Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Ekim 2019

İçindekiler;

1 EKİM 2019 TARİHİ İTİBARİ İLE TCMB TARAFINDAN TÜRK LİRASI VE YABANCI PARA CİNSİNDEN KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AYLIK AZAMİ AKDİ FAİZ ORANLARI İLE GECİKME FAİZ ORANLARI İNDİRİLDİ

28 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/17) 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren;

 

 • Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1,60´a düşürülmüştür.
 • Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan yüzde 1,60 aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1,28´e indirilmiştir.
 • Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40´tan yüzde 2´ye düşürülmüştür.
 • Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2´den 1,68´e düşürülmüştür.

PETROL VE LPG PİYASALARINDA UYGULANAN PROMOSYONLAR HAKKINDA KURUL KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”)’nun 26 Eylül 2019 tarihli ve 8845 sayılı Kararı ile petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında tüketiciye yönelik gerçekleştirilebilecek promosyon türleri, promosyonların kapsamı ile lisans sahiplerinin yükümlüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İşbu Karar 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Karar ile lisans sahiplerinin, akaryakıt ve/veya otogaz LPG satışına bağlı olarak herhangi bir adla ayni promosyon düzenleyemeyeceği; belli bir miktar akaryakıt ve/veya otogaz LPG alımı şartı olmaksızın reklam amaçlı olarak dağıtılan ve araçlarda bulunmasına ihtiyaç duyulabilecek kâğıt mendil, ıslak mendil, cam silme bezi, araç kokusu gibi ürünlerin tüketiciye hediye edilmesinin serbest hale geleceği düzenlenmiştir.

İlave olarak akaryakıt ve/veya otogaz istasyonlarında verilen hizmetlerin, akaryakıt ve/veya otogaz LPG alımına bağlı olsun veya olmasın hizmet promosyonu kapsamında indirimli veya ücretsiz olarak sunulması serbest kılınmış ayrıca akaryakıt ve otogaz LPG alımına bağlı olmaksızın karşılığı nakit olmayan piyangoların ve çekilişlerin, ilgili diğer mevzuata uyulması koşuluyla, düzenlenmesi de mümkün hale getirilmiştir.

DAĞITICI VE BAYİ MARJLARININ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN KURUL KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”)’nun 26 Eylül 2019 tarihli ve 8851 sayılı Kararı ile petrol piyasasında oluşan toplam marjın paylaşımına yönelik olarak; toplam marjın tespitine, marj paylaşımında asgari oranlarının belirlenmesine ve şeffaflığın sağlanmasına yönelik olarak lisans sahiplerinin birbirlerine karşı yükümlüklerine ilişkin düzenlemeler tesis edilmiştir. İşbu Karar 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Dağıtım şirketleri tarafından işletilen bayiler, Karar kapsamı dışında tutulmuştur.

 

Karar uyarınca özetle; toplam marj ve asgari marj paylaşım oranları; bayilik lisansı sahiplerine yansıtılmayacak maliyetler, bayilik lisansı sahiplerinin yükümlü olduğu maliyetler belirlenmiş olup; her hal ve durumda sözleşmelerde açık şekilde ismi zikredilmeyen, kapsamı ve mahiyeti tereddüte mahal bırakmayacak şekilde tanımlanmayan hiçbir maliyet, bedel veya ücretin bayilere yansıtılamayacağı düzenlenmiştir.

KAMU ALACAKLARINDAN KAYNAKLI FAİZ ORANLARININ DÜŞÜRÜLMESİNE YÖNELİK KARAR YAYIMLANDI

2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1592);  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranın, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 (yüzde iki) olarak belirlenmiştir.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593) 2 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

 

Asgari olarak 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalama yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na verilmiştir. Şayet, imzalanan sözleşmeler dahilinde diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler olması halinde, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuat öncelikli olarak yerine getirilecektir. Bu kapsamda koordinasyon Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

SPK’NIN PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1) (“Tebliğ”) 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Paya dayalı kitle fonlaması en temel anlamda pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını ifade etmektedir. Tebliğ, paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) listesine alınmalarına ve faaliyetlerine, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına ve toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35/A ve 99 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup; Herhangi bir pay karşılığı olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri Tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur.

Kitle fonlama platformlarının Tebliğ hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunabilmeleri Kurul tarafından listeye alınmaları gerekmekte olup; bu çerçevede Tebliğ içeriğinde,

 • Listeye alınma,
 • Platform ortakları ve yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlar
 • Dışarıdan hizmet alımı ve kapsamı
 • Platformun ortaklık yapısı değişiklikleri
 • Yatırım komitesi ve;
 • Listeden çıkma

hususları ile;

 • Platformların faaliyetlerine,
 • Platform üyeliğine ve kampanya sürecine ve;
 • Fon kullanım yerlerine ve girişim şirketlerine

ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VIII, No: 79) 11 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile yapılan değişikliğe göre; Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler hariç olmak üzere derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörü, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının;

 

 • Derecelendirme hizmeti verdikleri dönemde bir başka derecelendirme kuruluşunda ve müşteride her ne unvanla olursa olsun görev alamayacakları,
 • Derecelendirme kuruluşunda herhangi bir unvanla görev almayan ortaklar hariç, ticaretle uğraşamayacakları,
 • Derecelendirme çalışmasının bitiminden itibaren 2 (iki) yıl geçmedikçe derecelendirmesini yaptıkları müşteri ile müşterinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde her ne unvanla olursa olsun görev alamayacakları,
 • Derecelendirme kuruluşunun müşterisi ile müşterisinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alım satımında bulunamayacakları,
 • Derecelendirme kuruluşları, sermayelerinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip tüzel kişi ortakları ile bunların bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştiraklerine derecelendirme hizmeti veremezler. İşbu fıkrada yer alan kısıtlara tabi olmadan, 6741 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun doğrudan ve/veya dolaylı olarak ortak olduğu derecelendirme kuruluşları, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmelere derecelendirme hizmeti verebilecekleri

hüküm altına alınmıştır.

İlaveten, doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve  portföyündeki işletmeler hariç olmak üzere, derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri, derecelendirme hizmetinin verildiği dönemde müşteri ile ticari ilişkide bulunamazlar ve müşterinin yönetim kademelerinde yönetsel ve/veya idari yetkiye sahip bir unvanla görev alamayacakları belirtilmiştir. İlaveten işbu kuruluşların;

 

 • Derecelendirme sözleşmesinde öngörülenler dışında, müşteriden veya müşteri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde edildiğinin veya menfaat sağlanacağı vaadinin ortaya çıkması,
 • Müşteriyle, müşterinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarıyla ya da müşterinin yönetim, denetim ve/veya sermaye bakımlarından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık ilişkisine girilmiş olduğunun belirlenmiş olması,
 • Müşteride veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde kurucu, yönetim kurulu başkan veya üyesi, şirket müdürü veya yardımcısı olarak veya önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev alınması,
 • Müşteri veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ile olağan ekonomik ilişkiler dışında borç-alacak ilişkisine girilmiş olması, müşteri ve müşterinin hakim ortakları ile bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen veya garanti edilen sermaye piyasası araçlarının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alınıp satılması,
 • Müşteriye son 2 yıl içinde bağımsız denetim ve/veya değerleme faaliyeti kapsamında hizmet verilmiş olması,

gerektiği düzenlenmiştir.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI KARARLAŞTIRILDI

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği ile; 11 Ekim 2019 tarihi itibari ile vadesi en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde TCMB tarafından uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,75 avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 18,25 olarak tespit edilmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) 11 Ekim 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Tebliğ özetle;

 • Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
 • 3065 sayılı Kanunun 13/f maddesinde hüküm altına alınan ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna uygulaması kapsamına, kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin tesliminin de dahil olduğuna ilişkin açıklama yapılmaktadır.
 • 3065 sayılı Kanunun 13/i maddesinde hüküm altına alınan yabancılara ve Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesinin tevsikine yönelik açıklama yapılmaktadır.

3065 sayılı Kanunun 13/k maddesinde yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna uygulamasında, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında olduğuna ilişkin açıklama yapılmaktadır.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI DÖNEMİ BAŞLADI

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) 19 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla söz konusu Genel Tebliğ hazırlanmıştır. Genel Tebliğ’e göre;

 • e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 • e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
 • Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
 • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.
 • Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.
 • Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.
 • Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 240)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)  19 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Tebliğ ile; iş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği olarak sayılmasına karar verilmiş ve Vergi Usul Kanunu’nun 163. maddesinde yapılan tadile göre; bir vergi dairesi yetki alanında başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulmalarına karar verilmiştir.

 

Ek olarak işyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında olması halinde farklı uygulama yapılmasını da gerektirmeyecek olup, mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirimin yeni vergi dairesine verilmesine karar verilmiştir. Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığının tespit edilmesi hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak terkin edileceği belirtilmiştir.

CNG İTHALATINA İLİŞKİN BİR TAKIM USUL VE ESASLAR KABUL EDİLDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8889 Sayılı Kararı 23 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ‘nde birtakım değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. EPDK’nın 17.10.2019 tarihli toplantısında Yönetmelik’in Sıkılaştırılmış Doğal Gaz (CNG) İthalatına İlişkin Usul ve Esasların kabul edilmesine karar verilmiştir.  Kurul kararı ile kabul edilen usul ve esaslar uyarınca;

 • Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde, CNG ithalatı faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin İthalat (Spot) lisansı alma zorunlulukları,
 • İthal edilen CNG’nin ülkemizde taşınması ve teslim faaliyetleri CNG (iletim ve dağıtım) lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi

Temel yükümlülükler olarak belirtilmiştir. Karar’da ayrıca lisans kapsamında yürütülebilecek faaliyetler kapsamında; CNG’nin; CNG iletim ve dağıtım, OtoCNG   ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile tüm tüketicilere satış faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir.

 

Ek olarak kararda, CNG ithalatını gerçekleştiren tüzel kişilerin; ilgili ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olan basınçlı kaplar vasıtasıyla ithal edilen CNG’nin, son kullanıcı ve diğer lisans sahiplerine arz ve teslim edilmesinden ve son kullanıcıların can ve tesis güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almakla ve doğal gaz arzını sağladıkları diğer lisans sahiplerinin lisansları kapsamındaki tesislerine zarar vermemek ile sorumlu oldukları belirtilmiştir.  Son olarak, ithalat (spot) lisansı sahibi kişilerin; lisansa konu olarak gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin miktar, kaynak (satıcı taraf olan menşe ülke) ve teslim noktasına ilişkin bilgileri ithalatın gerçekleşmesini müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında EPDK’ya sunmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

25 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık %19 olarak belirlenmiş ve tecil faizi oranının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

26 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ‘de bazı değişlikler yapılmasına karar verilmiştir.

Değişiklik ile Tebliğ’e eklenen Geçici 1. Madde ile çıkarılma işlemi devam eden yapı denetim kuruluşlarının çıkarılma süreleri konusunda işbu Tebliğ’in yapı denetim kuruluşu lehine olan hükümlerinin uygulanmasına, fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılan işlerin dikkate alınmayıp, aynı bendin diğer hükümleri kapsamında değerlendirileceği ve işbu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirmesi yapılan ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte yapı denetim kuruluşuna o iş için verilen denetim elemanı görevlendirme süresi sona ermeyen işlerde yürütülecek işlemlerin konu Tebliğ’e göre tamamlanacağı ancak bu durumdaki işlerden Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Sanayi Siteleri onaylı sınırı içerisindeki yapılarda gerçekleşen fiiller için yapılacak sıradan çıkarılma işlemlerinde %50 artırım uygulanmayacağına karar verilmiştir.

Son olarak, eski işlerde yapı denetim kuruluşunun denetim elemanı görevlendirme ve sözleşme imzalama sürelerine ilişkin Tebliğ’e eklenen Geçici 2. Madde ile; Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılan ve bu görevlendirmesi kaldırılmayan işlerde yürütülecek işlemlerde yapı denetim kuruluşunun denetim elemanı görevlendirme ve sözleşme imzalama süreleri konusunda bu Tebliğin yapı denetim kuruluşunun lehine olan hükümleri dikkate alınacağı kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İKTİSADİ İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI ARASINDA OECD İSTANBUL MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASI UYGUN BULUNDU

30 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7189 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  ile 31.05.2018 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”’nın T.C. Anayasanın 90. maddesi uyarınca onaylanmasına karar verilmiştir. Onaylanan Kanun ile ilk etapta 5 yıllığına kurulacak olan ve akit devletlerin mutabakatı ile faaliyet süresinin uzatılması mümkün bulunan OECD İstanbul Merkezinin Türkiye tarafından tahsis edilecek bir ofiste faaliyet göstermesine, çalışmalarını Türkiye tarafından sağlanacak yıllık 1.000.000 Euro (birmilyonEuro) tutarında Gönüllü Katkı ile yürütülmesi planlanmıştır. Ayrıca işbu mutabakat kapsamında Türkiye’de kurulması planlanan OECE İstanbul Merkezi ile rekabetçilik, girişimcilik, ticaret inovasyon ve beşeri sermayenin harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır.

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

31 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/28)  ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altına Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğ’inin 5. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. İşbu değişiklik ile serbest dolaşımına giriş rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan numune alınması amacıyla yakıtın boşaltıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan başvuruda artık ithalatçı firma aracılığıyla ithal edilecek her parti yakıt için taahhütname verilmemesine karar verilmiştir. İlaveten Tebliğ’e eklenen Geçici 2. Madde ile serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan numune alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verilmiş olan taahhütnameler için işlem tesis edilmeyeceği ifade edilmiştir. İlave olarak Tebliğin ekinde yer alan Ek-4 değiştirilmiştir.