Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Ağustos 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BAYİ DENETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI, UYGULANMASI, BAKIM VE ONARIMI İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN TÜZEL KİŞİLERİN KURUM TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMESİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10338 Sayılı Kararı 3 Ağustos 2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar’ın;

 • Bayi Denetim Sisteminin Kurulması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Karar’ın Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 5. maddesi,
 • Dağıtıcı lisans sahiplerinin yükümlülüklerini düzenleyen 7. maddesi,
 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanacak idari yaptırımları düzenleyen 9. maddesi

01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Diğer maddeleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (03.08.2021) yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bayi denetim sistemlerinin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için başvuruda bulunan tüzel kişilerin Kurum tarafından yetkilendirilmesi ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • İzin başvuruları, izin bedeline ilişkin dekont, başvuru dilekçesi ve başvuru evrakının kuruma sunulması ile yapılacak ve başvurular, başvuruyu takip eden 60 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi;
  1. Dağıtıcı lisans sahipleri için bayi denetim sistemi kurma, uygulama, bakım ve onaran hizmeti vermekle,
  2. Hizmet vereceği dağıtıcı lisans sahibi ile yapacağı sözleşme ile verilecek hizmet koşullarını belirlemekle,
  3. Bayı denetim sistemi kapsamında yürüteceği sistem kurallım, uygulama, bakım ve onarım faaliyetlerini TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uygun yürütmek ve standartlarda belirtilen uygun cihaz ve ekipman kullanmakla,
  4. Dağıtıcı lisans sahibinin talebi ve/veya arızanın doğrudan tespiti halinde, bayi denetim sisteminde oluşan arızalara 24 saat içerisinde müdahale etmekle ve oluşan arızayı 1240 sayılı Karar’da belirtilen kapsam ve süre içerisinde gidermekle,
  5. Talep edilmesi halinde her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma sunmakla,
  6. Başvuru aşamasında aranan koşulları izin süresince de sağlamakla,
  7. Yılda en az iki kere olmak üzere hizmet verdiği akaryakıt istasyonunda bayı denetim sisteminin ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını denetlemek ve bu denetimde gerçekleştirilen işlemleri kayıt altına almakla

yükümlüdür.

 • İzin süresi 6 yıl olup izin süresi bitiminden en fazla 6 ay, en az 3 ay önce yetkilendirilmiş otomasyon şirketi vize bedelinin yatırıldığına ilişkin dekont, başvuru dilekçesi ve kararın ekinde yer alan evrak ile vize için Kuruma başvurulacaktır.
 • Dağıtıcı lisans sahipleri; bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini yapacakları sözleşme kapsamında sadece yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığı ile yerine getirecektir.
 • Kurumca yürütülecek ön araştırma ve soruşturma neticesinde Kanun ve ilgili mevzuata aykırı fiil işlediği veya yapılan talep veya işlemlerde Kanun’a karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti halinde yetkilendirilmiş otomasyon şirketine ait izin Kurul tarafından iptal edilecektir.
 • İzin, süresinin bitiminde veya yetkilendirilmiş otomasyon şirketi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erecektir.
 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin izni sonlandırmak istemesi halinde, sonlandırma işleminden en az 6 ay önce hizmet verdiği dağıtıcı lisans sahiplerini yazılı olarak bilgilendirecektir.
 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Petrol Piyasası Kanunu’nun on dokuzuncu maddesi gereği işlem tesis edilecektir.
 • İzin ve vize bedelleri, her yıl 31 Aralık’tan önce Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanacaktır. 2021 yılı izin bedeli 250.000 TL olarak uygulanacaktır.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/08/2021 Tarihli ve 10358-1, 10358-2, 10359-1 ve 10359-2 Sayılı Kararları 14 Ağustos 2021 tarihli 31568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10358-1 Sayılı Karar ile Talep Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Temel Tüketim Değerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kabul edildi. Buna göre;
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde tanımlanan “Talep Tarafı Yedeği” hizmeti kapsamında, TEİAŞ’a hizmet sağlayacak tüketim tesisleri için hizmet verilmesi esnasında gerçekleşecek yük değişim miktarının tespit edilmesine esas olmak üzere temel tüketim değerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • TEİAŞ’a talep tarafı yedeği hizmeti sağlayacak tüketim tesisleri için, hizmet verilmesi esnasında gerçekleşecek yük değişim miktarının ölçülmesine ve hizmetin izlenmesine esas olmak üzere; temel tüketim değerlerinin hesaplanmasında TEİAŞ tarafından kullanılacak metodolojiye, tarafların bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarına, TEİAŞ tarafından hesaplanan temel tüketim değerine karşı itirazlara ve bu kapsamda TEİAŞ tarafından yapılacak düzeltme işlemine ilişkin esaslar belirlendi.
 • TEİAŞ, talep tarafı yedeği yan hizmeti anlaşmaları kapsamında hizmet alacağı tüketim tesislerinin, hizmeti yerine getirip getirmediğini izlemek maksadıyla kısıntı talimatı verilecek her bir uzlaştırma dönemi için referans almak üzere, yakın tarihteki geçmiş tüketim verilerinin aritmetik ortalamasının kullanılmasına dayanan metodolojiye göre temel tüketim değerini hesaplayacaktır.
 • TEİAŞ ile talep tarafı yedeği yan hizmet anlaşması bulunan bir tüzel kişinin anlaşma dönemi boyunca kısıntı talimatı verilen uzlaştırma dönemleri için temel tüketim değerlerinin hesaplanmasında, ilgili anlaşma kapsamında yer alan tüketim tesisi adına ilgili anlaşmaya kayıtlı olan uzlaştırmaya esas sayaç verileri esas alınacaktır.
 • TEİAŞ talep tarafı yedeği hizmetleri kapsamında kısıntı talimatı verilen bir tüketim tesisi için, talimat verilen uzlaştırma dönemine ilişkin hesaplanan temel tüketim değeri, hizmetin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinde kullanılacaktır.
 • 10358-2 Sayılı Karar ile Talep Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Tüketim Tesislerinin Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kabul edildi. Buna göre;
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde tanımlanan “Talep Yedeği” hizmeti kapsamında yer alacak tüketim tesislerinin, TEİAŞ’a hizmet sağlamak üzere, gerekli kontrol, ölçme, izleme ve doğrulama altyapısına sahip olduğunun ve gerekli bilgi akışını sağlayabileceğinin, TEİAŞ tarafından bilgilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Talep tarafı yedeği hizmeti kapsamında, TEİAŞ tarafından yürütülecek tedarik sürecine katılmak isteyen tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler tarafından, talep tarafı yedeği hizmeti uygunluk belgesi temin etmek üzere TEİAŞ’a yapılacak başvurularda istenen belgelere, TEİAŞ tarafından başvuruların değerlendirilme sürecine ve uygunluk belgesinin TEİAŞ tarafından düzenlenmesine ilişkin hususlar düzenlendi.
 • TEİAŞ tarafından düzenlenecek talep tarafı yedeği tedarik sürecine katılmak isteyen tüzel kişinin, hizmete katılacak her bir tüketim tesisi için ayrı olmak üzere, mevcut sayacın uygunluğunun tespit edilmesi için TEİAŞ’a başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • 10359-1 Sayılı Karar ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan YEK Listesi formatı yürürlükten kaldırıldı.

 

 • 10359-2 Sayılı Karar ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yeni YEK Listesi formatının kabul edilmesine karar verildi.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN PETROL PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/08/2021 Tarihli ve 10349 Sayılı Kararı 7 Ağustos 2021 tarihinde 31561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; 8845 Sayılı Petrol ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Kurul Kararı’nın 4. maddesinin 3. fıkrasına yapılan ekleme kapsamında dağıtıcı lisansı sahipleri; düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla binde bir (‰1)’lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerinden talep edebilecektir. Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bayilerinden Karar’da belirtilen sınır dahilinde bir bedel talep etmeleri durumunda, bayilerini her bir finansal promosyon için promosyonunun süresi, kapsamı ve maliyeti yönünden bilgilendirmek ve bayinin katılımı için yazılı muvafakatini almak zorundadır. Bayilerin finansal promosyonlara katılımı ihtiyaridir.

BOTAŞ’A AİT HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN ULUSAL VE/VEYA ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLARAK TASARIMI, İNŞASI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği 13 Ağustos 2021 tarihli 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na tabi faaliyetler kapsamına giren BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli şekilde işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • İşbu Yönetmelik; Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Petrol Piyasası Kanunu’na tabi faaliyetler kapsamına giren; BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gazın iletimi ve depolanmasına ait tesislerin (LNG ve FSRU terminalleri dahil) tasarımı, inşası ve güvenli şekilde işletilmesine dair gerekli çevre ve teknik emniyet kuralları ile boru hatları güzergahı boyunca oluşan imar planlama çalışmaları, yapılaşma, tesis kurma, ruhsatlandırma gibi durumlar için dikkate alınması gereken emniyet veya bu tesislere yaklaşım mesafelerini kapsamaktadır.
 • İşbu Yönetmelik ile;
  • Boru hatları ile tesislerinde uygulanacak mevzuat ve yükümlülükler, mecra ve güvenlik şeridi özel geçiş kuralları, özel güvenlik bölgesi kapsamına alınma, güzergah seçimi ve güvenli işletim
  • Boru hatları ile tesislerinde uygulanacak mevzuat ve BOTAŞ’ın yükümlülükleri
  • Ham petrol boru hattı ve tesislerinde mecra ve emniyet şeridi, işaret levhaları ve hat vanaları
  • Doğal gaz boru hattı tesislerinde mecra ve emniyet şeridi, işaret levhaları ve hat vanaları
  • Ham petrol ve doğal gaz boru hatları için özel geçiş kuralları
  • Yerleşim bölgelerinden geçen boru hatlarının planlanma ve yerleştirme kuralları
  • Boru hattı tesislerinin güzergah seçimi
  • Boru hattı tesislerinin özel güvenlik bölgesi kapsamına alınması
  • Boru hattı tesislerinin güvenli işletimi
  • Acil durumlarda müdahale, görevli personelin vasıfları ve eğitimi, mülki idare amirleriyle işbirliği ve ihbarda bulunanlara verilecek ödüller
  • Acil durumlarda müdahale
  • Görevli personel
  • Mülki idare amirleriyle işbirliği
  • İhbarda bulunanlara verilecek ödüller
  • İhtilaf ve tereddüt halinde yapılacak işlem
  • Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  • Mevcut hat vanaları, kaçak tespit ve pig atılma programı kullanımı
  • El kitaplarının hazırlanması ve uygulama planı

düzenlendi.

 • Yönetmelik’te, petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz güvenliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikası yürütülmesi esas alındı.
 • Boru hatlarında yıllık bazda kaçak ve arıza sıklığını sürekli azaltan bir program geliştirilmesi zorunlu olacaktır.
 • Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz güvenliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikası yürütülmesi esastır. Boru hatlarında yıllık bazda kaçak ve arıza sıklığını sürekli azaltan bir program geliştirilmesi zorunludur.
 • Bu amaçla her bir boru hattı için, boru hatları ile ilgili her bir işletme/şube müdürlüğü; kendi görev alanı içinde kalan faaliyetleri, bütçeleri ve zamanlamaları içeren söz konusu program çerçevesinde periyodik (aylık ve yıllık) olarak somut ve etkin faaliyet planları geliştirecektir.
 • Bu periyodik faaliyet planları, bir önceki yılda boru hattının maruz kaldığı arıza sonuçlarıyla doğrudan ilgili olur ve tespit edilen bu arızaların bir daha tekrarlanmamasını veya asgariye indirilmesini hedef alacaktır.
 • Tüm boru hattı tesisleri için Yönetmelik’te belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.
 • Doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak Avrupa Standartları (EN), Türk Standartları (TS), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Amerika Makine Mühendisleri Derneği (ASME), Amerikan Gaz Birliği (AGA), Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Alman Standart Enstitüsü (DIN) ve Ulusal Yangından Korunma Birliği Kurumu (NFPA) standartlarından herhangi birine veya bu standartlarda yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uyulması zorunlu olacaktır.
 • Doğal gaz ve ham petrol taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm bina ve tesislerin projelendirilmesi ve hesap yöntemlerinin belirlenmesinde Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. Anılan yönetmelikte geçen “Yapı Sağlığı İzleme Sistemi” kurulması amacıyla her türlü tedbir alınacaktır. Tesislerde hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranacaktır.
 • Boru hattı tesislerinin çalışma ömrü boyunca teknik emniyet ve çevre güvenliği sağlanır. Mevcut enerji iletim hattı yakınlarına yeni boru hattı tesisinin planlanması halinde BOTAŞ, topraklama hesaplamalarında Adım Gerilimi ve Dokunma Gerilim değerleri dahil edilmiş şekilde projelendirme yaparak ortaya çıkacak tüm maliyetleri karşılayacaktır.
 • Tüm faaliyetler; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan yönetmeliklere, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan yönetmeliklere, 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan mevzuata ve BOTAŞ prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu prosedürler, asgari olarak sağlık, güvenlik, çevre ve emniyet kalitesi, denetim ve gözden geçirme, tesis idaresi, standartlaştırma ve eğitim konularında ortak ve/veya boru hattına özel politikalar içerecektir.
 • BOTAŞ tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerin fenni usullere, endüstriyel standartlara, genel kabul görmüş teknik kurallara ve mevzuatlara uygun olarak yapımı ve işletilmesi amacıyla ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesisleri teknik emniyet ve çevre uygulama el kitapları hazırlanacaktır.
 • Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre; faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturacağı bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için, BOTAŞ gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigorta veya sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca BOTAŞ, petrol tesisleri ile mülkiyet veya emanetlerinde bulunan petrolü, sahiplerince sigortalanmamış ise tüm risklere karşı sigortalatmakla yükümlüdür. Bunun yanında, LNG, FSRU ve doğal gaz tesislerinde gerçekleştirilen hizmet ve varlıkların türüne göre olası risklere karşı da BOTAŞ tarafından sigorta yaptırılacaktır.
 • Doğal gaz boru hattı tesislerine ait yapım ve hizmet faaliyetleri, sertifika sahibi yüklenici, alt yüklenici veya taşeron gibi gerçek veya tüzel kişilere yaptırılacaktır. Bu hususların, ihalenin teklif verme aşamasında bilindiği kabul edilecektir. BOTAŞ, bu faaliyetleri kendisi de gerçekleştirebileceği gibi söz konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin test ve/veya kontrolleri bu işe uygun başka bir sertifika sahibine de yaptırabilecektir. Aynı çalışma alanını paylaşan işverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları koordinasyon içerisinde yürüteceklerdir. Yapılan test ve kontrollere ilişkin her türlü kayıt ve raporlar ile tesislerin işletme, bakım ve onarım kayıtları yüklenici firma ve/veya BOTAŞ tarafından tutulacaktır.
 • BOTAŞ, kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz yönde etkileyen bir durum oluştuğunda, kamunun can, mal ve çevre güvenliğini dikkate alarak başta mahallin en büyük mülki idare amirini olmak üzere ilgili kamu kurumlarını ve bundan etkilenme ihtimali bulunan diğer kuruluşları haberdar edecektir. Ayrıca tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri EPDK’ya bildirir ve çevreye zarar vermemek için gerekli diğer tedbirleri alacaktır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek bir durum olduğunda, hayati tehlike tespitinde; bu tehlike giderilinceye kadar tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alanda iş durdurulabilecektir ve çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
 • İşbu Yönetmeliğin uygulanması sonucu oluşturulan sayısallaştırılmış güzergah haritaları, pig ve katodik koruma ölçüm sonuç ve değerlendirme raporları gibi kayıtların ilgili birimlerde muhafazasından, güncellenmesinden, doğal gaz ve ham petrol boru hattı tesislerine ait Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyasının hazırlattırılması ve ham petrol ile ilgili dosyanın EPDK’ya onaylattırılmasından, BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün kurumsal kalite, boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenli işletimi faaliyetlerini yürüten daire başkanlığı sorumludur.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların bu Yönetmelik’te yer alan güzergah şeridi ve emniyet mesafesi kurallarına uymalarını sağlama, kurallara uyulmasının takibi ve boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenli işletimi ile ilgili alınacak diğer tedbirler konusunda, ham petrol, doğal gaz, LNG, FSRU ve yeraltı depolama faaliyetleri ile ilgili taşra teşkilatında görev yapan ilgili birim, ünite ve müdürlükler gerekli tedbirleri alarak/aldırarak, gerekmesi halinde mahallin en büyük mülki amirine bildirimde bulunmak zorundadır. Eski hatlarda bu koşulun sağlanamaması durumunda ilgili işletme müdürlüklerinin talebi üzerine BOTAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma işlerinin yürütüldüğü daire başkanlığınca kamulaştırma planları yenilenecektir.
 • BOTAŞ boru hattı tesislerinin mühendislik çalışmaları sırasında ilgili mevzuata uygun olarak gerekli ÇED raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlanacaktır. Boru hattı yapım aşamasında ÇED raporu alınan güzergahın çevresel izlemesi yapılacaktır.
 • Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin yangına karşı korunmasında 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve BOTAŞ’a ait acil durum prosedürlerine uygun tedbirler alınacaktır. Tesislerin kapı, pencere ve zemin kaplamaları yanıcı olmayan metal, seramik ve benzeri yanıcı olmayan malzemelerden imal edilecektir.
 • Eskiden yapılmış veya yeni yapılacak tüm ham petrol ve doğal gaz boru hatları, bunlara ait tesislerin yerleri ve boru hattı güzergahlarının kamulaştırma planlarına uygunluğu sağlanacaktır. Bu tesislere ait her türlü haritalar, harita bilgileri, konum bilgileri “Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Veri Tabanına” aktarılarak muhafaza edilecektir.
 • Boru hatlarının tamamı SCADA (Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi) ve telekomünikasyon sistemleri ile donatılarak, bu sistemlerin boru hatlarının inşaatı ile birlikte eş zamanlı olarak bitirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda boru hatlarının tümü için kaçak tespit programları kullanılacaktır.
 • Boru hattı işletime alındıktan sonra emniyet mesafeleri ihlal edilerek yapılan, izin verilmeyen veya kabul edilen şartlara uymayan her türlü inşaat, ağaç, köklü bitki ve benzeri kaçak yapılar ve nebatlar, BOTAŞ tarafından tayin ve tebliğ edilen süre içinde sahipleri tarafından yıkılacak ve bulundukları yerden sökülecektir. Süresi içinde yıkım ve söküm yapılmaması halinde BOTAŞ’ın istemi üzerine mahalli mülki idare amirliğince başkaca bir işlem ve karara gerek kalmadan yıkım ve söküm işlemi yaptırılacak ve masrafları kaçak yapının/nebatın sahiplerinden alınacaktır. BOTAŞ’ın bu istemine dair yazıda kanun, yönetmelik ve standart gibi hangi mevzuata dayanılarak işlem tesis edileceğini içeren bilgi ve belgeler bulunacaktır.
 • BOTAŞ’ın tesis edeceği alt yapılarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı dikkate alınacaktır.
 • Kaynakların etkin kullanılmasını ve mükerrer kazı yapılmaması için yeni yapılacak boru hatlarının SCADA ve telekomünikasyon sistemleri ile donatılması sırasında elektronik haberleşme altyapısının da geçirilebilmesi için gerekli kanal, göz ve benzeri boşlukların bırakılması sağlanacaktır.

AR-GE, TEST VE İLK DOLUM AMAÇLI AKARYAKIT TEMİNİ, PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU AÇIKLAMALARI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PLANLI BAKIM HARCAMALARININ TARİFE HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINMASI KAPSAMINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2021 Tarihli ve 10378-1, 10379 ve 10383 Sayılı Kararları 28 Ağustos 2021 tarihli 31582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • 10378-1 Sayılı Karar ile Ar-Ge, Test ve İlk Dolum Amaçlı Akaryakıt Teminine İlişkin Kurul Kararı yayımlandı. Buna göre;
 • Ar-Ge ve test amaçlı referans test yakıtı veya araç ilk dolum yakıtı olarak kullanılmak üzere; ihrakiye teslimi kapsamındaki akaryakıt türlerinin, taktik yakıtların, biodizelin ve özel üretim akaryakıtların doğrudan temini:
  1. Savunma sanayi alanımda faaliyet gösteren kamu şirketlerinin, Savunma Sanayi Başkanlığı ile savunma sanayindeki projelerde sözleşme akdetmiş olanların Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’nün, otomotiv üreticilerinin, üniversite ve laboratuvarların miktar sınırı olmaksızın tüm talepleri ile bunların dışında kalanların bir akaryakıt türünden yıllık 500 litre ve altındaki talepleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın,
  2. Yukarıda sayılanların dışından kalanların, bir akaryakıt türünden yıllık 500 litrenin üzerindeki talepleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun

iznine tabidir.

 • Taktik yakıt temini, ihrakiye temini ve biodizel temini kapsamındaki izin talepleri kullanıcılar tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”)’na yapılacaktır. Kurumca GTİP bazında akaryakıt olarak belirlenen ürünlerle ayın GTİP numarasına sahip olan ancak üretim aşamasında bir veya daha fazla özelliği belirli bir aralıkta olacak şekilde hazırlanan özel üretim akaryakıtların temini kapsamındaki izin talepleri ise ikmali gerçekleştirecek lisans sahipleri tarafından Kurum’a yapılacaktır.
 • İzin talebi başvurusunda; ürünü kullanacak olanın bilgileri ve faaliyet alanı, izin talebinde bulunulan ürünün türü, GTİP numarası, miktarı, kullanım amacı, ürünün temin edileceği lisans sahibine ilişkin bilgilerin ve varsa destekleyici belgelerin yer alması zorunludur. Başvuruya konu ürünün özel üretim akaryakıt olması durumunda bu konuya ilişkin detaylı bilginin ayrıca sunulması gereklidir. Kurum izin verilmesi için gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kullanıcılardan ayrıca talep edebilecektir.
 • İşbu Karar kapsamında;
  1. Taktik yakıt temini, rafinerici veya dağıtıcı lisansı sahibinden;
  2. İhrakiye temini, rafinerici, ihrakiye teslimi veya ihrakiye teslimi faaliyeti alt başlığına işli dağıtıcı lisansı sahiplerinden;
  3. Biodizel temini, işleme (biodizel) lisansı sahiplerinden;
  4. Kurum’a GTİP bazında akaryakıt olarak belirlenen ürünlerle aynı GTİP numarasına sahip olan ancak üretim aşamasında bir veya daha fazla özelliği belirli bir aralıkta olacak şekilde hazırlanan özel üretim akaryakıtların temini, rafinerici lisansı sahibinden veya dağıtıcı lisansı sahibinden

yapılabilecektir.

 • Kullanıcılar temin ettikleri akaryakıtı hiçbir surette piyasa faaliyetine konu etmemekle ve sadece başvurusunda beyan ettiği kapsamda kullanmakla yükümlüdür.
 • 10379 Sayılı Karar ile 05.2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı yayımlandı. Buna göre;
 • 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’na “213 sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Beyan: Başvuruya konu tesis ile ilgili, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 359’uncu maddesinin (a), (b), (ç) fıkralarında yazılı suçlara ilişkin devam eden adli veya idari bir süreç bulunmadığına dair yazılı beyan.” ibaresi eklendi.
 • Depolama lisansı başvurularında, işleme lisansı başvurularında ve bayilik lisansı başvurularında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na ilişkin beyan sunulması zorunluluğu düzenlendi.
 • 10383 Sayılı Karar ile Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında değişiklik yapıldı. Buna göre;
 • Üçüncü seviye planlı bakım giderleri için, TEDAŞ tarafından her yıl yayımlanan birim bedeller baz alınacaktır. Tarife uygulama dönemini her bir yılı için geçerli olan düzeltme işlemlerine esas birim bedeller, aynı uygulama dönemi için kabul edilen yatırım harcamalarıma esas birim bedellerin güncellemesinde kullanılan değişim katsayılarıyla ilgili yıl ortasına göre güncellenen birim bedellerden %25 oranında indirim yapılmak suretiyle belirlenecektir. TEDAŞ birim fiyatlarının güncellenmediği ve/veya yayımlanmadığı yıllarda en son yayımlanan güncel birim bedeller, aynı uygulama dönemi için kabul edilen yatırım harcamalarına esas birim bedellerin güncellemesinde kullanılan değişim katsayılarıyla ilgili yıl ortasına göre güncellenecek ve bulunan bedellerden %25 indirim yapılmak suretiyle düzeltme işlemlerine esas birim bedeller belirlenecektir. TEDAŞ birim bedelleri kullanılırken her bir il için TEDAŞ tarafından yayımlanan birim fiyat kitabında tanımlanan ilgili ilin dahil olduğu fiyat bölgesinde yer alan bedeller esas alınacaktır. TEDAŞ birim fiyatlarımda yer almayan trafo bina yenileme, tadilat, çevre düzenlemesi gibi giderler için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili yıl için yayımlamış olduğu birim bedellerden %25 oranında indirim yapılmak suretiyle belirlenen birim fiyatlar düzelme işlemlerine esas birim bedeller olarak esas alınacaktır.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SPOT BORU GAZI İTHALAT MİKTARI VE UYGULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/08/2021 Tarihli ve 10367 Sayılı Kararı 13 Ağustos 2021 tarihli 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (“Usul ve Esaslar”)’da değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşü alınarak ihtiyaç görülen giriş noktaları için birden fazla ardışık takvim yılını kapsayacak şekilde kapasite ürünü ihdas edilebilecektir. Bu durumda ilgili giriş noktaları için işbu Usul ve Esaslar’da belirlenen ilan süreleri, başvuru takvimi, kapasite oran ve dağılımları ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından ayrıca belirlenebilecektir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Ağustos 2021 tarihli 31573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında YEKDEM’e kayıt olmak istemeleri halinde Kuruma yapacakları başvurular 30 Kasım tarihine kadar yapılacaktır.
 • YEKDEM’e kayıt olmak üzere başvuruda bulunacak üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin YEKDEM başvurusu yapmadan önce YEKDEM başvurusunu yapmaya yetkili kıldığı kişiye veya kişilere ait yetki belgelerinin aslı ya da noter onaylı bir nüshası 30 Kasım tarihine kadar Kuruma sunulacaktır.
 • YEKDEM’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, söz konusu başvurularından vazgeçmek istemeleri halinde, bu taleplerini yazılı olarak 30 Kasım tarihine kadar Kuruma bildirecektir.
 • Ön YEK listesi, Aralık ayının ilk on günü içerisinde Kurum internet sayfasında ilan edilecektir.
 • Başvurusu değerlendirmeye alınan tüzel kişilerden bir sonraki takvim yılında YEKDEM’den yararlanabilecek olanları içeren nihai YEK listesi, 31 Aralık tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404) 6 Ağustos 2021 tarihli 31560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Dr. Ziya SELÇUK’tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı’na Prof. Dr. Mahmut ÖZER atandı.
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan I. Hukuk Müşavirliği’ne Sinan TAŞ atandı.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı’na Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI atandı.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan VI. Bölge (Antalya) Müdürlüğüne Funda AYDIN SEYMEN atandı.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan XXI. (Şanlıurfa) Bölge Müdürlüğüne Hamdi ERŞEN atandı.
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa SEVER görevden alındı ve suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Fatih DUMANLI atandı.
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına Umut Serhat İDMAN, Abdullah YÜKSEL ve Nurettin KAYA atandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Genel Meclisi Üyeliğine Aslan YILDIZ atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet ŞİMŞEK atandı.
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Yaşar Yaman OCAK; Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Nihat KINIK; Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Akif ERTEKİN atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/409, 410)  13 Ağustos 2021 tarihli 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Mustafa GEDEN atandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir ERARI görevden alındı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin EVSEN görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2021/412) 20 Ağustos 2021 tarihli 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Manisa-Ahmetli Kaymakamı Gökay ÖZKAN İzmir Vali Yardımcılığı’na atandı.
 • Bursa-Mudanya Kaymakamı Faik OKTAY Sözer İstanbul Vali Yardımcılığı’na atandı.
 • İzmir Urla Kaymakam’ı Önder CAN İstanbul Vali Yardımcılığı’na atandı.
 • Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail ANLAR İstanbul Vali Yardımcılığı’na atandı.
 • Mersin Silifke Kaymakamı Namık Kemal NAZLI Ankara Vali Yardımcılığı’na atandı.
 • Muğla-Bodrum Kaymakamı Bekir YILMAZ Ankara Vali Yardımcılığı’na atandı.
 • Zonguldak- Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail ÇORUMLUOĞLU İzmir Vali Yardımcılığı’na atandı.
 • Ankara- Yenimahalle Kaymakamı Selda DURAL Bursa Vali Yardımcılığı’na atandı.
 • Tekirdağ Vali Yardımcısı Abdullah KALKAN Kayseri Vali Yardımcılığı’na atandı.
 • Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol ESMER Kayseri Vali Yardımcılığı’na atandı.
 • İstanbul Silivri Kaymakamı Ali PARTAL Bursa Osmangazi Kaymakamlığı’na atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/413, 414) 21 Ağustos 2021 tarihli 31575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Dr. Mehmet Naci İNCİ atandı.
 • Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Dr. Mustafa KURT atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/425, 426, 427) 25 Ağustos 2021 tarihli 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. Şeref KALAYCI atandı.

İletişim Başkanlığında Açık Bulunan Başkan Yardımcılığına, Evren BAŞAR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/431) 26 Ağustos 2021 tarihli 31580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; İletişim Başkanlığı’nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Enver BAŞAR atandı.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 27 Ağustos 2021 tarihli 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanı’nın 27-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Bosna Hersek ve Karadağ’a ziyarette bulunması sebebiyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın vekalet etmesine karar verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 83) 25 Ağustos 2021 tarihli 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde, teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere Muhasebat Kontrolörü ve Stajyer Muhasebat Kontrolörü istihdam
 • Bakanlık taşra teşkilatında istihdam edilebileceklerin kapsamına defterdarlıkların teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere doğrudan defterdara bağlı Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı dahil edildi.
 • Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısına denktir.
 • İşbu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen Geçici Madde 2 uyarınca;
  • 08.2021 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda hazine ve maliye uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebat kontrolörü ile bütçe kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler, 25.08.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda durumlarına uygun muhasebat başkontrolörü ve muhasebat kontrolörü kadrolarına atanacaktır.
  • 08.2021 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda idari görevde olanlardan, daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebat kontrolörü ve bütçe kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda durumlarına uygun muhasebat başkontrolörü ve muhasebat kontrolörü kadrolarına atanacaktır. Bunların hazine ve maliye uzmanı ve hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler, muhasebat kontrolörü ve stajyer muhasebat kontrolörü kadrolarında geçmiş sayılacaktır.
  • 08.2021 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında defterdarlık uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler, 25.08.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanacaktır.
  • 08.2021 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda idari görevde olanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içerisinde talep etmeleri halinde durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanacaktır. Bunların defterdarlık uzmanı ve defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler, muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılacaktır.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DİJİTAL TİCARET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4417) 25 Ağustos 2021 tarihli 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Mutabakat Zaptı, işbu Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesi için gerekli olan ilgili iç prosedürlerinin tamamlandığını teyit eden son yazılı bildirimin Taraflarca diplomatik kanallar aracılığı ile alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup, yukarıda belirtildiği üzere ilk olarak 3 yıllık bir süre boyunca yürürlükte kalacaktır. İşbu Karar ile 2 Nisan 2021 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına karar verildi.

 • Mutabakat Zaptı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti (“Taraflar”) dijital ticaret alanındaki birtakım konularda anlaştılar. Buna göre;
 • Mutabakat Zaptı’nın amacı, Mutabakat Zaptı’nın amaçları doğrultusunda ticaretin dijitalleşmesi ve Taraflar’ın ülkeleri içinde ve Taraflar arasında malların ve hizmetlerin dijital yollarla ticareti anlamına gelen dijital ticaretin sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini teşvik etmektir.
 • Mutabakat Zaptı, Taraflar arasında kurulan temas noktaları arasında etkin bir iletişim mekanizması ve dijital ticarette işbirliği için hukuki çerçeve kurmayı amaçlamaktadır.
 • Taraflar; eşitlik, açıklık, karşılıklı saygı ve karşılıklı fayda temelinde çalışarak işbirliği yapmayı kabul
 • Mutabakat Zaptı’nda belirlenen alanlarda işbirliği, özellikle, ancak münhasıran olmamak şartıyla, aşağıdakiler vasıtasıyla gerçekleştirilecektir:
  1. dijital ticaret açığı değerlendirmesi de dahil olmak üzere ortak çalışmalar yürütmek ve ortak raporlar hazırlamak;
  2. bilgilendirici toplantılar, çalıştaylar ve seminerler düzenlemek;
  3. ikili ticaretin belirli alanlarında dijital çözümlerin uygulamaları için pilot projeler dahil olmak üzere ortak projeler ve programlar geliştirmek ve uygulamak;
  4. personelin eğitimi, kapasite geliştirme ve ülkelerinde dijital okuryazarlığı arttırmak;
  5. çalışma ziyaretleri, elektronik yazışma ve video-konferanslar yoluyla ilgili tecrübe ve bilgi paylaşımı yapmak;
  6. kamu-özel diyalogları kurmak.
 • Mutabakat Zaptı’nda Taraflar’ın işbirliğinin kapsamı aşağıdaki şekilde kabul edildi. Buna göre Taraflar, diğerlerinin yanı sıra, aşağıda belirtilen alanlarda Mutabakat Zaptı’nda belirtilen işbirliği yöntemlerini tesis etmek için, fırsatları araştırmayı kabul ettiler:
  1. dijital ticaretle ilgili alanlarda mevzuatın iyileştirilmesi ve uygulanması;
  2. ticaretin kolaylaştırılması ve dijitalleşme için Nesnelerin İnterneti, Blok zincir, Robotik ve Bulut Bilişim, Büyük Veri analitiği, Yapay Zeka ve diğer 4. Sanayi Devrimi teknolojilerinin uygulama olanaklarını araştırmak;
  3. gümrük kontrolü ve güvenlik sistemlerinde yapay zeka uygulama olanaklarının araştırılması dahil olmak üzere gümrük ve sınır düzenleme süreçlerinin basitleştirilmesi;
  4. ulusal tek pencerelerin karşılıklı çalışabilirliğini sağlama ihtimalinin araştırılması;
  5. e-ticaret standartlarının uygulanması ve/veya geliştirilmesi;
  6. mal ve hizmetlerin dijital yollarla ticareti;
  7. sosyal-medya ve kısa-video pazarlaması dahil olmak üzere yeni  pazarlama modelleri;
  8. ticaretle ilgili veri ve dokümanların elektronik yolla değişimi ve kabulü;
  9. e-imza sertifikaları ile bireyler ve işletmeler için dijital kimliklerin karşılıklı tanınması;
  10. e-Phyto sertifikalar dahil olmak üzere e-sertifikaların tanıtımı ve karşılıklı tanınması;
  11. gümrük vergileri ve harçların dijital ödemeleri, e-fatura ve ticaretin finansmanının dijitalleşmesi;
  12. kırsal e-ticaretin geliştirilmesi yoluyla yoksulluğun azaltılması;
  13. kargo elleçleme sistemleri, depolar ve ikmal merkezleri dahil olmak üzere dijital lojistik ve tedarik zinciri yönetimi;
  14. posta gönderilerinin takibi ve izlenmesi;
  15. gümrük işbirliği yoluyla risklerin kontrolü;
  16. ihracatı geliştirme ve kolaylaştırma platformları ile ortak ticaret portalı başlatma imkanının araştırılması;
  17. dijital ticarette tüketici haklarının korunması;
  18. siber güvenlik ve veri mahremiyeti;
  19. dijital okuryazarlığın geliştirilmesi;
  20. dijital ticaret ve ekonomi ile ilgili diğer alanlar.
 • Taraflar, dijital ticarete yönelik engelleri kaldırmak ve kendi ülkelerinde sınır ötesi dijital ticarete yol açacak elverişli koşullar ve altyapıyı oluşturmak için iş birliği yapacaktır.
 • Toprakları arasında yük taşımacılığını kolaylaştırmak için, Taraflar e-TIR sisteminin uygulanmasında iş birliği yapacak ve Taraflar, topraklarını bağlayan ulaşım güzergahlarındaki demiryolu taşımacılığını kolaylaştırmak için çaba göstereceklerdir.
 • Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında mevcut ve yeni açılan koridorlar yoluyla bağlantıyı daha da kolaylaştırmak için dijital altyapının kurulmasında iş birliği yapacaktır.
 • Taraflar’dan her biri, yatırım akımlarını kolaylaştırmak için çaba gösterecek ve ayrıca kendi ülkelerinde, diğer Tarafın dijital ticaretle ilgili alanlardaki doğrudan yatırımları ve yatırımcılarına destek sağlamak için işbirliği yapacaktır.
 • Taraflar, Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin sınır ötesi dijital ticaret eke-sistemine entegrasyonunu desteklemek dahil olmak üzere kendi ülkelerinde dijital ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler arasında işbirliğini teşvik edecektir.
 • İşbu Mutabakat Zaptı kapsamındaki herhangi bir konuda Taraflar arasında iletişimi kolaylaştırmak için, Taraflar aşağıdaki temas noktalarını kurmuşlardır:
  1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına: Ticaret Bakanlığı veya onun halefi ve
  2. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına: Ekonomi Bakanlığı veya onun halefi.
 • Her bir Taraf’ın temas noktası, ilgili paydaşlarının iç koordinasyonu ve Taraflar arasındaki iletişimi sağlamakla ve aynı zamanda kendi ulusal mevzuatı uyarınca mümkün olduğu ölçüde diğer Taraf’a bilgi sunmakla sorumludur. Bu temas noktaları, Mutabakat Zaptı’nın uygulanması ve izlenmesinin, Eylem Planı gibi, yolları ve mekanizmalarını belirlemekle sorumludur.
 • Her bir Taraf, temas noktasındaki herhangi bir değişikliği diğer Taraf’a zamanında bildirmeyi kabul eder.
 • Mutabakat Zaptı, Taraflar’a ulusal mevzuatları veya uluslararası hukuk kapsamında hiçbir bir mali yük getirmez. Her bir Taraf, Taraflar’ca aksi kararlaştırılmadıkça, işbu Mutabakat Zaptı kapsamındaki faaliyetler, projeler ve programlardan doğan kendi masraf ve giderlerini karşılayacaktır.
 • Mutabakat Zaptı, Taraflar’ın taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.
 • Mutabakat Zaptı’nın yorumlanması veya uygulanmasından doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık Taraflar arasında müzakereler ve istişareler yoluyla çözümlenecektir.
 • Mutabakat Zaptı’nın feshi, her iki Taraf’ın da üzerinde anlaştığı proje ve programların uygulanmasını etkilemeyecektir.
 • Mutabakat Zaptı, her iki Taraf’ın karşılıklı rızası ile yazılı bir şekilde değiştirilebilir. Değişiklikler, işbu Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesi için öngörülen aynı hukuki prosedürlere uygun olarak yürürlüğe girecektir.
 • Mutabakat Zaptı, ilk olarak 3 yıllık bir süre boyunca yürürlükte kalacaktır. Geçerliliği, müteakip 3 yıllık süre için, Taraflar’dan biri tarafından sona erme tarihinden 6 ay önce diplomatik kanallar aracılığıyla yazılı olarak sona erdirilmediği takdirde, kendiliğinden uzatılacaktır.

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASININ ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI TARAFINDAN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BELİRLENDİ.

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/5) 5 Ağustos 2021 tarihli 31559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ’in düzenlenme amacı uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
 • Ödeme hizmeti sağlayıcılarından hizmet alan gerçek ve tüzel kişiler,Müşteri” olarak tanımlandı.
 • IBAN yalnızca bir hesabı işaret eden 26 sayısal/alfabetik karakterden oluşacaktır. Soldan sağa karakter dizilimi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:
Karakter SayısıKarakter ŞekliAçıklama
2Alfabetik Karakter (A-Z)Ülke Kodu
2Sayısal Karakter (0-9)IBAN Kontrol Basamakları
5Sayısal Karakter (0-9)Ödeme Hizmet Sağlayıcı Kodu
1Sayısal Karakter (0-9)Rezerv Alanı
16Sayısal Alfabetik KarakterHesap Numarası Alanı
 • IBAN oluşturulurken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecektir.
 • Hesap numarası alanı için standart bir format yoktur. Ancak hesap numarası olarak tespit edilen 16 hanenin sağa dayalı olarak yazılması ve varsa sol tarafındaki boşlukların sıfır ile doldurulması zorunludur.
 • Bankaların nezdindeki para transferine konu her bir müşteri hesabı için Tebliğ’de belirtilen esaslar doğrultusunda, IBAN oluşturmaları ve IBAN bilgisini hesap sahiplerine bildirmeleri zorunludur.
 • Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilecektir. Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması, ilgili kapsamında katılımcı olarak yer aldıkları ödeme sisteminin sistem kurallarında bu konuda aksine bir hüküm olmadığı sürece zorunlu değildir.
 • IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarının yazılı ve elektronik ortamda para transferine konu olan hesaplara ilişkin olarak müşterileri için oluşturacakları ve üzerinde hesap numarası bulunan belgelerde IBAN’ı göstermeleri zorunludur.
 • Avrupa Ekonomik Alanı’nda yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan para transferlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur. Ancak, ödeme hizmeti sağlayıcıları ile yurt dışında sınır ötesi ödemeleri gerçekleştiren finansal kuruluşlar arasında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirilen işlemler ile talep edilmesine rağmen alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmaz. Ödeme hizmeti sağlayıcılarının yurt dışındaki finansal kuruluşlarla olan ilişkilerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.
 • Alıcı hesap numarası IBAN olarak belirtilen gelen para transferlerinde IBAN’ın doğrulanması zorunludur.
 • Bu Tebliğ kapsamında IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarınca müşteri hesabından yapılan para transferlerinde göndericiye ait IBAN’ın kullanılması zorunludur.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerinde alıcıya ait IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur. Ancak EFT Sistemi aracılığı ile hesaba yapılan para transferlerinde, talep edilmesine rağmen alıcıya ait IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin müşterinin beyanının alındığı işlemlerde bu zorunluluk aranmaz.
 • Yapılan kontrol sonrasında IBAN’ı yanlış olduğu tespit edilen transfer emirleri iade edilebilecek veya reddedilebilecektir.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/6) 9 Ağustos 2021 Tarihli 31563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmez.
 • Kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde on beş fazlasını, hizmetin banka bünyesinde sunulması halinde ise hizmetin makul bedelini geçemeyecektir.
 • EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 4 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 8 TL’yi geçemeyecektir.
 • Yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti yüzde 1,90’ı geçemeyecektir.

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK EFT ÜCRETLERİ BELİRLENDİ.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/7) 9 Ağustos 2021 tarihli 31563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre EFT işlemlerinden alınacak ücret; işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 4 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 8 TL’yi geçemeyecektir.

RİSK MERKEZİ VE BİLGİ ALIŞVERİŞİ KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN İFASINDA KULLANDIKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE VE DENETİMİNDE ESAS ALINACAK ASGARİ USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Bilgi Alışverişi Kuruluşları ile Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ 19 Ağustos 2021 tarihli 31573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Risk Merkezi ve bilgi alışverişi kuruluşlarının faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemleri yönetiminde ve denetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre;

 • Risk Merkezi ve bilgi alışverişi kuruluşlarının işbu Tebliğ hükümlerine tabi olacaktır.
 • Risk Merkezi ile bilgi alışverişi kuruluşları, üye kuruluşlar ile olan bilgi iletişiminin güvenli, doğru ve yeterli sıklıkta gerçekleşebilmesi için gerekli önlemleri alacak; söz konusu önlemleri üye kuruluşa iletecek ve bu önlemlerin yerine getirilmesini gözetecektir. Bilgilerin ne ölçüde güncel tutulacağına ilişkin yönetim kurulu kararı veya Risk Merkezi Yönetimi kararı alacak ve kararı, alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yazılı olarak iletecektir.
 • Risk Merkezi ile bilgi alışverişi kuruluşları, kendi alanına giren konularda sahtecilik ve bilgi ifşasını önleyici çalışmalar yapmak, güvenlik önlemlerini saptamak, ilgili taraflar arasında gerekli bilgi paylaşımının sağlandığından emin olacak şekilde mekanizmalar kurmak ve sağlanan bilgi paylaşımının etkinliğini takip etmekle yükümlüdür.
 • Kuruluşun bilgi sistemleri, iş süreçleri ve iç sistemlerinin denetimi ve denetim sonuçlarının raporlanması 27461 sayılı Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik (“BSDHY”) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş veya izin verilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilecektir.
 • İşbu Tebliğ ile Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler ile İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA ALIM SATIM KONUSU YAPILAN DÖVİZLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/8) 20 Ağustos 2021 tarihli 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2008-32/34 sayılı Tebliğine İlişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi’nin 1. maddesi değiştirildi.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan dövizler aşağıda sayılmaktadır:

  • ABD Doları USD
  • Avustralya Doları AUD
  • Bulgar Levası BGN
  • Çin Yuanı CNY
  • Danimarka Kronu DKK
  • Güney Kore Wonu KRW
  • İngiliz Sterlini GBH
  • İran Riyali IRR
  • İsveç Kronu SEK
  • İsviçre Frangı CHF
  • Japon Yeni JPY
  • Kanada Doları CAD
  • Katar Riyali QAR
  • Kuveyt Dinarı KWD
  • Norveç Kronu NOK
  • Pakistan Rupisi PKR
  • Rumen Leyi RON
  • Rus Rublesi RUB
  • Suudi Arabistan Riyali SAR

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ BİRER AY UZATILDI.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420) 27 Ağustos 2021 tarihli 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da öngörülen ve 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı.

E-TEMİNAT MEKTUPLARININ MUHASEBE BİRİMLERİNE İLETİLMESİ KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 69) 27 Ağustos 2021 tarihli 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’ne eklenen Geçici Madde 1 uyarınca; Elektronik Kamu Alımları Platformu (“EKAP”) üzerinden yapılacak işlemler kapsamında Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre alınacak geçici e-Teminat Mektuplarının, bankalarca düzenlenmesi ve Elektronik Teminat Mektubu Platformu aracılığı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşa aktarılması ile bu mektupların doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmini ve iadesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin merkezi takas kuruluşu aracılığı ile yürütülmesi işlemleri 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) işbu Tebliğ’in kapsamı dışında tutulmuştur. Geçici e-Teminat Mektuplarına ilişkin işlemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ilişkin ilgili ihale uygulama yönetmelikleri ile ihale dokümanındaki düzenlemeler çerçevesinde yürütülecektir.

YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 1 Ağustos 2021 tarihli 31555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; “Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara Göre Yatırımcılardan İstenecek Belgeler Listesi” başlıklı tablonun on dördüncü sırasında yer alan “İmza Sirküleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

İTHALATTA KORUMA ÖNLEMLERİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA BİRTAKIM KORUNMA ÖNLEMLERİ ALINDI.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6) 24 Ağustos 2021 tarihli 31578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bu Tebliğ, 10.05.2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 08.06.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 30.05.2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/4) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.
 • İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda yapılan tespitler ışığında, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına; ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde birinci yıl 0,060 ABD Doları/Kg, ikinci yıl 0,058 ABD Doları/Kg ve üçüncü yıl 0,056 ABD Doları/Kg şeklinde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması (“Anlaşma”)’nın  12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Anlaşma’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

GTİP

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (ABD Doları/Kg)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

5503.20.00.00.00

0,060

0,058

0,056

 • Söz konusu önlem ilgili Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlayacaktır.

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİNİN GÖREV VE YETKİLERİ DÜZENLENDİ.

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ağustos 2021 tarihli 31580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yatırımcı Tazmin Merkezi (“YTM”)’nin görev ve yetkilerinin kapsamına;
  • Kanunun 13. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde YTM’ye intikal etmiş sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”)’nun 13. Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iadesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,
  • Kanunun 83. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, zamanaşımına uğrayan her türlü emanet ve alacakların emaneten devralınması, izlenmesi, emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ve iadesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

eklendi.

 • Varlık yönetiminin görevlerinin kapsamına;
  • YTM’ye ait varlıklara ilişkin sermaye artırımı, kar payı ödemesi ve diğer durumlarda gerekli işlemleri diğer birimlerle koordinasyon halinde yürütmek,
  • Kanun’un 83. maddesinin dördüncü fıkrasının 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesi ile yapılan değişiklikten önce YTM’ye gelir kaydedilmiş olan varlıkların muhafazası ve satışı ile değişiklikten sonra YTM’ye emaneten devredilen varlıkların muhafazası için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
  • Kanun’un 13. maddesinin dördüncü fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2015 tarihli ve E. 2015/29, K. 2015/95 sayılı kararıyla kısmen iptal edilmeden önce YTM’ye intikal eden varlıkların muhafazası ve satışı için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
  • Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

eklendi.

 • YTM malvarlığının değerlendirilmesine yönelik karar almak üzere, Varlık Yönetim Birimi’nde görevli personel arasından Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirme yapılır ve görevlendirilenlerin en az ikisinin imzasıyla karar alınacaktır.
 • Finansman ve Muhasebe Birimi’nin görevlerinin kapsamına;
  • Yönetim Kuruluna üçer aylık dönemler itibarıyla YTM’nin malvarlığı, malvarlığının değerlendirilmesi, alacakları ile alacakların takip ve tahsiline ve Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki YTM hesabında emaneten muhafaza edilen emanet ve alacaklara ilişkin Hukuk İşleri Birimi ve Varlık Yönetim Birimi ile koordineli olarak rapor sunmak,
  • Kanunun maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, zamanaşımına uğrayan her türlü emanet ve alacakların emaneten devralınması iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Başkan veya YTM Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

eklendi.

 • YTM malvarlığı, ilgili mevzuatın imkân verdiği şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.
 • YTM’ye emaneten devrolunan emanet ve alacaklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler ise YTM tarafından Takasbank’a bildirilerek yerine getirilecektir.
 • Giriş aidatı, Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen oranda arttırılacaktır.
 • Tezgahüstü türev araçlar üzerinden, yatırımcı sayısına göre aidat hesaplanır. Buna göre yatırım kuruluşlarının her bir yatırımcı ile yıl içinde gerçekleştirdikleri tezgahüstü türev araç işlemlerinde sözleşme büyüklüklerinin toplamı;
  1. 000.000 Türk Lirasının altında olan her bir yatırımcı için 500 Türk Lirası,
  2. 000.000 Türk Lirası veya üzerinde olan her bir yatırımcı için ise 1.000 Türk Lirası

tutarı dikkate alınmak suretiyle aidat hesaplanacaktır.

 • Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacak ve YTM’ye emaneten devredilecektir.
 • Tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas sürecindeki yatırım kuruluşlarının müşteri hesapları için zamanaşımı süresi tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas kararı tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Hak sahibi tarafından tedrici tasfiye sürecinde gerçekleştirilen işlemler ve yapılan talepler zamanaşımını kesecektir.
 • Hesaba, hesap sahibinin iradesi bulunmaksızın faiz veya kar payı ödemesi yapılması ile hesap bakiyesinin nemalandırılması, bedelli veya bedelsiz sermaye artırımından pay aktarılması, yeni pay alma hakkı kullanım kupon giriş ve çıkışı, hesap işletim ücreti kesintisi gibi durumlar zamanaşımını kesmez. Yatırımcıların bir yatırım kuruluşu nezdinde birden fazla hesabı bulunması halinde hesaplarından birinde işlem yapılması diğer hesaplar açısından da zamanaşımını keser. Payın işlem sırasının kapalı olması zamanaşımı süresini durdurmaz.
 • MKK nezdindeki hesaplara, ilgili yatırım kuruluşunun tasarruf yetkisini sınırlamaya yönelik olarak hak sahipleri tarafından blokaj konulması, on yıllık zamanaşımı süresini keser ve zamanaşımı süresi hak sahibi tarafından blokajın kaldırıldığı tarih itibarıyla baştan işletilmeye başlayacaktır.
 • Yatırım kuruluşu personeli ile telefonda görüşen kişinin kimlik tespitinin yapılarak veya ilgilinin hesap sahibi olduğuna kanaat getirilerek hesapla ilgili talep, işlem ya da talimata yönelik olarak tutulmuş ses kayıtları ilgili mevzuat gereği saklama süresi dolmuş olsa bile mevzuat hükümlerine uygun olarak ibraz edilebilir olması kaydıyla zamanaşımını kesecektir.
 • Yatırım kuruluşları tarafından hesap sahiplerine düzenli olarak iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla hesap ekstresi gönderilmesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderisinin hak sahibi veya gönderiyi almaya yetkili kişiler tarafından teslim alınmış olması zamanaşımını kesecektir. Şu kadar ki, gönderinin hak sahibi veya gönderiyi almaya yetkili kişiler tarafından teslim alındığının belgelendirilmesi gerekecektir.
 • Bunların dışında, zamanaşımını durduran ve kesen haller Kurul tarafından belirlenecektir.
 • Yatırım kuruluşları, bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak ve tutarı 250 Türk Lirası ve üzerinde olan emanet ve alacakların hesap sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının YTM’ye emaneten devredileceği hususunda, içinde bulunulan yılın Mart ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Bu fıkrada belirlenen 250 TL’nin hesabında borsada işlem görmeyen paylar nominal değer üzerinden hesaba katılır. Bu fıkrada yer verilen tutarın belirlenmesinde Kurul yetkilidir.
 • Yatırım kuruluşları nezdinde bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacak bulunmaması halinde; devredilecek herhangi bir emanet ve alacağın bulunmadığına ilişkin içinde bulunulan yılın Mayıs ayı sonuna kadar YTM’ye yazılı bildirim yapılacaktır.
 • Faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşları nezdinde bulunan hesaplardaki emanet ve alacaklara ilişkin bu maddede yer alan yükümlülükler, emanet ve alacakların devredildiği kuruluş tarafından yerine getirilecektir. Hesaplardaki emanet ve alacakların devri sırasında, bunların zamanaşımına uğrayacağı tarihleri de içeren bilgiler devredilen kuruluşa liste halinde verilecektir. Bu emanet ve alacakların devredildiği kuruluşun bulunmaması halinde, bu maddede yer alan yükümlülükler Takasbank tarafından yerine getirilecektir. Faaliyetlerinin sürekli durdurulması başvurusu sürecinde, hak sahibi hesaplarındaki emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihleri de içeren bilgiler liste halinde Takasbank’a verilecektir.
 • Yatırım kuruluşları zamanaşımına uğramış emanet ve alacakları Takasbank ve MKK nezdindeki YTM uhdesinde yatırımcı adına açılacak hesaplara en geç zamanaşımına uğradıkları ayın sonuna kadar devredeecektir. Yatırım kuruluşları, devrettikleri emanet ve alacaklara ilişkin, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kar payı ve diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek listeyi en geç zamanaşımına uğradıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar içinde bulunulan takvim yılı için önceki ayları da içerecek şekilde YTM ve Takasbank’a gönderecektir.
 • Faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş olan yatırım kuruluşları nezdinde bulunan emanet ve alacaklar, bunların devredildiği kuruluş tarafından, devredilen kuruluşun bulunmaması durumunda Takasbank tarafından YTM’ye emaneten devredilecektir.
 • Zamanaşımına uğradığı halde YTM’ye devredilmediği tespit edilen nakde, YTM’ye devredilmesi gerektiği tarihten itibaren ilgili dönemde elde edilmiş nema getirisi oranında faiz işletilecektir. İşletilen faiz tutarı Takasbank tarafından hesaplanacak ve ilgili yatırım kuruluşuna bildirilerek, yatırım kuruluşundan tahsil edilecektir. Tahsil edilen faiz, gecikmeli olarak devredilen hesaplara oransal olarak dağıtılacaktır.
 • YTM’ye emaneten devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacaktır.
 • YTM, Takasbank ve MKK’nın ilgili mevzuatındaki görev ve yükümlülüklerinden muaftır.
 • Kurulca tedrici tasfiyesinin kapatılmasına karar verilen yatırım kuruluşlarındaki müşteri emanet ve alacakları, on yıllık zamanaşımı süresinden bağımsız olarak tedrici tasfiyenin kapatılması kararının alınmasını izleyen 3 ay içinde YTM’nin Takasbank ve MKK nezdinde müşteri adına açılacak hesaplarına aktarılacaktır. Tedrici tasfiyesi kapatılan yatırım kuruluşları nezdindeki müşteri hesaplarında bulunan emanet ve alacakların saklanması, nemalandırılması ve talep halinde hak sahiplerine iade edilmesinde zamanaşımına ilişkin hükümler kıyasen uygulanacaktır.
 • Kanunun geçici 3. maddesinde düzenlenen Özel Fon kapsamındaki emanet ve alacaklar hariç olmak üzere, tasfiyesine veya iflasına karar verilen yatırım kuruluşu hesaplarında yer alan emanet ve alacaklar, iflasın kapandığı veya tasfiyenin sonuçlandığı tarihi takip eden 6 ay içerisinde, YTM’nin Takasbank ve MKK nezdinde müşteri adına açılacak hesaplarına aktarılacaktır. Söz konusu aktarımlara konu olacak emanet ve alacakların tespitinde, iflasın kapandığı veya tasfiyenin sonuçlandığı ya da zamanaşımı süresinin dolduğu anda yatırım kuruluşu, Takasbank ve MKK’da yer alan kayıtlara göre yatırım kuruluşunun malvarlığına dahil olmayan, iflas masasına girmemiş, tasfiye sürecinde tahsil edilmemiş ve yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar dikkate alınacaktır. Emanet ve alacakların tespit edilebilmesi için gerekmesi halinde ilgisine göre tasfiye memurları, iflas dairesi veya iflas idaresinden bilgi talep edilebilecektir. Bu şekilde aktarılan emanet ve alacakların saklanması, nemalandırılması ve talep halinde hak sahiplerine iade edilmesinde zamanaşımına ilişkin hükümler kıyasen uygulanacaktır.
 • Hesaplanan zamanaşımı süresi iflasın kapandığı, tasfiyenin sonuçlandığı veya tedrici tasfiyenin kapatıldığı tarihten önce dolan hesaplardaki emanet ve alacaklar, her halükarda zamanaşımı süresinin dolduğu ayın sonuna kadar YTM’nin Takasbank ve MKK nezdinde müşteri adına açılacak hesaplarına aktarılacaktır.
 • Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklardan nakitler ve kaydileştirilmemiş sermaye piyasası araçları Takasbank, kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçları ise MKK nezdinde YTM uhdesinde hak sahibi adına açılacak hesaplarda izlenecektir. Hesapların açılma usul ve esasları Takasbank tarafından Kurul onayı alınmak suretiyle belirlenir ve duyurulacaktır.
 • Takasbank, YTM’nin internet sitesinde yayımlanan listeler kapsamında Takasbank ve MKK nezdindeki YTM hesabı altında devre konu edilecek emanet ve alacakların hak sahipleri adına hesap tanımlamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapar ve ilgili yatırım kuruluşları ile YTM’ye bilgi verecektir.
 • Takasbank nezdinde tutulan müşteri hesabındaki nakitler ve müşteri hesaplarına gelen nakit kar payları Takasbank tarafından YTM’nin tabi olduğu mevzuata uygun olarak nemalandırılacak ve elde edilen nemalar ilgili hak sahiplerinin hesaplarına oransal olarak dağıtılacaktır. Takasbank ve MKK için ücret belirlenmesi durumunda bu ücretler yatırımcı hesabındaki nakit ve nemalardan karşılanacaktır. Takasbank ve MKK nezdinde tutulan menkul kıymetlerin bedelsiz sermaye artırımlarına katılımı Takasbank ve MKK tarafından yerine getirilecektir. Nakit kar payı dağıtımlarında, kar payı bedelleri MKK nezdindeki kayıtlar dikkate alınarak, hak sahiplerinin Takasbank’ta yer alan hesaplarına aktarılacaktır.
 • Takasbank ve MKK tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla YTM’nin belirlediği usuller ve içerikte hazırlanan rapor 3 aylık dönemi izleyen ayın ilk iki haftası içinde YTM’ye gönderilecektir.
 • Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların gerek Takasbank gerekse MKK nezdindeki hesaplara emaneten devredilmesine ilişkin olarak hesap tanımlamalarının yapılması, yatırım kuruluşlarına ve YTM’ye bildirilmesi, Takasbank ve MKK için ücret belirlenmesi durumunda bu ücretlerin hak sahibinin hesabındaki nakit ve nemalardan karşılanmak suretiyle ödenmesi, hesaplardaki emanet ve alacakların YTM’ye raporlanması, YTM’nin iade ve diğer taleplerinin yerine getirilmesine yönelik işlemler Takasbank tarafından yürütülecektir.
 • YTM’ye devredilen emanet ve alacakların hak sahiplerinin başvurması halinde, sermaye piyasası araçları Takasbank ve MKK nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden; nakitler ise dağıtılan nema tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilecektir.
 • İade talep eden hak sahipleri veya noter onaylı vekaletname ibraz eden vekili tarafından, işbu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden (26.08.2021) itibaren iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle YTM’nin merkez adresine başvurulması zorunludur.
 • YTM’ye iletilecek başvuru dilekçesinin ekinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

a. Gerçek kişi hak sahipleri için;

  1. Hak sahibinin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportunun fotokopisi, mirasçı ise mirasçılık belgesi.
  2. Yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri.
  3. İadenin yapılacağı hesap bilgileri.

b. Tüzel kişi hak sahipleri için, yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri ve iadenin yapılacağı hesap bilgilerine ek olarak;

  1. Tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve Merkezi Sicil Kayıt Numarası ve/veya ticaret sicil numarası.
  2. Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi fotokopisi.
  3. Kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi.
  4. YTM tarafından gerekli görüldüğü takdirde hak sahibinden ve ilgili yatırım kuruluşundan ek bilgi ve belge istenebilecektir.
 • Başvuru şartlarını yerine getiren ve başvurusuna konu olan hesapta hak sahibi olduğu YTM tarafından teyit edilen hesap sahibinin Takasbank ve MKK nezdindeki YTM hesabında tutulan sermaye piyasası araçları ile iade tarihine kadar aktarılmış bedelsiz payları aynen; Takasbank nezdindeki YTM hesabında tutulan nakitleri ise, iade tarihine kadar aktarılmış nema tutarı ile birlikte nakit olarak, hesap sahibi tarafından bildirilen hesaplara aktarılacaktır.
 • İşbu Yönetmelik’e eklenen Geçici Madde 6 uyarınca; 26.08.2021 tarihinden önce faaliyetleri sürekli durdurulmuş ve hesapları başka bir yatırım kuruluşuna devredilmemiş olan yatırım kuruluşlarının Takasbank ve MKK nezdinde blokeli olarak tutulan müşteri emanet ve alacaklarına ilişkin son işlem tarihlerinin Takasbank ve/veya MKK nezdinde bulunmaması halinde, zamanaşımı süresinin tespitinde bu yatırım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürekli durdurulduğu tarihler esas alınacaktır.
 • İşbu emanet ve alacaklardan;
  1. On yıllık zamanaşımı süresi 22.04.2021 tarihinden önce dolmuş olanlar YTM’ye gelir kaydedilecektir.
  2. On yıllık zamanaşımı süresi 22.04.2021 tarihi ve sonrasında dolmuş olanlar ise YTM’ye emaneten devredilecektir.

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ KAPSAMINA GİRMEYEN KİŞİ VE KURUMLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ.

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ağustos 2021 tarihli 31580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Tazmin kapsamına girmeyen kişi ve kurumlar arasına; “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 12/A maddesi kapsamında, hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplara ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere yurt dışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi yabancı merkezi saklama kuruluşları ile genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları” dahil edildi.

SİGORTA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Ağustos 2021 tarihli 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sigorta hakemlerinin sigortacılıkta en az on yıl kesintisiz deneyim şartının sağlanmasında;
  • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde genel müdür veya asli görevi aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olanların ve bu birimlerde görev yapanların,
  • Birlikte veya sigortacılıkla ilgili özellikli kuruluşlarda genel müdür, genel sekreter, kurum müdürü veya aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, kurum müdür yardımcısı veya koordinatör, raportör olarak görev yapanlar ile başka unvanlarla anılsa da bunlara denk unvana sahip görev yapanların,
  • Özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlarda genel müdür veya asli görevi aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev alanlar ile bu birimlerde görev yapanların,
  • Üniversitelerde sigortacılık ve aktüerya alanında öğretim üyesi olarak ders verenlerin

bu görevlerde geçirdikleri süreler değerlendirmeye alınacaktır.

 • Sigorta hukukunda en az beş yıl deneyim sahibi kabul edilecekler, Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim veren hukuk fakültelerinden veya denkliği kabul edilen diğer ülkelerdeki hukuk fakültelerinden mezun olanlardan; Üniversitelerde sigorta hukuku, ticaret hukuku ve medeni usul hukuku alanlarında öğretim üyesi olarak ders verenler sigorta hakemliği için kapsama dahil edildi.
 • Öğretim üyelerinin sigorta hakemliğine ilişkin yeterliliği; sigortacılıkla veya sigorta hukuku ile ilgili çalışmaları ve yayınları ile verdiği dersler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
 • Noter tasdikli belge istenen durumlarda belgenin aslını düzenleyen kurum tarafından tasdikli veya e-devlet üzerinden alınmış örneği de sınava giriş için kabul edilebilecektir. Verilen belgenin gerçeği yansıtmadığı anlaşılırsa, yapılacak diğer hukuki ve cezai işlemler saklı olmak üzere, aday sınavda başarılı olsa bile sınavı geçersiz sayılır ve bir daha hakemlik sınavına kabul edilmeyecektir.
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek kriterleri karşılayan sigorta hakemleri talep etmeleri halinde itiraz hakemliği listesine sürekli olarak kaydedilebilecektir.
 • Hakemler Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görülen uyuşmazlıkları taraf vekili sıfatıyla takip edemeyecektir.
 • Sigortacılık Kanunu’nda belirtilen sigorta hakemliği şartlarını taşımak kaydıyla, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun iş bölümü kararına göre sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli dairelerdeki başkan ve üye hakimler, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun iş bölümü kararına göre bölge adliye mahkemelerinin sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli dairelerdeki başkan ve üye hakimler, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Kurul başkan ve üyeleri ile 6400 veya üzeri ek göstergeli görevlere atanarak en az iki yıl süreyle bu görevlerle ilgili ek göstergelere tabi şekilde görev yapmış olanlar başvuruda bulunmaları halinde itiraz hakemi olarak listeye doğrudan kaydedilecektir.

İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Ağustos 2021 tarihli 31555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin altmış sekizinci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “noter tasdikli imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 27 Ağustos 2021 tarihli 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından elektronik ortamda görevlendirme yapılan yapılar için, yapı denetimi hizmet sözleşmesinin imzalanmadığının ve/veya yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan sebeple feshedildiğinin anlaşılması halinde 60 gün süreyle yapı denetim kuruluşu sıralamadan çıkarılacaktır. Bu durumun takvim yılı içinde birden fazla olması halinde ise yapı denetim kuruluşu her bir yapı için ayrıca 30 gün daha sıralamadan çıkarılacaktır.
 • Bakanlık tarafından elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra yalnız yapı grubunun değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler yapı denetim kuruluşunun bilgisi dahilinde ilgili idarece yapılacaktır.
 • Bakanlık tarafından elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanının değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler yapı denetim kuruluşunun bilgisi dahilinde ilgili idarece yapılacaktır.
 • Bakanlık tarafından elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanı ve yapı grubunun birlikte değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler yapı denetim kuruluşunun bilgisi dahilinde ilgili idarece yapılacaktır.
 • Elektronik ortamda yapı denetim kuruluşu belirleme işlemleri Bakanlıkça her iş günü mesai bitimini müteakip yapılacaktır. Yazılım sisteminde yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışması gibi mücbir durumlarda Bakanlıkça elektronik ortamda yapı denetim kuruluşlarını belirleme işlemleri yedi iş gününe kadar ertelenebilecektir.
 • Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle yapının küme yapı içerisinde yer almadığının ve/veya küme yapıya ilişkin görevlendirmenin yanlış gruptan yapıldığının yapı ruhsatı alınmadan önce anlaşılması halinde, Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun o iş veya işler için görevlendirilmesi kaldırılarak söz konusu işin veya işlerin puanı yapı denetim kuruluşunun üzerinden düşülecektir.
 • Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle küme yapı için yanlış gruptan görevlendirme yapıldığının ve/veya yapının küme yapı içerisinde yer almadığının yapı ruhsatı alındıktan sonra anlaşılması halinde, bu durumdan sorumlu olan yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça tespiti müteakip 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılacaktır.
 • Yapı denetim kuruluşu görevlendirmesi yapıldıktan sonra yapı ruhsatı alınmadan önce yapının eklenti olmadığının veya yanlış yapıya eklenti yapıldığının anlaşılması halinde, ilgili idarece durumun teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun o iş için görevlendirilmesi kaldırılarak söz konusu işin puanı yapı denetim kuruluşunun üzerinden düşülecektir.
 • Yapı denetim kuruluşu görevlendirilmesi yapılarak yapı ruhsatı alındıktan sonra bilgilerin yanlış olması nedeniyle yapının eklenti olmadığının veya yanlış yapıya eklenti yapıldığının anlaşılması halinde, bu konuda sorumluluğu olan yapı denetim kuruluşu, ilgili idarece durumun teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılacaktır.

TEKNOLOJİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ İLE ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİ HAZIRLANDI.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile İlgili 2021/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 20 Ağustos 2021 tarihli 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ulusal çapta dijital dönüşümün sağlanması yolunda, On Birinci Kalkınma Planı (20192023) ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025)” hazırlandı.
 • Yapay zeka teknolojilerinin üretilmesine ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik belirlenen ulusal politikalar çerçevesinde yapılacak çalışmaların etkin olarak yürütülmesi, Strateji Belgesinde belirlenen tedbirlerin uygulanmasının üst seviyede izlenmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısının katılımıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu kuruldu.
 • Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gerekleri rica edildi.

İŞ HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/11) 20 Ağustos 2021 tarihli 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda “Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı” ulusal meslek standardında değişiklik yapıldı.

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARI YENİDEN TESPİT EDİLDİ.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373) 13 Ağustos 2021 tarihli 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na aşağıdaki listede belirtilen 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların ÖTV oranları aşağıdaki şekilde tespit edildi:
 • Binek otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olacak ÖTV matrah limitleri değiştirildi. 1600 cm3 silindir hacmine kadar, %45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL’den 92 bin TL’ye çıkarıldı.
 • Matrah limiti 85 bin TL’yi aşıp 130 bin TL’yi geçmeyen ve %50’lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin TL ila 150 bin TL arasına yükseltildi.
 • Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen, 2000 cm3’ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin TL ila 135 bin TL aralığından 114 bin TL ila 170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan %45, %50 ve %80’lik ÖTV dilimleri korundu.
 • Bu Karar ile ÖTV matrah düzenlemesi ile fiyatı 318 bin TL’yi geçmeyen sıfır araçlarda %16’ya varan indirim uygulanacağı öngörülmektedir.
Mal İsmiVergi Oranı

(%)

– Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar

— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp 150.000 TL’yi aşmayanlar

— Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçip 200 cm³’ü geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 5- kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp 170.00 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

 

 

45

 

50

 

80

 

 

 

 

 

45

 

50

 

80

KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) 20 Ağustos 2021 tarihli 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;
  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu,
  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,
  • Beyanname vermeme,
  • Adresinde bulunamama,
  • Defter ve belge ibraz etmeme,

gibi olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

 • Mükelleflerin taksit uygulamasından faydalanması halinde, hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır.
 • 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacaktır.
 • 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanun’un 5. maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmazlar.
 • Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar.
 • Haklarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin b fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde KDV artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemlerinin bekletilecektir. Bu durumda olan ve 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin genel esaslara dönüşleri, vergi incelemesinin ilgili maddede belirtilen sürede sonuçlandırılamaması veya yapılan vergi incelemesinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi ve maddede öngörülen diğer şartların sağlanması durumunda, vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergilerin ödenmesi veya taksit imkanından faydalanılacaksa yukarıda belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde yerine getirilecektir.

TEK BİR İŞLEMDEN KAYNAKLANAN VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERLE İLGİLİ ERTELENMİŞ VERGİLERE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04- [01/4153] Sayılı Kararı 27 Ağustos 2021 tarihli 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi – TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler” yayımlandı. Buna göre;

 • Ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin ve ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi kapsamında vergiye tabi geçici farklar, bir varlık veya yükümlülüğün ilk muhasebeleştirilmesi ve indirilebilir geçici farklara ilişkin değişiklikler,
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’nın İlk Uygulaması’na ilişkin değişiklikler,
 • Diğer TFRS’lerin geriye dönük uygulamalarına ilişkin istisnalar ve kiralama ile hizmetten çekme, restorasyon ve benzer yükümlülüklerle ilgili olarak ortaya çıkan ertelenmiş vergiye ilişkin değişiklikler

yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4422) 31 Ağustos 2021 tarihli 31584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların borçlarının sınıflandırılması kapsamına 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar dahil edildi.

MADEN MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ALÜMİNYUM, BAKIR, ÇİNKO, DEMİR, KROM VE KURŞUN İÇİN BELİRLENEN DEVLET HAKKI ORANLARININ %25 ARTIRIMLI OLARAK UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ.

3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesi Kapsamında Yer Alan IV. Grup (c) Bendi Madenlerden Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Krom ve Kurşun İçin Belirlenen Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4384) 19 Ağustos 2021 tarihli 31573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2. maddesi kapsamında yer alan IV. Grup (c) bendi madenlerden alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen Devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verildi.

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 19 Ağustos 2021 tarihli 31573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esaslar düzenlendi.
 • Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden yapılacak iş ve işlemlere ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler Genel Müdürlükçe internet sayfasında ilan edilecektir.
 • Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden işlem yapacak kişiler, Genel Müdürlükçe ilan edilen standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişikliklere uygun olarak işlem yapmakla yükümlü kılındı.
 • İşlem yetkilisi tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılacak taleplerin ve beyanların, elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla, elektronik otomasyon yazılımları bünyesindeki uygulama menüleri aracılığıyla ve belirlenmiş olan işlem adımları takip edilerek yapılması zorunludur. Beyanlar için hazırlanmış olan elektronik otomasyon yazılım menüleri olmasına rağmen dilekçe, e-dilekçe, resmî yazı, KEP, UETS, elektronik posta, yardım masası, posta ve benzeri farklı bir yöntem tercih edilerek Genel Müdürlüğe iletilen beyanlar hakkında işlem yapılmaz.
 • İşlem yetkilisi tarafından, ilgili mevzuat kapsamındaki teknik belgeler, elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulacaktır.
 • Tabii kaynaklara ilişkin her türlü müracaat ve tabii kaynak sahalarına ilişkin çevrim içi ihale veya fiili ihale işlemlerinin elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla yapılması zorunludur.
 • Maden sevkiyatlarında elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla üretilen e-sevk fişi kullanılması zorunlu kılı Elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla düzenlenmeyen sevk fişleri geçersiz sayılacaktır.
 • İlgili mevzuat kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirilecek ödeme işlemleri, gün başı ve gün sonu zaman aralığında gerçekleştirilecektir. Geçen günün sonu ile başlayacak günün başı arasındaki ödeme işlemleri başlayacak günde gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir. Ödenmesi gereken tüm mali yükümlülüklerin kanuni ödeme süresi içerisinde, kurumsal tahsilat sistemi vasıtasıyla ödenmesi zorunludur, kurumsal tahsilat sistemi haricinde yapılacak ödeme işlemleri yapılmamış sayılacaktır.
 • Elektronik otomasyon yazılımları üzerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması zorunludur. Kişiler, kendi adlarına münferiden veya müştereken işlem yapacak diğer kişilere elektronik otomasyon yazılımları üzerinde güvenli elektronik imza veya noter onaylı belgeler ile yetki verdiklerini Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.
 • Elektronik otomasyon yazılımlarına e-Devlet Kapısı, https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden erişim sağlanabilecektir.
 • Maden ruhsat sahiplerinde mevcut bulunan fiziki sevk fişlerinden kullanılmayanların Genel Müdürlük tarafından belirlenen yöntemler ile Genel Müdürlüğe iade edilmesi zorunludur.