Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Aralık 2019

İçindekiler;

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

11 Aralık 2019 Tarihli ve 30975 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile; işbu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan LÜY Kapsamında İlgili Şebeke İşletmecisi Tarafından Genel Müdürlüğe Gönderilecek Belgeler listesinin 4. maddesi; “başvuruya konu parsel içinde koordinat değişikliği talebinde bulunulması durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınan belge” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

EPDK TARAFINDAN İZMİR SANAYİ BÖLGELERİNDE UYGULANACAK DAĞITIM BEDELLERİ BELİRLENMİŞTİR

11 Aralık 2019 Tarihli ve 30975 Sayılı Resmi Gazete’de  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8959/1-174 Sayılı Kararları ilan edilmiştir. Konu Karar için herhangi bir yürürlük tarihi belirtilmemekle birlikte, aşağıda belirtilen dağıtım bedelleri belirtilmiştir. Bu doğrultuda; İTOB Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesinin; organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcıların 2020 yılında uygulanmak üzere dağıtım bedelleri;

 • İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki tüketiciler için dağıtım bedeli
 • 2,9374 AG (Kr/Kwh) ve 2,5694 OG (Kr/Kwh), üreticiler için ise; 1,5976 TT (Kr/Kwh) olarak onaylanmasına,
 • İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesindeki tüketiciler için dağıtım bedeli 5,3335 AG (Kr/Kwh) ve 3,0429 OG (Kr/Kwh), tüketiciler için ise; 5,9855 TT (Kr/Kwh) olarak onaylanmasına,
 • İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesindeki tüketiciler için dağıtım bedeli
  4,7820 AG (Kr/Kwh) ve 3,6610 OG (Kr/Kwh), tüketiciler için ise; 8,1080 TT (Kr/Kwh) olarak onaylanmasına

 

şeklinde belirlenmiştir.

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİ İLE SERTİFİKASI İPTAL EDİLEN KİŞİLERİN, İPTAL TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL SÜREYLE BAŞKA BİR SERTİFİKA SAHİBİ FİRMADA ÇALIŞAMAYACAKLARINA KARAR VERİLMİŞTİR

13 Aralık 2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

Değişikli ile; doğal gaz sertifika sahiplerince dağıtım şirketlerinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, müdahale akabinde müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi gibi işlemler sonucunda sertifikanın iptal edilmesi halinde sertifika sahibi kişiler, gerçek kişi ortakları ve sertifika iptaline konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanların Kurum tarafından dağıtım şirketine yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerektiği belirtildi.  Ayrıca, Yönetmelik hükümleri uyarınca sertifikası iptal olan gerçek ve/veya sertifika iptaline konu filde sorumluluğu olan çalışanların sertifikalarının iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle başka bir sertifika sahibi firmada, firma sahibi veya ortağı olamayacakları ve sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilemeyecekleri karar verildi.

2020 YENİ GAZ YILINDA UYGULANMAK ÜZERE TALEP TOPLAMAYA KATILIM BEDELİ AYLIK 15.000.-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8981 Sayılı Kararı 17 Aralık 2019 tarihli ve 30981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar uyarınca; Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (“Esaslar”) kapsamında 2020 Gaz yılı için yapılması gereken talep çağrılarına ilişkin olarak birtakım kararlar almıştır. Bu kapsamda Esaslar’ın 6.1. maddesinde belirtilen sürenin 2020 Gaz yılı ilk çeyreklik ve ilk aylık talep toplama/yarışmalar için uygulanmamasına, talep toplamaya katılım bedelinin aylık olarak 15.000,00.-TL (onbeşbinTürkLirası) olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İSTATİSTİK SİSTEMİ VERİ YÖNETMELİĞİN’E YENİ KURUM İBARELERİ EKLENMİŞTİR

18 Aralık 2019 Tarihli ve 30982 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Değişiklik ile; Maden İşleri Genel Müdürlüğü (“MİGEM”) ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG”) ibareleri getirilmiştir. Ek olarak, aynı fıkranın (ö) ve (ü) bentlerinde yer alan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“PİGM”) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (“TETAŞ”) ifadeleri yürülükten kaldırılmış ve Yönetmeliğin 6. maddesinin a, b, c, d ve f fıkralarında yer alan kurum isimlerinin; “a) Elektrik veri setleri EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ, EPİAŞ, EÜAŞ, TEMSAN, ÇŞB, DSİ ve ilgili alt paydaşlar, b) Doğalgaz veri setleri EPDK, BOTAŞ, TPAO, MAPEG ve ilgili alt paydaşlar, c) Petrol veri setleri EPDK, MAPEG, TPAO ve ilgili alt paydaşlar, ç) Kömür veri setleri MAPEG, TTK, TKİ, EÜAŞ ve ilgili alt paydaşlar, d) Maden veri setleri MAPEG, MTA, ETİ MADEN ve ilgili alt paydaşlar ve f) Yenilenebilir enerji veri setleri EİGM, MTA ve ilgili alt paydaşlar” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

ELEKTRİK GİRİŞ GÜCÜ 125 W İLE 500KW ARASI MOTORLARLA TAHRİK EDİLEN FANLAR AVRUPA KOMİSYON TÜZÜĞÜ’NE UYGUN OLARAK, ÇEVREYE DUYARLI HALE GETİRİLMİŞTİR

20 Aralık 2019 Tarihli ve 30984 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15) 20 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen enerji ile ilgili diğer ürünlerle entegre olanlar da dahil olmak üzere elektrik giriş gücü 125 W ile 500 kW arasında olan motorlarla tahrik edilen fanları kapsayacak şekilde, piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekleri belirlenmiştir. Ayrıca Tebliğ’de yapılan değişikli ile; özgül oranın 1,11’den yüksek olduğu uygulamalardakiler ve gaz olmayan maddelerin endüstriyel işlemler çerçevesinde taşınması sırasında taşıma fanları olarak kullanılan yerlerde çalışmak için tasarlanan fanların, enerji verimliliği gereklilikleri kapsamında değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir. Tebliğ’de ayrıca çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanmasında; işbu Tebliğ’in ek-2’sinde yer alan kriterlerin esas alınacağı belirtilmiştir. Konu Tebliğ ile Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (AB) 327/2011 sayılı Avrupa Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak hazırlanmıştır.

ELEKTRİK LİSANS SAHİBİ TÜZEL KİŞİNİN BİR TAKVİM YILI İÇERİSİNDE LİSANSINA KAYITLI OLAN YILLIK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM MİKTARININ PİYASADA SATABİLECEĞİ ORANIN 2020 YILI İÇİN %40 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 8994 Sayılı Kararı 24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar için herhangi bir yürürlük tarihi belirtilmiş olmamakla birlikte, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranın 2020 yılı için %40 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

EPDK TARAFINDAN, DOĞAL GAZ PİYASASINDA 2020 YILINDA SERBEST TÜKETİCİ OLMA SINIRI İÇİN 2015 YILINDA BELİRLENEN TARİFE ORANININ UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 8996 Sayılı Kararı 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konu karar ile; doğal gaz piyasasında 2020 yılı boyunca uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak; 2015 yılı boyunca uygulanmak üzere alınan ve 2917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18.12.2014 tarihli ve 5362 sayılı Kurul Kararı’nın 2020 yılı boyunca aynen uygulanmasına karar verilmiştir.

EPDK TARAFINDAN, DOĞAL GAZ PİYASASINDA 2020 YILINDA SERBEST TÜKETİCİ OLMA SINIRI İÇİN 2015 YILINDA BELİRLENEN TARİFE ORANININ UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ

24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 9006 Sayılı Kararı 24 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konu Karar’da; Dağıtım Lisans Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın kabul edilmesine karar verilmiş ve bu doğrultuda; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan işletmeler ile seraların da belirtilen abone gruplarına dahil olacağı ifade edilmiştir.

EPDK TARAFINDAN, SERBEST TÜKETİCİ LİMİTLERİ VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİ TARAFINDAN SERBEST OLMAYAN TÜKETİCİLER İLE SERBEST TÜKETİCİ OLMASINA RAĞMEN TEDARİKÇİSİNİ SEÇEMEYENLERE İLİŞKİN YENİ TARİFELER ORANLARI KARARLAŞTIRILMIŞTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9019, 9021, 9101 ve 9102 Sayılı Kararları 28 Aralık 2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu doğrultuda;

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9019 sayılı kararı ile; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 25. Maddesinde yapılan değişiklikle 2020 yılı için serbest tüketici limitinin 400 kWh olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İşbu Karar 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9021 sayılı kararı 28 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu Kurul kararı 28 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Karar’da yapılan değişiklikle; Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına karar verilmiştir. Değişikliğe eklenen Geçici 1. Madde ile, 01.01.2020 ile 31.03.2020 tarihleri arasında ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitlerinin ise, 600 TL/MWh olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9101 sayılı kararı 28 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’ın hangi tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmemişken, alınan karar ile; 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 27,5683 kr/Wh uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise; 27,5683 kr/Wh

uygulanmasına karar verilmiştir.

EPDK TARAFINDAN VERİLEN KARAR İLE YAPIM VE HİMZET SERTİFİKASI ALMA BAŞVURULARINDA TALEP EDİLEN BELGELER LİSTESİ GÜNCELLENMİŞTİR

29 Aralık 2019 tarihli ve 30993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9024, 9026, 9027, 9030, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040-1 ila 9040-13, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9095, 9096, 9097 ve 9098 Sayılı Kararları 29 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konu Kararlar ile;

 • Yapım ve Hizmet Sertifikası Alma Başvurusunda Talep Edilen Bilgi ve Belgeler,
 • Yapım ve Hizmet Sertifikası Tadil Başvurusunda Talep Edilen Bilgi ve Belgeler,
 • Yapım ve Hizmet Sertifikası Vize Başvurusunda Talep Edilen Bilgi ve Belgeler,
 • Yapım ve Hizmet Sertifikası Yenileme Başvurusunda Talep Edilen Bilgi ve Belgelerde

değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.

EPDK TARAFINDAN VERİLEN KARAR İLE LPG PİYASASINDA 2020 YILI GELİR PAY BEDELLERİ VE ORTALAM YEKDEM MALİYETLERİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9027-9030-9033 sayılı Kararları 29 Aralık 2019 tarihli ve 30993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu Karalar’ın yürürlüğe giriş tarihleri hakkında herhangi bir tarih belirtilmemekle birlikte; Petrol Gazları (LPG) piyasasında 2020 yılı gelir payı bedellenin; 10,83.-TL/Ton olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu değişikliğin yanı sıra, 2020 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine göre belirlenmesine ve 2020 yılı için ortalama 89,50.TL/MWh şeklinde kararlaştırılmasına karar verilmiştir. İlaveten, EPDK ‘nın 9033 sayılı kararı ile; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin 2020 yılı sistem kullanım ve sistem işletim gelir tavanlarının; 2020 yılı gelir tavanı için 435,59.-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

7194 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ‘un  1. ve 3. maddeleri; 1. ile Kanun’un yayım tarihini izleyen 3. ayın başında, 9. ve 42. maddeleri 01.04.2020 tarihinde, 10. ve 15. maddeleri 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 11. ve 12. maddeleri bu Kanun’un yayım tarihini izleyen ay başında, 13. ve 14. maddeleri 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 17. Maddesi 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 18.  maddesi 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 21. maddesinin 193 sayılı Kanunun geçici 72. maddesinde yer alan “31.12.2019” ibaresini “31.12.2023” şeklinde değiştiren hükmü yayımı tarihinde, diğer hükümleri 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 23., 25., 27. ve 28. maddeleri, 32. maddesiyle 1319 sayılı Kanuna eklenen 44 maddenin dördüncü fıkrası ve 40. maddesi 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecekken,  diğer hükümleri ise yayımı tarihinde (07.12.2019) yürürlüğe girmiştir. Kanun ile;

 • 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere; Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15 (yüzdeonbeş), dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden % 15 (yüzdeonbeş), Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden ise %0 (yüzdesıfır) oranında stopaj yapma yükümlülüğü,
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yapılan değişiklik ile; gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim ve %40 oranı eklenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 TL’ye kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ancak 500.000 TL ve üzeri gelir elde edenlerin %40 oranında gelir vergisine tabi olacağı belirtilmiştir. Kanun kapsamında ayrıca; Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarın (500.000.-TL) üzerinde ücret elde edenlerin beyanname vermesine imkân sağlanmış ve işbu değişikliğe göre;
 • Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 103. maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde bu gelirler beyan edileceği,
 • Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 40.000 TL) aşması halinde bu gelirler önceden olduğu gibi beyan edileceği,
 • Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 40.000 TL) aşmaması; ancak, bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret geliri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde de bu gelirler beyan edileceği,

kararlaştırılmıştır. Düzenleme kapsamında getirilen bir diğer değişiklik ile; Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42 ile 49. maddelerle; “Değerli Konut Vergisi” ihdas edilmesine karar verilmiştir. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3), 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6), 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) oranında vergilendirileceği belirtilmiştir.

MOTORLU TAŞITLAR VERİGİSİ KANUNU’NUN I/A SAYILI TARİFESİNDE BELİRTİLEN TAŞITLAR İÇİN YENİ VERGİ ORANI KARARLAŞTIRILMIŞTIR

23 Aralık 2019 Tarihli ve 30987 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar’ı (Karar Sayısı: 1839) 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konu Karar ile; 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerlenme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan (I) sayılı tarife ve aynı Kanun’un 6. maddesinin (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8. Maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için; 2020 yılında motor taşıtlar vergisi tutarları uygulanmak üzere %12 olarak kararlaştırılmıştır.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ İLE DEĞERLEME ORANI; 22,58 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) 23 Aralık 2019 Tarihli ve 30987 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu Tebliğ’in yürürlük tarihi için herhangi bir tarih belirtilmemiş olmakla birlikte, yeniden değerleme oranının 2019 yılı için % 22,58 olarak tespit edilmesine ve kararlaştırılan bu oranın aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanmasına karar verilmiştir.

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER YAYIMLANMIŞTIR

TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİ İLE TEMSİL VE İLZAM İBARELERİNİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819) (“Değişiklik Yönetmeliği”) 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca 19.12.2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) birtakım değişiklikler yapılmıştır.

 • Yönetmelik’te “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak tanımlanan “Bakanlık” ibaresi, yeni bakanlık isimlendirmelerine ve sistemine uygun olarak, “Ticaret Bakanlığı” olarak revize edilmiştir.
 • Yönetmelik’te “Bakanlar Kurulu”na verilen belirleme vb. yetkiler yeni sisteme uygun olarak, “Cumhurbaşkanı” olarak revize edilmiştir.
 • Ticaret Sicili Müdürlüklerinin kuruluşuna ilişkin olarak Yönetmelik’in 5. maddesi revize edilerek, Müdürlüklerin il merkezindeki ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde Bakanlık tarafından kurulacağı; oda yönetim kurulunun teklifive Bakanlığın onayı ile müdürlüğe bağlı şubeler ve temsilcilikler kurulabileceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda Yönetmelik’te oda meclisine verilen yetkiler, oda yönetim kuruluna geçecek şekilde revize edilmiştir.
 • Tescil işlemlerinin müdür, müdür yardımcısı ve diğer personel arasından atanacak olan tescile yetkili personel tarafından yapılacağı açıkça düzenlenerek hüküm altına alınmıştır. Böylelikle, Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde müdür ve müdür yardımcılarının yanı sıra diğer personel arasından atanacak olan tescile yetkili personel tarafından da tescil işlemlerinin yapılabileceği düzenlenmiştir.
 • Müdürlük personelinde aranacak niteliklerde;
  • Yaş şartı,
  • Kamu Personeli Seçme Sınavında ilgili puan türünde Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olma şartı ve;
  • Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat fakültelerinden mezun olma şartı

kaldırılmıştır.

 • Şirket kuruluşu, denetçi ataması ve azli, iç yönerge tescili, genel kurul kararı tescili, iflas veya mahkeme kararından kaynaklanmayan sona erme halleri ve tasfiye memuru atanması veya azli hususlarında tescil talebinde bulunmaya yetkili kişi olarak yönetim kurulu üyelerinin yanında yer alan “ilgililer”in “temsil ve ilzama” yetkili kişiler olması gerekirken, Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan değişiklik sonrasında ilzam ibaresi kaldırılmıştır. Dolayısıyla bundan böyle sadece “temsile” yetkili olması yeterli hale gelmiştir.
 • Tüm tacirler bakımından imzaların noterde onaylatılması zorunluluğu kaldırılmıştır. Bunun yerine tüzel ya da gerçek kişi tacir ayrımı olmaksızın ilgili tüm gerçek kişi tacir ve tüzel kişi imza yetkililerinin imzalarını Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne verme zorunluluğu getirilmiştir.

Böylelikle Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 40. (kırkıncı) maddesinde, tescil işlemleri sırasında Müdürlüğe sunulan imza beyannamelerinin bizzat Müdürlük huzurunda imzalanması gerekliliği düzenlemesi çerçevesinde Yönetmelik ile TTK arasında uyum sağlanmıştır. Aynı doğrultuda Yönetmelik’te imza beyannamelerinin noter nezdinde düzenlemesini öngören tüm madde ifadeleri imzaların sicil huzurunda düzenlenmesi şeklinde olmak üzere, TTK ile uyumlu şekilde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda Ticaret Sicil Yönetmeliği uyarınca gerçek ve tüzel kişilerin unvan ve işletmelerini tescili hususunda, imzaya yetkili kişilerin imzalarının noterde onaylatılmasını düzenleyen fıkralar kaldırılarak unvanın ve bu unvanla birlikte atılacak imzaların Müdürlüğe verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca ticari temsilci ve acenteler, gerçek kişi tacirler, dernekler, vakıflar, kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, donatma iştirakleri, kollektif ve komandit şirketler, kooperatifler ve şubeler için de temsile yetkili kişilerin imza beyannamelerinin noter onaylı olması gerektiğini düzenleyen ifadeler TTK’nın 40. maddesine yapılan atıflarla değiştirilerek TTK ile uyum sağlanmıştır.

 • Anonim ve limited şirketlerin kuruluş ile sermaye artırımlarında Rekabet Kurumu veznesinde yapılan ödemelerde banka dekontu sunma zorunluluğu kaldırılmış olup; ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belgenin ibrazı yeterli sayılmıştır.
 • Anonim şirket kuruluşunda kuruluş beyanı verilmesi zorunluluğuna son verilmiştir. Ayrıca bundan böyle merkezleri Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerin tescilinde merkezin sicil kaydının onaylı örneği ve merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi sunulması gerekmemektedir.

Daha önceki düzenlemede yer alan pay bedellerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesine ilişkin düzenleme kaldırılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği ile; şirket sözleşmesi ile öngörülen meblağın ödenmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu kapsamda Şirket sözleşmesinde pay bedellerinin belirli bir kısmının şirketin tescilinden önce ödenmesi öngörülmüşse, bu tutarın TTK’ya uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubunun sunulması gerekliliği düzenlenmiştir.

DOĞAL SİT ALANLARI KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI İLKE KARARI (NO: 109) İLE BELİRLENMİŞTİR

07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 109) 07 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Karar ile kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak tescil edilen doğal sit alanları için koruma ve kullanım koşulları belirlenmiştir. Bu doğrultuda Kesin Korunacak Hassas Alanlarda; madencilik faaliyeti, taş, toprak, kum alınımı yapılamayacağı, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzemelerin dökülemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca bu alanlarda; koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek şartı ile;

 • Bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetlerinin yapılabileceği
 • Alanda taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunması veya rastlanması halinde bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları ile ilgili Bakanlığın izni ile yapılabileceği,
 • Bu alanların korunasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projelerin yapılabileceği,
 • Güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulabileceği,
 • Orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakımı ve onarımı, orman zararları ile mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına izin verilebileceği
 • Alan içerisinde yer alan; anıt ağaç, grup tescilli ağaçlar ile tescili bulunmayan ağaçların ilgili kurumdan alınacak teknik rapor doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapılabileceği,
 • Ekolojik dengenin devamlılığı ve tozlaşmanın sağlanabilmesini destekleyen arıcılık faaliyetlerinin yapılabileceği,
 • Kuş gözlem kulesi yapılabileceği,
 • Bu alanlarda Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bakım çalışmaları ve çevre temizliği yapılabileceği

belirtilmiştir.

TARIMA DAYALI YATIRIM PROJELERİNİN TAMAMLANMA SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

14 Aralık 2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8982 Sayılı Kararı 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. EPDK tarafından verilen kararda; Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinin 5. ve BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (“ŞİD”) ‘ın 22. maddeleri uyarınca iletim şebekesi üzerinden doğal gaz taşınmasında taşıtanın sorumluluklarında;

 • ŞİD ve Standart Satış Sözleşmesi‘ne (“STS”) uygun olarak rezerve kapasitesini aşmayacak şekilde herhangi bir giriş noktasında doğal gaz teslim etmek, iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri ve ŞİD hükümleri doğrultusunda doğabilecek bedelleri ödemek, ŞİD ve STS ‘ye uygun olarak herhangi bir çıkış noktasında doğal gazı teslim almak veya adına hareket edenlerce teslim alınmasını sağlamak,
 • Gaz yılı öncesinde sisteme giriş için kapasite rezervasyon talebinde bulunacakların işbu taleplerini 15 Kasım (dahil) – 30 Kasım (dahil) tarihleri arasında taşıyıcıya sunmaları gerektiği, bu başvurular soncunda ise yeni gaz yılı dönemini kapsamak üzere 1 (bir) yıl süreli STS imzalanması,

gerektiğine karar verilmiştir.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIM, HAYVANCILIK SEKTÖRLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLARA İLİŞKİN DESTEK USULLERİ BELİRLENMİŞTİR

17 Aralık 2019 tarihli ve 30981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/61)17 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ’de;

 • Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak,
 • Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak,
 • Kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak,

sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.