Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Aralık 2020

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ÜRETİM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLERİN TEDARİK ETMEKLE YÜKÜMLENDİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ İLE İLGİLİ HESAPLAMA MİKTARLARI BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9745 Sayılı Kararı 8 Aralık 2020 tarihli 31328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar uyarınca:

Her bir üretim lisansı sahibi tüzel kişinin; tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisini veya kapasitesini teminen ilgili takvim yılında;

a) Alış yönlü uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirim miktarı,

b) Gün öncesi piyasasından ve gün içi piyasasından alım miktarı,

c) Dengeleme güç piyasasında aldığı ve yerine getirdiği yük atma talimat miktarı,

ç) Vadeli elektrik piyasasında fiziksel teslimatı gerçekleştirilen uzun pozisyon miktarı,

d) Uzlaştırma dönemi bazındaki negatif enerji dengesizlik miktarı,

toplamının, belirtilen formüle göre hesaplanan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarları toplamının (YEÜM) geçmemesine, karar verildi.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin tesislerinde ürettiği enerjiyi iletim veya dağıtım sistemine çıkmadan kullanması kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacını karşılamak için yapılan alımlar hariç tutuldu.

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE HALKA ARZ İÇİN TEŞVİK DÜZENLEMESİ YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9754 Sayılı Kararı 8 Aralık 2020 tarihli 31328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin halka arzı durumunda uygulanacak genel kalite indikatörü oranlarını belirledi. Genel kalite indikatörü, tarifelerin belirlenmesinde dikkate alınan gelir tavanının hesaplamasında kullanılan performans teşvikine esas değişkeni ifade eder.

Karar uyarınca, 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminin herhangi bir tarife yılı sonu itibarıyla dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin

 • (i) paylarının halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi durumunda genel kalite indikatörü %1,
 • (ii) doğrudan pay sahibi / sahipleri olan anonim ortaklığın paylarının halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi durumunda ise genel kalite indikatörü %0,3

olarak uygulanacak. Karar ile aynı zamanda elektrik dağıtım şirketlerinin şirket bünyesinde iş yapmalarını teşvik etmek için ek bir formül belirlendi. Söz konusu formül, dağıtım şirketlerinin dış kaynaklardan aldığı hizmetlerin şirket bünyesinde yaptığı işlerle eşit ya da daha az maliyetli olması durumunda yukarıda belirtilen genel kalite indikatörü oranlarını yükseltmektedir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 9849 ve 9850 Sayılı Kararları 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • 9849 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu, Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu ve Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu değiştirildi. Bu Karar 23 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • 9850 sayılı Kurul Kararı uyarınca; bildirimlerini süresi içinde yapmayan veya hatalı bildirim yapanların denetlenmesiyle ilgili yetkilendirmelerde değişiklikler yapıldı. Buna göre süresi içinde yapılmamış bildirimler ile hatalı bildirimlere dair denetim süreçleri; bildirim yükümlülük tablosunda yazılı ve/veya oluşuma bağlı olarak yapılacağı belirtilen bildirimlere ilişkin, bildirimin muhatabı olan birim tarafından başlatılacak; diğer tüm yapılmamış bildirimlerle ilgili işlemler Strateji Geliştirme Dairesi tarafından gerçekleştirilecek. Bu Karar 17 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

MADEN, ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ PİYASALARINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI.

7257 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Aralık 2020 tarihli 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanun ile birtakım değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler esas olarak maden sektörü açısından sektör katılımcıları için bürokratik süreçlerin yeniden düzenlenmesini ve kolaylaştırılmasını; elektrik piyasası açısından piyasadaki iş süreçlerini daha rasyonel hale getirmeyi ve sürdürülebilirliği desteklemeyi; doğal gaz piyasası açısından ise doğal gaz piyasası işlemlerini kolaylaştırmayı ve doğal gaz kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda,

Elektrik Piyasasına İlişkin Değişiklikler Çerçevesinde:

 • Üretim Lisansı Sahipleri Pay Devri:Üretim lisansı sahiplerinin halka açık şirketlerde %5, diğerlerinde %10 ve üzerindeki sermaye payı değişiklikleri ile kontrol değişikliği doğuran işlemleri için EPDK’dan ön onay alma zorunluluğu kaldırıldı.
 • Lisans/Önlisans İptali: 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisansları, önlisansları ya da lisans başvurularının, 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren 2 ay içerisinde başvuru yapılması halinde, teminatlarının ilgisine göre kısmen veya tamamen iade edilmesi suretiyle sonlandırılması ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil edilmesi için imkan sağlandı. Bu kapsamda, 02.12.2020 tarihinden önce mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin, 02.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar EPDK Başvuru Sistemi üzerinden (https://basvuru.epdk.gov.tr) elektronik olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Lisanssız Üretimde Kurulu Güç:Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla herhangi bir ek kurulu güç sınırına tabi olmaksızın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesisi kurulmasına izin verildi.
 • Ulusal Tarife Uygulaması:Fiyat eşitleme ve çapraz sübvansiyon uygulamalarının süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.
 • Genel Aydınlatma Giderleri:Genel aydınlatma giderleri 31 Aralık 2025 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanmaya devam edecek.
 • İletim Sistemi Yatırımları:Lisans sahibi tarafından finanse edilen iletim sistemi için yapılan yatırımların geri ödeme süresi on yıldan beş yıla düşürüldü. Ek olarak söz konusu geri ödemelerin iletim sistem kullanım bedellerinden mahsup edilerek yapılacağı belirtildi.
 • Taşınmaz Temini: 7257 Sayılı Kanun’dan önce lisans ve önlisans sahiplerinin kamulaştırma taleplerine ilişkin kamu yararı kararları EPDK tarafından veriliyor, sonrasında kamulaştırma işlemleri önlisans veya üretim lisansı sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahipleri için ise TEDAŞ tarafından yürütülüyordu. 7257 Sayılı Kanun ile üretim faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemlerinin tümünün EPDK tarafından, dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemlerinin tümünün ise TEDAŞ tarafından yapılması öngörülerek süreç basitleştirildi ve tüm taşınmaz temin işlemleri detaylı bir şekilde yeniden düzenlendi.

Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Değişiklikler Çerçevesinde:

 • Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası: Serbest tüketicilere arz güvenliğinin sağlanması amacıyla son kaynak tedarik mekanizması getirildi. Mekanizmanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından belirlenecektir. Aynı zamanda uluslararası piyasalarda da örneği görülen piyasa yapıcı kavramına benzer bir yaklaşımın geliştirilmesi amacıyla EPDK’ya, lisans sahiplerinin belirli bir miktar veya orandaki doğal gazın organize toptan doğal gaz satış piyasasını kullanmak suretiyle alım satımını yapmalarını teşvik edebilmesi ve/veya zorunlu hale getirebilmesi için imkan tanındı.
 • Yerli Doğal Gazın Satışa Sunulması:Ekonomik yoldan ve en hızlı şekilde satışın sağlanabilmesi amacıyla yerli gazın dağıtım şebekesine kadar taşınması faaliyeti “üretim” tanımı kapsamına alındı.
 • LNG Taşıma Faaliyeti: LNG satışının kolaylaştırılması için ihracat lisansı kapsamında LNG taşıma faaliyetinde bulunulmasına izin verildi.
 • Dağıtım Faaliyetleri:Dağıtım şirketlerine doğal gazın kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlı olarak yapacakları yatırımlara ilişkin bazı teşvikler sağlandı.
  • Dağıtım şirketleri imar planı olmayan veya yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmadığı yerlerde aşağıdaki şartların sağlanması halinde yatırım yapabilecektir:

   (i) 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapı kayıt belgesi alan yapının bulunması ve
   (ii) ilgili belediyenin yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesini talep etmesi halinde, dağıtım şirketinin yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi.

 • Belediyeler dağıtım şirketlerine yatırım yapılması talebinde bulunursa, ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel alınmayacak ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.
 • Kamu İhale Kanunu İstisnaları:BOTAŞ tarafından ithalat yoluyla yapılacak spot LNG alımları için sağlanan istisna BOTAŞ tarafından yapılacak her türlü doğal gaz alımlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Ek olarak TPAO’ya denizlerde belirli faaliyetleri açısından tanınmış olan istisna, TPAO’nun yanı sıra BOTAŞ ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketler tarafından hem denizde hem de karada gerçekleştirilecek arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TANITIM GİDERLERİNİN DAĞITIM HİZMETİ TARİFELERİNİN HESAPLANDIĞI FORMÜLLERDE KULLANILAMAYACAĞI BELİRTİLDİ.

Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Aralık 2020 tarihli 31339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca, bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri ile Tebliğ’de sayılanlar dışında kalan ceza ve tazminat giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmayacaktır.

 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TANITIM GİDERLERİNİN PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNİN HESAPLANDIĞI FORMÜLLERDE KULLANILAMAYACAĞI BELİRTİLDİ.

Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Aralık 2020 tarihli 31339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca, bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri ile Tebliğ’de sayılanlar dışında kalan ceza ve tazminat giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmayacaktır.

ÖN PROJE ONAYI SUNMA SÜRESİ 31.12.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Aralık 2020 tarihli 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin geçici 26. maddesinde yer alan proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje onayı sunma süresi 12.2020’den 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.

 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA VE SATIŞ İŞLEMLERİNDE UYGULAMALARI GEREKEN ESASLAR BELİRLENDİ.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği 29 Aralık 2020 tarihli 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, isteklilerin Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere uygulayacakları esaslar belirlendi.

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KALİTE ESASLARI BELİRLENDİ.

Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği 29 Aralık 2020 tarihli 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde kullanıcıların kullanımına sunulması amacıyla elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin dağıtım şirketleri, görevli tedarik şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlendi.

 

GÖREVLİ TEDARİK VE DAĞITIM ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞERLENDİRME VE HESAPLAMA KARARLARI BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/12/2020 Tarihli ve 9804, 9805, 9806 ve 9807 Sayılı Kararları 29 Aralık 2020 tarihli 31349 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.

 

 • 9804 sayılı Kurul Kararı uyarınca; “Elektrik Dağıtım Sisteminin Teknik Kalitesine İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilerek elektrik enerjisinin teknik kalitesine ilişkin elektrik dağıtım şirketleri ve elektrik dağıtım sistemi kullanıcılarının hak ve yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu Usul ve Esaslar; teknik kalite parametrelerine ilişkin tanımları ve bu parametrelerin sınır değerlerini, teknik kalitenin ölçülmesine, teknik kalite ölçümlerinin raporlanmasına ve teknik kalite ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Bu Usul ve Esaslar’da belirtilen yöntem ve esaslara göre elektrik dağıtım sisteminin teknik kalitesinin belirlenmesine yönelik dağıtım şirketi; ölçme yılında tesis edilecek teknik kalite cihaz sayısının belirlenmesi, teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edileceği yerlerin seçimi, teknik kalite ölçümlerinin yapılması ve ölçüm sonuçlarının raporlanması işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılması ile yükümlüdür. Bu Usul ve Esaslar 29 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

 • 9805 sayılı Kurul Kararı uyarınca; “4. Tarife Uygulama Dönemi Dağıtım Faaliyeti Kalite Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilerek elektrik dağıtım şirketlerinin sistem işletim gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınacak kalite faktörünün hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu Usul ve Esaslar 01.01.2021 ile 31.12.2025 tarihleri arasında geçerli 4. Tarife Uygulama Dönemi süresince uygulanacak.

 • 9806 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Tarife Uygulama Dönemi Görevli Tedarik Şirketleri Perakende Satış Faaliyeti Kalite Faktörü Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilerek görevli tedarik şirketlerinin perakende satış gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınacak kalite faktörünün hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu Usul ve Esaslar 01.01.2021 ile 31.12.2025 tarihleri arasında geçerli 4. Tarife Uygulama Dönemi süresince uygulanacak.

 

 • 9807 sayılı Kurul Kararı uyarınca; “Elektrik Dağıtım Şirketleri İle Görevli Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilerek elektriğin yeterli, kaliteli ve sürekli bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri tarafından kurulan çağrı merkezlerinin kullanıcı veya tüketicilere yönelik yirmi dört saat verimli ve kesintisiz hizmet sağlamasına ilişkin olarak uyulması gereken çağrı merkezi hizmet kalitesi standartlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu Usul ve Esaslar 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YEK BELGELİ ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN YEKDEM BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9760 Sayılı Kararı 4 Aralık 2020 tarihli 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 2021 yılı Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurusu yapmayan Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (YEK) belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sisteminin 21.12.2020 tarihine kadar açılmasına ve;
 • 11.2020 olarak kararlaştırılan 2021 yılı YEKDEM başvuru süresinin bu tesisler için 21.12.2020 tarihine uzatılmasına

karar verildi.

YENİLENEBİLİR KAYNAK TESİSLERİNDE YERLİ AKSAM DESTEK BAŞVURULARININ SÜRELERİ BELİRLENDİ.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Aralık 2020 tarihli 31330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Yenilenebilir kaynak tesislerinde yerli aksam destek başvurularının son günü 21 Aralık’a kadar ötelendi. Yönetmelik ile,

 • 2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere yapılacak başvurularda; başvuru formu, başvuru yapılan üretim tesisinde yer alan yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için ayrı ayrı hazırlanan Yerli İmalat Kullanım Belgesi ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen Sertifika Uygunluk Belgesinin, 21.12.2020 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (“Bakanlık”) ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunulması gerekmektedir.
 • Bu tesislere ilişkin 21.12.2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin yukarıda sayılan belgelerin ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacaklardır.
 • 06.2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik üretim tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin yukarıda sayılan belgelerin, 01.08.2021 tarihine kadar Bakanlık’a ve/veya Bakanlık’ın görevlendirdiği kuruluşa sunulması gerekmektedir.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU’NDA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ ORANI 2021 YILI İÇİN %9,11 (DOKUZ VİRGÜL ON BİR) ORANINDA ARTIRILARAK YENİDEN BELİRLENDİ.

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 12 Aralık 2020 tarihli 31332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş olan idari para cezalarının oranı 2021 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlendi.

 

DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN 2021 YILI İÇİN UYGULAYACAKLARI BAĞLANTI VE HİZMET BEDELLERİ ÜST SINIRLARI BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020 Tarihli ve 9795 Sayılı Kararı 16 Aralık 2020 tarihli 31336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre; Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları belirlendi. Belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanacaktır.

 

CNG LİSANSINA ELEKTRONİK BAŞVURU MECBURİYETİ BİR YIL ERTELENDİ.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2020 Tarihli ve 9859 Sayılı Kararı 26 Aralık 2020 tarihli 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar uyarınca sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı ve lisans tadilatı başvuruları 31 Aralık 2021’e kadar hem elektronik ortamda hem de yazılı olarak alınmaya devam edecektir.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PETROL PİYASASI KANUNU’NDA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ ORANI 2021 YILI İÇİN %9,11 (DOKUZ VİRGÜL ON BİR) ORANINDA ARTIRILARAK YENİDEN BELİRLENDİ.

 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ 12 Aralık 2020 tarihli 31332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; Petrol Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş olan idari para cezalarının oranı 2021 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlendi.

 

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile dağıtıcıların motorine yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizel harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan biodizel miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınacak.

Mevcut düzenlemeye göre dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, hacimde en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunluğu bulunuyor.

Ayrıca bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezası, bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine engel teşkil etmeyecek. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğü, 2020 ve 2021 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilecek.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU’NDA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ ORANI 2021 YILI İÇİN %9,11 (DOKUZ VİRGÜL ON BİR) ORANINDA ARTIRILARAK YENİDEN BELİRLENDİ.

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 12 Aralık 2020 tarihli 31332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş olan idari para cezalarının oranı 2021 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlendi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558) 4 Aralık 2020 tarihli 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu Kararlar kapsamında;

 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Abdulvahit FİDAN atandı.
 • Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Ramazan USTA atandı.
 • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Yunus SEZER atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığı’na Erdem İSMETOĞLU atandı.
 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Ertuğrul ANBAR atandı.
 • Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı Ebru ARISOY görevden atandı.
 • Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan Ticaret Başmüfettişliği’ne Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih SARIKAYA atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Havvanur YURTSEVER,
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığı’na, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet HASPOLATLI,
 • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan BEBEK,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığı’na Haluk Şahin YAZGI,
 • Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı’na Selçuk AYDEMİR,
 • Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığı’na Mustafa KOLÇAK,
 • Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcılığı’na Emrullah TÖREMEN

atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

 • Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret BÜYÜKSOY,
 • Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet SEVMİŞ,

görevden alındı.

 • Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Mustafa ORUÇ,
 • Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan KURT,
 • Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Selçuk AYDIN,
 • Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Nizamettin ÜLKER,
 • Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Ersoy CANBEK,
 • Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Hüseyin Özgür YALÇIN,
 • Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer BOLAT

atandı.

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI’NIN ONAYLANMASI UYGUN BULUNDU.

7260 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun 26 Aralık 2020 tarihli 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanun ile 25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU BÜNYESİNDE HAZIRLANAN TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ EKLERİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT DEĞİŞİKLİKLER ONAYLANDI.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2019 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3336) 26 Aralık 2020 tarihli 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşmasının eklerinde yapılan 2019 yılına ait değişiklikler onaylandı.

İNGİLTERE GÜMRÜK BİRLİĞİ UYGULAMASINDAN ÇIKARILDI.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3352) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girdi. Bu Karar ile İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması ve Türkiye ile bu ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması nedeniyle Gümrük Birliği uygulamasından çıkarıldı.

 

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ TEVFİKAT ORANLARI DÜZENLENDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3319) 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar ile yapılan değişikliklere göre;

 1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin yapılan değişiklik ile kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları;

  –  maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20,
  –  Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,
  –  Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,

olarak belirlendi.

 • 01.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, bu Karar’ın 1. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan oranların %10 olarak uygulanacağı düzenlendi.
 • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden yapılacak vergi tevfikat oranı %20 olarak belirlendi.
 • 01.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan ödemelerde, bu Karar’ın 1. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan oranın %10 olarak uygulanacağı düzenlendi.

GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ STOPAJ ORANLARI DÜZENLENDİ.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321) 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile yapılan değişikliklere göre;

 • Serbest (Döviz) fonlardan 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanan stopaj kaldırıldı.
 • Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak stopaj oranlarının süresi 31.03.2021’e kadar uzatıldı.
 • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranları menkulün vadesine göre belirlenecek. Buna göre, Stopaj oranları aşağıdaki şekilde belirlendi.
VadeOran
Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden%5
Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden%3
Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden%0
6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan%5
1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan%3
1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan%0
 • Bazı yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda stopaj oranı %0’a indirildi.

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343) 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Karar ile yapılan değişikliklere göre; 31 Ağustos 2020 tarihi öncesindeki dönemlere ait olan ve 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kesinleşen borçların yapılandırılması için başvuru süresi ve ilk taksit ödemeleri bir ay uzatıldı.

BAZI HİZMETLERDE KDV ORANININ DÜŞÜK OLARAK UYGULANMASININ SÜRESİ UZATILDI.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318) 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile yapılan değişikliklere göre;

Bazı hizmetlerde KDV oranının %8, bazılarında ise %1’e düşürülen düzenlemenin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı. Ayrıca Covid-19 aşılarının 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde KDV Oranı %1 olarak belirlendi.

EMLAK, ÇEVRE VE KIYI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARDA YÜRÜTÜLECEK ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik 11 Aralık 2020 tarihli 31331 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlarda yürütülecek çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN KULLANIM BEDELLERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 401) 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihlerindeki dönemde daha önce Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ertelenen bedeller de dahil, tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süre ile ertelendi.
 • Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.
 • Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN 2021 YILINDA UYGULANACAK MİKTARLAR BELİRLENDİ.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Tebliğ uyarınca; 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kapsamında Çevre Kanunu’nda yer alan para cezalarına da % 9,11 artış uygulanmak sureti ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tespit edildi.

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrer’de yayımlandı. Tebliğ uyarınca; 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kapsamında Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları yer alan para cezalarına da % 9,11 artış uygulanmak sureti ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tespit edildi.

 

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULDU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7261 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun uyarınca çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulması amaçlanmıştır. Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, bu Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Çevre Ajansı kuruldu.

Ajansın, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yapacağı faaliyetler aşağıdaki şekilde belirlendi:

 1. Depozito yönetim sistemini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ilgili tarafların depozito yönetim sistemine dâhil olmasını sağlamak ve bunların yükümlülüklerini belirlemek ile Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları almak ve iade etmek.
 2. Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine yönelik izin ve onay işlemleri dâhil gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve gerekli kontrolleri yapmak.
 3. Çevrenin iyileştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak.
 4. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak.
 5. Geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak.
 6. Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalıkoluşturmak amacıyla; görsel, işitsel ve yazılı yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın organları ile iş birliği yapmak, kampanya, yarışma ve tanıtım gibi faaliyetlerde bulunmak.
 7. Eğitim ve sertifika programları düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, dokümantasyon, araştırma ve uygulama merkezleri ile laboratuvarve müze kurmak.
 8. Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamak.

Ayrıca Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler de yayımlandı. Buna göre;

 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • Çevre Kanunu
 • Karayolları Trafik Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü Hakkında Kanun
 • 7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı.

 

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ’NE ATIK YAĞLAR İLE İLGİLİ EKLEMELER YAPILDI.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Atık Yağ Geri Kazanım konulu Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip mevcut tesisler, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesinde yer alan deneme üretimlerine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam edecekler.
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne Atık Yağ Rafinasyonu ve Atık Yağ Transfer Noktası ile ilgili eklemeler yapılarak, aşağıdaki tablolar ilave edildi.

KIYI TESİSLERİNDE GEMİLERE VERİLEN HİZMET KALEMLERİNİN TABAN VEYA TAVAN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ 11 Aralık 2020 tarihli 31331 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

REKABET MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN 2021 YILINDA UYGULANACAK MİKTARLAR BELİRLENDİ.

 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2021 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) 18 Aralık 2020 tarihli 31338 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca; 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kapsamında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan para cezalarına da % 9,11 artış uygulanmak sureti ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tespit edildi.

ŞİRKETLER MEVZUATI KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLER

BORCA BATIK OLMA VE SERMAYE KAYBI DURUMLARINA İLİŞKİN TATBİK EDİLECEK UYGULAMALARDA ÇEŞİTLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

 • Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması ibaresi yeniden tanımlandı: Yapılan değişiklik ile sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu “zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olmasıdır.” şeklinde açıklandı. Ayrıca genel kurul; zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisine eşit veya bu tutardan çok olması durumunda sermaye azaltımı yapılmasına, sermayenin tamamlanmasına veya sermayenin artırılmasına yönelik karar verebilecektir.
 • Sermayenin karşılıksız kaldığı durumda, sermaye azaltımına ilişkin alt sınır belirlendi: Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalan şirketin genel kurulu sermaye azaltımı kararı vermesi durumunda, sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması gerekmektedir.
 • Sermaye artırımıyla sermaye kaybının telafi edildiği durumda ödenecek sermaye tutarı, korunması gereken sermayeye göre belirlenecektir.
 • Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak istenilen tutarda artırımına karar verilebilecektir. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı sermaye artırımında nakdi sermaye taahhüdü Kanunun 344. ve 585. maddelerine uygun olarak ödenecektir.
 • Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırımına karar verilebilmektedir. Yapılan düzenlemeyle, bu şekilde yapılacak sermaye artırımında, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunmasını sağlayacak tutarın sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesi zorunlu kılındı.
 • Ayrıca genel kurul toplantısında, bedelleri tamamen ödenmek suretiyle, Kanunun 344. ve 585. maddelerindeki koşul aranmaksızın, sermayenin istenilen düzeyde artırılmasına ve daha sonra azaltılmasına karar verilebilecektir. Bu şekilde gerçekleştirilecek işlemler sonucunda, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içinde korunması zorunlu olacaktır.
 • Sermaye kaybı tespitinde dikkate alınmayabilecek giderlerin arasına kiralama giderleri, amortismanlar ile personel giderlerinin yarısı eklendi: 1 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği düzenlendi.

ORTAKLIKLARDA HAKİM ORTAĞIN DİĞER ORTAKLARI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKI İLE DİĞER ORTAKLARIN PAYLARINI HAKİM ORTAĞA SATMA HAKKININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 • Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.3) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Toplamda 3 bölümden oluşan tebliğde, “ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımı“, “hakların doğması ve oy haklarının hesaplanma usulü“, “hakların kullanım bedeli” ve “hakların kullanımına ilişkin prosedür” başlıkları altında hükümler bulunmakta. Tebliğde çeşitli istisnalar da yer almakta.

Buna göre, kamu kurum veya kuruluşlarının aksi yönde bir talepleri olmadığı sürece sahip olduğu paylar için bu tebliğin hükümleri uygulanmayacaktır. Yatırım ortaklıklarına ilişkin ise hükümler saklı kalacaktır. Buna göre;

 • Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının, ortaklığın oy haklarının %98’ine ulaşması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda, bu Tebliğ’de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, hakim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığı dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğar.
 • Oy haklarına ilişkin oranın tespitinde, hakim ortağın sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınır. Oy hakkında imtiyazlar dikkate alınmaz. İntifa veya alım hakkına dayalı paylar ile çıkarma hakkı kullanılamaz.
 • Ortaklık tarafından gerçekleştirilen bedelsiz ve/veya yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı bedelli sermaye artırımlarında mevcut ortaklar tarafından alınan paylar nedeniyle veya miras, geri alınan paylar, oy haklarının donması gibi sebeplerle satma ve ortaklıktan çıkarma hakkı doğmaz.
 • Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının doğmasına sebebiyet verecek pay alımlarının tespitinde, aşağıda belirtilen kişilerin birlikte hareket ettikleri kabul edilir:
  1. Gerçek ve/veya tüzel kişi ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.
  2. Tüzel kişi ortakların yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bu kişilerin yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.
 • Hakim ortak tarafından, hakim ortak konumunun kazanılması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Söz konusu açıklamayı takip eden en geç bir ay içerisinde ortaklık tarafından pay değerlerinin tespiti amacıyla Kurul’un ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu hazırlatılır ve raporun özeti kamuya açıklanır. Özetin kamuya açıklanmasını takip eden iki aylık hak düşürücü süre içerisinde satma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak dışındaki diğer ortaklar, 6. madde çerçevesinde belirlenen fiyat üzerinden satma hakkı kullanım taleplerini ortaklığa yazılı olarak iletir. Bu Tebliğ’in uygulanmasında bir ay otuz gün olarak uygulanır.
 • Satma hakkı kullanım süresinin bitimine kadar hakim ortağın hakim ortak konumunu kaybetmesi durumunda dahi satma hakkının kullandırılmasına devam edilir. Hakim ortak söz konusu süre içerisinde, satma hakkının kullanılması sebebiyle yaptığı alımlar hariç olmak üzere, ek pay alımında bulunamaz.
 • Hakim ortağın satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını izleyen en geç iki iş günü içinde pay bedellerini ortaklık hesabına yatırması gerekir. Satma hakkını kullanmak isteyen ortakların sahip oldukları payların bedeli, pay bedellerinin ortaklık hesabına yatırılmasını takip eden iş günü ortaklık tarafından ödenir ve ödeme ile birlikte pay devir işlemleri sonuçlandırılır. Satma hakkı yatırım kuruluşu vasıtasıyla kullandırılabilir.
 • Satma hakkı kullanılmak istendiğinde, sahip olunan imtiyazlı veya imtiyazsız tüm paylar için kullanılmalıdır.
 • Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeli Türk Lirası olarak tam ve nakden ödenir.
 • Hakim ortak tarafından aşağıdaki durumlarda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklama yapılır:
  1. Hakim ortak konumunun kazanılması veya bu durumda iken ek pay alınması.
  2. Hakim ortak konumunun kaybedilmesi.
  3. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasına karar verilmesi ve çıkarma hakkı bedeli ile birlikte çıkarma hakkının kullanımı için ortaklığa başvuru yapılması.
 • Kamu kurum veya kuruluşlarının aksi yönde bir talepleri olmadığı sürece sahip olduğu paylar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
 • Ortaklık paylarının ilk defa borsada işlem görmeye başlamasından itibaren iki yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma hakkı kullanılamaz.

GÜMRÜK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yönetmelik ile 01.01.2021 tarihinden itibaren, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gerçekleştirilecek ithalatta “gümrük beyannamesinin tescili öncesinde menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususunun “BİLGE sisteminin Tarife Modülünün kullanılarak görülebilmesi” uygulamasına son verilecektir.

Esas olarak, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğindeki ithalatta menşe şahadetnamesi gerek olmayacak ancak 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı hükümlerine göre, beyannamede eşyanın menşeinin tereddüde mahal vermeyecek şekilde beyan edilmesi gerekecek, başka bir ifade ile beyannamenin doldurulmasına dayanak teşkil eden belgelerde (özellikle faturada) eşyanın menşeinin ne olduğunun mutlaka yer alması gerekecek olup gümrük idareleri “ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkuların” bulunması durumunda eşyanın menşeinin saptanması için gerek menşe şahadetnamesi gerekse eşyanın menşeini kanıtlayıcı diğer belgeleri yükümlüden talep edebilecektir.

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN 2021 YILINDA UYGULANACAK MİKTARLAR BELİRLENDİ.

 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169) 17 Aralık 2020 tarihli 31337 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca; 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kapsamında Gümrük Mevzuatı’nda yer alan para cezalarına da % 9,11 artış uygulanmak sureti ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tespit edildi.

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar uyarınca İthalat Rejimi Kararı’na ekli II ve III sayılı listelerde yer alan ve ekli gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna göre;
 • Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1, Ek-2 ve EK-3’te yer alan tablolarda gösterildi.
 • Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacak. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacak.
 • Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanacak.
 • Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V veya VI sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.
 • İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi ”0”(sıfır) olarak uygulanan eşyaya, Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve ATR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği, Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya, 28.2.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu karar kapsamındaki vergiler uygulanmayacak.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu karar eki listelerde ”Diğer Ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.

İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BUĞDAY VE BAZI HUBUBAT ÜRÜNLERİNDE UN VE BAZI ÜRÜNLERİN İMALİNDE KULLANMAK KAYDIYLA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI.

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3308) 17 Aralık 2020 tarihli 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile buğday ve bazı hububat ürünlerinde un ve bazı ürünlerin imalinde kullanmak kaydıyla uygulanan gümrük vergisi 2021 yılının Nisan ayının sonuna kadar sıfırlandı.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN İKİ TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 28.12.2020 tarihli ve 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, karar ekindeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;
 • Karar ekindeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere talep toplama yöntemi ile yapılır.
 • Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayiciler tarafından işbu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile başvuru yapılır.
 • Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
 • Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
 • Düzenlenecek ithal lisansları 15.02.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.
 • Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2) 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 28.12.2020 tarihli ve 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre;

 • Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılır.
 • Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ithalatçılar tarafından işbu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile başvuru yapılır.
 • Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
 • Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
 • Düzenlenecek ithal lisansları 15.02.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.
 • Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

2021 YILINDA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINI İÇEREN İTHALAT REJİM KARARI YAYIMLANDI.

 • İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar uyarınca;
 • 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, 2020 yılı gümrük vergisi oranları uygulanacak.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan Gümrük Birliği ve AKÇT kapsamında A.TR veya geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya, 28 Şubat 2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalat beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020 yılına ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerde “AB” sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanacak.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Karar eki listelerde “Diğer ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.

İTHALAT YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar uyarınca;
 • Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1, Ek-2 ve EK-3’te yer alan tablolarda gösterildi.
 • Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
 • Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
 • Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V veya VI sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
 • İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi ”0”(sıfır) olarak uygulanan eşyaya, Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan  ve ATR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği ,Türkiye,Birleşik Krallık ve Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya , 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu karar kapsamındaki vergiler uygulanmaz.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya,Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu karar eki listelerde ”Diğer Ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilir.

“SENTETİK FİLAMENT İPLİKTEN DOKUNMUŞ MENSUCAT (GİYİM İÇİN OLANLAR)” İTHALATINA YÖNELİK BAŞLATILAN VE TİCARET BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASINA KARŞI SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASI ÜZERİNE ALINAN KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULDU.

Tebliğ uyarınca; Malezya menşeli ve/veya çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

TEBLİĞ EKİNDE STANDARDI BELİRTİLEN ÜRÜNLERİN, İTHALATTA İLGİLİ STANDARTLARA VEYA TEKNİK MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLENDİ.

Bakanlık’ça yapılan açıklamaya göre; V-Kayışları, Demir ve Çelik Mamulleri, Flanşlar, Boru Bağlantı Parçaları, Segmanlar, Amortisörler, Gaz Muslukları, Rulmanlar, Kasnaklar, Fiş ve Prizler, Jantlar, Av Fişekleri gibi çoğunluk sanayi girdisi olan ürünlere ilişkin denetimler ilgili standartlara uygunluk aranmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bahse konu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık’ça belirlenmekte, denetimler ise Türk Standardları Enstitüsü eliyle yürütülmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BEDELSİZ NUMUNELERİN İTHALİNDE İŞGÜM BELGESİ ARANMAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNE GİRECEK EKTEKİ LİSTEDE YER ALAN ATIKLARIN, ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN UYGUNLUK DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLENDİ.

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/6) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer’de yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ, 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususları düzenliyor.

KAMU İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KAMU İHALE KANUNU’NUN DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK BAŞVURULARI KAPSAMINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Tebliğe göre; Kamu İhale Kanunu’nun doğrudan temin usulü ile yapılacak başvuruları kapsamında düzenlemeler yapıldı. Kanuna göre idarelerin mal veya hizmet alımı ile yapım işlerinin temel ihale usulü olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılması esas iken; temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım yapılabileceği ve bu kapsamda başvuru usul ve esasları ile inceleme ve değerlendirme kapsamı düzenlendi.

 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (“Kanun”) 62. maddesinin (ı) bendi ile ilgili olarak, yukarıda belirtilen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ’in açıklamalarının dikkate alınacağı düzenlendi.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

VALE HİZMETİNİ VEREN İŞLETMELERE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Yönetmelik ile vale hizmetini veren işletmelere ilişkin birtakım düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

 • Ana faaliyet konusuna tali faaliyet olarak vale hizmetini işleten işyerlerince idari yaptırımlara rağmen aykırılık ve noksanlıkların faaliyetten men edilen süre içerisinde giderilememesi durumunda bu işyerlerine ait ruhsata işlenen tali faaliyet kısmı iptal edileceği düzenlendi.
 • Yönetmeliğin ekinde yer alan “Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” kısmına “Ö-Vale Hizmetini Tali Olarak Veren İşyerleri ile Asli Olarak Veren İşletmeler” bölümü eklenmiş olup, söz konusu işletmelerde aranacak ilâve şartlar belirlendi.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Destek hizmeti kuruluşlarından sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulünün hariç tutulması kaydıyla, bireysel nitelikli ürün ve hizmetlerin perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hizmetlerin, her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin destek hizmeti alımı da yönetmeliğe dahil edildi.

Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda ise, “Pazarlama faaliyetleri oto bayilerinde, ikinci el motorlu araç satışı konusunda ilgili mevzuata göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmelerde, emlak ofislerinde, çağrı merkezleri kullanılarak.” ifadeleri yönetmeliğe eklendi.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI BELİRLENDİ.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75 olarak tespit edildi.

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR DÜZENLENDİ.

 1. Repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar arasına;
 • Serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonları katılma payları,
 • Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler ile varlık ve ipotek teminatlı menkul kıymetler,
 • Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş gayrimenkul sertifikaları ve projeye dayalı menkul kıymetler ve
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın üye olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş kıymetler

eklendi. Ayrıca, Tebliğ’e eklenen söz konusu finansal araçların değerlemesine ve teminatlandırılmasına ilişkin gerekli değişiklikler yapıldı.

 1. Repo ve ters repoya konu edilen, aracı kurumların kendilerinin veya sermaye, yönetim ve denetimlerine hakim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseleri ile aracı kurumların mevduat ve katılım bankaları hariç nitelikli pay sahiplerinin ihraç ettiği finansal araçların tutarının, aracı kurum öz sermayesinin % 10’unu aşamayacağı hükme bağlanarak, söz konusu finansal araçlar için aracı kurumlara işlem limiti tesis edildi.
 2. Repo ve ters repo işlemlerinde, işlem şartları arasında yer alan yazılı sözleşme yapılması şartı, SPK’nın yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin belge ve kayıt düzenine ilişkin düzenlemesi uyarınca mesafeli sözleşme yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde değiştirildi.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı 4. maddesine “FAST işlemleri” ve “Ticari müşteri” tanımları eklendi.
 • FAST işlemlerinin Merkez Bankası’nın sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini, ticari müşterinin ise bankalar tarafından ürün veya hizmetlerin sunulduğu, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişileri ifade ettiği belirtildi.
 • Tebliğ’in 15. maddesinin birinci fıkrası ile 18. maddesinin ikinci fıkrasındaki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumu’nca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak bankaların internet sitesinde ilan edilecek.
 • Tebliğ’in 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak, dördüncü fıkrasında bulunan “EFT/Havale ücretinin” ibaresi “EFT, FAST ve Havale ücretinin” olarak değiştirildi. FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabi olacak.
 • EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami ücretler %50 artırımlı olarak uygulanacak.

KATILIM ESASLARI ÇERÇEVESİNDE SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

 • Yönetmelik uyarınca katılım esasları çerçevesinde sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli usul ve esaslar düzenlendi.
 • Önemli görülen birinci husus; Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösterilebilmesi için Danışma Komitesi kurulmasını öngörüyor. Yönetmelik katılım esaslarına uygun faaliyet gösterilmesinde Danışma Komitesi’ni esas alıyor.
 • İkinci önemli husus ise, halen pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta şirketleri bu faaliyetlerini 2021’in sonuna kadar aynı şekilde sürdürebilecekler, bu tarihten sonra ise ya katılım şirketi kuracaklar ya da sahip oldukları portföyü katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan diğer sigorta şirketine devredecekler.

KATILIM SİGORTACILIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN PENCERE USULÜ İLE FAALİYET GÖSTERENLERİN FAALİYET SÜRESİNE VE PROSEDÜRLERE DAİR DÜZENLEMELERİ BARINDIRAN GEÇİCİ 1. MADDESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

KISA ÇALIŞMANIN SONA ERMESİ VE HAFTALIK NORMAL ÇALIŞMA SÜRELERİNE DÖNÜLMESİ DURUMUNDA SAĞLANAN NORMALLEŞME DESTEĞİNİN UYGULAMA SÜRESİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI. AYRICA SÖZ KONUSU DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ 3 AYDAN 6 AYA ÇIKARILDI.

07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31.06.2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

31.12.2020 TARİHİNDE SÜRESİ DOLAN; GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMASININ SÜRESİ 31.12.2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

12.2022 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve geçici 10. maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren Fondan karşılanacaktır.

SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA SÜRESİ VE İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ VE DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ UYGULAMA SÜRELERİ UZATILDI.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİN KORUNMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

AR-GE TASARIM VE AR-GE YATIRIM TEŞVİKLERİ ALANLARINDAKİ DÜZENLEMELER

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDEKİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN ADLARI GÜNCELLENDİ.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Kararın;

a) 1. maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ve dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile eklenen ibare 11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (17.12.2020),

b) Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları ile ilgili eklenen düzenleme, 01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (17.12.2020),

c) Eklenen Geçici Madde 15, 07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (17.12.2020),

ç) Diğer hükümleri Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (17.12.2020),

yürürlüğe girdi.

Karar uyarınca;

 • Ar-Ge ve Çevre yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı.
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı.
 • Ar-GE ve Çevre yatırımları ile Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımlarına sabit yatırım tutarının %10’unu geçmemek üzere 10 milyon TL’ye kadar faiz/kâr payı desteği sağlanabilecek.
 • Stratejik Yatırımlar ve Öncelikli Yatırımlar için kullanılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi için 5 puan faiz/kâr payı desteği sağlanabilecek.
 • İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar bölgesel desteklerden yaralanabilecek.
 • Cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gümrük vergisi ödenerek ithal edilebilecektir.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.

İŞVERENİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI, 17 OCAK 2021’DEN İTİBAREN 2 (İKİ) AY DAHA UZATILDI.

KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI.