Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

,

Aralık 21, 2023

32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Üzerine Bilgilendirme

Değerli Müvekkillerimiz ve İş Ortaklarımız;

İşbu Bilgi Notu ile, 31.12.2019 tarihli ve 30995 5. Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) (“İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ”)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56) (“Değişiklik Tebliğ”) kapsamında yapılan değişiklikler ile getirilen düzenlemeler belirtilmektedir.

Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki, İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemekte olup, Değişiklik Tebliğ ile birtakım revizyonlar yapılmıştır. Şöyle ki;

  • İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesine yönelik ödeme şekillerine Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) getirilmiştir.
  • Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkün hale getirilmiştir.
  • Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edileceği veya getirileceği düzenlenerek; bedellerin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği düzenlenmiştir.
  • Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği düzenlenmiştir.
  • Hesap kapatma, ihbar ve ek süre maddesi bağlamında Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılmakta olduğundan; Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenleneceği belirtilmiştir.
  • Mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce verilen 24 aylık ek sürenin sonunda mücbir sebebin devamının belgelenmesi halinde açık ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin taleplerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir.
  • Mücbir sebep halleri dışında kalan, ancak bedel getirme süreleri içerisinde ihracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumların Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebileceği düzenlenerek; mücbir sebep halleri dışında kalmakla birlikte resmi olarak belgelendirilebilen diğer haller vukuunda, Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine takdir yetkisi tanınarak, bu durumun haklı neden olarak değerlendirilebileceği düzenlenmiştir.
  • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,
b) 000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,
c) 000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

terkin edilmek suretiyle kapatılacağı düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilmiş olan bankalarca yapılabilecek terkin işlemleri 90 günlük ihtarname süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince gerçekleştirilir.

  • Son olarak; Tebliğ’in 12. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ihracat hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanır.
İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana kadar 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkündür.”

Dolayısıyla 31.12.2019 tarihi itibari ile açık bulunan ihracat hesapları için, ihracatçı lehine olan hükümler uygulanacak olup; İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesi kullanılabilecektir.

İşbu Bilgi Notu, sizlere bilgi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup bilgi için iletişim sayfamızda yer alan irtibat bilgilerimizden bizler ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Yazarlar

Gülenay Kavcar

Gülenay Kavcar