Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

Dernekler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

09.07.2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olan “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca Dernekler Yönetmeliği (“Yönetmelik”)’nde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikleri aşağıda kısaca bilgilerinize sunarız:

 

 1. Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerler kapsama alınarak dernek eklentisi olarak tanımlanmıştır.
 2. Dernek kuruluşlarında ibraz edilmesi gereken tüzük adedi iki iken, bire düşürülmüştür.
 3. Dernek, federasyon ve konfederasyon kuruluş işlemlerinin, büyükşehir belediyeleri dışında kalan ilçelerde yapılması durumunda evraklardan birer adet fazla verilmesi uygulaması kaldırılmıştır.
 4. Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defterinin Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterlerin ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabileceği düzenlenmiştir. Böylece fiziki defter tutulmasına opsiyonel olarak elektronik ortamda defter tutulabilmesi imkanı eklenmiştir.
 5. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu olmadığı düzenlenmiştir.
 6. Mevzuatı sadeleştirme amacıyla tutulma zorunluluğu bulunmayan defterlere ilişkin hükümler yönetmelikten çıkarılmıştır.
 7. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak için derneğin Son bir yıl içindeki, 200.000 Türk Lirasını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması şartı getirilmiştir.
 8. Dernek şubelerinin kayıtlarının silinmesi DERBİS’ten görülebildiği için bunun, dernek merkezinin bulunduğu ilin valiliğine ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilmesi hükmü kaldırılmıştır.
 9. Ayni bağış alındı belgeleri (EK-15)’te belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilecektir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilecektir.
 10. Ülkede faaliyet bulunmak isteyen yabancı dernek ve vakıfların başvurularında 4 nüsha alınan evraklar tek nüshaya düşürülmüştür. İzin verilen yabancı dernek ve vakıflar, her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarından İçişleri Bakanlığına birer adet göndereceği düzenlenmiştir.
 11. Yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) para akışını daha yakından takip etmek amacıyla yabancı derneklerin, vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezlerinden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirilmiştir.
 12. Yönetmelikte yer alan “Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi (Ek-8)” beyanname formatında yeniden düzenlenerek ve içeriği istatistiki veri çeşitliliğini artıracak şekilde detaylandırılmıştır. Bu beyannamenin verilmemesi halinde idari para cezası kesileceği düzenlenmiştir.
 13. Sadece yabancı STK’lerin şube ve temsilciliklerinin statülerini kapsayan belge iki bölüm halinde yeniden düzenlenmiş olup; böylece doğrudan faaliyet ve iş birliği yapılması halinde de faaliyet çerçevesini ve şartlarını düzenleyen bir statü oluşturulmuştur.
 14. Derneklerin her yıl Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken dernek beyannamesinin mali bilgileri içeren kısmı detaylandırılmıştır.

 

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Yazarlar

Gülenay Kavcar

Gülenay Kavcar

Yasef Taş

Yasef Taş

Avukat