Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgilendirme

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) 24 Mart 2020 tarihli Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen ve Korona virüs (“Covid-19”) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlerin yer aldığı 196 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”)’nin yasalaşmış hali olduğundan büyük önem arz etmektedir.

İşbu bilgilendirme metninde Torba Kanun’un 41.maddesi, 43.maddesi, Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 ile Covid-19 nedeniyle getirilen değişiklikler irdelenmiş olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Düzenleme (Madde 41)

Torba Kanun’da 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 23” ile “Kısa Çalışma Ödeneği” bakımından düzenleme yapılmıştır. Getirilen düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartları 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla işçi lehine yeniden düzenlenmiş olup düzenlemeye göre; kısa çalışma başlama tarihinden önceki çalışma süresi 120 günden 60 güne ve son 3 yıl içinde 600 gün olan sigortalı çalışma zorunluluğu 450 güne indirilmiştir.

Yukarıdaki koşulu taşımayanlar içinse kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edebilme imkânı getirilmiştir.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrananlar hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.

Kısa çalışma başvurularının 60 gün içinde sonuçlandırılacağı da bu madde kapsamında hüküm altına alınmıştır.

Telafi Çalışması Hakkında Düzenleme (Madde 43)

4857 sayılı İş Kanunu’nun 64. maddesinde yapılan değişiklik ile “Telafi Çalışması” bakımından düzenleme yapılmıştır. Yapılan değişiklikle telafi çalışma süresi 2 (iki) aydan 4 (dört) aya çıkarılmakta ve Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar artırma yetkisi verilmektedir.

Yargı Sürelerinin Durması Hakkında Düzenleme (Geçici Madde 1/1)

Torba Kanun’un Geçici 1. maddesi ile Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yargılamada süreler durdurulmuştur. Buna göre;

 • Hukuk, idari ve ceza yargılamalarına ilişkin süreler, hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere tüm süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) durdurulmuştur.
 • Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere İcra İflas hukukundaki süreler ve işlemler tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22.3.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) durdurulmuştur.

Alınan önlemler kapsamında durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacağı madde metninde açıkça belirtilmiştir. Salgının devam etmesi halinde ise Cumhurbaşkanı’na durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatma ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltma yetkileri verilmiştir.

Kapsam Dışında Bırakılan Süreler Hakkında Düzenleme (Geçici Madde 1/2)

Aşağıdaki süreler Geçici 1. maddenin 1. fıkrası hükmünün kapsamı dışında bırakılmıştır:

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) ile Takip Hukukuna İlişkin Diğer Kanunlar Kapsamında Düzenleme (Geçici Madde 1/3)

Torba Kanun ile İİK ve takip hukukuna ilişkin sair mevzuat uyarınca yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:

 • İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verileceği ve bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacağı da hükümde belirtilmiştir.
 • Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,
 • Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının da durma süresince devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Duruşma ve Müzakerelerin Ertelenmesi Hakkında Düzenleme (Geçici Madde 1/4)

Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;

 • Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,
 • İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu,
 • Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı

belirleyecektir.

İşyeri Kira Sözleşmeleri Hakkında Düzenleme (Geçici Madde 2)

Torba Kanun’un Geçici 2. maddesi ile işyeri kira sözleşmeleri kapsamında; 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesinin kira sözleşmesinin feshi ve/veya kiralananın tahliyesi sebebi oluşturmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Saygılarımızla,

Kılınç Hukuk ve Danışmanlık

Yazarlar

Eren Can Ersoy

Eren Can Ersoy

Kıdemli Avukat

Mert Sönmüş

Mert Sönmüş

Danışman Avukat