Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aralık 21, 2023

Ağustos 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI (YEKDEM)’NA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER VE İZMİR DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2017-2021 YILLARI ARASINDA PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 Tarihli ve 9457, 9472 Sayılı Kararları 04 Ağustos 2020 tarihli ve 31203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • 9457 No’lu Kurul kararı ile; YEKDEM Başvuru Formu formatında güncellemeye gidildi. Başvuru formunda mevcut formattaki bilgilere ilave olarak tesislerin ayrı ayrı geçici kabulleri olması halinde her bir geçici kabule ait tarih, ünite sayısı ve kurulu güç bilgileri ayrı ayrı yer almasına karar verildi. Bununla birlikte formdaki YEKDEM’e Esas Güç rakamı 27.02.2019 tarihine kadar lisansa derç edilen veya kurulu güç artışı uygun bulunan YEKDEM kapsamında faydalanılabilecek azami elektriksel kurulu güç değerini tanımlanacaktır.

 

 • 9472 No’lu Kurul kararı ile; Doğalgaz Dağıtım şirketleri için tarife hesaplama usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. İzmir Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2017-2021 yılları arasında perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 05.10.2017 tarihli ve 7334 sayılı Kurul kararı kapsamında yatırım tavanı ve ilave yatırım tavanlarının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verildi.

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2850) 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre; Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bu Karar hükümleri çerçevesinde enerji performans sözleşmesi yapabilir. Karar kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüne göre yapılır. Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanlarında aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir. Karar kapsamındaki ihaleler aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 • Sözleşme kapsamında yapılacak yatırım bedeli 2.000.000 TL’den az olamaz.
 • Binalarda, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin en az %10’u veya herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için en az %20’si oranında tasarruf garantisi verilir. Bina harici uygulama alanlarında, tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun en az %10’u kadar idareye pay verilir.
 • Sözleşme kapsamında değerlendirilecek enerji verimliliği önlemlerinin basit geri ödeme süresi 2 yıldan az olamaz.
 • İdare, sözleşmenin imzalanmasına kadar, herhangi bir aşamada ihaleyi erteleyebilir, askıya alabilir veya iptal edebilir.
 • Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamaz.
 • Sözleşme bedeli, uygulanan projenin ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf miktarına eşit veya bu miktardan yüksek olamaz.
 • İhalelere ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YEKDEM GELİRİNİN HESAPLANMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07 Ağustos 2020 tarihli ve 31206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan düzenleme ile yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (“YEKDEM”) geliri hesaplanması formülünde değişiklik yapıldı. Bu Yönetmelik 01.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 07.08.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402) 05 Ağustos 2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile,

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Oğuz TUNCAY atandı.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa BİLİR atandı.
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hasan Hüseyin ERDOĞAN atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine Ercan GEBEŞ atandı.
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığına Akan GÜLMEZ atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman DERELİ görevden alındı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zehra GAMGAM görevden alındı.
 • Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; bazı general ve amiraller belirlenen görev yerlerine atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Zekeriya ÇOŞTU atanmıştır. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri KURT atandı.
 • Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan DEMİR görevden alındı ve bu suretle boşalan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Osman DEMİRDÖĞEN atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına, İsmail Hakkı KALYONCU atandı.
 • Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Osman ÇAKIR görevden alındı.
 • Ticaret Bakanlığı Başmüfettişliğine İsmail HAK atandı.
 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Salim ÖZPAK görevden alındı ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selamettin ERMİŞ atandı.

YURT DIŞINDA MUKİM KURULUŞLARA YAPILAN KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETİ DEĞİŞTİRİLDİ.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda DeğişiklikYapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834) 08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile; Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmasına karar verildi.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan düzenleme uyarınca yatırım teşvik uygulamalarında;

 • Bölgede Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ yer alırken, 2.bölgede Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale (Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri hariç), Edirne, Denizli, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya ve Yalova kentlerinin olduğu görüldü.
 • Konya 2. Bölge olarak belirlenirken, alt bölge desteğinden yararlanacak ilçeler arasında Kulu, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Bozkır, Derebucak, Altınekin, Çeltik, Yunak, Derbent, Halkapınar, Emirgazi ve Ahırlı yer aldı.
 • Büyük sanayi yatırımlarının merkezi olan Tekirdağ, önceden 2. teşvik bölgesinde yer alırken, son düzenlemeye göre 1. teşvik bölgesinde yer aldı.
 • Adana ise 2. bölgeden 3. bölgeye transfer oldu.
 • Adıyaman 5. bölgeden 6. bölge yatırım teşvik bölgesine kaydırıldı.
 • bölge kenti Aksaray’ın yeni teşvik dilimi 5. bölge olarak belirlendi.
 • Kararda ayrıca, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibarıyla asgari yatırım tutarları ve kapasiteleri, illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları, dipnotlar, teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları ile bölge desteklerinden faydalanabilecek orta ve yüksek teknolojili yatırım konularına yer verildi.

İşbu Karar’ın,

 • maddesi kapsamında [“Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.” “Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.” “(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.”] hükümleri 01.01.2021 tarihinde,
 • “01.01.2017 ile 21.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları” kapsamındaki 9. maddesi 01.2020 tarihinde,
 • Yatırım Teşvik Uygulamaları Bölgeler Tablosu ve Alt Bölge Desteklerinden yararlanabilecek ilçelere ilişkin Tablo, 01.2021 tarihinde,
 • “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” tablosu kendisi 01.2021 tarihinde

yürürlüğe girecektir.

BAZI OTOMOBİLLERE İLİŞKİN ÖTV MATRAH VE ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912) 30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile, bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında aşağıdaki listede gösterilen şekilde değişiklik yapıldı.

Eski Matrah ve OranYeni Matrah ve Oran
ÖTV OranıÖTV Oranı
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar45— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar45
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar50— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar50
— Diğerleri60— Diğerleri80
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar45—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar45
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar50—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar50
—- Diğerleri60—- Diğerleri80
— Diğerleri— Diğerleri
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar100—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar130
—- Diğerleri110—- Diğerleri150
— Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler— Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar100—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar130
—- Diğerleri110—- Diğerleri150
— Diğerleri160— Diğerleri220

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913) 30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile;

 • Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranında değişiklik yapılmıştır. Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edildi. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır. Bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar’a aşağıdaki geçici 7. madde kapsamında; % 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı, 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %10 olarak uygulanacaktır.

ULUSAL AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI YAYIMLANDI.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 05 Ağustos 2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelge ile,

 • Ulaştırma altyapıları ülkelerin ekonomik gelişimini ve refah seviyesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, toplumun ulaşım anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına ve beklentilerin oluşmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu eğilim ve beklentilerin karşılanmasında akıllı ulaşım sistemleri (AUS) önemli bir rol oynamaktadır.
 • Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren AUS; ulaşımın izlenmesi, analizi ve yönetimi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla teknolojide yaşanan gelişmeler doğrudan AUS’u etkilemekte ve yeni AUS uygulamalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
 • Teknolojik gelişmelerin yanı sıra hızlı kentleşme, araç sayılarındaki artış, artan nüfus ile birlikte toplu taşımaya olan gereksinim ve benzeri gelişmeler AUS alanında hazırlanan ve 25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren strateji belgesi ve eki eylem planında güncelleme yapılmasını ihtiyaç haline getirildi.
 • Bu itibarla “İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye’de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi” vizyonuyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı” Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanmasına karar verildi.
 • Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı” kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesine karar verildi.
 • Bu itibarla 2015/20 sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldı.

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA YAPILDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2829) 06 Ağustos 2020 tarihli ve 31205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından Azerbaycan Cumhuriyetine dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak 30 vantilatör, 35 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ile 40 bin kutu ilaç bağışında bulunuldu.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN VERİ PAYLAŞIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği 08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinin, kurumların ve kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin Genel Müdürlük merkezi veri tabanındaki verilerden çevrimiçi veya çevrimdışı yolla yararlanmaları, paylaşımın kapsamı ve yöntemine ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Merkezi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımına ilişkin talepleri değerlendirerek veri paylaşımından yararlanacakları belirlemek, paylaşımın kapsamı ve hangi yöntemle yapılacağına karar vermek üzere Genel Müdürlük bünyesinde Bakanlık onayı ile Bakanlık tarafından belirlenen 5 (beş) kişilik Veri Paylaşımı Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
 • Merkezi veri tabanında tutulan veriler Kanunda ve 6698 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurul tarafından uygun görülen paylaşım yöntemi ile alıcı kurum veya diğer kişiler ile paylaşılabilecektir.
 • KPS’den faydalanmak için yapılan tüm talepler Kurul tarafından değerlendirilecektir.
 • KPS üzerinden veri paylaşılacak alıcı kurumları, bu kurumların kullanımına açılacak KPS servisleri ile servis parametrelerini belirlemeye Kurul yetkili olacaktır.
 • Elektronik ortamda gönderilen veya teslim edilen kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması sonrasında, 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında alıcı kurum ve diğer kişiler tarafından silinir veya yok edilecektir.
 • Alıcı kurumlar ve diğer kişiler çevrimiçi veya çevrimdışı olarak Genel Müdürlükten elde ettikleri verilerin; yetkisiz kişilerin eline geçmesinden veya yetkisiz kullanımından doğan her türlü hukuki ve cezai yaptırımdan ve mali zararın tazmininden sorumlu olacaktır.
 • Toplantılarda görüşülen ve gizlilik derecesi bulunan gündem maddelerinin korunması ve saklanması kapsamında; toplantıya katılım sağlayanlar, çalışmalar sırasında edindikleri sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar.  Kurul Başkanı ve üyeleri ile toplantılara katılan tüm kişiler bu gizlilik ilkesine uymakla yükümlü kılındı.

 

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı:2837) 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanındaki verilerin, alıcı kurumlarla paylaşımı, paylaşıma ilişkin başvuru, taahhütnamenin imza, iptal ve fesih süreçleri, yetkilendirilme, paylaşılan verilerin gizliliğinin sağlanması, kurumların iş ve işlemlerine ilişkin bilgilerin takibi ile kullanıcıların eğitimine ilişkin usul ve esaslarını kapsamaktadır. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik, Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde verilerin paylaşımına ilişkin esasları, başvuru ve taahhütname süreci, tanımlama ve yetkilendirme, sistemin kullanılması, erişilecek bilgilerin gizliliği ve geri izleme bilgilerinin oluşturulması gibi konuları içermektedir.

 

YABANCI ÜLKE ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARINCA VERİLEN KARARLARIN NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile; taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurusunun kabul edileceği düzenlendi. Ayrıca, başvuruda gerekli belgeler arasına “Taraflardan birinin ölmüş olması halinde, ölüm olayına ilişkin usulüne uygun şekilde onay ve tasdik işlemleri yapılmış belge aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.” hususu da eklendi.

KÜLTÜR VE TURİZM MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ İLE TURİZM MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile,

 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin ismi değiştirilerek “KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK” olarak güncellendi.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler de gerekçeleri ile birlikte bu Yönetmelikte tanımlanan her ölçekte plan veya plan değişikliği Bakanlığa teklif edebilir. Bakanlığa sunulan teklifler kadastral durumun da işlendiği ölçekli haritalar üzerine gerekçe raporu ile birlikte 2 (iki) takım olarak hazırlanır. Plan yapımına başlanabilmesi için Bakanlıktan ön izin alınması gereklidir.
 • Bakanlık gelen teklifleri, kendi belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirerek uygun görebilir reddedebilir veya planlama sınırını değiştirebilir.
 • Yönetmelikte tanımlanan planlarda kullanılacak lejant ve plan çizim normları için 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri dikkate alınır. Bununla birlikte, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, planlarda kullanılacak turizm amaçlı lejant ve plan çizim normları, alan hesapları ve standartları planlama alanının özelliğine göre Bakanlıkça belirlenmesine karar verildi.
 • Onaylı planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlar ilgili idarelerce 1 (bir) ay süre ile ilan edilir hükmü yürürlükten kaldırıldı.
 • Bakanlıkça onaylanan planlar, onay tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz (30) gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir.Bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek tutanaklar süresiz saklanır ve bir örneği işlem tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde Bakanlığa gönderilmesine karar verildi.
 • Plan kararlarına gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları 1 (bir) aylık ilan süresi içinde itiraz hükmü yürürlükten kaldırıldı.
 • Sahil Şeridinde Yapılacak Uygulamalar kapsamında onaylanan imar planlarında bu Yönetmelikte tanımlanan turizm tesislerinin yapılabilmesi mümkün olan ve sahil şeridinin birinci bölümünü de içeren orman vasıflı taşınmazların sahil şeridinin birinci bölümünde kalan kısımları da imar planlarında Turizm Tesis Alanı olarak gösterilir ve emsal hesabı da turizm tesis alanının tamamı üzerinden yapılacaktır.
 • Yapılaşma esaslarına ilişkin düzenlemelere yer verildi.

NÜKLEER TESİSLERİN VE NÜKLEER MADDELERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik 08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında,

 • Türkiye sınırları içinde barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer maddeleri üretmek, işlemek, kullanmak, bulundurmak, yeniden işlemek veya depolamak üzere yetkilendirmeye tabi tesisleri kapsamakla birlikte nükleer emniyetin hedefi, kontrol, emniyet, güvenlik, sorumluluk, iş birliği, bilgi güvenliği ve siber güvenlik, nükleer madde sınıfları, inşaat ve emniyet planları gibi konuları içermektedir.
 • Nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin emniyetinin tüm yetkilendirme aşamalarının Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleyici kontrolüne tabi olduğu belirtildi.

GÜMRÜK MEVZUATI ALANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN YETKİLERİ VE SEÇİLMELERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ NİTELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ağustos 2020 tarihli 31210 sayılı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarının değerlendirilmesinde sınavdan başarılı olmak için değerlendirme notu 60 puandan 70 puana çıkartıldı.
 • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin gümrük işlemleri ile ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla tespit raporuna konu edilecek işlemle sınırlı olmak kaydıyla ilgili firmadan bilgi ve belge isteyebileceği düzenlendi.
 • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve uygulama esasları kapsamında ise; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri stajyer çalıştıramayacak ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri yanlarında çalıştırdıkları gümrük müşavir yardımcılarının hukuki ve mali sorumluklarını taşıyacaktır.
 • Gümrük müşavir yardımcıları yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sözleşme imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olacaktır.
 • Gümrük müşavir yardımcıları yapmaları gereken işleri başkalarına yaptıramayacak. Bu şekilde işlem yapan gümrük müşavir yardımcıları bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılamayacaklardır.
 • İlave olarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip olması gereken niteliklerde de önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre son 7 yıl içerisinde Kanunun geçici 6’ncı maddesi uyarınca geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almış olmak şeklinde düzenlendi.
 • Yapılan düzenlemede en önemli değişiklik ise yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgelerinin sürelerine ilişkin olarak gerçekleştirildi. Buna göre; Yetki belgesinin süresi iki yıl olarak belirlendi. Bu süre altmış beş sınırına göre düzenlendi.
 • Düzenlenen izin yetki belgelerine ilişkin olarak iki belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası almamış olan yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için iki yıllık süre ilk defasında üç yıl olarak uygulanacak. Üç yıllık dönemde de herhangi bir disiplin cezası alınmaması durumunda yeni düzenlenecek belgenin süresi bir yıl artırılacak. Buna göre düzenlenecek belgenin süresi dört yılı geçmeyecektir.
 • Bakanlık tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesinin altında hizmet veren ve uyarıya rağmen buna devam eden yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri 12 ay süre ile geri alınacaktır.
 • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bizzat yapmaları gereken işleri başkalarına yaptırması durumunda yetki belgeleri süresiz olarak geri alınacaktır.

TİCARET ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI ALMAK İSTEYEN HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILARININ UYMASI GEREKEN STANDARTLAR BELİRLENDİ.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13 Ağustos 2020 tarihli ve 31212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılmasını ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulmasını yasaklandı.

 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında;

 • Kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi.
 • Yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verildi.
 • Yetki belgesi almak için eğitim alma şartı düzenlendi.
 • İkinci el araç satışı yapan işletmelere, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınma şartı getirildi. Ekspertiz raporu ücretinin ise, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödeneceği belirtildi.
 • Model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı düzenlendi.
 • Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesinin yapılan bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde TSE tarafından iptal edileceği ve iptal tarihinden itibaren 1 yıl süreyle aynı konuda hizmet yeterlilik belgesi verilmeyeceği düzenlendi.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödeneceği düzenlendi. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edileceği kararlaştırıldı.
 • İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişilere uymaları gereken hususlar ile ilgili olarak düzenlemeler getirildi.

İşbu Yönetmelik’in;

 • İşletmelerin yükümlü olduğu hususlardan olan; “Motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerini, bu kişilerin işe başladığı; işi bırakma bilgisini ise bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmek.” ile ilgili yükümlülük 01.01.2021 tarihinde,
 • İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişilerin uymakla yükümlü olduğu hususlardan olan;

“İşletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine izin vermemek.” ve “İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.” konularına ilişkin düzenlemeler 01.01.2021 tarihinde,

yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

 

KOBİLER’E YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Ağustos 2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlendi.
 • Düzenlemeye göre, daha önce KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan ve “bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı” olarak belirlenmiş kriter, “bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde edilen ciro” olarak değiştirildi.
 • Buna göre, alacak sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon TL’den az olması gerekmektedir.
 • Yapılan düzenlemeyle ayrıca, Merkez’in, gerekli görmesi halinde, bu tutarı her bir başvuru için %20’sine kadar artırabilmesine imkan tanındı.
 • Düzenleme kapsamında, Tarife ve talimat tebliğinin prim hesabına esas olan tablo ile azami kredi limitini belirleyen tabloya iki dipnot eklenmiştir. Buna göre, cironun, yukarıda belirlenen madde kapsamında artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına 750,000 TL azami kredi limiti sağlandı.
 • Değişiklik ile, sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’den %15’e çıkarılmıştır. Sigorta aracısına sigorta şirketi tarafından prim tutarının %9’u olarak belirlenen tutar ise %12’ye yükseltildi.

 

ÖDEME HİZMETLERİNDE TR KAREKODUN ÜRETİLMESİ VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

 • 6493 sayılı Kanun çerçevesinde ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan her ödeme işleminde, TR Karekod kullanılır.
 • Banka, TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödeme işlemlerine üst sınır getirebilir.
 • Banka, ödeme hizmeti sağlayıcıları, TR Karekod işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem işleticileri, işyerleri, dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri karekod ile ödeme yapılmasıyla ilgili taraflardan gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve ihtiyaç halinde yerinde inceleme yapmaya yetkilidir.
 • Ödeme hizmeti sağlayıcısının, işyerlerinin, gönderenin, alıcının ve ilgili diğer tarafların TR Karekod aracılığıyla başlatılan ödeme işlemleri ile ilgili, gerçekleşen ödeme işleminin mahiyetine bağlı olarak tabi olduğu diğer mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları saklıdır.
 • TR Karekod, Karekod Üretici Koduna sahip olan ödeme hizmeti sağlayıcısı ve Banka tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisi tarafından üretilir.
 • Ödeme hizmeti sağlayıcısı, TR Karekod üretimi konusunda dış hizmet alımı yapabilir.
 • Karekod Üretici Kodu, ödeme hizmeti sağlayıcısının ve Banka tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisinin talebi üzerine BKM tarafından belirlenir ve internet sitesinde oluşturulacak listede duyurulur.

 

REEL KREDİ BÜYÜMESİ KOŞULLARINI SAĞLAYAN BANKALAR İÇİN TÜRK LİRASI VE YABANCI PARA ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTIRILMASI HUSUSU DÜZENLENDİ.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/15) 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırıldı. Öte yandan reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan yükseltildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARARLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Resmî Gazetede Yayımlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları; Meclisin Yaptığı Seçimlerin Sonuçları; Başkanlık Divanı Kararları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre,

 • Resmi Gazete’de yayımlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararlarına anayasada ve kanunlarda öngörülen kadro, makam ve görevler için TBMM Genel Kurulu tarafından yapılan diğer seçimlerde eklendi.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından kabul edilen düzenleyici işlem ve kararlardan Resmi Gazetede yayımlanması kanunlarda veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde öngörülenler Resmî Gazete’de yayımlanacaktır. Bunların dışında kalan işlem ve kararlardan hangisinin Resmi Gazete’de yayımlanacağına Başkanlık Divanı tarafından karar verilecektir.

ÜST SEVİYELİ KURULUŞ İŞLETMECİLERİNİN HAZIRLAMALARI VEYA HAZIRLATMALARI GEREKEN DÂHİLİ ACİL DURUM PLANINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ 15 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Bu kapsamda;

 • İşletmecinin dâhili acil durum planı ile ilgili yükümlülükleri
 • Dâhili acil durum planının amacı
 • Dâhili acil durum planının hedefi
 • Dâhili acil durum planı kapsamı
 • Dâhili acil durum planının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
 • Büyük endüstriyel kazaya müdahale senaryoları
 • Büyük endüstriyel kazaya müdahale için kaynaklar ve organizasyon
 • Alarm ve ikaz sistem ve kanalları
 • Tehlikeli maddeye müdahale kartı ve itfaiye raporu
 • Tahliye yolları ve toplanma noktaları
 • Eğitimler
 • Dâhili acil durum planının tatbikatı
 • Performansın izlenmesi
 • Müdahale ile;
 • Büyük Endüstriyel Kaza Öncesi ve Sonrası Faaliyetler

kapsamında detaylı düzenlemeler yapıldı.

COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI KAPSAMINDA GETİRİLEN ÖNLEMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915) 31 Ağustos 2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre,

 • Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Bu kapsamda Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için 2 ay daha uzatılmış oldu. Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim’e kadar yararlanmaya devam edecektir.