULABİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • 9602 Karar No’lu Kurul kararı uyarınca; Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;
 • DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt): Kuruma “Diğer” olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt, tanımlaması eklendi.
 • Farklılaştırılmış akaryakıt başlıklı 6. madde kapsamında; DKA ikmalinin, bayilik lisansı sahipleri tarafından tüketicinin bu konudaki açık talebi olmadan gerçekleştirilmeyeceği düzenlendi. Değişiklikten önceki düzenlemede DKA ikmali yerine Farklılaştırılmış akaryakıt ikmali yer almakta idi.
 • Bayiliklisansı sahiplerifarklılaştırılmış akaryakıtın satıldığı dispenserlerin üzerinde veya yakınında farklılaştırılmış akaryakıta ilişkin Ek2de yer alan formata uygun ve kolayca okunabilecek boyutta bilgilendirme metnini bulundurmakla yükümlü tutuldu.
 • Ayrıca eklenen düzenleme ile;
 • DKA’nın farklılaştırılmış akaryakıt olması zorunludur. Ancak, her farklılaştırılmış akaryakıtın satışının DKA olarak yapılması zorunlu değildir.
 • DKA satışının yapılacağı akaryakıt istasyonlarında, DKA olmayan akaryakıtın satışa hazır bulundurulması gerekmektedir. DKA olmayan akaryakıtın herhangi bir sebeple geçici olarak tüketiciye sunulamaması durumunda DKA için fiyat farkı uygulanamaz.
 • Kullanılan katkı maddesi ve katkılama oranı. Kuruma başvuru aşamasında sunulan raporlardaki ile aynı olmak zorundadır.
 • Sorumluluk maddesi kapsamında; Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt DKA olmayan ürünün fiyatı ile satılabilir.
 • Dağıtıcı lisansısahipleribayilerinin bu Kararda yer alan hususlara uyup uymadığını etkin bir şekilde takıp eder.
 • Farklılaştırılmış olsun veya olmasın akaryakıtların ticari isimlendirmesinde veya tüketiciye sunumunda “euro diesel, eurodiesel“, “eurodizel“, “euro dizel” vbibarelere yer verilmez.

İşbu Kurul Kararı’nın akaryakıtların ticari isimlendirmesinde veya tüketiciye sunumunda kullanılacak isimlendirmelere ilişkin hükmü 01.01.2022 tarihinde; diğer hükümleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (10.10.2020) yürürlüğe girdi.

 • 9604 Karar No’lu Kurul kararı uyarınca; 7494 sayılı LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar’ın Kupon sistemi izni ve izin bedeli başlıklı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, Rafinerici lisansı sahiplerinin bu Karar kapsamında Kurumdan aldıkları izin çerçevesinde kendi LPG depolarında kupon sistemi hizmeti verebileceğine dair düzenlemeye, kendi LPG depolarına ek olarak lisanslı depolarda da bu hizmetin verilebileceği yönünde ekleme yapıldı.

İLGİLİ RAFİNERİCİ LİSANSI SAHİBİNİN YILLIK LPG ÜRETİM KAPASİTESİNİN AZAMİ %15’İ KADAR LPG MİKTARINI TOPTAN ALIM SURETİYLE DİĞER LPG DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNDEN TEMİN EDEBİLECEĞİ DÜZENLENDİ.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2020 Tarihli ve 9615 Sayılı Kararı 20 Ekim 2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı sahiplerinin, müşterisi olan LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin rafineri bölgesi dışındaki LPG taleplerini karşılamak maksadıyla, ilgili rafinerici lisansı sahibinin yıllık LPG üretim kapasitesinin azami %15’i kadar LPG miktarını toptan alım suretiyle diğer LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebileceğine karar

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinin 3. fıkrasında yer alan tüketim miktarı, 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik 50 milyon kWh/yıl, diğer tüketici gruplarına yönelik 7 milyon kW/ yıl olarak uygulanır.
 • Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. fıkrasında yer alan ve 01.2019 tarihinden itibaren 1.0938 olarak uygulanmakta olan KBK 01.01.2021 tarihinden itibaren de 1,0938 olarak uygulanır.

İşbu Kurul Kararı 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM SİSTEMİ YATIRIMLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KABUL EDİLDİ.

Bu Usul ve Esasların amacı, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemi gelir düzenlemesi kapsamında yatırını harcamalarının belirlenmesi ve gerçekleşmesinin izlenmesine ilişkin kurulları düzenlemektir. Usul ve Esaslar’da;

 • Ön kabulden geçmiş yatırım harcaması hesaplamaları
 • Yatırım planlarının hazırlanması, onaylanması ve revizyonu
 • Yatırım planı esasları
 • Master plan esasları
 • Yatırım karakteristikleri
 • Şebeke yatırımları
 • Yasal zorunluluğu olan yatırımlar
 • Şebeke işletim sistemi yatırımları
 • Ar-Ge projesi yaygınlaştırma yatırımları
 • Yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalar
 • Yatırım Harcamalarının Planlanması, İzlenmesi ve Raporlanmasıvb. kapsamda düzenlemeler yapıldı. İşbu Usul ve Esaslar 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Ekim 2020 tarihli ve 31284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğinde birtakım değişiklikler yapılarak, Kurumdan izin alınması ve sonrasında belgelendirilmesi kaydıyla Ar-Ge ve test amaçlı olarak yurt dışından veya yurt içi üreticilerden temin edilen ve ulusal marker uygulaması kapsamında bulunan referans test yakıtlarına ve araç ilk dolum yakıtlarına ulusal marker eklenmez. Ayrıca örnek teminat mektubundaki adres güncellendi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

 • Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456) 14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2020/439 no.lu Karar kapsamında;
 • Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan Başkan olarak atandı.
 • Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Üye olarak atandı.
 • Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Üye olarak atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Üye olarak atandı.
 • İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Üye olarak atandı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Üye olarak atandı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Üye olarak atandı.
 • 2020/440 no.lu Karar kapsamında; Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ünlü atandı.
 • 2020/441 no.lu Karar kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Mustafa OZAŞIK atandı.
 • 2020/442 lu Karar kapsamında;
 • Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Ramis ŞEN atandı.
 • Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Turan ÇETİNER atandı.
 • Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Deniz ERDOĞAN BARIM atandı.
 • Çok Tarallı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Rauf Alp DENKTAŞ atandı.
 • Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına Barış KALKAVAN atandı.
 • Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Korhan KEMİK atandı.
 • Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk GEZER atandı.
 • Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Mesut KOÇ atandı.
 • İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Cenk URAZ atandı.
 • Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet AKINTI atandı.
 • Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Umut ACAR atandı.
 • 2020/443 lu Karar kapsamında; Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet BENSİZ atandı.
 • 2020/444 no.lu Karar kapsamında; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliğine Abdullah Öztürk atandı.
 • 2020/445 no.lu Karar kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail HOCAOGLU, görevden alındı.
 • 2020/446 no.lu Karar kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Esra Alemdaroğlu atandı.
 • 2020/447 no.lu Karar kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliğe, Müfettiş Ayşegül ÖZKAN atandı.
 • 2020/448 no.lu Karar kapsamında; Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ferhat Türkoğlu atandı.
 • 2020/449 no.lu Karar kapsamında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Cafer AÇIKEL, görevden alındı.
 • 2020/450 no.lu Karar kapsamında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Çumak atandı.
 • 2020/451 no.lu Karar kapsamında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Ali Murat SÜREKLİ, Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Serkan ÇELİK, Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Ömer BİLEN, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fuat ŞİMŞEK atandı.
 • 2020/452 no.lu Karar kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına II. Bölge Müdürü Mustafa Bulut atandı.
 • 2020/453 no.lu Karar kapsamında; Tarım İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına, Ertuğrul ANBAR atandı.
 • 2020/455 no.lu Karar kapsamında; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Burak AYKAN atandı.

İşbu Kararlar ile yapılan atamalar gereğince;

Hazine ve Maliye Bakanlığı;

 • Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Abdullah BAYAZIT,
 • Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Ahmet Yalçın YALÇINKAYA,
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin KURT,
 • Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hakan GÜZEL,
 • Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Soner KORKMAZ,
 • Muhasebat Genel Müdürlüğüne Yunus ELİTAŞ,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa KOÇ,
 • Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Celalettin SIVACI,
 • Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat AYDOĞDU,
 • Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mercan AYDIN,
 • Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Serkan YÜCEER,
 • Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Ömer İYİGÜN,
 • Personel Genel Müdür Yardımcılığına Bekir Sıddık ADIBELLİ,
 • Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Başmüfettişi Murat Selçuk TAŞKIRAN,
 • Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Müfettişi Ahmet YENER,
 • Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Müfettişi Selçuk SEVİNÇ

atandı.

 • Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Mehmet ARABACI ve İdris ŞENYURT atandı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Neslihan BEŞLİ GÖKSEL atandı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına, Abdullah KARABOYACI, Ahmet KURT İsmail KILINÇARSLAN ve Murat ÜSTÜN atandı.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet ERDEM atandı.
 • Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hakan GÜLTEKİN atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan;
 • Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Harun SEÇKİN,
 • İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer DERİNCE,
 • Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne İsa ÇAPKIN

atandı.

Karar ile;

 • Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığı’na Yavuz KOÇ atandı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliği’ne Taha Meli ARVAS atandı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği’ne Mutalip ÜNAL atandı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği’ne Mutlu AKIN atandı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği’ne Yusuf KAYA atandı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği’ne Ali AKAY atandı.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 2 (İKİ) AY DAHA UZATILDI.

HER TÜRLÜ İŞ VEYA HİZMET SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ HALLER DIŞINDA FESHEDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN SÜRESİ UZATILDI.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

SANAYİLEŞME İCRA KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI.

 • Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68) 14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dâhil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla karar almak üzere, kısa adı SAİK olan “Sanayileşme İcra Komitesi”nin kurulması ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;
 • Komite Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşur. Cumhurbaşkanının gerekli görmesi halinde, gündem ile ilgili kurum ve kuruluşun temsilcileri Komite toplantılarına davet edilebilir.
 • Komite, Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanır. Toplantı gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Komitenin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:

a) Kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi önceliklerine göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar almak.

b) Milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik olarak sanayicinin ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla gerekli tedbirleri almak.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkân verecek şekilde, uzun vadeli alım planları yapmasına yönelik kararlar almak.

ç) İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

d) Yurtiçi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar almak.

 e) Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak.

 f) Yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin kararlar almak.

g) Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak reel sektörün küresel rekabet gücünü artıracak kararlar almak.

ğ) Tedarik politikalarının Milli Teknoloji Hamlesiyle entegre edilmesini ve tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini sağlamaya yönelik kararlar almak.

h) İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde şirket birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği artıracak politikaların tasarlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici kararlar almak.

ı) Komite kararlarının uygulanmasına ve genel bütçeden Komite için ayrılan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

 • Öte yandan; Komite tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları, Sekretarya ile eşgüdüm içinde çalışmak üzere hizmet birimleri arasından Sanayileşme Koordinasyon Birimi görevlendirir.

Sanayileşme koordinasyon birimlerinin görevleri aşağıdaki şekildedir:

a) Komite tarafından belirlenen alanlarda Sekretarya ile işbirliği ve eşgüdüm içinde, kurumun ihtiyaç analizlerine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Şartname ve sözleşmelerde yerli ürün alımını engelleyici hükümlerin yer almamasına, yerliliği özendirmeye ve mevzuat uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

c) Sekretaryanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeyi temin etmek.

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU’NDA DÜZENLENEN SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA FİİLLERİ İLE ETKİN MÜCADELE KAPSAMINDA, SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK GÖRÜLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALAR YAPILDI.

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) 07 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 24. maddesiyle, sahte belge düzenleyen mükelleflerin sahte belge üretimini sonlandırmak ve iktisadi alanda sahte belge sirkülasyonunu azaltmak amacıyla Vergi Usul Kanunu’na, “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlığıyla 160/A maddesi eklendi.
 • Düzenlemeye göre mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek, ayrıca bunların mükellefiyetleri yapılacak yoklama sonucunda, vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla terkin edilecektir. İnceleme neticesine göre mükellefler ile bunlarla ilişkili kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek olup mükellefiyet tesisi/devamı için alınan teminat belirli şartlar dâhilinde iade edilebilecektir.

GÜMRÜK, İHRACAT, İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

DEMİRYOLU VE HAVAYOLU TAŞITLARINA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR ÖZELİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081) 14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Kararla, yurt dışından Türkiye’ye gelen ancak Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan seyahat kısıtlamaları ya da bu süreci kendileri veya yakınlarının tedavisi gibi sebeplerle Türkiye’de geçirme zorunluluğu yüzünden tekrar çıkamayanların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunması amaçlanmakta olup Karar’a eklenen geçici maddeyle Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Kovid-19 salgını nedeniyle çıkamayanların, çıkış yapıp 31 Aralık 2021’e kadar taşıtlarıyla tekrar girişlerinde, geriye doğru 365 gün içinde en az 185 gün yurt dışında bulunma koşulu aranmayacağı düzenlendi.
 • Bununla birlikte Karar’da Türkiye’de milli savunma ve iç güvenlik amaçlarıyla ilgili kurumların ya da onlar adına proje yürüten vakıf ve müesseselerin gümrük vergilerinden muaf olarak getirdikleri eşyaya ilişkin ithalat işlemlerinde aranan detaylı eşya listesi kaldırıldı ve ihtiyaç sahibi makamdan alınan, eşyanın proje/sözleşme kapsamında olduğunu bildiren tevsik edici belgenin yeterli olması yönünde düzenleme yapılmış ve askeri projeler yürütülürken gümrük işlemleri sırasında karşılaşılan, sunulan eşya listesinde eşyanın ve ticari tanımının eşleştirilmesi veya listede güncelleme yapılması gerektiğinde yeniden başvuru sürecine girilmesi gibi zaman alıcı durumlar ortadan kaldırıldı ve gümrük süreci hızlandırıldı.
 • Karar’da ayrıca, boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç, doğal gaz ürünlerinde özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmayacak miktarda da değişikliğe getirildi. Söz konusu miktar yüzde 4’ten yüzde 6’ya çıkarıldı.
 • Kararda yapılan değişiklikle, finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında hava yolu şirketlerince gümrük vergilerinden muaf olarak geçici ithal edilen hava taşıtlarının da söz konusu rejime tabi tutulmadan önce seferde olması, anılan rejime tabi tutulur tutulmaz seferlere başlayabilmesini teminen, hava taşıtlarının diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi kılınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında hava yolu şirketlerince gümrük vergilerinden muaf olarak uzun süreli geçici ithal edilen uçaklar, izin süresi sonunda serbest dolaşıma sokuluyor. Atıl kalmamaları ve hava yolu şirketlerine ekonomik katkılarının devamlılığının sağlanması bakımından yüksek maliyetli söz konusu taşıtların yurt içinde veya yurt dışına kısa veya uzun süreli kiralanabilmesi ihtiyacı doğuyor. Bu kapsamda ticari kullanıma mahsus hava taşıtlarının, izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilmesine yönelik düzenleme gerçekleştirildi.
 • Öte yandan, hava taşıma işletmelerine ve hava aracı bakım kuruluşlarına sağlanan işletme ve donatım malzemelerine ilişkin gümrük vergi muafiyetinden, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen hava aracı üretim, hava aracı tasarım ve onaylı tedarikçi kuruluşların da faydalanması yönünde düzenleme yapıldı.
 • Düzenlemeyle son kullanıcı olan hava taşıma işletmelerinin muaf oldukları gümrük vergisinin yetkili tedarikçi kuruluşlar üzerinden dolaylı olarak yansımasının önüne geçilecektir. Böylece, yerli ve yabancı kuruluşların ihtiyacı olan parçaların tedarikinin Türkiye’de sağlanarak pazardan hak edilen payın alınabilmesine imkân sağlanacağı düzenlendi.
 • Ayrıca Karar ile birlikte EK-1’inde yer alan listenin başlığı “Kişisel Eşya ve Sportif Amaçla Geçici İthal Edilen Eşyaya İlişkin Liste” şeklinde değiştirildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURUYA İSTİNADEN SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI MENŞELİ “ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN”E YÖNELİK AÇILAN DAMPİNG SORUŞTURMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ.

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22) 17 Ekim 2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ ile yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi. Buna göre;
 • Başvurunun temsil niteliği ile ilgili olarak; başvuru aşamasında sunulan delillerden, yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvurunun yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda, söz konusu firma Petkim Petrokimya Holding A.Ş., Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
 • Damping iddiası ile ilgili olarak; normal değerin tespitinde, başvuru konusu ülke olan Suudi Arabistan için ChemOrbis veri tabanı verilerinden elde edilen 2020 yılı ilk 6 aylık dönemi ortalama iç piyasa fiyatları kullanıldı. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edildi. İhraç değerinin tespitinde, TÜİK’in 2020 yılı ilk 6 aylık dönemine ait başvuru konusu ürünün başvuru konusu ülke bazında gerçekleşen ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alındı. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşülerek anılan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edildi. Normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup hesaplanan damping marjının Yönetmelikte yer alan ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildi.
 • Maddi zarar/maddi zarar tehdidi ve nedensellik iddiası ile ilgili olarak; maddi zarar/maddi zarar tehdidi iddiası incelendi. Suudi Arabistan menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak hem de genel ithalat içerisindeki payının 2017 yılına kıyasla 2019 yılında ve 2018 yılı ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde yükseldiği; aynı zamanda söz konusu ülke menşeli ithalatın 2017 yılına kıyasla 2019 yılında ve 2019 yılı ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde Türkiye iç piyasasındaki pazar payının da arttığı tespit edildi. 2020 yılı ilk 6 aylık dönemi için soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı fakat baskılamadığı belirlendi. Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede; yerli üretim dalının 2019 yılında 2017 yılına göre üretim ve yurtiçi satış miktarı, birim yurtiçi satış fiyatı, yurtiçi satışlardan ürün kârlılığı, toplam birim kârlılığı, ürün nakit akışı ve kapasite kullanım oranı gibi temel ekonomik göstergelerinin bozulma gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemine göre yerli üretim dalının üretim miktarı, birim yurtiçi satış fiyatı ve kapasite kullanım oranı gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu kaydedildi. Maddi zarar tehdidine ilişkin olarak, Suudi Arabistan menşeli ithalatın birim fiyatlarında 2017-2019 dönemi ile 2018-2020 (6 aylık) döneminde önemli ölçüde düşüş bulunduğu görülmekte olup anılan ülkenin kapasite olarak küresel pazarda önemli konuma sahip olduğu anlaşılmaktadır. Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda; damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ile Suudi Arabistan menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verildi. Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

 • T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Dairesi
  Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
  E-posta: damping@ticaret.gov.tr
  Tel: +90 312 204 75 00
  www.ticaret.gov.tr

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Ekim 2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin 6 (altı) aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkün hale geldi.

KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANAN BİR MALIN İTHALATINDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÖNLEMLERİN KISMEN VEYA TAMAMEN ASKIYA ALINABİLECEĞİNE VE BUNLARIN NEVİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113) 22 Ekim 2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; İthalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve İthalat Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bakanlığın onayı ile kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi değiştirilebilir. Bu yönde alınacak kararlar yürürlük tarihinden başlamak üzere ileriye dönük olarak geçerli olup daha önce yapılmış olan tahsilatların iadesi talep edilemeyecektir.

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064) 7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaportların süresi 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla çıkarıldı.
 • Pasaport müracaatı için kullanılan talep formu, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imzalanacaktır.
 • Pasaport iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 (dört) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeyecektir.

TİCARET HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İşbu Yönetmelik kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • Yönetmeliğin adı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirildi.
 • Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.
 • Tek pay sahipli şirketlerde bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu kaldırıldı.
 • Toplantılara katılımlarda halka açık olmayan şirketlerde vekaletnamelerin noter tasdikli olma zorunluluğu getirildi.
 • Temsilci bildirimlerinin açıklanması düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.
 • Bakanlık temsilcisi talebi fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir. Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkân bulunmaması ve münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebilecektir. Bakanlık temsilcisi başvuru evrakları arasından imza sirküleri çıkarıldı.
 • Bakanlık temsilcisi ücretleri, ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılacaktır.
 • Asgari toplantı nisabının sağlanamaması veya toplantı sırasında yapılan yoklama sonucunda toplantı açılmadan önceki hazır bulunan pay listesine göre hesaplanan karar nisabı kadar payın temsil edilmediğinin anlaşılması halinde toplantı ertelenmesi durumu hariç olmak üzere, erteleme üzerine yapılacak genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır.
 • Yönetmeliğin “Bakanlık temsilcilerinin nitelikleri” başlıklı 33. maddesinde yapılan değişikliğe göre; elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin ilave olarak, elektronik genel kurul sisteminin işleyişi ve kullanımına ilişkin Bakanlıkça yapılacak eğitime katılması gerekecek olup eğitim sonucunda düzenlenecek sınavda da başarılı olması şartı kaldırıldı.
 • Bakanlık temsilcisi toplantıdan sonra, hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını alarak, bir hafta içinde, Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdürlüğe, illerde il müdürlüğüne teslim edecektir. Bakanlık temsilcisi; genel kurul toplantısı sırasında, Kanun, esas sözleşme ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle toplantı tutanağında belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılamaması veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların varlığı hâlinde, rapor düzenleyerek diğer belgelerle birlikte Bakanlığa/il müdürlüğüne verecektir. Bu rapor genel kurul belgeleriyle birlikte saklanır. Burada belirtilen belgeler, Genel Müdürlüğe/il müdürlüğüne teslim edilmeden önce Bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS’te ilgili alana yüklenecektir.

İşbu Yönetmelik’in Bakanlık temsilcisi ücretlerinin ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılacağına dair hükmü 09.11.2020 tarihinde girecek olup diğer hükümleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (09.10.2020) yürürlüğe girdi.

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 2019 YILI NET DÖNEM KARININ YALNIZCA %25’İNE KADARININ NAKDEN DAĞITIMINA KARAR VERİLEBİLME SÜRESİ 30 EYLÜL 2020’DEN 31 ARALIK 2020’YE KADAR UZATILMASINA KARAR VERİLDİ.

Buna göre; 18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sermaye şirketlerinin 2019 yılı net dönem karının yalnızca % 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresi 30 Eylül 2020’den 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmasına karar verildi. Öte yandan, tebliğde düzenlenen kâr payı dağıtıma ilişkin istisnaların, aynı zamanda kar payı avansı dağıtımında geçerli olacağı yönünde de düzenleme yapıldı.

DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1) 16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre;
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde enerji verimliliği raporunu hazırlamakla yükümlüdür.
 • Başvuru kriterlerinisağlayan yatırımcı, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat edecek olup, bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekmektedir.
 • Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, Bakanlık İl Müdürlüklerini, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilecektir.
 • Tebliğ’in Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler isimli EK-2’si yürürlükten kaldırıldı.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Yürütme yetkisi Ekonomi Bakanlığı’ndan alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devredildi
 • Yatırımcılar adına tebliğ kapsamında; Genel Müdürlüğe Bildirmekle yükümlü kullanıcılar için Nitelikli elektronik sertifika yanı sıra kayıtlı elektronik posta hesabı temin etme zorunluluğu getirildi.
 • Daha önce gerekli evraklar ile Genel Müdürlüğe yapılan başvurular yapılan düzenleme ile Genel Müdürlük Kayıtlı Elektronik Posta adresine gönderileceği düzenlendi.
 • Yatırımcılar kendileri adına hareket eden kullanıcılar azil etme için daha önce Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmaları gerekirken yapılan değişiklik ile birlikte noter tarafından Genel Müdürlüğün öngördüğü şekilde düzenlenen bir azilnamenin Genel Müdürlük Kayıtlı elektronik Posta hesabına gönderilmesinin yetki iptal için yeterli olacağı düzenlendi.
 • E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemler için gerekli olan başvuru evrakları, Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük KEP adresine gönderileceği belirtildi.
 • Tebliğe geçiş dönemi için bir geçici madde eklenerek yetkilendirme başvuruları yürürlüğe girdiği (16.10.2020) tarihi itibariyle bir ay süre ile gerekli belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabileceği düzenlemesi eklendi.

ARSA, ARAZİ VE TAŞINMAZ TİCARETİ ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; taşınmaz ticareti faaliyetlerinde yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin esaslarla, taşınmaz ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri belirleyen değişiklikler yayımlandı. Yönetmeliğe göre, taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılabileceği düzenlendi. Buna göre;
 • Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğünü tarafından, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecektir.
 • Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecektir.
 • Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yeri ikamet amacıyla kullanılamayacak ve bu iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacaktır.
 • İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için diğer şartların yanı sıra, sorumlu emlak danışmanlarının 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması ve sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin seviye 5, emlak danışmanlarının ise seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartları aranacaktır.
 • Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4’ünden, kiralamalarda ise kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacaktır.
 • İşletmelerin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerinin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu durumların gerçekleştiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlü olacaktır. Aynı şekilde sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlü hale gelecektir.
 • İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler işletme ve sözleşmeli işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletme ve sözleşmeli işletmeleri üye yapmamaları gerekmektedir.
 • İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunarak işbu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken yükümlülükleri arasında sayıldı.

İşbu Yönetmelik’in işletmelerin sorumlu emlak danışmanlarının bilgi sistemine aktarmakla yükümlü olduğu haller ve internet ortamındaki ilanlara ilişkin belirlenen yükümlülükler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer hükümleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (14.10.2020) yürürlüğe girdi.

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeler uyarınca;
 • Daha önce yapılmış ancak mahkeme kararı ile iptal olmuş imar uygulamaları nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılarak kök parsele dönülmesi sonucunda, iptal edilen imar uygulamasına göre tahsis edilmiş ve üzerinde yapı bulunan imar parsellerinin, yeni yapılan parselasyon planında kök parselinin bulunduğu yer veya en yakın yerden tahsis edilememesi nedeniyle, burada bulunan bina ve müştemilatların bulunduğu parselin, bina sahipleri adına tescil edilememesi durumunun ortaya çıkması veya davaya konu parselin imar planında umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi ve benzeri hukuki veya fiili imkânsızlıklar nedeniyle geri dönüşüm işlemleri yapılamaması halinde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
 • Parselasyon planlarını onaylayan idarenin yetkili birimlerince geri dönüşüm işlemlerinin yapılamamasının gerekçelerini açıklayan ayrıntılı bir teknik rapor hazırlanır ve bu durum belediye encümen kararı, il encümeni kararı veya ilgili idare onayında belirtilmelidir.
 • Hak sahiplerinin muvafakatinin alınması kaydıyla, davaya konu parsel uygulama sahası içerisinde idarece uygun görülen bir yere tahsis edilebilecektir.
 • Yapı ve parsel sahibinin farklı kişilerden oluşması durumunu ortadan kaldırabilmek ve hukuki durumu düzenleyebilmek amacıyla, üzerinde yapı bulunan parselle, yapı sahibine tahsis edilen parsel, taşınmaz sahiplerinin muvafakatiyle takasa konu edilebilecektir.
 • Muvafakat olmaması veya yeni yapılacak imar uygulamasında davaya konu parselin imar planında umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlara denk gelmesi sebebiyle bulunduğu yerden veya teknik nedenlerden dolayı yakınından tahsis edilememesi halinde; uygulamayı yapan idare tarafından yapının bulunduğu parsel ya da yerinden tahsis edilemeyen parsel kamulaştırılabilecektir.
 • Yapının bulunduğu parselin uygulamayı yapan idarenin mülkiyetine geçmesi sonrası, bu parsel yeni uygulamada yapı sahibine tahsis edilen parsel ile trampaya ya da satışa konu edilebilecektir.
 • Trampa işlemleri, parsellerin rayiç bedelinin SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları ya da idarenin kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen değerler üzerinden yapılacaktır. Parseller arasında değer farkı oluşması halinde ise ilgili idare ve yapı sahibi tarafından mahsuplaştırılabilecektir.

ULAŞTIRMA ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kara yoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinin yanı sıra bu kurumlarca görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu kurumlar adına kara yoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri yönetmelik kapsamı dışında tutulacaktır.
 • 2014 ve öncesi model yılına sahip olup, Taşıt Durum Tespit Belgesi almış, ancak Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması Uygunluk Belgesi (ADR)/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların belge alma zorunluluğu 1.07.2021’e kadar uzatıldı. 2017 model ve öncesi model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2019 model ve öncesi model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanklar ve bunları taşıyan araçların muayeneleri ve belgelendirilmeleri için de aynı hüküm geçerli olacaktır.
 • Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşa başvuruda bulunarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşımacıya idari para cezası uygulanacaktır.
 • Araçlara düzenlenen Taşıt Durum Tespit Belgesi, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi yerine geçmeyecek. Karayolları Genel Müdürlüğünce, kara yolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi 31.12.2025’e kadar tamamlanacaktır.
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının çalıştırılmasına ilişkin hükümler ise 01.07.2021’e kadar uygulanmayacaktır.

KIYI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

KIYI KANUNU’NUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Ekim 2020 tarihli ve 31284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre; “Kıyı Kenar Çizgisi” tanımının son paragrafı, “Kısmi Yapılaşma” tanımının (c) ve (d) bentleri ile “Liman”, “Balıkçı Barınağı”, “Sosyal ve Teknik Altyapı” tanımları değiştirildi. Ayrıca, daha evvel kıyıda yapı, kıyıda ruhsat kapsamında yapılan düzenlemelere denizler de dahil edildi. Buna göre;
 • Liman: Gemilerin personel, yolcu indirip-bindirme, yükleme-boşaltma, bağlama, barınma ve beklemelerine elverişli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş kıyı yapılarıdır.
 • Balıkçı Barınağı: Balıkçı teknelerine hizmet vermek amacıyla dalgakıranla korunmuş, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetecek kadar havuz ve geri sahaya sahip, bağlama rıhtımları ve iskeleleri ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, çekek yeri, emsali kara alanının %2’sini, yüksekliği 6,50 metreyi (2 katı) aşmayan; sosyal ve teknik altyapı tesisleri ve takılıp sökülebilir elemanlarla inşa edilen yönetim birimi, deniz ürünlerine geçici depolama ve satış üniteleri bulunan kıyı yapılarıdır.
 • Sosyal ve Teknik Altyapı Tesisleri: Kıyıda yapılması zorunlu olan yapı ve tesislere hizmet veren ve kıyının kamu yararına kullanılmasını sağlayan, dalgakıran, kontrol kulesi, deniz feneri, trafo, su deposu, çekek rampası, biyolojik ve kimyevî arıtma sistemi, atık kabul tesisi, elektrik, su, sağlık ünitesi, PTT, Faks, TV teçhizatı, yağ ve çöp toplama konteynerleri, yangın şebekesi veya itfaiye tesisi, lift sistemi, saniter üniteleri, otopark, yaya yolları, meydan, ibadet yeri, yeşil alan, çocuk bahçesi ve park ve benzeri altyapı tesisleri ile deniz araçları ve gümrüklü sahalarda deniz taşımacılığında kullanılan deniz ve kara taşıtlarına hizmet vermek üzere akaryakıt ikmal imkanı veren sistem veya ünitedir.
 • Barınak: Münhasıran kamusal hizmetlerde kullanılan gemiler, gezinti (tenezzüh) gemileri, turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri ile boyu 15m.den küçük özel teknelerin barınmaları veya geçici olarak konaklamaları maksadıyla yeterli su alanı ve derinliğe sahip, emsali kara alanının %5’ini, tek katlı yapılması halinde yüksekliği 4,50m.yi, asma kat yapılması halinde yüksekliği 5,50m.yi aşmayan yönetim birimlerini içeren kıyı yapısıdır.
 • Tonoz Sistemleri: Korunaklı deniz alanlarında, doğal koy ve ada çevreleri gibi alanlarda kıyıya fiziki bağlantısı olmayan yüzer iskelelerin ve/veya şamandıraların deniz dibine atılan tonoz veya kazık ile sabitlenmesi ile özel tekne ve yatların emniyetli bağlama ve barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan, tekli veya çoklu bağlama imkânı sunabilen sistemlere sahip tesistir.
 • Rekreatif Amaçlı İskele: Kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da kıyının kumluk veya çakıllık olmasına rağmen niteliği gereği su alanından başka türlü faydalanılmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde yapılan, yolcu ve yük indirme-bindirme ve yanaşma yapılmayan, denize girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetleri içeren ve genişliği 3m.yi geçmeyen, platform niteliği taşımayan, usul ve esasları, 2634 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlık tarafından müştereken, diğer alanlarda ise Bakanlıkça belirlenen, imar planına konu edilmeyen kıyı yapılarıdır.

İlave olarak, Kıyıda onaylı uygulama imar planlarına göre ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemler alınmak koşulu ile Enerji iletim ve dağıtım hatları, boru hatları, diğer iletim hatları ile yaya, yürüyüş ve bisiklet yolları, park, çocuk bahçesi, oyun alanları, açık spor alanları, meydan, tematik bahçeler gibi açık alan kullanımları ile toplam emsali alanın %5’ini ve yüksekliği cami hariç 6,50m.yi aşmayan; yeme içme yeri, büfe, çay bahçesi, sergi üniteleri, millet kıraathanesi, cami, mescit, tuvalet, duş, sağlık üniteleri (acil yardım ve benzeri) ve idare binalarını içeren millet bahçesi yapılabileceği düzenlendi.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Yürütme yetkisi Ekonomi Bakanlığı’ndan alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devredildi.
 • Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek, nitelikli elektronik sertifikaya, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin ederek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorunda olacakları düzenlendi.
 • Yapılan değişiklikle, başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E- TUYS için kullanılabilecektir.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi belgeler Genel Müdürlük Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) adresine gönderileceği düzenlendi.
 • Değişiklik ile Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmayacağı düzenlemesi getirildi.
 • Kullanıcıların sertifikalarını ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmeyeceği düzenlemesi yapıldı.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlü olacağı düzenlemesi yapıldı.
 • Kullanıcı azil işlemleri genel müdürlük KEP adresine iletilecek gerekli şartları taşıyan azilname ile yapılabileceği belirlendi.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ve benzeri) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın Kanun kapsamındaki şirket ve şube adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta güncellemeleri gerekecektir.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ta güncellenecek veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderileceği düzenlendi.
 • Yönetmeliğe bir geçici madde eklendi. Buna göre, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabileceği belirtildi.

İNTERNET ALAN ADLARI ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17 Ekim 2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ ile İnternet Alan Adları Tebliği’nde birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;
 • Bir kayıt kuruluşunun herhangi bir nedenle faaliyetine son vermesi veya verilmesi gibi durumlarda internet alan adı sahiplerinin yeni kayıt kuruluşuna transferi, bilgi ve belgelerin TRABİS’e aktarılması, kayıt kuruluşunun TRABİS’e bağlantısından kaynaklanabilecek zararlar gibi durumlara karşılık kayıt kuruluşu başvurusunda alınan Güvence Bedeli Tebliğ’den çıkarılarak, “Teminat” başlıklı; Bir kayıt kuruluşunun herhangi bir nedenle faaliyetine son vermesi veya verilmesi gibi durumlarda internet alan adı sahiplerinin yeni kayıt kuruluşuna transferi, bilgi ve belgelerin TRABİS’e aktarılması, kayıt kuruluşunun TRABİS’e bağlantısından kaynaklanabilecek zarara karşılık kayıt kuruluşu başvurusunda banka teminat mektubu olarak alınan güvence bedelini ifade eden yeni düzenleme getirildi.
 • Başvuru ile ilgili olarak yapılan düzenleme uyarınca; Kayıt kuruluşu (“KK”) olarak faaliyet göstermek isteyen ve belirtilen ön yeterlilik şartlarını taşıyan taraflar başvuru formunu doldurarak Kuruma sunar. Bu başvuruda yetmiş beş bin Türk Lirası teminatı, ülkemiz bankacılık mevzuatına göre kurulmuş bir bankadan alınmış ve başvuru tarihi itibariyle en az dört yıl süre ile geçerli kesin teminat mektubu olarak Kuruma sunar. Tekrar başvuru yapılmaması halinde teminat mektubu iade edilir.
 • Faaliyete başlama ve başvurunun yenilenmesi ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca; Kurumun internet sayfasında adının yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamayan veya altı ay içerisinde faaliyete başlamış olsa bile sonraki süreçte 6 ay ve daha fazla süre boyunca faaliyet belgesi kapsamında hiç faaliyet göstermemiş olan KK’ların faaliyet belgesi iptal edileceği ve teminatı gelir kaydedileceği düzenlendi.
 • Verilerin saklanması ve paylaşılması ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca; KK bu bilgileri ve elektronik belgeleri yedekler. KK bu yedekleri farklı bir yerleşkede ve en az asıl veriler kadar güvenli şartlarda saklar. KK kendi yerleşkesindeki verilerin yanında farklı yerleşkedeki verilerin de güvenliğinden sorumludur. KK tarafından alınan yedeklerin alınma periyodu, saklanma süreleri ve şartlarına ilişkin Kurum tarafından kurallar tanımlanabileceği düzenlendi.
 • KK yükümlülükleri ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca; Faaliyete geçmek için Kuruma yapmış olduğu başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikleri 10 (on) içinde Kuruma bildirme yükümlülüğü getirildi. Eskiden bu süre 7 (yedi) gün idi. Ayrıca KK’ler, Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile ilgili diğer mevzuata uymakla, TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla, bir önceki yıla ait ve internet alan adı işlemlerine ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablolarını, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermekle yükümlü kılınmışlardır.
 • İnternet alan adı başvurusu ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlü kılınmışlardır. Başvuru sahibinden alınacak bilgiler düzenlendi. TRABİS’e gönderilecek veriler ile ilgili olarak düzenleme yapıldı.

Geçici maddelerde yapılan düzenleme uyarınca;

 • TRABİS’in faaliyeti öncesinde belgeli olarak tahsis edilen “.com.tr”, “.net.tr” ve “.org.tr” alt alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi sonrasında belgesiz olarak tahsis edilmeye başlamadan önce Kurul tarafından uygun görülmesi halinde ve Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde açık artırma yöntemi uygulanabilir.
 • Açık artırma yönteminin uygulanmaması durumunda bu alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte “ilk gelen ilk alır” kuralı çerçevesinde tahsis edilir.
 • Pazar büyüklüğü yaklaşık 10 milyon lira olan “.tr” alan adlarını verme yetkisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçecektir. Buna göre; Mevcut işleyişte Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) tarafından kayıt operatörü olarak belirlenmiş bulunan taraflardan KK olmak isteyenler için, Kuruma başvurmaları halinde, başvuru tarihinden itibaren TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki altı aya kadar geçerli olacak şekilde geçici KK faaliyet belgesi düzenlenir. Bu süre içinde mevzuat kapsamında belirlenen gerekli işlemleri tamamlayan taraflara KK olarak faaliyet göstermek üzere, faaliyet belgesi düzenlenir. Geçici KK faaliyet belgesi düzenlenen taraflar halihazırda yönetmekte olduğu İAA’lara ilişkin yenileme, sunucu değişikliği ve ilgili İAAS’nin iletişim bilgilerinin güncellenmesi işlemleri ve Kurumun uygun bulduğu diğer işlemleri yapabilir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan kayıt operatörleri tarafından yönetilen alan adları, TRABİS faaliyete geçtikten sonra geçici KK faaliyet belgesi alan ilgili kayıt operatörü tarafından yönetilmeye devam eder. TRABİS faaliyete geçtiğinde herhangi bir kayıt operatörü ile ilişkisi olmayan alan adları ise TRABİS-KK’ya aktarılır. TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki altı ay sonunda faaliyet belgesi alamayan taraflarca yönetilen alan adları TRABİS-KK’ya aktarılır.