Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Ağustos 2022

Ağustos 2022 Regülasyon ve Mevzuat Bülteni – Kılınç Hukuk & Danışmanlık

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN TOPTAN ELEKTRİK SATIŞINA YENİ TARİFE DÜZENLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2022 tarihli ve 11114 sayılı Kararı 09 Ağustos 2022 tarihli 31918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektrik Üretim A.Ş.’nin görevli tedarik şirketlerine yapılan elektrik satışlarına yönelik tarifesini bugünden geçerli olmak üzere yeniledi.
 • Elektrik Üretim A.Ş.’nin görevli tedarik şirketlerine yönelik tarifesini 110,0321 kuruş/kWh olarak belirledi.

Dağıtım şirketlerine kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda tarife kWh başına 31,8592 kuruş, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlar için düzenlenen tarife de kWh başına 256,0000 kuruş olarak uygulanması düzenlendi.

BAĞLANTI ANLAŞMASI İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN HUSUSLARDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ağustos 2022 tarihli 31920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Yapılan değişiklik ile, elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılanması yerine, tüketim noktasına en yakın ibaresi çıkartılarak üretim tesisi kavramı genişletildi.
 • Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü tanımı da değiştirilerek; çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değeri olarak düzenlendi.
 • Yönetmeliğe YEPDİS tanımı eklenerek (EİGM tarafından talep edilen bilgileri içeren ve işletilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerlendirme ve İzleme Sistemini) bağlantı esaslarına yönelik rüzgar veya güneş enerjisine dayalı başvurularda; teknik değerlendirme yapılması için YEPDİS’e girilerek EİGM’ye gönderilmesi düzenlendi.
 • Tarımsal üreticiler ve turizm işletmecileri dahil her abone grubundan her kişi tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi. 
 • Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin tüketim tesisinin bulunduğu dağıtım lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabileceği düzenlendi.
 • Sadece belirli bir iş alanında faaliyet gösteren kişilere ait tüketim tesisleri için tesis edilmiş ve dışarıdan herhangi bir gerçek ya da tüzel kişinin faydalanmasının mümkün olmadığı veya sanayi bölgelerine ait dağıtım transformatörleri için azami transformatör gücüne kadar üretim tesisi başvurusunda bulunulabileceği düzenlendi.
 • Bağlantı anlaşması başvuruları için, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sahipleri söz konusu sürenin otuz günü içerisinde ÇED Gereklidir kararı verilen projeler için ilgili idareye başvurusu yapma şartı getirildi ve bu kapsamda düzenlenen belge, ilgili gerçek veya tüzel kişilerin ilgili şebeke işletmecisine belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve usulüne uygun olarak sunmaları gereken belgeler arasında sayıldı.
 • Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren, Yönetmeliğin tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalara ilişkin 30. maddenin 7. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla;
  1. İlgili şebeke işletmecisine ait dağıtım trafosunu kullanan tüm üretim tesislerinde 1 yıl,
  2. İlgili şebeke işletmecisine ait dağıtım trafosunu kullanmayan,
   1. Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde 3 yıl,
   2. Diğer kaynaklara dayalı üretim tesislerinde 2 yıl.
  3. İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre

içerisinde tamamlanması zorunlu kılındı ve 11.08.2022 tarihinden sonra imzalanacak bağlantı anlaşmalarında bu sürelere de yer verilmesi düzenlendi.

 • 12.05.2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde kişilerin, ihtiyacının üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarı, ilişkili tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemeyeceği, bu miktarın üzerinde sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağı ve bu durumun kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubundaki tüketim tesisleri ile ilişkilendirilen üretim tesisleri için uygulanmayacağı düzenlendi. 
 • OSB dağıtım lisansı dağıtım lisansı bölgesi dışında da elektrik üretim tesisi kurulabilmesi mümkün kılındı.
 • Tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalar kapsamında, belirli bir iş alanında faaliyet gösteren kişilere ait tesisler hariç olmak üzere, tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine ilişkin olarak da farklı bir dağıtım bölgesinde de üretim tesisi kurulabileceği düzenlendi. 
 • Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişiler birleşme işlemine ilişkin başvuru ve izin prosedürleri kaldırılarak ilgili şebeke işletmecisine bildirilmesi ve taraflar arasında bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalanması şartı getirildi.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİME İLİŞKİN MAHSUPLAŞMA VE HESAPLAMA USULLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2022 tarihli ve 11098 sayılı Kararı 11 Ağustos 2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kumlunun 04.08.2022 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun lisanssız yürütülebilecek faaliyetlere ilişkin 14. maddesinin 4. fıkrası ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeli uyarınca;
 • 12.05.2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyacının üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesabında kullanılacak tüketim miktarının, ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği, mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimi olarak esas alınmasına,
 • Yukarıdaki kapsamında yer alan tüketim tesislerinde bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde tüketim olmaması halinde tüketim miktarının, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanmasına,
 • İlgili tüketim tesisinin içinde bulunulan yılda şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketiminin belirlenen toplam elektrik enerjisi tüketimini geçmesi halinde, satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin içinde bulunulan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanmasına,
 • Üretimle tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarının tesis edilecek tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenmesine,
 • Karar uyarınca hesaplanan tüketim miktarı esas alınarak belirlenen satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerjinin, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilmesine ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu kapsamda sisteme verilen enerjinin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasına,
 • YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji miktarı için oluşacak sistem kullanım bedelinin ilgili şebeke işletmecileri tarafından Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’ne bildirilmesine ve görevli tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenmesine ve YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji için lisanssız üretim tesisi sahibi kişilere herhangi bir fatura tebliğ edilmemesine,
 • Kararın kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmamasına karar verildi.

TEİAŞ MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN OLARAK İHALE EDİLEN SÖZLEŞMELERDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA DAİR DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ağustos 2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 01.12.2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22.01.2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22.01.2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerin devri için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye onayı için başvurulması gereken süre, 15.05.2022 tarihinden itibaren 60 günden 120 güne çıkarıldı. 
 • 01.04.2022 tarihinden önce ihale edilen, 15.04.2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden imzalanan) sözleşmelerde;
  1. 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı verilir.
  2. 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilir.
  3. 15.04.2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin % 15’ine (bu oran dahil) kadar olan sözleşmeler yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir.

DOĞAL GAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN UYGULAYACAKLARI SİSTEM KULLANIM BEDELLERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/08/2022 tarihli ve 11119 sayılı Kararı 13 Ağustos 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu ve Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu” değiştirildi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/311) 2 Ağustos 2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail ALTINTAŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Sayıştay Başsavcılığına atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383) 06 Ağustos 2022 tarihli ve 31915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişliklerine Onur Utku SEVİM, Yılmaz GENÇ, Sefa ÇINAR, Barış İNTEPE ve Sinan DURSUN atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Sabri Akdeniz SARI görevden atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine Özgür ÜNVER atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğine Rıza KAYA atandı.
 • Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Mithat YÜKSEL atandı.
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vedat YANIK atandı.
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Kazım ÖZGÜR atandı.
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Veli ALTUNDAĞ atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Selçuk TAŞKIRAN atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişi Ali Serkan ERDOĞAN atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine Vergi Müfettiş Yardımcıları Enes ENGİN, Fatih ŞEN, Halil GÜMÜŞ, Murat Kerim ERDÜZEN, Sedat AKMEŞE, Samet TECİMEN atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine Maksut KÜÇÜK atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Hande MERÇAN AYGEN atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Muhammed Vahit ÖZKAN atandı.
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan;
 • İhracat Genel Müdür Yardımcılıklarına Mustafa İlker ÖZDEM, Bülent TUNCER, Erbülent KURŞUN,
 • İthalat Genel Müdür Yardımcılıklarına Önder DUMAN, Okan ÖZTÜRK,
 • İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Can BALAK,
 • Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıklarına Burak Serkan YAŞAR, Erdal KARAHİSAR, Hüseyin Sadi ÇETİNTAŞ, Kadir TURSUN, Nevzat BOZKURT,
 • Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Mehtap ATAKAN ÖZKAN, Aylin BEBEKOĞLU, Bahar GÜÇLÜ, Atakan ÖZDEMİR,
 • Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılıklarına Çiğdem ŞAMİLOĞLU ERKOÇ, Ömür ATILGAN, Ali Alperen KAÇAR,
 • Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem TOPBAŞ,
 • Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılıklarına Hasan Oktay DUYGUN, Bekir Can USLU, Can YILDIZ,
 • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılığına Hasan MUTAF,
 • Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Devran AYIK,
 • Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Mehmet GÜMÜŞ, Hacim Selahattin KOSAOĞLU atandı.
 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa BANKAOĞLU atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/392, 393, 394, 395, 396) 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Selim ÇAPAR atandı.
 • İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Tarık BAHADIR atandı.
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine Mehmet Sinan YILDIZ atandı.
 • İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Tülay BAYDAR BİLGİHAN atandı.
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine Turgay ÜNSAL atandı.
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine Mehmet İLİDİ atandı.
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine Elif Nur BOZKURT TANDOĞAN atandı.
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne Hamza TÜRKMEN atandı.
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne Arif OLTULU atandı.
 • İzmir Valiliği Hudut Mülki İdare Amirliğine Ümit CAVULDAK atandı.
 • Ankara Valiliği Hukuk Müşavirliğine Cihangir GÜLER atandı.
 • Cumhurbaşkanı tarafından birtakım kaymakamlık atamaları yapıld. Buna göre;
 • Ankara Ayaş Kaymakamlığına Muharrem ELİGÜL atandı.
 • Ankara Gölbaşı Kaymakamlığına Erol RÜSTEMOĞLU atandı.
 • Ankara Çankaya Kaymakamlığına Murat DURU atandı.
 • Ankara Sincan Kaymakamlığına Cengiz ÜNSAL atandı.
 • Ankara Etimesgut Kaymakamlığına Naci AKTAŞ atandı.
 • Bursa Yıldırım Kaymakamlığına Metin ESEN atandı.
 • Bursa Nilüfer Kaymakamlığına Mustafa ÖZARSLAN atandı.
 • İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığına Ercan TURAN atandı.
 • İstanbul Ümraniye Kaymakamlığına Abdulaziz AYDIN atandı.
 • İstanbul Üsküdar Kaymakamlığına Adem YAZICI atandı.
 • İstanbul Kadıköy Kaymakamlığına Muhittin PAMUK atandı.
 • İstanbul Arnavutköy Kaymakamlığına Mahmut HERSANLIOĞLU atandı.
 • İstanbul Fatih Kaymakamlığına Cafer SARILI atandı.
 • İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığına Mehmet BOZTEPE atandı.
 • İstanbul Bakırköy Kaymakamlığına Abdullah KÖKLÜ atandı.
 • İstanbul Güngören Kaymakamlığına Abdullah KÜÇÜK atandı.
 • İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığına İskender YÖNDEN atandı.
 • İstanbul Bağcılar Kaymakamlığına Abdullah UÇGUN atandı.
 • İstanbul Sultanbeyli Kaymakamlığına Kemal ŞAHİN atandı.
 • İstanbul Sultangazi Kaymakamlığına Mahmut KAŞIKÇI atandı.
 • İstanbul Şişli Kaymakamlığına Ahmet Gazi KAYA atandı.
 • İstanbul Büyükçekmece Kaymakamlığına Ali İkram TUNA atandı.
 • İstanbul Kağıthane Kaymakamlığına Tahir ŞAHİN atandı.
 • İzmir Bergama Kaymakamlığına Avni ORAL atandı.
 • İzmir Karşıyaka Kaymakamlığına Özkan DEMİR atandı.
 • İzmir Foça Kaymakamlığına Mehmet TÜRKÖZ atandı.
 • İzmir Aliağa Kaymakamlığına Zekeriya GÜNEY atandı.
 • İzmir Dikili Kaymakamlığına Ali Edip BUDAN atandı.
 • İzmir Çeşme Kaymakamlığına Mehmet MARAŞLI atandı.
 • İzmir Karaburun Kaymakamlığına Eyüp KAYKAÇ atandı.
 • İzmir Bayındır Kaymakamlığına Emin KAYMAK atandı.
 • İzmir Seferihisar Kaymakamlığına Mehmet Şerif OLÇAŞ atandı.
 • İzmir Kınık Kaymakamlığına Abdurrahman ÇELEBİ atandı.
 • Kayseri Develi Kaymakamlığına Mehmet TUNÇ atandı.
 • Kayseri Hacılar Kaymakamlığına Burak DERTLİOĞLU atandı.
 • Kayseri Felahiye Kaymakamlığına Fatih AYAZ atandı.
 • Kayseri Yahyalı Kaymakamlığına Mehmet KAYA atandı.
 • Kayseri Sarız Kaymakamlığına İlyas ÖZTÜRK atandı.
 • Cumhurbaşkanı tarafından birtakım vali yardımcılığı atamaları yapıldı. Buna göre;
 • Ankara Vali Yardımcılığına Neslihan KISA atandı.
 • Ankara Vali Yardımcılığına Zafer ORHAN atandı.
 • Ankara Vali Yardımcılığına İlhan TURGUT atandı.
 • Bursa Vali Yardımcılığına Hamdi BOLAT atandı.
 • Bursa Vali Yardımcılığına Sultan DOĞRU atandı.
 • İstanbul Vali Yardımcılığına Yücel GEMİCİ atandı.
 • İstanbul Vali Yardımcılığına Ünal KILIÇARSALAN atandı.
 • İstanbul Vali Yardımcılığına Hasan GÖZEN atandı.
 • İzmir Vali Yardımcılığına Erol TÜRKMEN atandı.
 • İzmir Vali Yardımcılığına Ünal ÇAKICI atandı.
 • İzmir Vali Yardımcılığına Nur Sevinç ÖZBEK ÇAKAS atandı.
 • Göç İdaresi Başkanlığı;
 • Göç İdaresi Başkan Yardımcılığına Can Ozan TUNCER atandı.
 • Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne Gökçe OK atandı.
 • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Fırat TAŞOLAR atandı.
 • Ulusal Koruma Genel Müdürlüğüne Muhammet Selami YAZICI atandı.
 • Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ramazan SEÇİLMİŞ a atandı.
 • Yabancılar Genel Müdürlüğüne Gözde ÖZKORUL atandı.
 • Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Hacı Memet GÜRLEK atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411) 13 Ağustos 2022 tarihli 31922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Adalet Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Turan KULOĞLU atandı.
 • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus ALKAÇ görevden alındı.
 • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz YILDIRIM atandı.
 • Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali ERDEM görevden alındı.
 • Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet GÜL atandı.
 • Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul ÇETİN görevden atandı.
 • Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Tahir HIRSLI atandı.
 • Adalet Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına İbrahim ÇETİN atandı.
 • Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanı Alim POLAT görevden alındı.
 • Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığına Yusuf ARAPOĞLU atandı.
 • Adalet Bakanlığında açık bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığına Meral GÖKKAYA atandı.
 • Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine Merve Safa KAVAKCI atandı.
 • Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine Serdar KILIÇ atandı.
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Öztürk SELVİTOP atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/418, 419, 420, 421, 422, 423)  19 Ağustos 2022 tarihli 31928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahit ÖZDEMİR atandı.
 • Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine Uğur SANCARBABA atandı.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu;
 • Başkanlığına Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, 
 • Üyeliğine Orhan ÖĞE,
 • Üyeliğine Hüsnü KILIÇ
  atandı.

GÜMRÜK, TİCARET, VERGİ, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ISI SAYAÇLARININ MUAYENESİNDE YETKİLİ SERVİS OLMA KOŞULLARI HAKKINDA UYGULANACAK AKREDİTASYONA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Ağustos 2022 tarihli ve 31919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, 10.08.2022 tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde, servis olabilmek için müracaat edenlerden Akreditasyon Sertifikası şartı aranmayacağı, ancak bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında personel, tesisler, donanım ve muayene hususlarına uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş raporu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ibraz etmeleri gerekliliği düzenlendi. Bu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin 31.12.2022 tarihine kadar Akreditasyon Sertifikasını alarak anılan bakanlığa ibraz etmesi zorunlu olup ibraz etmeyenlerin yetki belgeleri bu tarih itibari ile iptal edilmesi getirildi.

 

TİCARİ ARAÇLARDA ÇOCUKLAR İÇİN EMNİYET KEMERİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ağustos 2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Taşıt tanımı genişletilerek elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter da bu tanıma eklendi.
 • Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan M1 sınıfı otomobiller, M1G ve N1G sınıfı arazi taşıtlar, N1, N2, N3 sınıfı kamyonet, kamyon ve çekiciler, M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüsler ile taksi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara “çocuk bağlama sistemleri” şartı getirildi.
 • Taksilerde en az 1, minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ile emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan otobüslerde toplam koltuk sayısının en az 10’da 1’i kadar “çocuk bağlama sistemi” bulundurulması ve kullanılması zorunluluğu getirildi.

KARAYOLU İLE TAŞINAN YÜKLERİN DENİZYOLUNA AKTARILMASINDA DONATANLARA VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 09 Ağustos 2022 tarihli ve 31918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Denizyolu taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılması ve karayoluyla taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasını desteklemek üzere gemilerin donatanlarına verilecek desteğin usul ve esasları belirlendi. 
 • Düzenli sefer desteğinden yararlanmak isteyen tüzel kişi donatanların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketlerden olması ve şirket ana sözleşmesinde deniz taşımacılığı faaliyetinin belirtilmiş olması gerekmesi düzenlendi. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla Düzenli Sefer Destek Belgesi (DSDB) düzenlenecek gemi üzerinde geminin seferine engel olacak herhangi bir sabıka kaydı bulunmaması ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası örgütlerce alınmış bir yaptırım kararının uygulanmamış olmaması gerekiyor.
 • Mevcut hatlar kapatılarak bir yıl içerisinde aynı donatan ve aynı gemiler ile yeniden aynı hattın açılması halinde destekten yararlanılamaz. Ancak kapatılan hatlarda aylık sefer sayısında %50 artış sağlayacak şekilde yeniden sefer planlaması yapılması ve talep edilmesi durumunda DSDB düzenlenebilir.Yeni hatlarda ayda asgari dört sefer yapılmak zorunda olması ve  DSDB her bir gemi için bir defaya mahsus ve iki yıllık süre için düzenlenebileceği düzenlendi.
 • Geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk Bayraklı gemilerin donatanına taşıdığı yük birimi başına 2 USD karşılığı Türk Lirası ödeme yapılması ve hesaplamada on milin katları olan mesafeler değerlendirmeye alınacak. Düzenli seferlerin Türk Bayraklı Ro-Pax gemilerle yapılmaları halinde destek %50 artırımlı olarak ödenmesi düzenlendi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI ADINA BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)  09 Ağustos 2022 tarihli ve 31918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yurt içi ve yurt dışında bulunan varlıklar için vergisiz varlık barışı imkanı getirildi.
 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, madde hükümleri çerçevesinde, 31.03.2023 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ile verginin ödenmesine ve iadesi mümkün kılındı.
 • Bildirime konu edilen varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi düzenlendi.
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 31.03.2023 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilmesi düzenlendi.
 • Şahıs şirketleri, adi ortaklıklar ve mükellef olmayanlar tarafından da bu beyanın yapılmasına ve verginin ödenmesi düzenlendi.
 • Bildirilen veya beyan edilen varlıkların; değerleme ölçütlerine ve defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi ve bu varlıklarla ilgili gelir, gider ve amortisman uygulaması düzenlendi.
 •  Madde kapsamında bulunan varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağına ve bu varlıklar dışındaki diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri sonucunda bulunan matrah farklarına mahsubu düzenlendi.

ÖĞÜTÜCÜ BİLYA İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILDI.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5) 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 5880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.040 ton olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemez.
 • Tarife kontenjanı, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.
 • Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.
 • Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

KARAYOLLARI KENARINDA AÇILACAK TESİSLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI. 

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Ağustos 2022 tarihli ve 31922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik kapsamında yer alan akaryakıt istasyonlarında tesis sahip veya sahiplerince, ilkyardım malzemelerinin bir çanta içinde, boyutu nedeniyle çantaya sığmayanların (battaniye, atel gibi) çantanın yanında bulundurulması zorunlu hale getirildi.

YABANCI GEMİ MÜRETTEBATINA TANINACAK KALIŞ VİZE SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Ağustos 2022 tarihli ve 31922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yapılan değişiklik ile sınır kapılarında verilen vizeler için deniz limanlarına gelen ticari gemi mürettebatının ülkesine veya başka bir ülkeye devam etme veya aynı limanda başka bir gemiye katılma zorunluluğunun ortaya çıkması durumunda verilecek kalış vize süresi 72 saatten 5 güne çıkarıldı. 

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİ KAPSAMINDA EK FİYAT FARKI VERİLMESİ İLE SÖZLEŞMELERİN FESHİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 13 Ağustos 2022 tarihli ve 31922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ek fiyat farkı verilebilmesi için ortaklığa yazılı olarak başvurma süresi 60 günden 120 güne çıkartıldı ve bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devredilmesi için Ortaklığa yapılan başvurular bu maddeye göre süresi içinde yapılmış başvuru kabul edilerek işlem yapılacaktır. 
 • Yönetmeliğe yeni bir geçici madde eklenerek ek fiyat farkı verilmesi ve sözleşmelerin feshedilmesine ilişkin düzenlemeler getirilerek 01.04.2022 tarihinden önce bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilen ve 15.04.2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde;
  1. a) 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanacaktır.
  2. b) 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanacaktır.
 • 01.01.2022 tarihinden önce bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilen ve 15.04.2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde 15.04.2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin %15’ine (bu oran dahil) kadar olan sözleşmeler yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilecektir.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK İLE TADİLAT RUHSATI DÜZENLENEBİLECEK HUSUSLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ağustos 2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Uygulama İmar Planlarında “Ticaret + Konut” olarak belirlenmiş alanlarda, önceden ofis/büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 01.07.2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80’i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecektir.

TİCARİ HAVA İŞLETMELERİNİN KURUCU ORTAKLARI İLE YETKİLİ YÖNETİCİ OLACAKLARIN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK VE BU ŞARTLARA EKLEMELER YAPILDI. 

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Ağustos 2022 tarihli ve 31928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ruhsat verilme şartları kapsamında, işletmenin gerçek ve/veya tüzel kişi kurucu ortaklarının ve işletmeyi temsile ve idare etmeye yetkili yönetici olacaklar için aranan şartlarda değişiklik yapıldı.
 • İşletmecilerin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren her bir hava aracı başına zorunlu ilave sermaye şartı 200.000 Amerikan Dolarından 150.000 bin Amerikan Dolarına düşürüldü. 2.000.000 Amerikan Doları karşılığı sermaye koşulunu sağlayan işletmelerde bu ilave sermaye şartı aranması ve bu sermaye koşulunun ise 1.500.000 Amerikan Dolarına indirilmesi düzenlendi.
 • Eklenen geçici 4. maddeyle salgın, savaş veya doğal afet gibi olağanüstü hallerde uygulanacak muafiyetleri düzenleyen maddeye ekleme yapıldı.

GÜNEŞ PANELİ CİNSİ EŞYALARIN SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞİNE İLİŞKİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ BELİRLENDİ.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188) 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan güneş panellerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, İstanbul Havalimanı, Kayseri, Konya ve Samsun Gümrük Müdürlükleri tarafından yapılabilecektir. 
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen panellerin serbest dolaşıma giriş işlemleri ise geldikleri yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilecektir. 
 • Serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen panellerin serbest dolaşıma giriş işlemleri de serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecektir. 

 

E-İHRACATIN ARTIRILMASI VE TÜRK ÜRÜNLERİNİN TANITILMASINA YÖNELİK YAPILAN GİDERLERİN AZALTILMASI İÇİN VERİLECEK DESTEKLER BELİRLENDİ.

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986) 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Karar ile şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlandı.
 • Yararlanıcılar şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve B2B platformları olarak belirtildi.
 • Destek üst limitleri, yararlanıcının yapısına göre (şirket, perakende e-ticaret itesi, pazaryeri, B2B platformu) değişmektedir. Ayrıca Bakanlıkça E-Ticaret Konsorsiyumu verilen şirketler için daha yüksek üst limitler belirlendi. Destek miktarı belirlenirken, Türk ürünlerin satışı dikkate alınacaktır.

BAZI ENERJİ TESİSLERİ, GAYRİSIHHİ MÜESSESE OLARAK KABUL EDİLDİ. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5987) 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Aşağıda sıralanan tesisler, bundan böyle “birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler” olarak değerlendirilecek ve işyeri işletmecileri de birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler için geçerli olan uygulama ve işlemleri yapmakla yükümlü olacaklar:
 • Toplam ısıl gücü 10MW ve üzeri kapasitede olan fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri
 • Toplam ısıl gücü 20MW ve üzeri kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim santralleri
 • Jeotermal kaynaklı seracılık tesisleri
 • Toplam biyogaz depolama kapasitesi 500m3 ve üzeri olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri
 • Biyodizel depolama tesisleri
 • Tehlikeli atık ara depolama ve atıktan üretilmiş yakıt üretim tesisleri
 • Atıkların işlenerek biyogaz elde edildiği ve toplam biyogaz depolama kapasitesi 500m3 ve üzeri olan biyometanizasyon tesisleri
 • Toplam ısıl gücü 20MW ve üzeri kapasiteli atık yakma tesisleri. 
 •  Aşağıdaki tesisler ise; “ikinci sınıf gayrisıhhi müesseseler” kapsamına alındı:
 • Toplam ısıl gücü 1MW ila 10MW kapasitede olan fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri
 • Biyokütlelerin gazlaştırılması ve yenilenebilir temiz enerji üretim tesisleri
 • Briket kömür imalat tesisleri
 • Ormansal ve tarımsal biyokütle pelet üretim tesisleri
 • Toplam biyogaz depolama kapasitesi 500m3’ten az olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri
 • Toplam ısıl gücü 20MW’tan düşük kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim santralleri
 • Toz kömür imal ve kömür eleme ve paketleme tesisleri
 • Kömür kurutma, boyutlandırma ve paketleme tesisleri
 • Petrol boru hattı ile akaryakıt ikmali arasında oluşabilecek kaza ve sızıntıların çevreye zarar vermesinin önlenmesi tesisleri
 • Madeni yağ satış yerleri
 • Atıkların işlenerek biyogaz elde edildiği ve toplam biyogaz depolama kapasitesi 500m3’ten az olan biyometanizasyon tesisleri
 • Toplam ısıl güç kapasitesi 20MW’ın altında olan atık yakma tesisleri. 

AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA SAĞLANACAK DESTEKLERE İLİŞKİN HUSUSLARDA DÜZENLEME YAPILDI.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi iş birliği projeleri ve tekno-girişim sermayesine ilişkin destek ve teşviklere yönelik uygulama ve denetim usul ve esasları hakkında değişikliğe gidildi.
 • 01.01.2022 tarihinden önce 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’da düzenlenen asgari geçim indirimi, 01.01.2022 tarihinden sonra 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’da düzenlenen asgari ücret istisnası ayrımlarına yönetmelikte değinildi ve Gelir Vergisi Stopajı Teşviki hesaplamasının detaylarına yer verildi.
 • Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen sürelerin de ilgili Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetimi tarafından Bakanlığa bildirilmesi durumunda gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği belirtilerek Cumhurbaşkanı’nın, % 20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda % 75’e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olduğuna değinildi.
 • Sigorta Primi Desteği hesaplaması sırasında, kapsama giren personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili çalışmalarının “işyerinin haftalık çalışma saatinin tamamını” doldurması halinde çalışılan haftaya ilişkin hafta tatilinin sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına karar verildi.

KARAYOLU, DEMİRYOLU, DENİZYOLU VEYA HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE/VEYA KOMBİNE TAŞICILIK ALANLARINDA FAALİYET GÖSTERECEK ORGANİZATÖRLERE İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 27 Ağustos 2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik, ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.
 • Yönetmelik kapsamına giren taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin taşıma işleri organizatörü (TİO) yetki belgesini almaları zorunlu kılındı.
 • Yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkansız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamayacaktır.
 • Yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuran gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları, tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmaları gerekiyor. Yetki belgesi için ayrıca gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlığa sahip olması, en az 150 bin lira sermaye gibi şartlar aranacaktır.
 • 15.07.2023 tarihine kadar taşımacılar, mevcut yetki belgesi türüne ve süresine göre % 40 ile % 85 arasında indirimden faydalanarak TİO yetki belgesi sahibi olabileceklerdir.

İHRACAT FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİ VE ARTIRILMASI AMACIYLA İHRACAT FAALİYETLERİNE SAĞLANACAK DESTEKLERDE DÜZENLEMELER YAPILDI.

İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5973) 18 Ağustos 2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tüm destek üst limitleri Türk Lirasına çevrildi. Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.
 • Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen/onaylanan/harcamasının bir kısmı veya tamamı yapılan (ödeme belgesi tarihi Kararın yürürlüğe girdiği tarih ve öncesinde olan) faaliyetlere ve projelere ilişkin destek başvuruları sonuçlandırılırken, yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanır. 
 • E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği kaldırıldı. 
 • Pazara giriş projesi hazırlama desteği, yurt dışı pazar araştırması desteği, yurt dışı fuar desteği, yurt içi fuar desteği, yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği, küresel tedarik zinciri desteği, birim kira desteği, tanıtım desteği, tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği, gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği, marka ve TURQUALITY® desteği, ihracat konsorsiyumu desteği, pazara giriş rapor desteği, sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği, TURQUALITY® tanıtım projesi desteğine yönelik düzenlemeler getirildi. 

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

MENKUL KIYMET TESİSİNE TABİ VARLIKLAR BELİRLENMİŞ VE BU VARLIKLARA UYGULANACAK BLOKE İLE TESİS ORANLARINA İLİŞKİN HUSUSLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/23) 20 Ağustos 2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak, usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen Türk lirası cinsinden nakdi kredilerin menkul kıymet tesisine tabi varlıkları oluşturacağı kararlaştırıldı.
 • Menkul kıymet tesisine tabi varlıkların usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen hesaplama yöntemine göre hesaplanacağı belirtilerek menkul kıymet tesis oranı % 30 olarak kararlaştırıldı.
 • Usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen menkul kıymet tesisine tabi kredilerin usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen büyüme oranının;
  1. a) 26.08.2022 hesaplama tarihinden 25.11.2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar bir önceki hesaplama tarihine göre % 3’ün üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar,
  2. b) 30.12.2022 hesaplama tarihinde 29.07.2022 hesaplama tarihine göre % 10’un üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarından (a) bendi kapsamında tesis edilen toplam tutarın indirilmesi sonucu kalan tutar kadar,

Türk lirası cinsinden menkul kıymet bloke olarak tesis edileceği kararlaştırıldı.

DÖNÜŞÜM ORANLARINA GÖRE TESİS EDİLECEK YABANCI PARA ZORUNLU KARŞILIKLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/25) 31 Ağustos 2022 tarihli ve 31939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yapılan değişiklik ile gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranlarından düşük olanı; % 10’un altında olan bankalar 5 puan % 10 ile 20 arasında olan bankalar 3 puan ilave yabancı para zorunlu karşılık tesis edecektir. 
 • Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için ise Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınacaktır.

VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAHSİL EDİLECEK HARÇ VE CEZALARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04 Ağustos 2022 tarihli ve 31913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen Uzlaşma Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
 • İkmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da Uzlaşma Yönetmeliğinin kapsamına girdi.. 
 • Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, Vergi Usul Kanunu uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme maddesine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de ilan edilmesine karar verildi.
 • Vergi Usul Kanunu uyarınca yazılı vergi kaçakçılığı suçu fiilleri ile vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere kesilen cezalar yönetmelik kapsamı dışında tutuldu. 
 • Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için 3 kişilik vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonu kurulmasına karar verildi. 
 • Uzlaşma talep dilekçesinin taahhütlü posta veya interaktif vergi dairesi üzerinden gönderilmesi de mümkün kılındı.

2023 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ. 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Tebliğ içerisinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edildi.

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINA İLİŞKİN HUSUSLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Ağustos 2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girmektedir. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.
 • Vergi zıyaı cezasında olduğu gibi, uzlaşılan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %75’inin ödenmesi durumunda üzerinde uzlaşılan cezanın %25’inin indirimi öngörülerek uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da vergi zıyaı cezasında olduğu gibi peşin ödeme indirimi getirildi.
 • 5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için cezada indirim oranının %50 artırımlı olarak uygulanması öngörüldü.
 • Uzlaşmaya veya tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarının dikkate alınması hükme bağlandı.
 • Uzlaşma talep dilekçesinin Bakanlık bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlandı.

UYUMLU PRİM BORÇLUSU KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK İŞYERLERİNE İLİŞKİN SÜRE ŞARTINDA DEDĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile tecil ve taksitlendirme yetkisi hususunda değişiklik yapılmış ve bu kapsamda borç tutarına göre yetki belirlenmesine ilişkin düzenleme yönetmelik kapsamından çıkarıldı. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un tecile ilişkin 48. maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılan yetkiler, anılan kanunun vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkındaki 48/A maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde de geçerlidir.

SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN HÜKÜMETLERİ ARASINDA SAĞLIK SİGORTASI ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILDI. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 6 Mayıs 2004 Tarihinde Bakü’de İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma’nın Revizyonu ile İlgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ek İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5932) 05 Ağustos 2022 tarihli ve 31914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Azerbaycan Cumhuriyeti zorunlu sağlık sigortası alanındaki mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak analık ve protez yardımları dışındaki diğer sağlık yardımlarıyla ilgili hükümler, Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanunu ile sigorta primlerinin toplanması tüm ülke halkına uygulandıktan sonra hayata geçirilmesi hususunda mutabık kalındı. Tarafların zorunlu olan iç hukuki prosedürlerini tamamladıklarına dair diplomatik kanallardan iletilen son yazılı bildirimin alındığı tarihi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer ve İdari Anlaşma yürürlükte kaldıkça geçerli olmasına karar verildi

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI AZAMİ PRİM ORANLARINDA ARTIŞ YAPILDI. 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında, hasar-prim dengesini gözeterek sistemin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla tarife güncellemesi gerçekleştirdi.
 • SEDDK, zorunlu trafik sigortasında 12.04.2017 tarihinden bu yana kullanımda olan azami prim uygulamasını, asgari ücret, hasar maliyetleri ve işçilik ücretlerinde yaşanan artış sebebiyle revize edildi ve 81 ilin trafik riskine göre her ay değişen kat sayı oranı 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren aylık %2,25’ten %4,75’e yükseltildi.
 • Basamaklarına göre değişen hasarsızlık sebebiyle prim indirimleri ve hasar sebebiyle prim artırım oranları, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımını mümkün kılmaya devam edecek şekilde, hasar maliyetleri göz önünde bulundurularak ve sürdürülebilir fiyatlama dikkate alınarak revize edildi.
 • Sabit bir oran yerine, gelen veriler ışığında hasar davranış farklılıkları dikkate alınarak, çeşitli araç gruplarına ve değişen kullanım türüne özel artırım oranları belirlenmiş, bu kapsamda sürdürülebilir bir fiyatlamaya imkan tanındı.
 • SEDDK, yapılan yeni düzenlemeyle motorlu araç sahipleri için zorunlu olan trafik sigortasını düzenlemekten kaçınan sigorta şirketlerine de farklı tedbirleri uygulamaya aldı. Bu kapsamda SEDDK, bu şirketlerin belirlenen sigorta branşlarına veya tüm branşlara poliçe düzenleme ve yenileme yetkisini 3 ila 30 gün boyunca durdurabilecek, kaçınmanın devamı halinde bu süreyi 2 katına çıkarabilecektir.